Kritiky.cz > Recenze knih > Líný učitel – jak učit dobře a efektivně

Líný učitel – jak učit dobře a efektivně

Liny ucitel 450
Liny ucitel 450
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete být tím nej­lep­ším uči­te­lem a při­tom vyna­lo­žit mno­hem méně ener­gie než dopo­sud? Baví vás prá­ce s dět­mi? Aby mohl být uči­tel líný, musí být chyt­rý. A chyt­rý ve škol­ní tří­dě zna­me­ná pře­de­vším kre­a­tiv­ní, didak­tic­ky zna­lý a uči­tel­sky kom­pe­tent­ní. Takto zní defi­ni­ce líné­ho uči­te­le od Roberta Čapka. 

Kniha je plná námě­tů, jak pra­co­vat s dět­mi, jak si prá­ci zjed­no­du­šit a nebýt otro­kem, čeho se vyva­ro­vat, co ba nao­pak pod­po­ro­vat, jak jed­nat s rodi­či, jak zkou­šet své žáky, jak je hod­no­tit. Součástí pub­li­ka­ce jsou i zají­ma­vé hláš­ky, vti­py a zku­še­nos­ti ze živo­ta uči­te­le. Dále zde najde­te infor­ma­ce o dušev­ní hygi­e­ně uči­te­le, jak o sebe pečo­vat, time manage­ment, něco málo o byro­kra­cii, se kte­rou se peda­go­go­vé setká­va­jí dnes a den­ně a ješ­tě mno­hem více.

Cílem kaž­dé­ho uči­te­le by mělo být to, aby pro své žáky vytvo­řil pří­jem­né a prá­ci pod­po­ru­jí­cí pro­stře­dí, kli­ma ve své tří­dě. Klima tří­dy, to co se děje ve tří­dě, má trva­lou hod­no­tu navzá­jem spo­lu mlu­vit, respek­to­vat, uči­tel může kli­ma mno­hým ovliv­nit, svým tem­pe­ra­men­tem, opti­mis­mem a ote­vře­nos­tí. Učitel je důle­ži­tým vzo­rem pro soci­ál­ní uče­ní žáka.

Zajímavé myš­len­ky z kni­hy:

Svoboda jako zla­tá nit může pro­tká­vat napří­klad komu­ni­ka­ce ve tří­dě, kde je mož­né vyslo­vit svůj názor nebo mlu­vit i jinak než pou­ze na drá­ze žák – uči­tel. Pilířem svo­bo­dy je prá­vo žáka volit si, vybí­rat si.

Soft skills“ – měk­ké doved­nos­ti je to co dnes zaměst­na­va­te­lé vyža­du­jí. Zahrnují komu­ni­kač­ní doved­nos­ti, tvůr­čí, kre­a­tiv­ní, týmo­vé řeše­ní pro­blé­mů, kon­struk­tiv­ní kri­tič­nost, schop­nost při­jí­mat kri­ti­ku, stra­te­gic­ké nebo­li kon­cepč­ní myš­le­ní, kri­tic­ké vní­má­ní sebe sama, ote­vře­nost, fle­xi­bi­li­ta, schop­nost se adap­to­vat, ocho­tu učit se novým věcem a dal­ší důle­ži­tos­ti. Kdo má „Soft skills“, lehce se učí „hard skills“ – tedy kon­krét­ní doved­nos­ti vzta­že­né k dané pro­fe­si nebo odbor­nos­ti.

Až za něko­lik mili­ó­nů let při­le­tí na spá­le­niš­tě naší civi­li­za­ce mimo­zem­ský arche­o­lo­gic­ký tým, jedi­né, co bude nachá­zet je prá­vě toto – zala­mi­no­va­né uči­tel­ské pří­pra­vy. To je přes­ně v duchu líné­ho uči­te­le. Co si jed­nou při­pra­ví, už nemu­sí nikdy více. Líný uči­tel se zamě­řu­je na sběr mate­ri­á­lů, kte­ré mu umož­ní učit dob­ře.

