Kritiky.cz > Články autora:Wikipedie

Jana Andresíková (2. dubna 1941 - 19.10.2020)

Po stu­diu na Pedagogické fakul­tě stu­do­va­la herec­tví na JAMU v Brně, kte­rou dokon­či­la v roce 1964. Po abso­lu­to­riu ode­šla do Prahy a prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní angaž­má zís­ka­la v avant­gard­ním diva­dle Maringotka (1964–1966), poté byla dva... Read more »

Max von Sydow

Max von Sydow, rod­ným jmé­nem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dub­na 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. břez­na 2020) byl švéd­ský herec (také fran­couz­ský, fran­couz­ské stát­ní občan­ství zís­kal v roce 2002), zná­mý... Read more »

Mirek Kovářík

Narodil se do rodi­ny zdra­vot­ní sest­ry a řidi­če tram­va­je. Vystudoval praž­ské peda­go­gic­ké gym­ná­zi­um Víta Nejedlého (matu­ri­ta roku 1952) a po základ­ní vojen­ské služ­bě stu­do­val češ­ti­nu a ruš­ti­nu na Pedagogické fakul­tě Karlovy uni­ver­zi­ty. Na... Read more »

Jan Vyčítal

Jan Vyčítal (8. břez­na 1942 Praha – 1. břez­na 2020) byl čes­ký zpě­vák, textař, kari­ka­tu­ris­ta a autor kres­le­ných vti­pů. Zakládající člen, hlav­ní textař a vedou­cí sku­pi­ny Greenhorns. Autor tex­tů pís­ní, kte­ré s Greenhorns zpí­val... Read more »

Terry Jones

Terry Jones (1. úno­ra 1942, Colwyn Bay, Wales - 22. 1. 2020) byl velšský komik a reži­sér, jeden z šes­ti čle­nů kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python. Spolurežíroval fil­my Monty Python a Svatý Grál, Monty Python: Život... Read more »

Marie Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová, původ­ním jmé­nem Gun-Marie Fredriksson (* 30. květ­na 1958 Össjö - † 9. pro­sin­ce 2019), byla švéd­ská zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka. Proslula pře­de­vším ve sku­pi­ně Roxette, kte­rou zalo­ži­la spo­lu s Perem Gesslem... Read more »

Karel Gott

Karel Gott (* 14. čer­ven­ce 1939, Plzeň - 1. říj­na 2019, Praha[7]) byl čes­ký šlág­ro­vý zpě­vák, herec a malíř.[8] V anke­tách Zlatý sla­vík a Český sla­vík zís­kal cel­kem 42 oce­ně­ní. Read more »

Zdeněk Srstka

Zdeněk Srstka (* 26. září 1935 Praha – 29. čer­ven­ce 2019[1]) byl čes­ký sportovec-vzpěrač, herec, kaska­dér a mode­rá­tor. V roce 2010 byl při­jat do Síně slá­vy Českého sva­zu vzpí­rá­ní. Read more »

Daniel Nekonečný

Daniel Nekonečný (vlast­ním jmé­nem Daniel Konečný; 29. červ­na 1966 Boskovice – 26. břez­na 2019, Praha) byl čes­ký zpě­vák, taneč­ník a šou­men, herec a mód­ní fana­tik do ohně, třpy­tek a žlu­té bar­vy. Read more »

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. října 1966, Mansfield, Ohio – 4. března 2019 Burbank, Kalifornie)

Coy Luther „Luke“ Perry III (11. říj­na 1966, Mansfield, Ohio – 4. břez­na 2019 Burbank, Kalifornie[1]) byl ame­ric­ký herec. Read more »

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. března 2019, Great Dunmow, Essex)

Keith Charles Flint (17. září 1969, Redbridge, Londýn – 4. břez­na 2019, Great Dunmow, Essex[1][2]) byl brit­ský zpě­vák, taneč­ník a člen elek­tro­nic­ké hudeb­ní sku­pi­ny The Prodigy. Read more »

Charles Aznavour

Charles Aznavour (armén­sky: Շառլ Ազնավուր, * 22. květ­na 1924, Paříž -1. říj­na 2018) byl arménsko-francouzský šan­so­ni­ér, zpě­vák, pís­nič­kář, textař, herec, diplo­mat a pod­ni­ka­tel. Hrál nebo vystu­po­val v 60 fil­mech, slo­žil přes 1000 pís­ní... Read more »

