Kritiky.cz > Recenze knih > Jak se naučit 100 slovíček za hodinu

Jak se naučit 100 slovíček za hodinu

015
015
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vám uče­ní slo­ví­ček při­pa­dá nud­né a neza­jí­ma­vé? Nesnášeli jste biflo­vá­ní slov­ní záso­by na hodi­ny cizí­ho jazy­ka? Tato nevšed­ní pub­li­ka­ce naru­ší veš­ke­ré před­sta­vy o uče­ní, jež se od této chví­le stá­vá zába­vou.

Jakub Pok, lek­tor a zakla­da­tel Školy pamě­ti, vede něko­lik kur­zů, v nichž stu­den­ty učí osvěd­če­né pamě­ťo­vé tech­ni­ky. Způsoby efek­tiv­ní­ho zapa­ma­to­vá­ní se zabý­vá více než dva­cet let. Díky své­mu sys­té­mu je scho­pen si napří­klad do 5 minut zapa­ma­to­vat 25 tele­fon­ních čísel. Techniku klí­čo­vé­ho slo­va upra­vil a sesta­vil uce­le­ný pro­gram, jak zvlád­nout jazy­ko­vou učeb­ni­ci za 6 až 12 měsí­ců. Základem je vytvá­ře­ní obra­zů, jeli­kož na ty paměť mno­hem lépe rea­gu­je. Metoda fun­gu­je na všech­ny jazy­ky, včet­ně japon­šti­ny nebo čín­šti­ny. Počáteční výklad Mgr. Pok osvět­lu­je na ang­lič­ti­ně, něm­či­ně, špa­něl­šti­ně a fran­couz­šti­ně.

Knihou pro­vá­zí posta­vič­ka Rýpavého Igora, kte­rá se k nové meto­dě sta­ví skep­tic­ky a kla­de tvůr­ci mno­ho otá­zek.

Učebnice je roz­dě­le­na na 11 základ­ních témat: naku­po­vá­ní a móda, restau­ra­ce a jíd­lo, ces­to­vá­ní, prázd­ni­ny a poča­sí, rodi­na, prá­ce, byd­le­ní, kul­tu­ra, vzdě­lá­vá­ní, lid­ské tělo a zdra­ví.

Postupně se nau­čí­me přes 250 ang­lic­kých slo­ví­ček pro­střed­nic­tvím fan­ta­zij­ních pří­bě­hů.

Velmi pří­nos­ný pro opa­ko­vá­ní je pro­cvi­ču­jí­cí ráme­ček s názvem PAMATUJETE SI? a v závě­ru kaž­dé kapi­to­ly je uve­de­no pou­ži­tí slo­ví­ček v ang­lic­ké větě. Občas do vše­ho vstou­pí Igor s důle­ži­tou otáz­kou, napří­klad jak si zapa­ma­to­vat nepra­vi­del­ná slo­ve­sa, co dělat, aby žák slo­víč­ka neza­po­mí­nal, jak se učit před­lož­ky, kolik slo­ví­ček se dá tou­to meto­dou nau­čit a jak si pora­dit s frá­zo­vý­mi slo­ve­sy.

V závě­ru se autor zamýš­lí nad tím, kolik slo­ví­ček musí člo­věk umět, aby se domlu­vil. Dochází k počtu 2000, kte­ré by měly umož­nit vel­mi dobrou komu­ni­ka­ci, jeli­kož i rodi­lí mluv­čí pou­ží­va­jí v kaž­do­den­ní komu­ni­ka­ci oko­lo toho­to množ­ství slov.

Metoda se zpo­čát­ku může zdát slo­ži­tá, ale, jak autor podo­tý­ká, čím čas­tě­ji ji bude­me pou­ží­vat, tím snad­něj­ší pro nás bude.

Praktický je slov­ní­ček na kon­ci bro­žu­ry. Knihu zpes­t­řu­jí vese­lé ilu­stra­ce Lady Vančišinové. Pochválit musím i sro­zu­mi­tel­nost, pře­hled­nost a zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vu.

 


  • Autor: Mgr. et Mgr. Jakub Pok
  • Název: Jak se nau­čit 100 slo­ví­ček za hodi­nu
  • Nakladatelství: GRADA
  • Vazba: Brožovaná bez pře­ba­lu lesk­lá
  • Stran: 176
  • ISBN: 978-80-271-0319-5
  • Rozměry (mm) (výš­ka x šíř­ka x tloušť­ka): 210 x 142 x 16
  • Hodnocení: 98  %

Kniha k zakou­pe­ní na Grada.cz za 249 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47991 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71561 KB. | 24.06.2024 - 02:48:24