Umění vytvo­řit si smys­lu­pl­ný a sro­zu­mi­tel­ný zápis před­po­klá­dá širo­ké spek­trum doved­nos­tí, jed­ná se o schop­nost roze­znat, roz­čle­nit zápis­ky gra­fic­ky, uží­vat zkrat­ky, sym­bo­ly, gra­fy, nákre­sy a tabul­ky.

Učitelství je poslá­ní, kte­ré zasa­hu­je do celé­ho živo­ta dob­ré­ho uči­te­le.

Kniha je plná zají­ma­vých myš­le­nek, nápa­dů, tipů, jak se stát líným uči­te­lem, jaké ino­va­ce do své výu­ky zařa­dit, čeho se nebát nebo ba nao­pak bát a vyva­ro­vat se tomu.

Při čte­ní této pří­ruč­ky jsme si děla­la poznám­ky, zají­ma­vé myš­len­ky vypi­so­va­la, co mě zau­ja­lo. Bylo toho oprav­du hod­ně. Při prá­ci s dět­mi je důle­ži­té pou­ží­vat „zdra­vý, sel­ský rozum“ a mys­let srd­cem. Přijde mi, že posled­ní dobou mno­ho peda­go­gů se sna­ží do své prá­ci zařa­dit růz­né moder­ní meto­dy výu­ky a zapo­mí­na­jí oprav­du na zdra­vý rozum. Velice jsem se roze­smá­la, jak autor popi­su­je návště­vu mimo­zem­ské civi­li­za­ce až při­sta­ne a bude nachá­zet samé zala­mi­no­va­né mate­ri­á­ly. Přesně tak vypa­da­jí moje pří­pra­vy.

Knihu bych dopo­ru­či­la jak uči­te­lům začí­na­jí­cím, tak i zku­še­ným, dále také stu­den­tům peda­go­gic­kých fakult.

Už se moc těším na pokra­čo­vá­ní Líného uči­te­le.

Autor: Robert Čapek

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Nakladatelství Raabe, Praha

Počet stran:140

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7496-344-5

Robert Čapek půso­bil během své peda­go­gic­ké dráhy jako pomoc­ný vycho­va­tel, ale pře­váž­ně jako uči­tel na zvlášt­ní, základ­ní, střed­ní a také vyso­ké ško­le – a to postup­ně a někdy i sou­čas­ně. Stejně tak se sou­běž­ně pohy­bo­val na pěti čes­kých uni­ver­zi­tách, kde vystu­do­val na prv­ní pohled spo­lu jen málo sou­vi­se­jí­cí obo­ry: soci­ál­ní peda­go­gi­ku, rodin­nou výcho­vu, výchov­né pora­den­ství, škol­ní manage­ment. Zkusil též soci­o­lo­gii, ale nako­nec zakon­čil svá stu­dent­ská léta s dok­to­rá­tem z peda­go­gi­ky (Univerzita Olomouc) a z psy­cho­lo­gie (Univerzita Karlova). V sou­čas­nos­ti půso­bí na třech ško­lách jako škol­ní psy­cho­log, didak­tic­ký men­tor a pří­le­ži­tost­ný uči­tel. Také lek­to­ru­je semi­ná­ře pro uči­te­le a vzdě­lá­va­cí orga­ni­za­ce na různá pedagogicko-‑psychologická téma­ta, napří­klad pod­po­ru­jí­cí, kli­ma­tic­ké a alter­na­tiv­ní meto­dy,  hod­no­ce­ní a sebe­hod­no­ce­ní žáků, odmě­ny a tres­ty ve škol­ní pra­xi, tříd­ní a škol­ní kli­ma, tříd­ní schůz­ky a spo­lu­prá­ce s rodi­či a dal­ší. Je auto­rem knih pro uči­te­le: Moderní didak­ti­ka (2015), Odměny a tres­ty ve škol­ní pra­xi (2008 a 2017), Učitel a rodič. Spolupráce, tříd­ní schůz­ka, komu­ni­ka­ce (2013), Třídní kli­ma a škol­ní kli­ma (2010) a také dal­ších tex­tů a meto­dik. Je spo­lu­au­to­rem učeb­ni­ce a růz­ných edukačně-gaminizačních.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31888 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72285 KB. | 23.05.2024 - 14:46:34