Aretha Franklinová

Aretha Louise Franklin (25. břez­na 1942 Memphis, Tennessee – 16. srp­na 2018 Detroit, Michigan) byla ame­ric­ká zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka a jed­na z nej­vý­znam­něj­ších tvůr­kyň sou­lo­vé hud­by. Na scé­ně se pohy­bo­va­la přes pade­sát let. Za dobu své­ho půso­be­ní se sta­la dru­hou nej­ú­spěš­něj­ší drži­tel­kou v his­to­rii cen Grammy.... Read more »

Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka. Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­o­ce­ňo­va­něj­ší uměl­ky­ni všech dob.[1] Během své­ho živo­ta zís­ka­la cel­kem... Read more »

XXXTentacion

Jahseh Dwayne Onfroy, vystu­pu­jí­cí hlav­ně jako XXXTentacion (23. led­na 1998, Plantation, Florida - 18. čer­ven 2018) byl ame­ric­ký rap­per, zpě­vák a skla­da­tel. Read more »

Peter Krištúfek

Peter Krištúfek (* 23. čer­ven 1973, Bratislava, Slovensko - † 23. duben 2018[1] ) byl slo­ven­ský spi­so­va­tel, troj­ná­sob­ný fina­lis­ta lite­rár­ní sou­tě­že Povídka (v letech 2000, 2002 a 2004). Read more »

James Marsden

James Paul Marsden (* 18. září 1973, Stillwater, Oklahoma, Spojené stá­ty ame­ric­ké) je ame­ric­ký herec, zpě­vák a býva­lý model znač­ky Versace. Je zná­mý pro ztvár­ně­ní super­hr­di­ny Cyclopse ve fil­mo­vé sérii X-Men a za své role v komerč­ně úspěš­ných fil­mech jako Hop, Superman se vra­cí, Hairspray, Kouzelná roman­ce, Zápisník jed­né lás­ky a 27... Read more »

Evan Rachel Woodová

Evan Rachel Wood (* 7. září 1987 Raleighu, Severní Karolína USA) je ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka. Svoji herec­kou kari­é­ru zahá­ji­la ke kon­ci roku 1990, když vystu­po­va­la v něko­li­ka tele­viz­ních pořa­dech, včet­ně Tajemný pří­běh z Ameriky a Druhá šan­ce. Svůj fil­mo­vý debut zazna­me­na­la ve fil­mu Strážce tajem­ství (2002) a pro­slu­la zejmé­na... Read more »

Westworld - Produkce

Koncepce a příprava 31. srp­na 2013 si HBO objed­na­la pilot pro dra­ma­tic­ký seri­ál, inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­ným fil­mem reži­sé­ra a sce­náris­ty Michaela Crichtona z roku 1973 O dva roky poz­dě­ji vyšel prv­ní trai­ler k seri­á­lu, kte­rý potvr­dil pre­mi­é­ru na... Read more »

Westworld - Obsazení

Hlavní role Evan Rachel Wood jako Dolores Abernathy, nej­star­ší výtvor v par­ku. Zjistí, že celý její život je vykon­stru­o­va­ná lež. Thandie Newton jako Maeve Millay, výtvor a bor­del­ma­má. Jeffrey Wright jako Bernard Lowe, vedou­cí... Read more »

Westworld

Westworld je ame­ric­ký sci-fi wes­ter­no­vý tele­viz­ní seri­ál vytvo­ře­ný Jonathanem Nolanem a Lisou Joy pro kanál HBO. Vzniká na zákla­dě stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973, kte­rý napsal a reží­ro­val ame­ric­ký spi­so­va­tel Michael Crichton.... Read more »

Miloš Forman

Miloš Forman, původ­ně Jan Tomáš Forman (18. úno­ra 1932 Čáslav – 13. dub­na 2018), byl reži­sér, sce­náris­ta a herec čes­ké­ho půvo­du, žijí­cí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých. Byl drži­te­lem dvou Oscarů za nej­lep­ší režii, tří Zlatých gló­bů a ceny BAFTA ve stej­né kate­go­rii. Read more »

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, ve Francii pře­zdí­ván Bébel (* 9. dub­na 1933 Neuilly-sur-Seine), je fran­couz­ský diva­del­ní a fil­mo­vý herec. Read more »

Juraj Herz

Juraj Herz (4. září 1934 Kežmarok – 8. dub­na 2018) byl čes­ký reži­sér, sce­náris­ta a herec židov­ské­ho půvo­du, naro­ze­ný na Slovensku. Pocházel ze židov­ské rodi­ny, byl pokřtěn, pak byl ate­is­tou. Studoval foto­gra­fii na Umělecko-průmyslové ško­le v Bratislavě a poz­dě­ji režii a lout­ko­he­rec­tví na DAMU v Praze. V letech 1960–1961 půso­bil jako herec a reži­sér v praž­ském diva­dle... Read more »

