Kritiky.cz > Horory > Escape of Shark (2021)

Escape of Shark (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čínský pokus o nato­če­ní fil­mu se žra­lo­čí téma­ti­kou zrov­na dva­krát moc dob­ře nedo­pa­dl…

Ostrovní leto­vis­ko zasáh­ne po buja­ré pár­ty obrov­ská vlna tsuna­mi, kte­rá sme­te vše, co jí stá­lo v ces­tě. Několik hos­tů a čle­nů per­so­ná­lu zůsta­ne uvěz­ně­no ve zpus­to­še­ném hote­lu a zou­fa­le se sna­ží dostat ven. Voda stou­pá a v ní se skrý­vá cosi zlo­věst­né­ho. Mrtvá těla a krev totiž při­lá­ka­la obří­ho žra­lo­ka, kte­rý nene­chá pře­ži­vším ani chví­li na oddych. Jediný kdo si i v této situ­a­ci doká­že zacho­vat jakž­takž chlad­nou hla­vu, je býva­lý potá­pěč a bar­man Wang Lei, kte­rý však nej­pr­ve musí pře­ko­nat koco­vi­nu a vlast­ní trau­ma z minu­los­ti…Režie: Hang Zhu

Rok výro­by: 2021

Délka: 66 min

Země: Čína

 

Hrají:

Xinyuan Zhang

Qianyu Liu

Xiaolong Wang

Dongdong Xu

Ziwen Zhang

...a dal­ší

Číňani začí­na­jí posled­ní roky vystr­ko­vat pomy­sl­né růž­ky i ve fil­mo­vém prů­mys­lu. Kromě nej­růz­něj­ších akč­ních fil­mů točí i kata­stro­fic­ké, sci­fi, kri­mi­nál­ky, thrille­ry a začí­na­jí se usa­zo­vat i v horo­ro­vém žán­ru. Některé jejich kous­ky jsou na oprav­du dob­ré úrov­ni, pení­ze tam jsou cítit, dokon­ce se v jejich fil­mech obje­vu­jí i zná­mé holly­wo­od­ské či evrop­ské fil­mo­vé hvězdy. Escape of Shark ovšem pat­ří spí­še mezi ty pod­prů­měr­né zále­ži­tos­ti. Příliš ori­gi­nál­ních nápa­dů scé­nář věru neměl, vel­ký roz­po­čet rov­něž tak. K dob­ru jim ovšem při­čí­tám fakt, že ale­spoň co se týká sto­pá­že, tak zůsta­li soud­ní a zby­teč­ně film nena­ta­ho­va­li.

 

Myslím si, že ta nabíd­nu­tá cca hodin­ka byla tak ako­rát. Vzhledem k tomu, jaká podí­va­ná nám tu byla naser­ví­ro­vá­na. Zvolená exo­tic­ká loka­ce vypa­da­la pěk­ně, asij­ské děv­ča­ta v biki­nách taky, jen by ješ­tě moh­li pořád­ně zapra­co­vat na herec­kých pro­je­vech a pře­de­vším pak na spe­ci­ál­ních (digi­tál­ních) efek­tech. Lhal bych ovšem, kdy­bych tvr­dil, že jsem tu nena­ra­zil na něko­lik svět­lých oka­mži­ků a pár sluš­ných scén, kte­ré zau­ja­ly mou pozor­nost. Samotný žra­lok taky nevy­pa­dal v někte­rých zábě­rech zas až tak špat­ně, jen si nešlo nevšim­nout, že se jeho veli­kost dost liši­la (pod­le potřeb tvůr­ců), což ved­lo k něko­li­ka nere­ál­ným situ­a­cím.

 

Dalším prv­kem, na kte­rém je potře­ba pořád­ně zapra­co­vat, je vytvo­ře­ní potřeb­né atmo­sfé­ry. Našlo se tu pár míst, kde napě­tí lehce gra­do­va­lo, ale vět­ši­na fil­mu byla jen nud­ná škvá­ra, kte­rou mělo obo­ha­tit pár laci­ných hlá­šek, něko­lik emoč­ních scén a poprav­dě dost uje­tý závěr fil­mu. Což byla váž­ně ško­da, pro­to­že jis­tý poten­ci­ál jsem z toho cítil (zvláš­tě pak u scé­ny s pod­vod­ní svat­bou). Dost čas­to to totiž sklouzá­va­lo spí­še k jakési paro­dii na žra­lo­čí fil­my, než plno­hod­not­ný horor.

 

Escape of Shark tak ale­spoň na prů­měr­né ohod­no­ce­ní sice nedo­sá­hl, ale i tak pro­za­tím na čín­skou tvor­bu neza­ne­vřu. Pokud však máte rádi asij­ské kous­ky, mrk­ně­te radě­ji na něco japon­ské­ho či korej­ské­ho.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26430 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71710 KB. | 17.07.2024 - 19:44:51