Kritiky.cz > Technika

Motorola Moto G32 konečně obdržela aktualizaci na Android 13

Dlouho oče­ká­va­ný oka­mžik při­šel pro uži­va­te­le chyt­ré­ho tele­fo­nu Motorola Moto G32, kte­ří se dočka­li aktu­a­li­za­ce na nej­no­věj­ší ver­zi ope­rač­ní­ho sys­té­mu Android 13. Tato aktu­a­li­za­ce při­ná­ší mno­ho nových funk­cí, vylep­še­ní... Read more »

Magnety na tabuli – které existují?

Jaké mag­ne­ty na tabu­li pou­žít a k čemu se vůbec hodí? Dají se pomo­cí nich k tabu­li při­cvak­nout gra­fy, návo­dy, pře­hle­dy, postu­py zaká­zek, výu­ko­vé i pre­zen­tač­ní mate­ri­á­ly nebo rodin­né vzka­zy, foto­gra­fie z cest i obráz­ky... Read more »

Pamatujete si na první mobilní telefony? Neměli jste ho náhodou také?

Průměrně má kaž­dý z nás 100x za den mobil­ní tele­fon v ruce. S tele­fo­nem pla­tí­me, hle­dá­me na něm infor­ma­ce, čte­me e-maily, pra­cu­je­me, pro­kras­ti­nu­je­me, no a troš­ku ho vyu­ží­vá­me i k jeho původ­ní funk­ci – a sice... Read more »

LED zářivka - 6 přesvědčivých důvodů, proč je skvělou alternativou tradičních světelných zdrojů

Český spo­tře­bi­tel při­jí­mal LED zářiv­ku vel­mi opa­tr­ně. Někteří se tra­dič­ních žáro­vek nechtě­li vzdát za žád­nou cenu. Když Evropská komi­se ohlá­si­la konec těch tra­dič­ních, část spo­tře­bi­te­lů se dokon­ce před­zá­so­bi­la na něko­lik let... Read more »

Kam uložit fotografie?

Mnoho uži­va­te­lů inter­ne­tu řeší pro­blém kam s foto­gra­fie­mi, kte­ré nafo­tí ve svém foťá­ku. Je něko­lik mož­nos­tí, jak je ulo­žit a archi­vo­vat. Read more »

Dell Latitude 14 Rugged Extreme: Váš notebook v kufříku

Dell před­sta­vil svůj Latitude 14 Rugged v říj­nu 2014 jako nástup­ce Latitude 6430 ATG. V roce 2016 pak poti­chu zve­řej­nil ješ­tě jed­nu vylep­še­nou ver­zi. Tento napros­to uni­kát­ní note­book má totiž mezi... Read more »

BenQ MW851UST – 3D projektor, který má grády!

Uvažovali jste někdy o kou­pi 3D pro­jek­to­ru? Chtěli jste někdy vyu­žít nepo­u­ží­va­nou míst­nost? Pak mám pro vás jedi­neč­ný tip, jak si udě­lat doma malé 3D domá­cí kino hra­vě a hlav­ně lev­ně!... Read more »

LG 42LW4500 – jedinečná 3D televize, kterou si může dovolit každý!

Největším nepří­te­lem v pro­dej­nos­ti 3D tele­vi­zí je jejich cena. Lidem se zdá pře­mrš­tě­ná, pro­to­že si vůbec neu­vě­do­mu­jí, že se jed­ná o novou tech­no­lo­gii, kte­rá je jed­nak těž­ká na vytvo­ře­ní, ale také... Read more »

PlayStation 3 už není jen Blu-ray přehrávač, ale i 3D přehrávač!

Firma Sony se vždy chlu­bi­la tím, že jejich PlayStationy umí neje­nom sur­fo­vat po inter­ne­tu, pře­hrá­vat hry, hrát onli­ne hry, ale doká­žou také pře­hrá­vat DVD fil­my a tím nahra­dit DVD pře­hrá­vač. Dnes... Read more »

Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu

Doby, kdy si lidé kupo­va­li LED tele­vi­ze za vel­ké pení­ze a ješ­tě je muse­li mít někde, kde potře­bo­va­li malou tele­vi­zi, jsou už dáv­no pryč. Dnes již výrob­ci tech­no­lo­gii zvlád­li na... Read more »

Samsung Galaxy Note Metallic Black – Smartphone, který musíte mít!

Doba, kdy nám mobil­ní tele­fo­ny slou­ži­li pou­ze k tele­fo­no­vá­ní a k posí­lá­ní SMS zpráv, je už dáv­no pryč. Dnes vlast­nit mobil­ní tele­fon zna­me­ná vlast­nit také vel­mi výkon­ný malý net­book! To, že toto... Read more »

Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 64GB černý – ideální věcička pro milovníky IT

Po chyt­rých tele­fo­nech jsou dal­ší oblí­be­nou věcí Tablety, kte­ré lidem šet­ří čas, pení­ze, ale také se s nimi dá zažít mno­ho zába­vy. Proto je Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500, 64GB,... Read more »

Blu-ray vypalovačky stejně drahé jako DVD? Žádná fikce, ale realita!