Vlastimil Bedrna

Vlastimil Bedrna (* 8. úno­ra 1929 Praha - 7. bře­zen 2018) byl čes­ký herec. Read more »

Jóhann Jóhannsson

Jóhann Jóhannsson (19. září 1969 Reykjavík, Island – 9. úno­ra 2018 Berlín) byl island­ský hudeb­ní skla­da­tel fil­mo­vé, tele­viz­ní, taneč­ní a diva­del­ní hud­by, kte­rý také vydá­val sólo alba od roku 2002. V roce 2016 pode­psal nahrá­va­cí smlou­vu se spo­leč­nos­tí Deutsche Grammophon, skr­ze kte­rou vydal... Read more »

Wabi Daněk

Wabi Daněk, nebo Stanislav Jan Wabi Daněk (30. led­na 1947 Zlín – 16. lis­to­pa­du 2017), byl čes­ký fol­ko­vý pís­nič­kář a tramp­ský bard. Read more »

Karin Dorová

Karin Dor, vlast­ním jmé­nem Käthe Rose Derr (22. úno­ra 1938, Wiesbaden, Německo - 6. lis­to­pa­du 2017, Mnichov, Německo) byla němec­ká hereč­ka. Read more »

Jan Tříska

Jan Tříska (4. lis­to­pa­du 1936 Praha - 25. září 2017, Praha) byl česko-americký herec. Jeho man­žel­kou byla Karla Chadimová. Read more »

Vladimír Brabec

Vladimír Brabec (15. květ­na 1934 Praha – 1. září 2017 Nová Ves pod Pleší) byl čes­ký herec. Read more »

Paolo Villaggio

Paolo Villaggio (* 31. pro­sin­ce 1932, Janov, Itálie; † 3. čer­ven­ce 2017, Řím, Itálie) byl ital­ský herec, spi­so­va­tel a reži­sér zná­mý pře­de­vším z kome­die Nedotýkej se bílé ženy a Maléry pana účet­ní­ho. Read more »

Daliah Laviová

Daliah Laviová (hebrej­ským pís­mem ‏דליה לביא, * 12. říj­na 1942, Šavej Cijon - 3. kvě­ten 2017 jako Daliah Lewenbuchová) bylai­z­ra­el­ská hereč­ka a zpě­vač­ka. Pochází z rodi­ny židov­ských při­stě­ho­val­ců z Ruska a Německa. Při svém natá­če­ní v Izraeli... Read more »

Jonathan Demme

Jonathan Demme (* 22. úno­ra 1944 Baldwin, New York, USA – 26. dub­na 2017 New York) byl ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, pro­du­cent a sce­náris­ta. Jeho prv­ním fil­mem se stal Caged Heat z roku 1974.... Read more »

Jiří Ornest

Jiří Ornest (27. září 1946 Praha – 9. dub­na 2017 Praha) byl čes­ký herec, reži­sér a pře­kla­da­tel, nosi­tel ceny Alfréda Radoka z roku 1996. Pocházel ze zná­mé čes­ké diva­del­nic­ké rodi­ny, strýc Jiří Orten... Read more »

Libuše Havelková

Libuše Havelková (11. květ­na 1924 České Budějovice - 6. dub­na 2017) byla čes­ká hereč­ka, mat­ka her­ce a zpě­vá­ka Ondřeje Havelky, dlou­ho­le­tá člen­ka čino­hry Národního diva­dla, hereč­ka zná­má v posled­ních letech pře­de­vším svý­mi role­mi... Read more »

Helena Štáchová

Helena Štáchová (18. lis­to­pa­du 1944 – 22. břez­na 2017) byla čes­ká lout­ko­he­reč­ka, zpě­vač­ka, sce­nárist­ka, reži­sér­ka, dabér­ka a od roku 1996 ředi­tel­ka lout­ko­vé­ho Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro tele­vi­zi dabu­je Lízu Simpsonovou v kres­le­ném seri­á­lu... Read more »

Rachel Weisz

Rachel Hannah Weisz (* 7. břez­na 1970 Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská fil­mo­vá hereč­ka. Za roli Tessy Quayle ve fil­mu Nepohodlný (The Constant Gardener) z roku 2005 zís­ka­la Oscara za... Read more »

