Kritiky.cz > Profily osob > Chuck Norris

Chuck Norris

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chuck Norris, vlast­ním jmé­nem Carlos Ray Norris Jr. (* 10. břez­na 1940, Ryan, Oklahoma, USA) je zná­mý ame­ric­ký akč­ní herec, mis­tr bojo­vých umě­ní a medi­ál­ní osob­nost s čero­kíj­ský­mi a irský­mi koře­ny.

Vystupoval v řadě fil­mů, včet­ně sním­ku Cesta draka, kde hrál s Brucem Lee. V letech 1993-2001 ztvár­nil hlav­ní posta­vu tele­viz­ní série Walker, Texas Ranger, Cordella Walkera. Je tvůr­cem vlast­ní­ho bojo­vé­ho umě­ní Chun Kuk Do.

Je zbož­ným evan­ge­li­ká­lem a poli­tic­kým kon­zer­va­tiv­cem. Podporuje řadu repub­li­kán­ských poli­ti­ků a jejich akti­vit a kam­pa­ní a při­spí­vá na kon­zer­va­tiv­ní web WorldNetDaily.

Od 2. pro­sin­ce 2010 se také může pyš­nit titu­lem Čestný Texas Ranger.

Fakta o Chucku Norrisovi

 • Jedině Chuck Norris zazpí­vá duet sám.
 • Slzy Chucka Norrise léčí rako­vi­nu. Škoda, že nepla­kal. Nikdy.
 • Chuck Norris se sou­dí s NBC, tvr­dí, že Zákon a Pořádek jsou regis­tro­va­ná jmé­na jeho pra­vé a levé nohy.
 • Když jde bubák spát, kaž­dou noc se podí­vá do skří­ně, jest­li tam není Chuck Norris.
 • Na posled­ní strán­ce Guinnessovy kni­hy svě­to­vých rekor­dů je malým pís­mem uve­de­no, že všech­ny rekor­dy drží Chuck Norris a zde uve­de­ní lidé jsou pros­tě ti, co se mu nej­ví­ce při­blí­ži­li.
 • Když Chuck Norris vyři­zu­je své daně, pošle jen čis­tý for­mu­lář a při­lo­ží jen svou fot­ku, kde je při­kr­če­ný a při­pra­ve­ný k úto­ku. Chuck Norris ješ­tě nikdy nemu­sel pla­tit daně.
 • Chuck Norris nestlou­ká más­lo. Kopne krá­vu kopem s otoč­kou a dosta­ne más­lo pří­mo.
 • Chuck Norris se doká­že vyču­rat do rohu v kula­tém poko­ji.
 • Chuck Norris doká­že zahu­bit i obří čer­nou díru. Černá díra ho jed­nou spolk­la a ihned vypliv­la, násled­kem toho zbled­la.
 • Chuck Norris za vál­ky sestře­lil němec­ké bojo­vé leta­dlo tak, že na něj namí­řil prst a řekl: „Bang!“
 • Postavil pří­stře­šek, aby ho jeho mat­ka měla kde poro­dit.
 • V base­ballu není žád­ný doping. Jen hrá­či, na kte­ré Chuck Norris dýchl.
 • Když Chuck Norris dělá kli­ky, nezve­dá sebe ze země, ale zatla­ču­je Zemi dolů.

Detaily o článku Chuck Norris

 • Jméno člán­ku: Chuck Norris
 • Autor: Přispěvatelé Wikipedie
 • Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
 • Datum posled­ní úpra­vy: 8. 12. 2014, 13:11 UTC
 • Datum pře­vze­tí: 10. 03. 2015, 14:43 UTC
 • Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuck_Norris&oldid=12060262
 • Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
 • Identifikace ver­ze strán­ky: 12060262

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12184 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72252 KB. | 23.05.2024 - 15:08:15