Při nástu­pu Blu-ray kva­li­ty fil­mů byli lidé zce­la nad­še­ni. Nikdy před­tím nevi­dě­li tak čis­tý obraz a tak nád­her­ně čis­tý zvuk. Všichni se ale pta­li na cenu za tuto novou tech­no­lo­gii... Read more »

Sony Bravia KDL-37EX720B – 37“ 3D televize, která vyráží dech!

Málo lidí nevě­ří moder­ním tech­no­lo­giím. Je to asi pro­to, že si mys­lí, že tyto nové tech­no­lo­gie ješ­tě nejsou dosta­teč­ně zaběh­nu­té a nejsou u nich vypi­lo­va­né všech­ny mou­chy. Tuto fámu Sony Bravia... Read more »

BenQ MS510 – jedinečný 3D projektor, který vám vyrazí dech

BenQ MS510 je doko­na­lý 3D pro­jek­tor, kte­rý vás uchvá­tí neje­nom kva­li­tou pro­mí­ta­né­ho obra­zu, ale také cenou, za kte­rou se dostal na trh. O tom, že BenQ MS510 trhá rekor­dy v pro­dej­nos­ti,... Read more »

LG BD550 – překrásný a výkonný Blu-ray přehrávač!

Na trhu je spous­ta Blu-ray pře­hrá­va­čů, ale málo kdo ví, kte­rý je ten pra­vý. Ono veli­ké roz­dí­ly mezi nimi nejsou, všech­ny vám pře­hra­jí Blu-ray fil­my z dis­ku poho­dl­ně a kva­lit­ně, ovšem... Read more »

Ceny 3D, LED a LCD televizí před vánocemi brutálně klesají!

Před váno­ce­mi je obvyk­lé, že kle­sa­jí ceny pro­duk­tů, aby lidé na váno­ce naku­po­va­li. Elektronika pat­ří do nej­vět­ší­ho odvět­ví, kte­ré kaž­dý rok zlev­ňu­je před váno­ci nej­ví­ce. Je to dob­rá zprá­va... Read more »

Za kolik se prodávají Blu-ray disky? Klidně i za 514,-Kč za čtyři kusy!

Každý člo­věk, kte­rý uva­žu­je o kou­pi Blu-ray vypa­lo­vač­ky, nebo pře­hrá­va­če nara­zí na jeden pod­stat­ný pro­blém, proč tuto tech­no­lo­gii nekou­pit. I když seže­ne­te na inter­ne­tu Blu-ray pře­hrá­vač za 1500,-Kč s jedi­neč­nou výba­vou, tak... Read more »

Samsung BD-D8200 s HDD – výborný Blu-ray přehrávač, který má vlastní harddisk

Když už si člo­věk kou­pí 3D tele­vi­zi, či LED tele­vi­zi, pak roz­hod­ně chce, aby si mohl pře­hrá­vat fil­my v jedi­neč­né Blu-ray kva­li­tě, kte­rá vyrá­ží dech snad všem, kte­ří tuto novou tech­no­lo­gii... Read more »

Sony uvolnilo nadupaný seznam her pro PlayStation Vita (PSV)

Někdo hra­je na mobi­lu Angry Birds, někdo zase Pokémony na Nintendu 3DS. Já bych si radě­ji zahrál na nové kon­zo­ly od Sony Silent Hill: Book of Memories, nebo Wipeout... Read more »

LG představila svůj nový OLED televizor a je to bomba!

LG je per­spek­tiv­ní fir­ma, kte­rá už má za sebou řadu úspě­chů, a pro­to se není čemu divit, že občas se pouš­tí do zají­ma­vých hlá­še­ní. Tentokrát při­šli s tím, že OLED tele­vi­ze... Read more »

Panasonic Viera TX-P42G30E – jedinečná plazmová televize, která stojí za to!

Na trhu je spous­ta tele­vi­zí, kte­ré nabí­ze­jí cel­kem sluš­né roz­li­še­ní a kva­li­tu obra­zu. Ovšem nastá­vá otáz­ka, proč se jen spo­ko­jit se sluš­ným, když můžu mít to nej­lep­ší? A to všech­no za... Read more »

Digitální rozhlas? Ano, v Praze, Příbrami a Brně už je!

Kdo by si dří­ve pomys­lel, že se jed­nou budou vysí­lat digi­tál­ní pořa­dy pro tele­vi­ze, a dnes dokon­ce může­me poslou­chat i digi­tál­ní rádio. Že je to můj výmy­sl? To tedy není, a dosvěd­čit... Read more »

LG 50PV350 – špičková plazmová LCD televize, kterou musíte mít!

