Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán prstenů: Prsteny moci - Epizoda 1: Stíny minulosti + Epizoda 2: Na moři

Pán prstenů: Prsteny moci - Epizoda 1: Stíny minulosti + Epizoda 2: Na moři

Photo © Amazon Studios
Photo © Amazon Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Seriál Pán prs­te­nů: Prsteny moci začí­ná v obdo­bí rela­tiv­ní­ho míru a sle­du­je­me spo­le­čen­ství postav, kte­ré čelí zno­vu­ob­je­ve­ní zla ve Středozemi....

J. R. R. Tolkien sice nebyl původ­ním povo­lá­ním spi­so­va­tel a původ­ní moti­va­cí pro vytvo­ře­ní svě­ta Středozemě byl zpo­čát­ku pou­ze klíč k vytvá­ře­ní a před­sta­ve­ní nových jazy­ků, ve finá­le ovšem sto­jí za jed­nou z nej­slav­něj­ších fan­ta­sy kniž­ních sérií všech dob. Popularitě tri­lo­gie Pán prs­te­nů pocho­pi­tel­ně pomoh­li i adap­ta­ce Petera Jacksona, kte­ré si cel­kem doká­za­li dojít pro 17 Oscarů (Návrat krá­le pro­mě­nil 11 z 11 nomi­na­cí), kte­rý se o deká­du poz­dě­ji posta­ral o adap­ta­ci kníž­ky Hobit, kdy se adap­to­vá­ní malé 250-stránkové kníž­ky do celé vel­ko­le­pé tri­lo­gie potka­lo s o pozná­ní méně vře­lej­ším při­je­tím. Dekádu po prv­ním Hobitovi Petera Jacksona poté dochá­zí na nový seri­ál ze svě­ta Středozemě s názvem Prsteny moci od Amazon Prime. Stojí ovšem návrat do Středozemě (ale­spoň zatím) za to?

Dle posled­ních infor­ma­cí měl Amazon Prime na 1. sérii seri­á­lo­vé­ho Pána prs­te­nů utra­tit 715 mili­o­nů dola­rů, dalo se tudíž tak nějak oče­ká­vat, že pro­dukč­ní­mi hod­no­ta­mi ten­to seri­ál roz­hod­ně neu­ra­zí. Středozem se tak před­sta­vu­je v novém epic­kém kabá­tě, kte­rý v člo­vě­ku po dobu násle­du­jí­cích týd­nů roz­hod­ně vyvo­lá chuť navlék­nout si ho zno­va. Za prv­ní­mi dvě­ma epi­zo­da­mi navíc sto­jí reži­sér J. A. Bayona, kte­rý si prak­tic­ky pokaž­dé u svých pro­jek­tů pohlí­dá vizu­ál a tak jsou prv­ní dvě epi­zo­dy Prstenů moci vizu­ál­ně vta­hu­jí­cí podí­va­né, pře­de­vším je ovšem na seri­á­lu poznat, že se sku­teč­ně nešet­ři­lo. A i když se seri­ál čás­teč­ně pokou­ší oči­vid­ně držet este­ti­ky fil­mů Petera Jacksona, pro­zkou­má­ní v his­to­rii audi­o­vi­ze dosud nepro­bá­da­né­ho 2. věku před­sta­vu­je Středozem tak tro­chu dle oče­ká­vá­ní ve zce­la jiném svět­le.

Skutečně se na ničem nešet­ři­lo. Po vzo­ru tri­lo­gií Pán prs­te­nů a Hobit se ale­spoň pro úče­ly 1. série seri­ál natá­čel též na Novém Zélandu a nadá­le pla­tí, že se v oblas­ti krá­sy pří­ro­dy Novému Zélandu prak­tic­ky nikdo nevy­rov­ná. Potěší také fakt, že skře­ti jsou po vzo­ru tri­lo­gie Pán prs­te­nů dět­mi prak­tic­kých efek­tů skr­ze mas­ky, pení­ze poté oči­vid­ně šli na správ­né mís­to i v rám­ci dal­ších růz­ných kre­a­tur, loka­cí či kos­tý­mů.

