Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sexbomba od vedle

Sexbomba od vedle

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na konec léta tady máme jed­nu méně tuc­to­vou tee­nager­skou kome­dii. Odehrává se sice tra­dič­ně v uni­ver­zit­ním pro­stře­dí, kte­ré je však, již méně tra­dič­ně, zkom­bi­no­vá­no z pro­stře­dím por­no byzni­su. Dvě hlav­ní posta­vy, kaž­dá z jed­no­ho z těch­to svě­tů, se náho­dou set­ka­jí a hle­da­jí spo­leč­no­su ces­tu, kte­rá je však, díky jejich zce­la roz­díl­né minu­los­ti, dosti těž­ko k nale­ze­ní. Nebyla by to ale správ­ná ame­ric­ká limo­ná­da, aby se jim to, po dlou­hém a vytr­va­lém úsi­lí, nepo­ved­lo.

Matthew „Emile Hirsch“ přesluš­ně­lý uhla­ze­ný stu­den­tík, kte­rý žije v zaje­tí svých morál­ních zásad a chtěl by být v budouc­nu pre­zi­den­tem. Momentálně se chys­tá doká­zat něko­lik vel­kých věcí, kte­ré poklá­dá za důle­ži­té. Především musí odma­tu­ro­vat. Pak by ale rád zís­kal sti­pen­di­um, kte­ré jed­nou za rok dosta­ne jeden stu­dent za nej­vyš­ší morál­ní pří­nos. A aby to nevy­pa­da­lo, že mys­lí jen na sebe, zajiš­ťu­je sbír­ku na zapla­ce­ní stu­dij­ních nákla­dů pro jis­té­ho stu­den­ta z roz­vo­jo­vé země. Naivnějšího sla­ďouš­ka už oprav­du vytvo­řit nešlo 🙂

Do sou­sed­ní­ho domu se naštěs­tí při­stě­hu­je oprav­du krás­ná Daielle, kte­rá ho z jeho žití/nežití rych­le vytrh­ne. Takže pokaž­dé, když se ho zeptá, jakou nej­bláz­ni­věj­ší věc na svě­tě dělal, musí kon­sta­to­vat, že je to prá­vě to, co teď dělá s ní. Ještě vče­ra sluš­ný stu­dent s pev­ný­mi morál­ní­mi zása­da­mi se najed­nou taj­ně kou­pe v bazé­nu ředi­te­le, běhá nahý po uli­ci, zpro­ne­vě­řu­je pení­ze a svo­jí novou pří­tel­ky­ní šoku­je své oko­lí.

Zábava pokra­ču­je do doby, než jeho spo­lu­žák Eli „Chris Marquette“, náru­ži­vý sle­do­vač por­no­vi­de odha­lí, že Danielle je býva­lá por­no­he­reč­ka. Postava Eliho by měla dostat něja­ké zvlášt­ní oce­ně­ní. Ač má vstu­py vel­mi krát­ké, vždy jsou jeho hláš­ky a gri­ma­sy pří­jem­ným oko­ře­ně­ním. Mathew je tím to zjiš­tě­ním cel­kem dost šoko­ván, ale když už se s tím poma­lu vyrov­ná a dále má o Danielle zájem, stá­le se mu do ces­ty ple­tou lidé z por­no­prů­mys­lu, kte­ří nechtě­jí Danielle jen tak pus­tit.

Podle vše­ho mělo jít o tee­nager­skou kome­dii nato­če­nou ve star­ším duchu, kte­rá, přes svůj pro­vo­ka­tiv­ní název, vyne­chá­vá nechut­né oplz­los­ti, na kte­rých sto­jí vět­ši­na podob­ných sou­čas­ných fil­mů. Takto vznik­lý pro­stor se sice sna­ží vypl­nit méně oká­za­lým humo­rem, ne vždy to ale úpl­ně sta­čí. V lep­ším pří­pa­dě si může­te v těch­to prázd­ných mís­tech vychut­ná­vat pohled na tělo Elishy Cuthbert, kte­rá z plát­na téměř nezmi­zí, v hor­ším pří­pa­dě musí­te čekat, až se děj zase tro­chu pohne. Co film tro­chu oko­ře­ňu­je je neu­stá­lé vra­ce­ní děje, když se Matthew chys­tá pro­vést něco neka­lé­ho. Akce jako­by pro­běh­ne, ale když si Matthew uvě­do­mí mož­né násled­ky, děj se vrá­tí a nako­nec se vše sta­ne jinak.

Postava Matthewa („Emile Hirsch“) půso­bí sice cha­rizma­tic­ky, bohu­žel však také pří­liš slad­ce, což vám bude, jako divá­ko­vi, brá­nit se s ním zto­tož­nit. Trochu vytr­že­né z rea­li­ty je i cel­ko­vé pro­stře­dí ame­ric­ké uni­ver­zi­ty. Z jiných ame­ric­kých tee­nage kome­dií, jsme si na toto naiv­ní pro­stře­dí ve fil­mech sice již zvyk­li, ale ten­to­krát to zachá­zí od rea­li­ty ješ­tě dál.

Na to, že by mělo jít o odleh­če­něj­ší zába­vu, tak to má doce­la zamo­ta­ný děj, u kte­ré­ho jen těž­ko udr­ží­te svo­jí pozor­nost. A přes­to­že je děj tak­to pře­kom­bi­no­va­ný, nemá nijak zvlášť vel­ký spád. Při sle­do­vá­ní sním­ku se mno­ho­krát při­stih­ne­te, že nedá­vá­te pozor a oče­ká­vá­te, kdy se začne něco dít. Když k tomu koneč­ně dojde, nebu­de­te vědět, co a proč se vlast­ně děje. I když Sexbomba od ved­le není tako­vá jíz­da, jak by se nám asi líbi­lo, přes všech­nu mojí kri­ti­ku musím říct, že je to na sou­čas­nou dobu poměr­ně ori­gi­nál­ní nápad.

O filmu:

USA, 2004, 110 min
Oficiání web: The Girl Next Door Movie
Režie: Luke Greenfield
V hlav­níh rolích: Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Nicholas Downs, Timothy Olyphant, Chris Marquette, James Remar, Laird Stuart


Podívejte se na hodnocení Sexbomba od vedle na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65710 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71857 KB. | 24.07.2024 - 09:10:30