Kritiky.cz > Články autora:Jana Špačková

Vlasta Gazdíková: Větné rozbory EXPRES. Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích

Větné roz­bo­ry býva­jí stra­šá­kem ško­lou povin­ných jak na 2. stup­ni základ­ních škol tak na ško­lách střed­ních. Mnozí je berou jako nut­né zlo, aniž by chá­pa­li, že pro­hlu­bo­vá­ní zna­los­tí o záko­ni­tos­tech spo­je­ných... Read more »

Tom a Matt Oldfieldovi: David Beckham. Nesmrtelná legenda

Když se v roce 2013 lou­čil se slza­mi v očích se spor­tov­ní kari­é­rou fot­ba­lis­ta David Beckham, málo­kdo čekal, že i po více než dese­ti letech bude glo­bál­ní super­hvězdou a jed­ním z nej­zná­měj­ších zástup­ců své­ho spor­tu.... Read more »

Lucie Honsigová: Od šestky do devítky. Český jazyk stručně a přehledně podle jednotlivých ročníků

Úzký bro­žo­va­ný seši­tek s usmě­va­vou kaň­kou na obál­ce je urče­ný pro žáky 6. až 9. tříd základ­ní ško­ly a stu­den­ty niž­ších roč­ní­ků osmi­le­tých gym­ná­zií. Učebnice, sesta­ve­ná pod­le nových pra­vi­del čes­ké­ho pra­vo­pi­su reflek­tu­je ty... Read more »

Jana Eislerová: Dějiny českých zemí pro děti

Českou minu­lost včet­ně na inter­pre­ta­ci slo­ži­tých témat jako je vyhla­ze­ní Lidic, oku­pa­ce v srpnu 1968 nebo same­to­vá revo­lu­ce lze vysvět­lit jed­no­du­še tak, aby dějin­né udá­los­ti, kte­ré utvá­ře­ly a mnoh­dy pozna­me­na­ly čes­ký... Read more »

Kolektiv Anglictina.com: Angličtina pro samouky a věčné začátečníky

Pokud pat­ří­te v ang­lič­ti­ně mezi věč­né začá­teč­ní­ky a hle­dá­te novou pub­li­ka­ci, kte­rá by vám pomoh­la tenhle hen­di­kep pře­ko­nat, sáh­ně­te po učeb­ni­ci Angličtina pro samou­ky a věč­né začá­teč­ní­ky s více než 5 hodi­na­mi posle­cho­vých cvi­če­ní.... Read more »

Radek Hanuš – Jana Haková a kol.: Praktická učebnice zážitkové pedagogiky

Praktická učeb­ni­ce zážit­ko­vé peda­go­gi­ky je instruk­tor­ský sla­bi­kář – meto­dic­ká pří­ruč­ka pro všech­ny, kdo orga­ni­zu­jí kur­zy zážit­ko­vé peda­go­gi­ky, ve sku­teč­nos­ti inter­ní učeb­ni­ce Prázdninové ško­ly Lipnice (PŠL), urče­ná ale pro širo­kou... Read more »

Alena Müllerová: Divoké básničky

Poezie může být zábav­ná, hra­vá, divo­ká, jako utr­že­ná ze řetě­zu. Alespoň v pří­pa­dě Divokých bás­ni­ček Aleny Müllerové. Rozpustilé ver­še dopro­vá­ze­né vyna­lé­za­vý­mi a zábav­ný­mi ilu­stra­ce­mi dáva­jí do neo­by­čej­ných sou­vis­los­tí oby­čej­né věci kolem... Read more »

Vojtěch Kubašta: Mistře trojrozměrných knih a tvůrce betlémů

Od roku 1919 žil v Praze. V roce 1938 dostu­do­val archi­tek­tu­ru na ČVUT v Praze, jeho peda­go­gy byli např. Oldřich Blažíček, Zdeněk Wirth, V.V.Štech a Antonín Engel. Od roku 1937 se věno­val kniž­ní gra­fic­ké... Read more »

Josef Václav Sládek: Já do lesa nepojedu. Náš kocourek

Věděli jste, že auto­rem jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších bás­ni­ček pro bato­la­ta „Já do lesa nepo­je­du“ je vel­ký čes­ký bás­ník, nále­ží­cí k „Lumírovcům“ Josef Václav Sládek? Ten, kte­rý pře­ve­dl do češ­ti­ny celé dra­ma­tic­ké... Read more »

Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o vlkovi

Pohádky o prin­ceznách pat­ří k sérii Dětského diva­dél­ka s lout­ka­mi, kte­rou letos pro děti od 4 let vydá­vá Albatros. Děti se pro­střed­nic­tvím boxů s kuli­sa­mi a lout­ka­mi sezná­mí nejen s nej­zná­měj­ší­mi čes­ký­mi pohád­ka­mi, ale také... Read more »

Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o princeznách

Pohádky o prin­ceznách pat­ří k sérii Dětského diva­dél­ka s lout­ka­mi, kte­rou letos pro děti od 4 let vydá­vá Albatros. Děti se pro­střed­nic­tvím boxů s kuli­sa­mi a lout­ka­mi sezná­mí nejen s nej­zná­měj­ší­mi čes­ký­mi pohád­ka­mi, ale také... Read more »

Příručka výletníka

„I malá výpra­va může být vel­kým dob­ro­druž­stvím. Stačí sba­lit batoh a pro­bu­dit v sobě dob­ro­druž­né­ho ducha,“ to je mot­to kni­hy Magdaleny Stefanczyk Příručka výlet­ní­ka. Najdete v ní tipy a rady pro výpra­vy do... Read more »

Hry s říkadly pro nejmenší - Pro děti od 6 týdnů do 5 let

Pokud máte doma bato­le a neví­te co s ním, tedy rádi bys­te roz­ví­je­li jeho moto­ric­ké doved­nos­ti, sáh­ně­te po nové kni­ze z pera Zuzany Pospíšilové. Je urče­ná rodi­čům dětí od před­škol­ní­ho věku od dvou... Read more »

Stopy zvířat do kapsy

Procházka kra­ji­nou se může změ­nit v dob­ro­druž­nou výpra­vu za pozná­ním s kníž­kou Franka Heckera Stopy zví­řat do kapsy. Diplomovaný bio­log, foto­graf pří­ro­dy a spi­so­va­tel za posled­ních 25 let věno­val spous­tu času své... Read more »

Radka Kneblová: Obrázkové křížovky pro děti

Více než desít­ku hra­vých pub­li­ka­cí a knih pro děti má na kon­tě Radka Kneblová. Určené jsou pře­de­vším pro děti ško­lou povin­né, jed­nu kni­hu pro ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le napsa­la v roce 2011... Read more »

Iva Hoňková: Kočičí škola

Nová kni­ha Ivy Hoňkové, spi­so­va­tel­ky, ilu­strá­tor­ky a malíř­ky, zave­de děti do Kočičí ško­ly. Známé škol­ní téma zpra­co­va­la autor­ka nevšed­ně – do lavic namís­to nepo­sed­ných dětí posa­di­la ješ­tě nepo­sed­něj­ší koťa­ta. Neučí... Read more »

Petr Borkovec: Věci, které ztrácíme

„Ty jed­nou někde necháš vlast­ní hla­vu! Minule klí­če, vče­ra šála – a teď slu­chát­ka! Na co pro­sím tě mys­líš?“ Leporelo Petra Borkovce je o věcech, kte­ré čas­to ztrá­cí­me. Které zapo­mí­ná­me ve... Read more »

Stanislava Jarolímková: Co v učebnicích dějepisu nenajdete. Starověk

Také máte na ději­nách nej­ra­dě­ji pří­běhy a vyprá­vě­ní? Informace, kte­ré v učeb­ni­cích nebý­va­jí, ency­klo­pe­die je opo­mí­je­jí, a i když jsou posta­ve­ny na odbor­ném výzku­mu, pří­liš se o nich neví? Vzpomínáte na uči­vo sta­ro­vě­ku jako... Read more »

František Emmert: Moderní české dějiny

Všechno má svou his­to­rii. I pro­to je dob­ré znát ději­ny. Zvláště ty moder­ní, novo­do­bé, s nimiž jsou i tři­cet let po revo­lu­ci v čes­kých ško­lách potí­že. Zatímco o zalo­že­ní Karlovy uni­ver­zi­ty a upá­le­ní Mistra Jana Husa... Read more »

Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních

Studentům peda­go­gi­ky, ale také již prak­ti­ku­jí­cím peda­go­gům je urče­ná kni­ha Aleny Vališové a Miroslavy Kovaříkové Obecná didak­ti­ka.  Nesnaží se dávat jed­no­znač­né návo­dy, spí­še se sna­ží pro­vá­zet prak­tic­kou vzdě­lá­va­cí čin­nos­tí, pod­ně­co­vat... Read more »

Fenomény lidových tradic

Kroje, obřa­dy, mas­ky – feno­mé­ny lido­vých tra­dic, dědic­tví, pře­dá­va­né po sta­le­tí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Výjimečné kul­tur­ní odka­zy čes­ké tra­dič­ní spo­leč­nos­ti, kte­ré jsou mnoh­de rarit­ní, ale přes­to stá­le živé. I pro­to se... Read more »

Německá gramatika

Pochopit pra­vi­dla němec­ké gra­ma­ti­ky jed­no­du­še a zábav­ně, nau­čit se koneč­ně němec­ky nebo si někte­ré gra­ma­tic­ké jevy ujas­nit a zopa­ko­vat – to sli­bu­je nová učeb­ni­ce a cvi­čeb­ni­ce němec­ké gra­ma­ti­ky Ivy Michňové, kte­rou v roce... Read more »

Rodné domy slavných

Padesát tři domů, v nichž se naro­di­li spi­so­va­te­lé, hudeb­ní­ci, vyná­lez­ci, her­ci a dal­ší slav­ní Češi před­sta­vu­je novi­nář Radek Laudin čte­ná­řům v kni­ze Rodné domy slav­ných. Přibližuje čte­bářm rod­né domy jako kot­vy, vra­ce­jí­cí... Read more »

Mami, mám hlad - Recepty pro děti do jednoho roku

Maminka dvou dětí Jana Šmíd Winterová při­ná­ší desít­ky recep­tů na chut­né příkr­my, kte­ré budou chut­nat a pro­spí­vat dětem do jed­no­ho roku.  Provede vás pří­pra­vou prv­ních příkr­mů až k po recept na... Read more »

Základy gymnastické přípravy dětí

Moje gene­ra­ce byla v hodi­nách těles­né výcho­vy vycho­va­ná tra­dič­ním pří­stu­pem zamě­ře­ným na výkon a sou­tě­ži­vost při pou­ži­tí spe­ci­fic­kých pomů­cek, kdy po nás uči­tel vyža­do­val kázeň a přes­né pro­ve­de­ní cvi­ků. Na uči­te­lo­vu obra­nu lze kon­sta­to­vat,... Read more »

Všechno, co chci - První kniha nové série bestsellerové autorky Protiklady se přitahují

Romány švéd­ské autor­ky Simony Ahrnstedt si od roku 2010 zís­ka­ly nejen švéd­ské čte­nář­ky. Populární je i v Čechách. Nejednu čte­nář­ku potě­šil pod vánoč­ním strom­kem román z nové série Protiklady se při­ta­hu­jí s názvem... Read more »

Velká kniha správného Čecha

Velkou kni­hu správ­né­ho Čecha by si měl pře­číst kaž­dý správ­ný vlas­te­nec, aby se dozvě­děl, proč být hrdý na zemi, v níž žije. Jelikož vlas­te­nec­tví by mělo být roz­ví­je­no už v raném... Read more »

Krizové situace ve škole - Bezpečnostní problematika ve školní praxi

Kniha Krizové situ­a­ce ve ško­le by nemě­la chy­bět v knihov­ně peda­go­gů, a to jak těch, kte­ří pat­ří co do prá­ce mezi osvěd­če­né mata­do­ry, tak těch, kte­ří učit tepr­ve začí­na­jí nebo se... Read more »

70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě

Obsáhlá pub­li­ka­ce plná vel­kých barev­ných foto­gra­fií potě­ší nejen milov­ní­ky sakrál­ní archi­tek­tu­ry, ale i ty, kte­ří rádi ces­tu­jí po České repub­li­ce a obje­vu­jí její krá­sy. Kostelů a kap­lí je u nás více než sedm tisíc.... Read more »