Za ústřed­ní melo­dií seri­á­lu sto­jí Howard Shore, tvůr­ce hud­by prá­vě k tri­lo­giím Pán prs­te­nů a Hobit a Shoreův návrat je při posle­chu ústřed­ní melo­die jed­no­du­še roz­po­zna­tel­ný. Za hud­bu k seri­á­lu je ovšem jinak zod­po­věd­ný Bear McGreary a i když se oči­vid­ně sna­ží kra­pet zákla­dů, kte­ré dvě deká­dy nazpá­tek vysta­věl prá­vě Shore, potě­ší, že si jde McGreary záro­veň tak tro­chu vlast­ní ces­tou a jeho hud­ba se zatím skvě­le poslou­chá.

Je to vel­ko­le­pé a obrov­ské, žád­né fil­mo­vé fan­ta­sy uply­nu­lých let se pro­za­tím prv­ním dvě­ma epi­zo­dám nevy­rov­ná. Prsteny moci svou roz­mách­los­tí snad­no doká­žou zavrh­nout veš­ke­ré oba­vy. Ano, dá se pole­mi­zo­vat nad tím, jak moc by byl sám Tolkien z toho­to seri­á­lu bez žád­ných pev­ných adap­tač­ních zákla­dů nad­še­ný (sám kdy­si nechtěl o žád­né adap­ta­ci svých děl sly­šet), dá se ovšem mini­mál­ně věřit tomu, že mno­ha odpůr­ců kam­pa­ně seri­á­lu by moh­li vzít výsled­ný seri­ál na milost. Pokud pocho­pi­tel­ně doká­ží pře­kous­nout čer­né elfy a čer­né hobi­ty. I pro­to, že expo­zi­ce fun­gu­je na výbor­nou a pro­dukč­ní­mi hod­no­ta­mi oprav­du nej­spíš nebu­de mít seri­ál kon­ku­ren­ci. Jsou ovšem i jiné důle­ži­té věci, bez kte­rých seri­ál nemů­že fun­go­vat.

Sebevelkolepější a epič­těj­ší seri­ál nebu­de moci obstát bez zají­ma­vé­ho pří­bě­hu a postav. Prozkoumání udá­los­ti 2. věku Středozemě, kte­ré nevy­hnu­tel­ně nej­spíš časem pove­dou k Poslednímu spo­je­nec­tví elfů a lidí zná­mé­ho z úvo­du fil­mo­vé­ho Společenstva Prstenu pro­za­tím samo o sobě fun­gu­je dosta­teč­ně zají­ma­vě, zají­ma­vé jsou ovšem naštěs­tí i posta­vy. Morfydd Clark sice není Cate Blanchett, stě­žej­ní je ovšem fakt, že Galadriel v podá­ní Clark je zce­la jiná Galadriel, než ta zná­má prá­vě v podá­ní Blanchett. Galadriel by tak dost mož­ná bez stej­né­ho jmé­na nikdo nemu­sel poznat, mlad­ší Galadriel je totiž výraz­ně ostřej­ší ver­zí zná­mé posta­vy, kdy mini­mál­ně skr­ze počá­teč­ní podá­ní Clark této posta­vy to nevy­pa­dá jako dva­krát vel­ký pro­blém, že prá­vě Galadriel bude plnit jed­nu z hlav­ních rolí. Stejně tak Robert Aramayo, kte­rý v roli Elronda nahra­dil Hugo Weavinga je pro­za­tím vel­mi fajn.

V prv­ních dvou epi­zo­dách se ovšem doká­že před­sta­vit i něko­lik dal­ších postav a pro­za­tím to vypa­dá, že zají­ma­vý­mi cha­rak­te­ry seri­ál šet­řit nebu­de. Přesto pro­za­tím zůstá­vá pro­blém v tom, že má seri­ál pro­za­tím tak tro­chu pro­blém s tem­pem a po dvou epi­zo­dách mu zatím chy­bí výraz­něj­ší roz­jezd. Ten ostat­ně chy­bí pro­za­tím celé lin­ce s hobi­ty, kdy jejich lin­ka sice nej­spíš oči­vid­ně ješ­tě bude vel­mi důle­ži­tá, s hobi­ty se ovšem přes­to mož­ná pře­de­vším v rám­ci 2. epi­zo­dy s názvem Na moři trá­ví až pří­liš času a přes­to se jejich lin­ka tak tro­chu vle­če. Prolog prv­ní epi­zo­dy s názvem Stíny minu­los­ti přes­to od počát­ku vyvo­lá chuť vidět od seri­á­lu víc a víc.

