Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Alois Nebel (2011)

Alois Nebel (2011)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alois Nebel, aneb jak se stát z komik­so­vé­ho under­groun­du hvězdou mul­ti­kin, i když...s těmi mul­ti­ki­ny to asi zase až tak žha­vé nebu­de.
Asi je cel­kem zby­teč­né zno­vu opa­ko­vat všech­ny už snad sto­krát vyřče­né věty o tom, že Nebel je roto­sko­pic­kou adap­ta­cí rela­tiv­ně zná­mé­ho komik­su ode­hrá­va­jí­cí­ho se v Jeseníkách na pře­lo­mu 80. a 90. let s mír­ný­mi nad­při­ro­ze­ný­mi pře­sa­hy do klí­čo­vých udá­los­tí 20. sto­le­tí v naší zemi (což film bohu­žel do vel­ké míry opo­mí­jí a redu­ku­je tak pou­ze na jed­nu „zasu­tou“ vzpo­mín­ku).
S adap­ta­ce­mi je vždy pro­blém, takřka sto­pro­cent­ně se totiž najde hard-core jádro fanouš­ků původ­ní ver­ze, kte­ré není spo­ko­je­no. Film seškr­tal někte­ré posta­vy, dokon­ce si dovo­lil změ­nit i základ­ní cha­rak­ter hlav­ní posta­vy. Z poví­da­vé­ho (prý až pábi­tel­ské­ho) Nebela je nemluv­ný ele­gán, kte­ré­ho panu Krobotovi už nikdo jen tak neod­pá­ře. Film jsem shlé­dl vče­ra v Aeru, což bylo ozvlášt­ně­no i pří­tom­nos­tí reži­sé­ra Luňáka a násled­nou dis­ku­sí s ním - což ale vzhle­dem k počtu návštěv­ní­ků bylo spí­še mono­lo­gic­ky ladě­nou před­náš­kou - tak­že dojmy mám snad ješ­tě čer­stvé. Komiks jsem četl před del­ší dobou, ale i tak jsem si mno­ho scén doká­zal vyba­vit cel­kem dob­ře. Film je zjed­no­du­šen, což mi neva­dí, záro­veň i ono tolik pověst­né ani­má­tor­ské mis­trov­ství nabí­zí tro­chu jinou gra­fic­kou strán­ku, než na jakou jsou fan­do­vé komik­su zvyklí. Film není tak syro­vý a věř­te mi, že vizu­ál­ně vypa­dá sku­teč­ně výteč­ně. Nejsem odbor­ní­kem, ale trou­fám si tvr­dit, že v kon­ku­ren­ci jiných roto­sko­pic­kých fil­mů - kte­ré jsem měl tu mož­nost vidět (Valčík s Bašírem, Temný obraz) - se roz­hod­ně neztra­tí. Horší je to už s pří­bě­hem, kte­rý ješ­tě na komik­so­vém papí­ře fun­gu­je, nicmé­ně tak­to seškr­ta­ný (zmi­ze­li nacis­té na jejich loko­mo­ti­vě s pís­me­nem V, mrt­vá, kte­rou Němý zabil ješ­tě v Polsku, apod.), kte­rý v pod­sta­tě vyprá­ví jen kla­sic­ký motiv o zlo­či­nu a pomstě, na což jsou mís­ty tro­chu násil­ně, mís­ty cel­kem šikov­ně narou­bo­vá­ny záplet­ky pana Nebela. Prostě a jed­no­du­še, člo­věk se neu­brá­ní poci­tu, že z ono­ho téma­tu by šlo „vytřís­kat“ ješ­tě něco víc.
Tak tedy, film bude mít u nás jis­tě úspěch (netvr­dím, že nut­ně komerč­ní, na to je pří­liš niter­ný), ale trou­fám si tvr­dit, že v zahra­ni­čí (snad s výjim­kou Polska a Slovenska) žád­né vavři­ny nena­sbí­rá. Ačkoliv se tvůr­ci sna­ži­li o zají­ma­vé poje­tí, tak pří­běh sám je úzce spjat s tou­to zemí tak, že mno­ho věcí zahra­nič­ní­mu divá­ko­vi ani nedo­jde.
P.S. A také mě samo­zřej­mě veli­ce mrzí vypuš­tě­ní poznám­ky o Slavii z úst nádra­žá­ka Wachka (viz komiks, kde je to zmí­ně­no hned na začát­ku, když se Němý roz­va­lu­je na lavič­ce na nádra­ží) 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41979 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69451 KB. | 08.12.2023 - 10:22:05