Kritiky.cz > Recenze knih > 100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče podruhé

100 nejznámějších pohádek pro unavené rodiče podruhé

100Pohadek
100Pohadek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když v loň­ském roce vydal Albatros kni­hu 100 nej­zná­měj­ších pohá­dek pro una­ve­né rodi­če (oran­žo­vá obál­ka), z pul­tů knih­ku­pec­tví mize­la a sta­la se záchra­nou nejed­no­ho rodi­če. Ti ne snad, že by nechtě­li svým potom­kům před spa­ním číst, jen­že. Některé pohád­ky jsou tak dlou­hé, že rodič usne dřív, než drak osvo­bo­dí prin­cez­nu. U men­ších dětí je zase pro­blém s navá­zá­ním pří­bě­hu, kte­rý jsme zača­li číst večer před tím.

Podstatou kni­hy bylo zkrá­tit kla­sic­ké čes­ké pohád­ky tak, aby poin­ta byla zacho­vá­na a rodi­če je během pár minut stih­li pře­číst, pří­pad­ně si o nich s dět­mi popo­ví­dat. Kdo by se bál, že pohád­ky budou hod­ně „ose­ka­né“ nemu­sí mít strach. Unavenou dět­skou pozor­nost neroz­pty­lu­jí žád­né odboč­ky, dítě se sou­stře­dí na hlav­ní děj.

Po úspě­chu prv­ní­ho Sta pohá­dek pro una­ve­né rodi­če vychá­zí pokra­čo­vá­ní – kni­ha 100 nej­zná­měj­ších pohá­dek pro una­ve­né rodi­če podru­hé. Tentokrát jde o méně zná­mé pohád­ky, kte­ré budou nové i pro rodi­če. O Popelce, O Smolíčkovi nebo O prin­cezně na hráš­ku si pře­čte­te v prv­ních „oran­žo­vých pohád­kách“, ve „dru­hém díle“ s mod­rou obál­kou najde­te napří­klad pohád­ky O osa­mě­lém hří­beč­ku, O léta­jí­cím prin­ci, Čertova sla­ni­na nebo Hadrnička.  Ta je jed­nou z nej­krat­ších pohá­dek (zhru­ba na jed­nu strán­ku veli­kos­ti A5) a při jejím čte­ní jsem si vzpo­mně­la, že mi ji před tři­ce­ti lety vyprá­vě­la moje babič­ka. Uvádím ji jako pří­klad toho, že i na malém pro­sto­ru lze docí­lit toho, aby pohád­ka měla spád, gra­da­ci, rozuz­le­ní a pro děti tolik potřeb­né pou­če­ní:

„Byla jed­nou jed­na dív­ka, kte­rá byla vel­mi krás­ná, ale líná a nedba­lá. Když před­la, byla vel­mi mrzu­tá, pokud se na pří­zi obje­vil byť jen jedi­ný malin­ka­tý uzlík, to pak hned všech­no str­ha­la a na zem na jed­nu hro­ma­dy hodi­la a víc se do prá­ce nemě­la.
Tu slu­žeb­ná děveč­ka, kte­rá byla vždy k prá­ci při­pra­ve­na, posbí­ra­la pohá­ze­ný len, vyčis­ti­la jej a spřed­la ten­ce a pak si z něj necha­la utkat jem­né plát­no a z toho plát­na ušít krás­né šaty.
O tu línou dív­ku se uchá­zel jeden řád­ný mla­dík a svat­ba byla již umlu­ve­na. V před­sva­teb­ní vese­li­ci tan­co­va­la ta slu­žeb­ná děveč­ka zve­se­la v těch nových šatech a nevěs­ta jejím smě­rem jedo­va­tě utrousi­la: „Jak se natřá­sá, Hadrnička!“
Ženich to usly­šel a zeptal se nevěs­ty, co že tím mys­le­la.
A tak mu dív­ka vyprá­vě­la, jak ta Hadrnička má šaty utka­né a uši­té ze lnu, co ona vyho­di­la.
Když to ženich usly­šel, pocho­pil, že nevěs­ta je líná, a tak jí bez váhá­ní vrá­til slo­vo a za ženu si vzal tu pil­nou dív­ku.“

Pohádky vychá­ze­jí z úst­ní lido­vé slo­ves­nos­ti nebo jsou pře­vza­ty od kla­sic­kých čes­kých auto­rů. V někte­rých z nich se obje­vu­jí sta­rá řemes­la, panu­jí krá­lo­vé a krá­lov­ny, v lesích se potu­lu­jí kou­zel­né bytos­ti, oží­va­jí věci a obje­vu­jí se per­so­ni­fi­ko­va­né pří­rod­ní „úka­zy“ – tře­ba vět­řík nebo Paní Zima.

100 nej­zná­měj­ších pohá­dek pro una­ve­né rodi­če podru­hé je sku­teč­ně veli­ce pěk­ně zpra­co­va­ná a sesta­ve­ná kníž­ka, kte­rá pro­bou­zí dět­skou fan­ta­zii a bude bavit jak dospě­lé tak malé čte­ná­ře. Doporučuji ji před spa­ním, není v ní mno­ho ilu­stra­cí, obráz­ky tak nebu­dou děti roz­pty­lo­vat a nutit je vyklá­nět se z postý­lek.


Hodnocení: 100 %

  • 100 nej­zná­měj­ších pohá­dek pro una­ve­né rodi­če podru­hé
  • Sestavila: Jitka Hanušová
  • Ilustrace: Štěpán Janík
  • Vydáno: 2017, Albatrosmedia
  • Počet stran: 223

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 199 Kč (se sle­vou).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43718 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72253 KB. | 21.05.2024 - 21:26:47