Kritiky.cz > Krátké recenze > Katla (2021) (seriál)

Katla (2021) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

F*ck you Katla! You owe me 6 Hours of my Life!! Katla je seri­ál o sop­ce, bez sop­ky!   Aktuálně mě nena­pa­dá hůře strá­ve­ných 6 hodin za posled­ní dva roky než sle­do­vá­ním Katly. Objektivně by to bylo někde mezi 2-3 hvězda­mi, ale já u toho vylo­že­ně trpěl, že jsem v půl­ce seri­á­lu zva­žo­val Escort Servis, abych to vůbec pře­žil. Tady oprav­du nudou hro­zí újma na zdra­ví! Za tako­vé dob­ro­vol­né Muka by se měly udě­lo­vat ceny.  Líbilo se mi upo­zor­ně­ní před posled­ním dílem, že se zde obje­ví sebe­vraž­da, tak kdo má k ní sklo­ny, ať se sle­do­vá­ní radě­ji vyva­ru­je. Tvůrci nej­spíš nepo­čí­ta­li s tím, že při sle­do­vá­ní Katly bude chtít sám divák spáchat sebe­vraž­du! Baltasar Kormákur se teda vyzna­me­nal a to jsem se po trai­le­ru na seri­ál i těšil ( dokon­ce i naiv­ně dou­fal v něja­ké Monstra), ale kde­pák nedo­stal jsem ani tu Sopku!!   Ten seri­ál stag­nu­je od prv­ní­ho dílu do posled­ní­ho, vylo­že­ně se nikam nepo­sou­vá, nic moc zásad­ní­ho a zají­ma­vé­ho se nedě­je, je tu hro­ma­da nesym­pa­tic­kých postav žijí­cí nud­né oby­čej­né živo­ty řeší­cí nud­né a oby­čej­né pro­blémy. Takže Sci-fi 10%, Mysteriózní 10%,Drama=80%. Tady je vše, co nesná­ším vyná­so­be­no Dvěma!   Dal by se pochvá­lit sluš­ný vizu­ál a půso­bi­vé prostředí- pří­ro­da, ale z těch 6 hodin záběr na sop­ku je mož­ná 20 minut, tak­že i v tomhle ohle­du obrov­ské zkla­má­ní. Místo toho se zde opět řeší rodin­né pro­blémy a pokud si to někdo doká­že užít, tak mu závi­dím, ale tohle jsem si fakt neobjednal.Do toho se zde začí­na­jí obje­vo­vat růz­né postavy- prav­dě­po­dob­ně Kloni-kdo ví, což má být ten mys­te­ri­óz­ní prvek, tak by jeden ale­spoň dou­fal, že budou před­sta­vo­vat pro oko­lí hroz­bu. Čekal jsem pře­vrat Civilizace!! Kdepak, mís­to toho se tu vmí­sí vést oby­čej­ný nud­ný život ( válet se na gau­či a sle­do­vat TV. really?!). Chování někte­rých postav je oprav­du na hra­ni­ci ( matka- wtf!). Celé mi to vlast­ně ve výsled­ku ani nedá­vá smy­sl, je tu pár oby­čej­ných nepře­kva­pi­vých twis­tů, ale je tu hod­ně Drama, emo­cí a dep­ky, to je pře­ce zají­ma­věj­ší než apo­ka­lyp­tic­ký event ve sty­lu Pompejí či pře­vrat civi­li­za­ce.   Škoda, že z poten­ci­ál­ně atrak­tiv­ní lát­ky vznik­lo napros­to oby­čej­né a až moc nor­nál­ní Drama, na kte­rém mě za celých 6 hodin neza­u­ja­la ani jed­na scé­na a to je už co říct. Divácky nevděč­né, extrém­ní Slow-Burn, bez napětí,atmosféry či vylo­že­ně něče­ho šoku­jí­cí­ho. Po skon­če­ní jsem letěl si kou­pit láhev whis­ky a pořád­ně to osla­vil, že jsem to doká­zal úspěš­ně dosle­do­vat. Asi nej­vět­ší fyzic­ky nej­ná­roč­něj­ší fil­mo­vá výzva v mém živo­tě. Příběh***, Akce>Ne, Humor>Ne, Násilí> jed­na scé­na, Zábavnost nulo­vá, Hudba**, Vizuál***, Atmosféra*, Napětí- absentuje.3/10:


Podívejte se na hodnocení Katla na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47364 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71535 KB. | 13.07.2024 - 16:23:13