Kritiky.cz > Recenze knih > České dějiny mají své hrdiny

České dějiny mají své hrdiny

CeskeDejiny
CeskeDejiny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro čte­ná­ře od osmi let je urče­ná pub­li­ka­ce Pavly Šmikmátorové České ději­ny mají své hrdi­ny. Jde o dal­ší kni­hu – kre­a­tiv­ní pra­cov­ní sešit pro děti, plnou rébu­sů, osmismě­rek, taje­nek, kří­žo­vek a luš­tě­ní.  Doplněny jsou o názor­né obráz­ky ilu­strá­tor­ky Pavly Navrátilové. Tématem kníž­ky jsou čes­ké ději­ny od kní­že­te Václava po dru­hou svě­to­vou vál­ku. Hravou for­mou se mohou děti sezná­mit s důle­ži­tý­mi his­to­ric­ký­mi mez­ní­ky, váleč­ný­mi stře­ty, posta­va­mi čes­kých dějin nebo tře­ba vyná­le­zy, kte­ré změ­ni­ly živo­ty lidí. Dá se říci, že „letem svě­tem“ pro­be­rou uči­vo děje­pi­su základ­ní ško­ly.

„Zajímáte se o his­to­rii naší země a chce­te se o ní dozvě­dět více? Baví vás řeše­ní zapekli­tých rébu­sů, obráz­ko­vých kří­žo­vek a záhad­ných šifer? Pak je ten­to pra­cov­ní sešit urče­ný prá­vě pro vás. Zjistíte napří­klad, komu se pře­zdí­va­lo Otec náro­da, čím byl výji­meč­ný panov­ník Karel IV., kdo vyna­le­zl bleskosvod, proč zača­ly husit­ské vál­ky, jaké zná­mé pohád­ky napsa­la Božena Němcová, a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí čes­kých dějin,“ před­sta­vu­jí pub­li­ka­ci autor­ky.

Sešit roz­dě­li­ly do pěti kapi­tol: panov­ní­ci, slav­né osob­nos­ti, bitvy a vál­ky, uměl­ci a spi­so­va­te­lé a vyná­le­zy a obje­vy. Ke kaž­dé­mu téma­tu najdou malí čte­ná­ři šest zají­ma­vos­tí, jejichž celé zně­ní si však budou muset vyluš­tit. Pod kaž­dou luš­těn­kou, rébu­sem, tajen­kou nebo osmisměr­kou je podrob­ný návod na její vyluš­tě­ní. V pří­pa­dě, že se náho­dou nepo­da­ří dětem vše vyluš­tit, je na závěr kaž­dé kapi­to­ly zařa­zen klíč, obsa­hu­jí­cí správ­né řeše­ní.

Pracovní sešit je veli­ce nápa­di­tě zpra­co­va­ný, úlo­hy nejsou prvo­plá­no­vi­té a děti budou muset vyna­lo­žit urči­té úsi­lí, aby se dobra­ly výsled­ku. Zajímavé zpra­co­vá­ní a názor­né ilu­stra­ce dopo­mo­hou k tomu, že se i z na prv­ní dět­ský pohled nud­ných úse­ků čes­ké his­to­rie sta­ne zába­va.


  • Autor:Pavla Šmikmátorová, Pavla Navrátilová
  • Žánr:pozná­ní, vzdě­lá­ní, komiks, kni­hy her a nápa­dů, inter­ak­tiv­ní kni­hy, hry a kří­žov­ky
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní: 17.04.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 169 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19389 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71506 KB. | 24.06.2024 - 14:11:47