Mnoho lidí odmí­tá naku­po­vat plazmo­vé tele­vi­ze, kvů­li zaži­tým fámám, kte­ré se s nástu­pem plazmo­vých tele­vi­zí vyhr­nu­ly na povrch. Ano, mož­ná plazmo­vé tele­vi­ze vydá­va­jí urči­té tepel­né záře­ní, kte­ré je vět­ší, než... Read more »

Lenovo Ideapad Tablet K1-10 – dravé zvíře, které nemá konkurenci!

Na trhu nalez­ne­me spous­tu table­tů, kte­ré se zda­jí být vel­mi kva­lit­ní, ale něco jim chy­bí. To pomy­sl­né něco doká­za­la fir­ma Lenovo skvě­le vystih­nout, a pro­to je jejich nový tablet Ideapad... Read more »

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

Špičkový Blu-ray pře­hrá­vač LG BD570 vyra­zil dech svou výba­vou nejed­no­mu kupu­jí­cí­mu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dosta­ne­te neje­nom Blu-ray pře­hrá­vač, ale dosta­ne­te maši­nu, kte­rá má dokon­ce i WI-FI při­po­je­ní... Read more »

Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů

Milujete u fil­mů jedi­neč­ně čis­tý zvuk, u kte­ré­ho sly­ší­te i dopad­nout špend­lík na zem, a jedi­neč­ný obraz, kte­rý vám vyrá­ží dech svou přes­nos­tí? Pokud ano, pak máte jis­tě doma pře­hrá­vač Blu-ray dis­ků. A proč... Read more »

Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač

Značka Philips pat­ří mezi před­ní pro­dej­ce elek­tro­ni­ky vše­ho dru­hu. Jejich kva­li­ta je oprav­du vel­ká a díky tomu si znač­ka Philips zís­ka­la obrov­skou popu­la­ri­tu. Místo toho aby zača­la ve vel­ké kon­ku­ren­ci... Read more »

PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře

Když při­šlo Nintendo 3DS na trh, tak si výrob­ci libo­va­li, že budou mít vyso­ké zis­ky. Tento zář­ný osud se ovšem neko­nal a Nintendo 3DS muse­lo zlev­nit tak, že je ješ­tě... Read more »

Sony Bravia KDL-40EX720B – dokonalá 3D televize s internetovým přijímačem

Na inter­ne­tu nalez­ne­me spous­tu růz­ných 3D tele­vi­zí, kte­ré se tvá­ří, že mají oprav­du mno­ho funk­cí. Možná ano, ale na Sony Bravia KDL-40EX720B má jen málo­kte­rá tele­vi­ze! A to je co... Read more »

Chytrý mobil bez internetu? To je jako auto bez benzínu!

Chcete kou­kat v chyt­rém mobil­ním tele­fo­nu na videa v HD kva­li­tě? Není pro­blém, může­te jak přes webo­vý pro­hlí­žeč, tak i přes spe­ci­ál­ní pro­gram pří­mo od youtube.com. Potřebujete kouk­nout na film onli­ne? Není... Read more »

Wooky Tablet Reader – nadupaný multifunkční tablet, který stojí zato!

Myslíte si, že kni­hy a časo­pi­sy nejdou číst poho­dl­ně v auto­buse, ško­le, či v jiné komerč­ní budo­vě? Pak se hlu­bo­ce ple­te­te, pro­to­že s table­tem Wooky Reader je to oprav­do­vá hrač­ka! 7“ dis­plej vám dá... Read more »

Philips DesignLine 32PDL7906H – výborně designově řešená 3D LED televize

3D LED tele­vi­ze? Kdo to kdy sly­šel! To je jis­tě lež! - Ano, tak tako­vé­to reak­ce mohou nastat, pokud lidé usly­ší ten­to ter­mín, ale nejed­ná se o Sci-fi, či o hud­bu budouc­nos­ti,... Read more »

Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

Na inter­ne­tu nalez­ne­te tuc­ty „zaru­če­ných“ návo­dů, jak digi­ta­li­zo­vat vaší video­ka­ze­tu snad­no a rych­le. Ovšem tako­vé návo­dy jsou sko­ro vždyc­ky psa­né moc odbor­ně, tak­že jim nemu­sí­te zce­la poro­zu­mět. Pokud umí­te s počí­ta­čem... Read more »

Samsung PS64D8000 – plazmová 3D televize, která nemá konkurenci!

Skvost! Nádhera! Dokonalost! – to jsou ty správ­ná slo­va, kte­rá vás napad­nou, když se podí­vá­te na ten­to doko­na­lý 3D plazmo­vý tele­vi­zor od Samsungu. Jeho křiv­ky jsou tak pře­krás­né, že... Read more »

Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi?

Kdo si mys­lí, že zajde do obcho­du s elek­tro­ni­kou a kou­pí si 3D tele­vi­zi bez ohle­du na to, co umí, a bude z ní nad­šen, tak ten se oprav­du šered­ně mýlí. Výběr... Read more »
Stránka načtena za 3,85707 s | počet dotazů: 244 | paměť: 48236 KB. | 25.05.2024 - 22:16:54