Kritiky.cz > Recenze knih > Alenka lékařka – o našem těle

Alenka lékařka – o našem těle

alenka lékařka
alenka lékařka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, jak fun­gu­je naše lid­ské tělo? Myslíte, že může­me sly­šet myš­len­ky? Hledáte pro své děti zají­ma­vou kni­hu, kte­rá je poba­ví, ale také vysvět­lí záko­ni­tos­ti lid­ské­ho těla? Novinka Zuzany Pospíšilová Alenka lékař­ka je veli­ce milá a pouč­ná kni­ha. 

Alenka má mlad­ší­ho bráš­ku Kubíka a mamin­ku lékař­ku. Moc si pře­je být dospě­lá a léčit lidi jako její mamin­ka. Oba cho­dí za mamin­kou do prá­ce, do její ordi­na­ce a moc si to uží­va­jí. Ona jim vždy všech­no trpě­li­vě vysvět­lu­je a uka­zu­je. Tentokrát se jim zalí­bil fonen­do­skop. K čemu vlast­ně tako­vý fonen­do­skop je začnou sou­ro­zen­ci zjiš­ťo­vat a postup­ně zkou­mat na vlast­ním těle. Co se dá těmi spe­ci­ál­ní ouš­ky vlast­ně sly­šet? Jak fun­gu­jí naše srd­ce, plí­ce a stře­va? Co je to pulz? Čím dýchá­me a vylu­ču­je­me? Co je hlas a jak vzni­ká? Můžeme pře­mýš­le­ní sly­šet? Na tyto a ješ­tě mno­hem více otá­zek jim mamin­ka postup­ně odpo­ví­dá. Součástí kni­hy jsou podrob­né obráz­ky lid­ské­ho těla, co vše máme na těle, jak vlast­ně vypa­dá­me. Jednou při­je­de na návště­vu teta Lucie s Dominičkou. Jak jí se bude fono­ne­do­skop líbit se dozví­te, když si tuto novin­ku vyda­va­tel­ství Grada vyda­né pod znač­kou Bambook pře­čte­te.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te hádan­ky, rébu­sy, dopl­ňo­vač­ky a správ­ná řeše­ní týka­jí­cí se otá­zek o lid­ském těle.

Kniha je urče­na pro před­ško­lá­ky a mlad­ší ško­lá­ky. Dále také pro uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, kte­ré hle­da­jí inspi­ra­ci, jak svým svě­řen­cům vysvět­lit, jak to naše lid­ské tělo vlast­ně fun­gu­je.

Moc jsem se při čte­ní bavi­la. Mám ráda humor autor­ky i ilu­stra­ce Drahomíra Trsťana. Na kniž­ním trhu je nepře­ber­né množ­ství ency­klo­pe­dií i atla­sů týka­jí­cí se lid­ské­ho těla, ale podob­ná kni­ha s pří­bě­hem, obráz­ky a hádan­ka­mi roz­hod­ně doteď chy­bě­la.

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Drahomír Trsťan

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-0539-7

Zuzana Pospíšilová je dět­ská psy­cho­lož­ka, kte­rá pra­cu­je ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Dříve pra­co­va­la v dět­ském reha­bi­li­tač­ním sta­ci­o­ná­ři, pře­váž­ně s dět­mi s orga­nic­kým poško­ze­ním CNS a pohy­bo­vým posti­že­ním. V době stu­dií se zabý­va­la téma­tem roz­vo­je tvo­ři­vos­ti u dětí mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, nyní píše kni­hy pro děti. Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94287 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71618 KB. | 17.06.2024 - 22:05:57