Kritiky.cz > Recenze knih > ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!

ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!

zázraky
zázraky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato kni­ha sro­zu­mi­tel­ně a vel­mi jed­no­du­chou for­mou zod­po­ví všech­ny otáz­ky zví­da­vých dětí, na kte­ré jste dopo­sud mar­ně hle­da­li odpo­vě­di. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozví­te spous­tu dal­ších a vel­mi důle­ži­tých infor­ma­cí týka­jí­cích se lid­ské­ho těla.

„Zázraky lid­ské­ho těla“ je kni­ha - ency­klo­pe­dii, jež je roz­dě­le­na do čtyř vel­kých kapi­tol tj. „Spojení s vněj­ším svě­tem“, „Řídící cen­t­rum“, „Zrozeni k živo­tu“ a „Tajemství  dlou­hé­ho živo­ta.“

Kapitola: Spojení s vněj­ším svě­tem

Kůže tvo­ří při­ro­ze­nou hra­ni­ci mezi tělem a vněj­ším svě­tem. Nejenže nás chrá­ní, ale také nám něko­li­ka způ­so­by dodá­vá infor­ma­ce o okol­ním pro­stře­dí, napří­klad hma­tem nebo vní­má­ním tep­lo­ty. Další nepo­stra­da­tel­né smys­ly pro kon­takt s oko­lím jsou zrak, sluch, čich a chuť. Díky nim se může­me s jis­to­tou pohy­bo­vat, roz­po­zná­vat nebez­pe­čí, vytvá­řet vzta­hy s ostat­ní­mi a zís­ká­vat zku­še­nos­ti, jež se uklá­da­jí do pamě­ti. Smyslové orgá­ny nás s vněj­ším svě­tem spo­ju­jí a umož­ňu­jí nám rea­go­vat na vzni­ka­jí­cí změ­ny.

V pod­ka­pi­to­lách se může­te dozvě­dět napří­klad jak vní­má­me bar­vy, před čím nás chrá­ní chuť a čich, jak na nás půso­bí zvu­ko­vé vlny ane­bo proč se mění barva kůže?

Kapitola: Řídící cen­t­rum

Mozek je řídí­cí jed­not­kou orga­nis­mu. Do moz­ku se dostá­va­jí všech­ny infor­ma­ce o vněj­ším svě­tě zachy­ce­né smys­lo­vý­mi orgá­ny. Řídící cen­t­rum ana­ly­zu­je, mys­lí, roz­ho­du­je a plá­nu­je. Prostřednictvím ner­vo­vé sítě zasa­hu­jí­cí do všech čás­tí těla regu­lu­je čin­nost orgá­nů a dává jim instruk­ce k pro­vá­dě­ní úko­lů. S pomo­cí sys­té­mu endo­krin­ních žláz, jež pro­du­ku­jí hor­mo­ny a koor­di­nu­jí chod fyzi­o­lo­gic­kých pro­ce­sů, zajiš­ťu­je nále­ži­té tem­po růstu a vývo­je. Mozek je rov­něž cen­t­rem pamě­ti, inte­li­gen­ce a emo­cí.

Prostřednictvím kapi­to­ly s pří­znač­ným názvem „Řídící cen­t­rum“ a týka­jí­cí se pře­váž­ně moz­ku a ner­vo­vé sou­sta­vy se může­te napří­klad dozvě­dět: jak rych­le se šíří infor­ma­ce tělem, v čem jste dob­ří, jak máte dobrou paměť, proč plá­če­me, jaké účin­ky mají hor­mo­ny v těle ane­bo co zvy­šu­je hla­di­nu adre­na­li­nu.

zázraky1

Kapitola: Zrozeni k živo­tu

Organismus zacho­vá­vá sám sebe pomo­cí zabu­do­va­ných sys­té­mů. Nemusíte mys­let na dýchá­ní, stej­ně tak hlad při­chá­zí auto­ma­tic­ky. Najíte se a zaží­va­cí sys­tém zpra­co­vá­vá potra­vu bez vaše­ho vědo­mí. Rytmické sta­hy srd­ce roz­vá­dě­jí krev do celé­ho těla a zajiš­ťu­jí tak buň­kám pra­vi­del­né dodáv­ky živin a kys­lí­ku. Nepřetržitý krev­ní oběh odvá­dí odpad­ní lát­ky, kte­ré jsou odstra­ňo­vá­ny čin­nos­tí jater a led­vin. Imunitní sys­tém se ují­má boje s cho­ro­bo­plod­ný­mi zárod­ky. Garantem hlad­ké­ho, soběsta­teč­né­ho cho­du orga­nis­mu je zdra­ví noč­ní spá­nek.

Kapitola „Zrozeni k živo­tu“ je vhod­ná pro všech­ny, kte­ří se chtě­jí odha­lit prav­du o tom, co je tělu opo­rou, díky čemu se pohy­bu­je­me, jak udr­žu­je­me rov­no­váhu, proč máme hlad, jak dlou­ho vydr­ží­me bez kys­lí­ku, jak rych­le nám tlu­če srd­ce, jak se tělo zevnitř čis­tí, jak tělo boju­je s infekč­ní­mi zárod­ky či proč pro­spí­me tře­ti­nu živo­ta.