Hrady Čech a Moravy - Známé i neznámé příběhy a osudy

Pětapadesát hra­dů Čech a Moravy zařa­dil do nové kni­hy gym­na­zi­ál­ní pro­fe­sor děje­pi­su Jan Kvirenc. Netradiční prů­vod­ce po hra­dech nabí­zí puto­vá­ní napříč celou his­to­rií od počát­ků stá­tu Přemyslovců až o sou­čas­nost. Hradními palá­ci... Read more »

Přestávkovník - Super hry a zábava nejen na přestávky

Sešit plný zába­vy obsa­hu­jí­cí více než tři­cet her, tes­tů a akti­vit, z nichž vět­ši­na je vhod­ná pro dva až čty­ři hrá­če a  dají se zvlád­nut během dese­ti minut – to je Přestávkovník.... Read more »

Svět aut - zábavné aktivity

Červené závod­ní auto Ferda pro­ve­de děti báječ­ným Kolečkovem – domo­vem aut. Na takřka pade­sá­ti strán­kách se budou děti pro­střed­nic­tvím nej­růz­něj­ších her a akti­vit dozví­dat podrob­nos­ti o Ferdově živo­tě a o jeho kama­rá­dech. Knížka... Read more »

Domácí zvířátka - Čtení s babičkou

Také rádi vzpo­mí­ná­te na doby, kdy vám jako dětem čet­la babič­ka? Že se dneš­ní babič­ce číst nechce? Nebo by ráda čet­la, ale nějak s vaším dít­kem nemů­že najít tu pra­vou kníž­ku?... Read more »

Čekáme děťátko

Grada vyda­la v letoš­ním roce 3. aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní oblí­be­né „bib­le“ nastá­va­jí­cích a „čer­s­tvých“ mami­nek – objem­nou kni­hu Čekáme děťát­ko. Připravili ji léka­ři Martin Gregora a Miloš Velemínský. První z auto­rů, pri­mář dět­ské­ho oddě­le­ní nemoc­ni­ce... Read more »

Tvorba strategie a strategické plánování

Jedním ze základ­ních pilí­řů dlou­ho­do­bé firem­ní pro­spe­ri­ty jsou kva­lit­ní stra­te­gie a stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní. Tato odbor­ná pub­li­ka­ce by měla mana­že­rům a dal­ším pra­cov­ní­kům pomo­ci zvý­šit kva­li­tu tvor­by stra­te­gie a stra­te­gic­kých plá­nů, a to s důra­zem... Read more »

Lušti, hádej, čti si

S tex­ty Zuzany Pospíšilové se malí čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kniž­ně zača­la pub­li­ko­vat v roce 2005. Dnes je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Věnuje se téměř výhrad­ně... Read more »

Liška Šiška u doktora

Pokud má vaše dítě strach z bílých plášťů, mož­ná by mu pomoh­la nová kníž­ka Ivy Geckové – Liška Šiška u dok­to­ra. Vypráví pří­běh ply­šo­vé liš­ky, kte­rou její maji­tel­ka – malá hol­čič­ka... Read more »

Cristina Banfiová: Objevujeme dinosaury. Infografiky pro odhalování prehistorického světa

Pobláznili vás dino­sau­ři nebo už dokon­ce trpí­te dino­má­nií? Pak ve vaší knihov­ně nemů­že chy­bět kni­ha Objevujeme dino­sau­ry. Na jejích strán­kách oží­va­jí prehis­to­rič­tí tvo­ro­vé, kte­ří před mili­o­ny let vlád­li Zemi,... Read more »

Iva Gecková: Liška Šiška ve školce

Liška Šiška ve škol­ce je dal­ší z knih Ivy Geckové, věno­va­né malým poslu­cha­čům a jejich čte­ná­řům – rodi­čům a pra­ro­di­čům. Příběh ply­šo­vé liš­ky, kte­rou její Adélka zapo­mně­la ve škol­ce, pro­bou­zí v dětech fan­ta­zii,... Read more »

Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty

Původním povo­lá­ním archi­tekt, poz­dě­ji kniž­ní gra­fik, poz­dě­ji ilu­strá­tor dět­ských knih Vojtěch Kubašta je celo­svě­to­vě uzná­va­ným prů­kop­ní­kem pro­sto­ro­vých knih. Od roku 1953 spo­lu­pra­co­val s nakla­da­tel­stvím Artia a zatím­co jeho pro­sto­ro­vé kni­hy s důmy­sl­ný­mi... Read more »

