Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > PŘEDČÍTAČ

PŘEDČÍTAČ

lg the reader dec081
lg the reader dec081
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Německo, 1995. Michael Berg (Ralph Fiennes) se ve vzpo­mín­kách vra­cí téměř čty­ři­cet let zpět do doby, kdy  ješ­tě coby gym­na­zi­ál­ní stu­dent (David Kross) potkal tram­va­jo­vou prů­vod­čí Hannu (Kate Winslet). S tajem­nou zra­lou ženou, kte­rá mu na uli­ci poskyt­la pomoc v nou­zi, nava­zu­je nezku­še­ný mla­dík cito­vý vztah. Ona ho zasvě­cu­je do tajů milo­vá­ní, on jí na oplát­ku před­čí­tá z knih. Michael zce­la pro­pa­dá své lás­ce a je ocho­ten jí obě­to­vat vše - zbyt­ky dět­ství i náklon­nost k atrak­tiv­ní vrs­tev­ni­ci. Hanna je nao­pak obtíž­ně čitel­ná, kom­pli­ko­va­ná a uza­vře­ná osob­nost, vůči lidem kraj­ně nedů­vě­ři­vá. K Michaelovi též cho­vá něž­né city, ale stá­le jako­by se bála k něko­mu úzce při­lnout, uká­zat svou zra­ni­tel­nost či snad pood­ha­lit rouš­ku minu­los­ti. Nejvíce se ote­ví­rá Michaelovým pří­bě­hům, nad kte­rý­mi neskrý­vá zvě­da­vost ani pohnu­tí. Jednoho dne však z mla­dí­ko­va živo­ta neče­ka­ně zmi­zí, aby se s ní, už jako stu­dent práv, zno­vu setkal. Hanna však sto­jí před sou­dem obvi­ně­ná z váleč­ných zlo­či­nů. A v pří­mé kon­fron­ta­ci s vyjas­ně­ným obra­zem její­ho živo­ta čelí Michael dile­ma­tu, zda je scho­pen tako­vou oso­bu i nadá­le milo­vat, něja­kým způ­so­bem pocho­pit, či zda mu pro ni zbý­vá už jen opo­vr­že­ní...

             undefined

 Britský reži­sér Stephen Daldry (Billy Elliot, Hodiny) nato­čil pod­le kniž­ní před­lo­hy Bernharda Schlinka cit­li­vý a jem­ný pří­běh o vině, tres­tu a smí­ře­ní se s osu­dem. Nevyhýbá se naho­tě a poměr­ně rea­lis­tic­ky zachy­cu­je vnitř­ní poci­ty mla­dé­ho muže, kte­rý skr­ze prv­ní lás­ku pozná­vá nejen eufo­rii, ale i bolest a frustra­ci. Intimní scé­ny jsou zpra­co­vá­ny veli­ce vkus­ně a při­tom natu­ra­lis­tic­ky a ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ci Kross - Winslet nezbý­vá než slo­žit poklo­nu. S ože­ha­vou kon­cep­cí si pora­di­li vskut­ku na jed­nič­ku a zejmé­na pro mla­dé­ho před­sta­vi­te­le hlav­ní role to musel být neleh­ký úkol. To ale nemě­ní nic na fak­tu, že půva­by Kate Winslet se zde uka­zu­jí mož­ná až laci­ně čas­to a celý vztah mezi Hannou a Michaelem se až na jed­nu výjim­ku (výlet) ode­hrá­vá v poste­li. Četba pří­bě­hů, kte­rá by dle názvu de fac­to měla býti hlav­ním spo­jo­va­cím prv­kem mezi dvo­ji­cí, dostá­vá hlav­ní smy­sl spí­še až ve dru­hé čás­ti fil­mu.

            

 Řemeslné zpra­co­vá­ní sním­ku je v pod­sta­tě bez­chyb­né - pří­jem­ná kame­ra, kon­ti­nu­it­ní vyprá­vě­ní bez slo­ži­tých retrospek­tiv či odbo­ček, skvě­le pasu­jí­cí hudeb­ní dopro­vod. Jednoznačně nej­vět­ší devi­zou je ovšem Kate Winslet v roli Hanny, kte­rá se od dob Titaniku vyvi­nu­la v jed­nu z nej­lep­ších here­ček sou­čas­nos­ti. Její výkon, prá­vem ověn­če­ný Oscarem je sku­teč­ně pozo­ru­hod­ný. Svou posta­vu ztvár­ni­la až mra­zi­vě uvě­ři­tel­ně a na plát­ně nezby­la ani špet­ka její vlast­ní osob­nos­ti. Pochvalu zaslou­ží i osm­nác­ti­le­tý talent David Kross, kte­rý je nespor­ně herec­kým pří­sli­bem do budouc­na, bohu­žel mu však zatím schá­zí urči­té výraz­něj­ší cha­risma. Ralph Fiennes jako Michael v nej­lep­ších letech se sice pří­liš ke slo­vu nedo­stal, nicmé­ně herec jeho for­má­tu doká­že svým umě­ním vypl­nit jaký­ko­li pro­stor. Výhodou urči­tě byla i jis­tá fyzic­ká podob­nost mezi obě­ma před­sta­vi­te­li hlav­ní role. Příjemná je pak účast Bruna Ganze jako uni­ver­zit­ní­ho pro­fe­so­ra.

 Celý film ply­ne bez závaž­něj­ších zvra­tů a pře­kva­pi­vých momen­tů. Místy pře­ky­pu­je citem, mís­ty je chlad­ný jako čin, kte­rý Hanna spácha­la. Právě absen­ce výraz­něj­ších emo­cí před­sta­vu­je nej­vět­ší nedo­sta­tek scé­ny, kdy se býva­lí milen­ci po letech setká­va­jí. Dílem kvů­li tomu, dílem kvů­li své před­ví­da­tel­nos­ti závěr divá­kem nijak zvlášť neotře­se. Zážitek z Předčítače se z mys­li úpl­ně nevy­tra­tí, zane­chá po sobě však pře­de­vším frag­men­ty v podo­bě mis­trov­ské­ho herec­tví a pár výji­meč­ných scén.

                                                                                                  70% 

Drama

USA / Německo, 2008

124 min

Režie: Stephen Daldry
Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes, Karoline Herfurth, Lena Olin, Bruno Ganz


Podívejte se na hodnocení Předčítač na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51078 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72254 KB. | 20.05.2024 - 05:43:26