Kapitola: Tajemství dlou­hé­ho živo­ta

Když se člo­věk naro­dí, stá­vá se sou­čás­tí zázra­ku živo­ta. Roste a vyví­jí se, z kojen­ce se stá­vá bato­le, dítě, ado­lescent a nako­nec dospě­lá žena či dospě­lý muž. Vše je zakó­do­vá­no v DNA v podo­bě gene­tic­ké infor­ma­ce. Geny zdě­dě­né od rodi­čů před­ur­ču­jí těles­nou kon­struk­ci, rysy tvá­ře, schop­nos­ti, výš­ku a mno­hé dal­ší vlast­nos­ti. Způsob živo­ta si však volí kaž­dý člo­věk sám. Jestliže pra­vi­del­ně spor­tu­je, zdra­vě se stra­vu­je, udr­žu­je si bys­trou mysl a žije vědo­mě, může zpo­ma­lit při­ro­ze­né pro­ce­sy stár­nu­tí a pro­dlou­žit si život.

V této posled­ní kapi­to­le obje­ví­te odpo­vě­di na otáz­ky: jak jsem se narodil/a, kdo jsem, z čeho je slo­že­no moje tělo, jak slo­ži­té je lid­ské tělo, hol­ka nebo kluk, ros­tu nebo stár­nu, jsou vaše buň­ky stej­ně sta­ré jako vy, jak si může­me chrá­nit chrup, co je zdro­jem vita­li­ty, a v nepo­sled­ní řadě od koho může­te dostat krev.

zázraky2

Kniha je roz­dě­le­na do čtyř vel­kých kapi­tol, jež jsou zamě­ře­ny na jed­nu oblast lid­ské­ho těla. Každá tako­vá kapi­to­la má své pod­ka­pi­to­ly mají­cí svůj kra­tič­ký úvod, jež má tro­chu roz­vést polo­že­nou otáz­ku a poskyt­nout základ­ní výčet nej­dů­le­ži­těj­ších infor­ma­cí, kte­ré budou dále podrob­ně­ji roze­psá­ny, roz­kres­le­ny a vysvět­le­ny.

Každé tak­to polo­že­né otáz­ce je věno­va­ná celá dvou­stra­na kni­hy, kde je názor­ně roz­kres­le­no a pospá­no do sebe­men­ších detai­lů vše tak, aby bylo nejen pro dítě, ale pro všech­ny čte­ná­ře, malé i vel­ké, sro­zu­mi­tel­né, vysvět­le­no zjed­no­du­še­nou for­mou tak, aby všich­ni dob­ře a hned pocho­pi­li.

Jednotlivé nákre­sy jsou popsá­ny štít­ky tj. na jed­not­li­vé čás­ti pomo­cí odrá­žek či pří­pad­né­ho kra­tič­ké­ho popis­ku v barev­ném rámeč­ku. Ilustrace, plán­ky, mode­ly jsou navíc dopl­ně­ny i o foto­gra­fie dětí, na kte­rých jsou zvý­raz­ně­ny a zakres­le­ny jed­not­li­vé vnitř­ní orgá­ny a jejich fun­go­vá­ní.

V samot­ném závě­ru je ency­klo­pe­die dopl­ně­na nezbyt­ným slov­níč­kem, ve kte­rém je vysvět­le­no něko­lik nezná­mých výra­zů pou­ži­tých v kni­ze. V nepo­sled­ní řadě nesmí chy­bět ani rejstřík, kde pro­střed­nic­tvím hle­da­né­ho slov­ní­ho výra­zu se může­te o daném téma­tu více dočíst dle uve­de­ných

zázraky3

Knihu může­te číst postup­ně, ale nemu­sí­te. Můžete si v ní jen tak lis­to­vat a pro­čí­tat pou­ze to, co vás kon­krét­ně zaujme, a zjis­tí­te, že lid­ské tělo jako tako­vé je vel­mi slo­ži­tý orga­nis­mus, kte­rý si zaslou­ží to, abys­te jej ješ­tě lépe a důklad­ně pozna­li.

Se „Zázraky lid­ské­ho těla“ děti pozna­jí, jak tělo fun­gu­je, a navíc můžou odha­lit i tajem­ství dlou­ho­vě­kos­ti. Budou-li dodr­žo­vat uve­de­né tipy na kaž­dý den, bude jejich tělo pra­co­vat v rov­no­vá­ze, zlep­ší si svo­jí kon­di­ci, paměť, ale i inte­li­gen­ci....

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná a nejen dětem, ale i dospě­lým při­ná­ší vel­mi hod­not­né infor­ma­ce týka­jí­cích se lid­ské­ho těla a jeho fun­go­vá­ní. Tahle ency­klo­pe­die by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né­ho dítě­te.

Nezbývá tedy po mot­tu kni­hy dodat: „Čti a pro­zkou­mej, kdo VLASTNĚ JSI!!!“

 

ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA

Autorka: Ilona Bagoly

Přeložila: MUDr. Kateřina Orlová

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Praze roku 2019

Pro čte­ná­ře od 10 let

Počet stran: 79

ISBN 97-80-253-4133-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90193 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71607 KB. | 23.06.2024 - 02:34:12