Spider-Man - Čtení s maskou

Pavoučí muž se jako lite­rár­ní posta­va obje­vil popr­vé v komik­su v roce 1962. O rok poz­dě­ji už mu byl věno­ván vlast­ní komiks a jeho popu­la­ri­ta zača­la str­mě stou­pat. Spider-Man to dotá­hl z komik­sů na... Read more »

Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Třicet let je dlou­há doba a lid­ská paměť ráda zapo­mí­ná. Připomenout si osu­do­vé oka­mži­ky pře­lo­mo­vé­ho roku 1989 může­te pro­střed­nic­tvím kni­hy Františka Emmerta Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě. Kniha vyšla v nakla­da­tel­ství... Read more »

Pracovní sešit předškoláka - Do školy s úsměvem

Doba se mění, a zatím­co před­re­vo­luč­ním dětem sta­či­lo umět do ško­ly zavá­zat si tka­nič­ky, zapnout zip a knof­lík, roz­po­znat bar­vy a nama­lo­vat panáč­ka, dneš­ní děti jsou na škol­ní docház­ku při­pra­vo­vá­ny mno­hem inten­ziv­ně­ji,... Read more »

České pohádky - Příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem

Knížka nej­lé­pe čes­kých pohá­dek by pod vánoč­ním stro­meč­kem nemě­la roz­hod­ně chy­bět! S Českými pohád­ka­mi Aleny Peisertové s ilu­stra­ce­mi Dagmar Ježkové Ježíšek roz­hod­ně nešláp­ne ved­le. Tucet nej­zná­měj­ších čes­kých pohá­dek potě­ší jak malé,... Read more »

Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků

V sou­vis­los­ti s loň­ským výro­čím 100 let od vzni­ku Československa se nás zmoc­ni­la jaká­si nos­tal­gie – že teh­dy byl svět jed­no­duš­ší, pře­hled­něj­ší a lidé se k sobě cho­va­li lépe – pros­tě „bývá­va­lo... Read more »

Z. Svěrák a J. Uhlíř – ZPÍVÁNÍ s piánkem

Více než tři stov­ky pís­ni­ček má na kon­tě texta­ře Zděňka Svěráka a hudeb­ní­ho skla­da­te­le Jaroslava Uhlíře.  Podstatnou část pís­ňo­vé tvor­by věno­va­li dětem. Zakoupit tak může­te zpěv­ní se 120 pís­ně­mi, nebo... Read more »

Policejní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

Nápadité lepo­re­lo ve tva­ru poli­cej­ní­ho auta vyprá­ví o poli­cej­ním autíč­ku, kte­ré se musí sta­rat, aby měs­to bylo bez­peč­né. Personifikovaný doprav­ní pro­stře­dek bude dětem blíz­ký – má oči, ústa, emo­ce, lidé... Read more »

Nákladní auto - Tvarované leporelo pro nejmenší

Asi nee­xis­tu­je vět­ší a nepo­stra­da­tel­něj­ší pra­cant a pomoc­ník, než je náklad­ní auto. Právě jemu je věno­ván krát­ký pří­běh v lepo­re­lu Nákladní auto. Pomůže autíč­ku z blá­ta, trak­to­ru odvézt seno zví­řa­tům a bag­ru pře­vézt cih­ly.... Read more »

Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky

„Medvídek a jeho kama­rád ježek mají vel­ký sen – posta­vit sen­zač­ní moto­ká­ru, aby moh­li závo­dit o pohár plný medu. Ale jak by ta moto­ká­ra měla vlast­ně vypa­dat?“ Tak začí­ná pří­běh o med­víd­ko­vi... Read more »

Lokomotiva Tomáš - 5minutové pohádky

Zná to kaž­dý rodič, kte­rý svým dětem čte. Je kumšt najít tak ako­rát dlou­hé pohád­ky – tak ako­rát dlou­hé pro děti, a tak ako­rát dlou­hé pro rodi­če.  Zároveň jed­no­du­ché a sro­zu­mi­tel­né,... Read more »
Stránka načtena za 3,31000 s | počet dotazů: 231 | paměť: 49076 KB. | 23.05.2024 - 20:49:30