Kritiky.cz > Domácí rady > Americká hypotéka a ke všemu nebankovní?

Americká hypotéka a ke všemu nebankovní?

img a311585 w1693 t1522322877
img a311585 w1693 t1522322877
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...I když jsou v živo­tě i jiné pri­o­ri­ty jako zdra­ví, štěs­tí a lás­ka, tak pořád se v top desít­ce drží také potře­ba peněz. Bez nich je těž­ké si coko­liv dopřát a finan­co­vat. A když účty a vklad­ní kníž­ky dis­po­nu­jí prázd­no­tou, tak nezbý­vá nic jiné­ho, než si pení­ze poří­dit něja­kým výhod­ným úvě­rem.

stavba dome

Nejčastější for­mou finan­co­vá­ní byd­le­ní bývá hypo­té­ka. Pokud však potře­bu­je­te úvěr bez­ú­čel­ný, to zna­me­ná na coko­liv, tak jsou skvě­lým řeše­ním ame­ric­ké hypo­té­ky. A tak, když máte jas­no, co chce­te a potře­bu­je­te zís­ka­ný­mi peně­zi vyře­šit, tak vaše kro­ky pocho­pi­tel­ně vedou do ban­ky.

Často v nich kli­en­ti mají běž­né či spo­ři­cí účty a vyhle­dá­va­jí lev­né a výhod­né řeše­ní s níz­kým úro­kem. A tak do ban­ky krá­čí s napros­tou jis­to­tou, že jejich poža­da­vek bude spl­ně­ný. Najednou je však všech­no jinak a ban­ky žádost o hypo­té­ku zamí­ta­jí. Důvodem může být níz­ký pří­jem, zázna­my v regis­trech dluž­ní­ků, nedo­lo­že­ní kom­plet­ních pod­kla­dů a podob­ně.

Je to nemi­lé pře­kva­pe­ní, ale naštěs­tí jsou i dal­ší mož­nos­ti, kte­ré nejsou vždy pod­vod­né, jak se mno­zí domní­va­jí, a jed­ná se o neban­kov­ní ame­ric­ké hypo­té­ky.
Jsou nabíd­kou mno­ha úspěš­ných neban­kov­ních spo­leč­nos­tí a při­bli­žu­jí se stej­ně výhod­ným pod­mín­kám, jaké mají i ban­ky. A jde to i bez poplat­ků pře­dem a zdlou­ha­vé­ho vyři­zo­vá­ní.

Klienti, kte­ří již ten­to pro­dukt vyzkou­še­li, si pochva­lu­jí pře­de­vším:

  • dostup­nost a to i přes níz­ké pří­jmy či zázna­my v regis­trech dluž­ní­ků
  • rych­lé vyří­ze­ní
  • mini­mum pod­kla­dů
  • vyří­ze­ní onli­ne
  • vyro­zu­mě­ní již do 24 hodin

kalkulačka

Jedinou pod­mín­kou k zís­ká­ní je zásta­va nemo­vi­tos­ti a mnoh­dy může­te ručit i firem­ní m či rekre­ač­ním objek­tem, nemo­vi­tos­tí tře­tí oso­by atd. Záleží vždy na kon­krét­ních pod­mín­kách dané spo­leč­nos­ti.
Nebankovní ame­ric­ké hypo­té­ky mají rov­něž splat­nost až 30 let, před­čas­né spla­ce­ní je mož­né bez sank­cí a výše část­ky, kte­rou vám spo­leč­nost půj­čí, závi­sí od trž­ní hod­no­ty nemo­vi­tos­ti. A zís­ka­né pení­ze může­te pou­žít, na co jen chce­te.


Foto: Pixabay

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40312 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71898 KB. | 13.04.2024 - 07:58:27