Patrick Stewart

Sir Patrick Hewes Stewart, OBE (* 13. čer­ven­ce 1940 Mirfield, West Yorkshire, Spojené krá­lov­ství) je brit­ský herec. Mimo jiné vyso­ce úspěš­ně ztvár­nil řadu rolí v Shakespearových diva­del­ních hrách. Především díky svým... Read more »

Hugh Jackman

Hugh Jackman, celým jmé­nem Hugh Michael Jackman (* 12. říj­na 1968 v Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie) je aus­tral­ský herec, pro­du­cent, zpě­vák a taneč­ník. Získal mezi­ná­rod­ní uzná­ní za své význam­né role, zejmé­na... Read more »

89. ročník udílení Oscarů

Nejlepší film Fences – Scott Rudin, Denzel Washington a Todd Black Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny – Bill Mechanic a David Permut Hell or High Water – Carla Hacken a Julie Yorn La La Land – Fred Berger, Jordan Horowitz... Read more »

John Hurt

Sir John Vincent Hurt CBE (* 22. led­na 1940, Chesterfield, Anglie – 25. led­na 2017, Cromer, Norfolk) byl ang­lic­ký fil­mo­vý a diva­del­ní herec. Život Jeho otec byl mate­ma­tik a pas­tor Arnold Hurt. Od... Read more »

74. ročník udílení Zlatých glóbů

Ocenění a nominace Vítězové jsou vyzna­če­ni tuč­ně a uve­de­ni prv­ní v pořa­dí. Film Nejlepší film (dra­ma) Nejlepší film (muzi­kál nebo kome­die) ·         Moonlight ·         Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny ·         Hell or High Water... Read more »

Debbie Reynoldsová

Debbie Reynoldsová, naro­ze­ná jako Mary Frances Reynoldsová (1. dub­na 1932 El Paso - 28. pro­sin­ce 2016 Los Angeles) byla ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce. Proslavila se roku 1952 v muzi­ká­lo­vé kome­dii Singin“ in... Read more »

Claude Gensac

Claude Jeanne Malca Gensac (* 1. břez­na 1927, Acy-en-Multien, Francie - 27. pro­si­nec 2016) byla fran­couz­ská hereč­ka, kte­rá se čas­to obje­vo­va­la ve fil­mech s legen­dár­ním fran­couz­ským komi­kem Louisem de Funesem. Mezi lety... Read more »

Carrie Fisher

Carrie Fisher (21. říj­na 1956 - 27. pro­sin­ce 2016) byla ame­ric­ká hereč­ka, zná­má pře­de­vším svou rolí prin­cez­ny Leii, v původ­ní tri­lo­gii Star Wars. Carrie se do Star Wars vrá­ti­la v roce 2015[1], do... Read more »

George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou (Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου), umě­lec­kým jmé­nem George Michael (25. čer­ven 1963 Londýn – 25. pro­si­nec 2016 Goring, Oxfordshire[1]), byl brit­ský zpě­vák, skla­da­tel a pro­du­cent s kyper­ský­mi koře­ny. V letech 1981 až 1986... Read more »

Luba Skořepová

Luba Skořepová, vlast­ním jmé­nem Libuše Skořepová, (21. září 1923 Náchod – 23. pro­sin­ce 2016 Praha[1]) byla čes­ká hereč­ka, spi­so­va­tel­ka, autor­ka diva­del­ní hry, dlou­ho­le­tá člen­ka čino­hry Národního diva­dla v Praze. Její křest­ní jmé­no... Read more »

Robert Vaughn

Robert Francis Vaughn, Ph.D. (22. lis­to­pa­du 1932 New York, USA – 11. lis­to­pa­du 2016) byl ame­ric­ký herec, drži­tel ceny Emmy z roku 1978. Filmovému a tele­viz­ní­mu herec­tví se věno­val od počát­ku 50. let 20. sto­le­tí,... Read more »

Jan Tříska

Jan Tříska (* 4. lis­to­pa­du 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho man­žel­kou je Karla Chadimová. Read more »

John Cleese

John Cleese (* 27. říj­na 1939, Weston-super-Mare, Somerset, Anglie) je brit­ský herec, komik, spi­so­va­tel a fil­mo­vý pro­du­cent, jeden z šes­ti čle­nů kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python. Hrál potrhlé­ho hote­li­é­ra Basila Fawltyho v seri­á­lu Hotýlek,... Read more »
Stránka načtena za 4,29719 s | počet dotazů: 229 | paměť: 48677 KB. | 20.07.2024 - 13:56:38