Kritiky.cz > Profily osob > Břetislav Pojar

Břetislav Pojar

Bretislav Pojar
Bretislav Pojar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Břetislav Pojar (7. říj­na 1923, Sušice – 12. říj­na 2012, Praha) byl čes­ký sce­náris­ta, reži­sér, výtvar­ník ani­mo­va­né­ho fil­mu a pro­fe­sor na FAMU. 

Život

S fil­mem začí­nal jako ani­má­tor u Jiřího Trnky – mimo jiné na fil­mech Staré pověs­ti čes­ké nebo Sen noci sva­to­ján­ské.

Spolu se sce­náris­tou Ivanem Urbanem a výtvar­ní­kem Miroslavem Štěpánkem byl reži­sér Břetislav Pojar jed­ním z auto­rů legen­dár­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu o dvou ply­šo­vých med­vě­dech Pojďte pane, bude­me si hrát, kte­ří si zno­vu a zno­vu chtě­jí hrát a sami sebe tak pro­mě­ňu­jí barev­ný­mi nápa­dy vlast­ní fan­ta­zie.

Vedle toho­to ani­mo­va­né­ho seri­á­lu lze namát­kou zmí­nit legen­dár­ní mora­li­tu O skle­nič­ku navíc nebo ani­mo­va­né pří­běhy pěti klu­ků na moti­vy Trnkovy kníž­ky Zahrada, na níž rov­něž pra­co­val s Miroslavem Štěpánkem. Právě s ním vytvo­řil svá nej­lep­ší díla, kte­rá lze všech­ny pova­žo­vat za jejich spo­leč­né režij­ní prá­ce. Právě Štěpánek je pova­žo­ván za pří­mé­ho Trnkova nástup­ce nejen v rovi­ně výtvar­né tvor­by pro čes­ký ani­mo­va­ný film. Břetislav Pojar byl v době spo­lu­prá­ce se Štěpánkem oso­bou, jež tuto fázi čes­ké pro­duk­ce ani­mo­va­ných fil­mů svým způ­so­bem rea­li­zač­ně umož­ni­la a díky své pozi­ci v teh­dej­ším čes­kém ani­mo­va­ném fil­mu pro ni zajiš­ťo­va­la svůj díl pro­pa­ga­ce.

Břetislav Pojar dlou­há léta tak pra­co­val pro Kanadský stát­ní fil­mo­vý úřad ONF / NFB (Office nati­o­nal du film du Canada / National Film Board of Canada) kam pra­vi­del­ně jez­dil na dlou­hé pra­cov­ní poby­ty i za tota­li­ty již během spo­lu­prá­ce s Miroslavem Štěpánkem. Vzhledem k roz­díl­ným posto­jům k násled­né podo­bě čes­ké­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu a k jejich spo­lu­prá­ci se oba uměl­ci pra­cov­ně roze­šli. Miroslav Štěpánek po tom­to roz­cho­du z dodnes plně nevy­svět­le­ných důvo­dů až do své smr­ti v čes­kém ani­mo­va­ném fil­mu, ani v jeho škol­ství, nepů­so­bil.

Režijní fil­mo­gra­fie

2011 – Autopohádky

2006 – Paleček – Fimfárum 2

1997 – Narco Blues / Narco Blues / Narkoblues (z cyk­lu Droits au coeur / Rights from the Heart, s Ivanem Vítem, ONF / NFB) [3]

1995 – Pourquoi? / Why? (z cyk­lu Droits au coeur / Rights from the Heart, ONF / NFB) [4]

1994 – Mouseology

1990 – Motýlí čas

1988 – L’OURS / Medvěd (ani­ma­ce snu o léta­jí­cích žabách osi­ře­lé­ho med­ví­dě­te; jde o dvě sek­ven­ce krát­ce po sobě) [5]

1986 – L’Heure des anges / Nightangel (s Jacques Drouin, ONF / NFB) [6]

1981 – „E“ (s Francine Desbiens, ONF / NFB) [7], Kdyby

1979 – Bum, Proč má člo­věk psa

1977 – Velryba Abyrlev (z cyk­lu Zahrada)

1976 – Jak ulo­vit tyg­ra (z cyk­lu Zahrada), O myších ve sta­ni­o­lu (z cyk­lu Zahrada)

1975 – O té vel­ké mlze (z cyk­lu Zahrada)

1974 – Jablonová pan­na, Milovník zví­řat (z cyk­lu Zahrada)

1973 – Nazdar, kedlub­ny (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát), Nutrition / General Health (s Don Arioli, Grant Munro, ONF / NFB) [8]

1972 – A neří­kej mi Vašíku (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát), Balablok (ONF / NFB) [9]

1971 – Psí kusy (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát)

1970 – Co to bouch­lo (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát), O par­dá­lu, kte­rý voněl (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát)

1969 – Co žíža­la netu­ši­la, Ilusologie, Psychocratie / To See or Not to See (ONF / NFB) [10]

1968 – Fanfarón, malý klaun

1967 – Jak šli spát (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát)

1966 – Držte si klo­bouk (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát), Jak jed­li vtip­nou kaši (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát)

1965 – Potkali se u Kolína, Jak jeli k vodě, K prin­ceznám se neču­chá (z cyk­lu Pojďte pane, bude­me si hrát)

1964 – Ideál

1963 – Romance

1962 – Biliár, Úvodní slo­vo pro­ne­se

1961 – Attenzione: guer­ra!, Kočičí ško­la

1960 – Kočičí slo­vo, Malování pro koč­ku, Půlnoční pří­ho­da

1959 – Bombománie, Jak si zaří­dit byt, Lev a pís­nič­ka (Velká cena na fes­ti­va­lu v Annecy, 1960), Sláva

1957 – Paraplíčko, Sváteční den

1956 – Spejbl na sto­pe

1955 – Dobrodružství na Zlaté záto­ce

1954 – O skle­nič­ku víc

1953 – Veselý kolo­toč

1951 – Josef Mánes, Perníková cha­loup­ka


Detaily o člán­ku Břetislav Pojar
Jméno člán­ku: Břetislav Pojar
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 15. 10. 2012, 03:18 UTC
Datum pře­vze­tí: 15. 10. 2012, 12:06 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99etislav_Pojar&oldid=9156797
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 9156797


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49862 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72024 KB. | 25.04.2024 - 12:54:18