Dvakrát výrazná pro­za­tím není akce, pro­za­tím je jí ovšem pří­liš málo na to, aby se dala nějak výraz­ně­ji odsou­dit. Několik momen­tů ovšem přes­to sto­jí za to, pře­de­vším návště­va Morie v době její nej­vět­ší sláv. Celkově jsou trpas­lí­ci zatím vel­mi výraz­ní a Durin IV. v podá­ní Owaina Arthura pro­za­tím vychá­zí jako jed­na z nej­vý­raz­něj­ších postav celé­ho seri­á­lu. Právě i před­sta­ve­ní trpas­lí­ků vede k jed­no­mu z cli­f­fhan­ge­ru, kte­ré vyvo­la­jí chuť po tom, aby už byl příští pátek a do nové vari­a­ce Středozemě se mohl člo­věk rych­le vrá­tit.

I přes pár mušek na krá­se odstar­to­val seri­á­lo­vý Pán prs­te­nů sty­lo­vě a uká­zal, že není nut­né seri­ál rych­le odsou­dit. I v tom­to pří­pa­dě bude nut­né seri­ál roz­sou­dit mini­mál­ně na kon­ci 1. série, prv­ní dvě epi­zo­dy ovšem vyvo­la­li důvě­ru. Tak snad je náhra­da J. A. Bayony po dobu zby­lých 6. epi­zod 1. série nedo­ká­že úpl­ně rozemlít....

Verdikt: 4 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pán prstenů: Prsteny moci - Stín minulosti4. září 2022 Pán prstenů: Prsteny moci - Stín minulosti Stejně jako u Rodu draka tu platí, že nový materiál nemá na původní látku. Zatímco prequel Hry o Trůny trpí hlavně na jistou okoukanost původního tématu a dodává nám v podstatě to samé v […] Posted in TV Recenze
  • Pán prstenů: Prsteny moci - Série 115. října 2022 Pán prstenů: Prsteny moci - Série 1 Pán prstenů: Prsteny moci je bezesporu nejkontroverznější seriál roku 2022, a jak nejspíš všichni tušíme, je tomu tak hned z několika důvodů. Dovolte mi je zde spěšně sesumírovat. PATERO […] Posted in TV Recenze
  • Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem15. května 2024 Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem Trojice maskovaných zabijáků terorizuje manželský pár v zapadlé chatě ve filmu Cizinci: Kapitola 1 první ze tří nových filmů o Cizincích, které režisér Renny Harlin natočil v roce 2022 v […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pravda o Statečném srdci24. února 2022 Pravda o Statečném srdci „Historii píšou ti, kteří navlékají hrdinům oprátku,“ sděluje vypravěč na úvod a zajišťuje si tak alibi pro příští minuty. Mel Gibson, v pětadevadesátém roce už několik let hollywoodská […] Posted in Zajímavosti
  • Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 %6. ledna 2022 Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 % Režisér, scenárista a producent Matthew Vaughn (Hvězdný prach, Kick-Ass) pojal akčně-komediální film Kingsman: První mise jako prequel k oběma svým starším snímkům Kingsman: Tajná služba […] Posted in Filmové recenze
  • Kingsman: První mise - 75%6. ledna 2022 Kingsman: První mise - 75% Sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců se připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zastavit je. To celé povede ke zrodu […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Trainspotting - Nejslavnější drogový film od Dannyho Boyla26. března 2021 Trainspotting - Nejslavnější drogový film od Dannyho Boyla Renton (Ewan McGregor) a jeho skotští přátelé jsou narkomané, jejichž jedinou starostí je sehnat další dávku. Jenže "skutečný život" smutné protagonisty "semele" a změní. Někteří […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,60218 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72287 KB. | 25.06.2024 - 18:19:18