Kritiky.cz > Speciály > Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

MujPritelVinnetou
MujPritelVinnetou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po nato­če­ní posled­ní may­ov­ky Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­ti v roce 1968 se v tis­ku stá­le obje­vo­va­ly zprá­vy, že by měl být nato­čen dal­ší sní­mek o Vinnetouovi. Producenti Horst Wendlandt a Artur Brauner však o Karla Maye nemě­li nejmen­ší zájem a nena­šel se nikdo jiný, kdo by chtěl pod­stou­pit rizi­ko neú­spě­chu. Smrt Lexe Barkera v roce 1973 uči­ni­la všem spe­ku­la­cím pří­trž. Teprve úspě­chy Pierra Brice na Karl-May-Festspiele v Elspe daly pro­jek­tu reál­nou šan­ci. Podle jed­né zprá­vy zve­řej­ně­né 27. led­na 1977 v časo­pi­se Frau měli Dunja Rajter a Pierre Brice natá­čet čtr­nác­ti­díl­ný tele­viz­ní seri­ál. Dunja v něm měla pře­vzít roli Vinnetouovy sest­ry Nšo-či. Natáčení mělo začít již v létě 1977 v již­ním Španělsku a Mexiku. Ve sku­teč­nos­ti trva­lo dal­ší dva roky, než byl pro­jekt rea­li­zo­ván: bez Nšo-či a bez Dunji Rajter.

Scénář pod­le expo­zé Pierra Brice napsa­li fran­couz­ští auto­ři Jean Gérad a Jean-Claude Deret, kte­rý byl mimo­cho­dem žena­tý s Indiánkou. Základní myš­len­kou seri­á­lu je, že Vinnetou boju­je za prá­va Indiánů v rezer­va­cích a je při­tom dopro­vá­zen mla­dým ado­p­tiv­ním synem, kte­ré­ho zasvě­cu­je do způ­so­bu živo­ta jeho před­ků. S pří­běhy Karla Maye nemá ten­to nic spo­leč­né­ho - jen posta­vy Vinnetou, Old Shatterhand a Sam Hawkens jsou pře­ja­ty z jeho děl. Do role Old Shatterhanda byl obsa­zen Siegfried Rauch, uva­žo­va­lo se také o Voglerovi, před­sta­vi­te­li Kary ben Nemsího ze stej­no­jmen­né­ho seri­á­lu. Ralf Wolter vklouz­nul opět do kabá­tu Sama Hawkense. Vinnetouova ado­p­tiv­ní­ho syna Tašunku ztě­les­nil dva­a­dva­ce­ti­le­tý stu­dent filo­zo­fie Eric Do Hieu, jehož otec byl Vietnamec a mat­ka Francouzka.

Natáčení seri­á­lu se kona­lo počát­kem roku 1979 v seve­ro­me­xic­kém Durangu, v roman­tic­ky divo­ké kra­ji­ně s hora­mi a ste­p­mi, v níž byly nato­če­ny také mno­hé wes­ter­ny s Johnem Waynem. Osmdesátičlenný štáb slo­že­ný pře­váž­ně z Mexičanů a Francouzů se uby­to­val v hote­lu Presidente. S výsled­kem tří­mě­síč­ní­ho natá­če­ní byl Pierre Brice více než spo­ko­je­ný a sli­bo­val si ohrom­ný úspěch. Seriálem chtěl upo­zor­nit na sku­teč­né pro­blémy Indiánů na kon­ci 19. sto­le­tí a to se mu také cel­kem poda­ři­lo. Jaké to asi muse­lo být zkla­má­ní, když seri­ál u divá­ků pro­pa­dl. Nakladatelství Heinerle, kte­ré kdy­si s úspě­chem vyda­lo sbě­ra­tel­ské pohle­dy k Žutovi, vyda­lo k tomu­to seri­á­lu sbě­ra­tel­ské album; dvě dal­ší alba kvů­li níz­ké poptáv­ce již nevy­šla. Firma Europa, vydá­va­jí­cí gra­mo­fo­no­vé des­ky, vyda­la mimo jiné LP s hud­bou Petera Thomase i posle­cho­vé hry; obo­je zůsta­lo ležet na regá­lech. V roce 1986 byl Můj pří­tel Vinnetou zno­vu vysí­lán v tele­vi­zi a pak na dlou­hý čas zmi­zel v archi­vu. V roce 1996 vyšel na VHS, avšak po něko­li­ka týd­nech byl pro­dej zasta­ven. Dnes vychá­zí seri­ál v Německu na DVD a stal se vyhle­dá­va­ným sbě­ra­tel­ským arti­k­lem.


Použitá lite­ra­tu­ra:

 • PETZEL, Michael. Karl-May-Filmbuch : Stories und Bilder aus der deut­s­chen Traumfabrik. Zweite erwei­ter­te Auflage. Bamberg : Karl-May-Verlag, 1999. 544 S. ISBN 3-7802-0153-4.
 • PETZEL, Michael; WEHNERT, Jürgen. Das neue Lexikon rund um Karl May : Leben, Bücher, Filme, Fans : von der Wüste zum Silbersee : der große deut­sche Abenteuer-Mythos. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin : Lexikon-Imprint-Verlag, 2002. 520 S. ISBN 3-89602-509-0.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Můj přítel Vinnetou


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu16. července 2019 Můj přítel Vinnetou - Děj seriálu (1. díl) Tlupa banditů vedená Sammy Cookem unese z vesnice Arapahů mladého indiánského míšence. Indiáni v čele s Vinnetouem a Starým medvědem pronásledují bandity a naleznou jejich úkryt. […] Posted in Spoilery
 • Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti15. ledna 2024 Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti je western ze série německých filmů Karla Maye z roku 1968, který režíroval Harald Reinl. V hlavních rolích můžeme vidět Pierra Brice a Lexe […] Posted in Speciály
 • Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu12. července 2023 Každoroční prázdninový program v televizi: Vinnetou od Pokladu do posledního výstřelu Letošní prázdniny budou pro mnoho diváků televize nezapomenutelné. Na obrazovkách se totiž objeví každoroční prázdninový program, kterým je filmová série o Vinnetouovi. Od Pokladu až po […] Posted in Zajímavosti
 • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
 • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
 • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
 • Vinnetou - Poslední výstřel21. prosince 2021 Vinnetou - Poslední výstřel Vinnetou - Poslední výstřel je celovečerní film z roku 1965, který natočil režisér Harald Reinl podle knihy Karla Maye. Hlavní role ztvárnili Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, […] Posted in Speciály
 • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
 • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
 • Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“27. ledna 2020 Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - ,,Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtelý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fredericka Forsytha. Aspoň v to doufám. Tento novinář a letec se stal synonymem špičkové úrovně […] Posted in Retro filmové recenze

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12145 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72153 KB. | 22.04.2024 - 07:22:23