Kritiky.cz > Speciály > Captain Marvel - Obsah & O filmu

Captain Marvel - Obsah & O filmu

OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC
OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            OBSAH

             Společnost Marvel Studios uvá­dí sní­mek Captain Marvel, zce­la nové dob­ro­druž­ství z dosud nezma­po­va­né­ho obdo­bí v his­to­rii fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, ve kte­rém se před­sta­vu­je jeho vůbec prv­ní žen­ská před­sta­vi­tel­ka hlav­ní posta­vy své vlast­ní samo­stat­né fil­mo­vé série – Carol Danversová nebo­li Captain Marvel.

            Příběh fil­mu, zasa­ze­ný do deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, sle­du­je osu­dy Carol Danversové, v jejímž prů­bě­hu se stá­vá jed­ním z nej­moc­něj­ších hrdi­nů celé­ho vesmí­ru. Jak pří­běh postu­pu­je, oci­tá se Danversová s malou sku­pin­kou spo­jen­ců v samém cen­t­ru dra­ma­tic­kých udá­los­tí, v rám­ci kte­rých je do galak­tic­ké vál­ky mezi dvě­ma mimo­zem­ský­mi civi­li­za­ce­mi zata­že­na také Země.    

            O FILMU

            Premiéra sním­ku Captain Marvel před­sta­vu­je pro spo­leč­nost Marvel Studios a její fil­mo­vý svět pre­mi­é­ru také této napja­tě oče­ká­va­né nové fil­mo­vé série s žen­skou hrdin­kou. „Říkali jsme si, že nastal ten pra­vý čas na to, abychom Captain Marvel před­sta­vi­li svě­tu,“ komen­tu­je pro­du­cent Kevin Feige důvo­dy, proč byla Captain Marvel tou pra­vou vol­bou při roz­ho­do­vá­ní o tom, kte­rý z hrdi­nů by měl být do fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel uve­den jako dal­ší. „Jedná se o jed­nu z našich nej­po­pu­lár­něj­ších postav a také jed­nu z nej­moc­něj­ších postav na strán­kách našich comic­sů, a nyní se tedy sta­ne také nej­moc­něj­ší posta­vou naše­ho fil­mo­vé­ho svě­ta.“

            „V našich fil­mech se vždy obje­vo­va­ly sil­né žen­ské posta­vy a hrdin­ky,“ dodá­vá. „Ale mož­nost před­sta­vit svě­tu prv­ní žen­skou hrdin­ku v samo­stat­né fil­mo­vé sérii byla něčím, na co jsme se těši­li již veli­ce dlou­hou dobu a nemů­že­me se dočkat, až s ní divá­ky sezná­mí­me.“

            V duchu dlou­ho­le­té tra­di­ce spo­leč­nos­ti Marvel vybí­rat si pro své fil­my reži­sé­ry cha­rak­ter­ních pří­bě­hů se tvůr­ci fil­mu roz­hod­li s nabíd­kou režie toho­to sním­ku oslo­vit režij­ní tým Anny BodenRyana Flecka, kte­ří v minu­los­ti sla­vi­li vel­ké úspě­chy ve svě­tě nezá­vis­lé­ho fil­mu. „Snažíme se vždy vyhle­dá­vat reži­sé­ry s netra­dič­ním pří­stu­pem,“ pozna­me­ná­vá Feige. „A vlast­ně ani o netra­dič­ní pří­stup nejde. Jde jen o tou­hu oslo­vit talen­to­va­né uměl­ce, kte­ří mož­ná v minu­los­ti žád­ný film podob­né­ho roz­sa­hu nena­to­či­li, ale kte­ří na svém kon­tě mají veli­ce inte­li­gent­ní a oje­di­ně­lé a výji­meč­né fil­my. Anna BodenRyan Fleck jsou přes­ně tako­vý­mi reži­sé­ry. Natočili řadu fil­mů, kte­ré na nás udě­la­ly vel­ký dojem, a mají veli­ce pev­né a jas­né režij­ní vede­ní a jed­no­znač­nou vypra­věč­skou vizi.“

            Tím, že Anna Boden tuto nabíd­ku při­ja­la, se sou­čas­ně sta­la také prv­ní žen­skou reži­sér­kou v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. „Jsem veli­ce poctě­na tím, že jsem dosta­la pří­le­ži­tost se podí­let na tom­to pro­jek­tu s tak úžas­ný­mi lid­mi,“ sdí­lí své poci­ty z mož­nos­ti ujmout se režie fil­mu o jed­né z neji­ko­nič­těj­ších postav spo­leč­nos­ti Marvel.

            „Jednou z věcí, kte­ré nás k této posta­vě při­ta­ho­va­ly, byla sku­teč­nost, že se jed­ná o veli­ce sil­nou, zají­ma­vou, oje­di­ně­lou a nezá­vis­lou žen­skou posta­vu,“ vysvět­lu­je důvo­dy, kvů­li kte­rým se jejich režij­ní tým o film zají­mal. „Jsme nad­še­ni z mož­nos­ti vyprá­vět pří­běh o někom, kdo není pou­ze veli­ce moc­ný, ale také kom­pli­ko­va­ný a lid­ský.“

            „Toužili jsme se vel­mi výraz­ně zamě­řit na její před­cho­zí život a na lid­skost, kte­rá z ní činí toho, kým je, pro­to­že prá­vě tahle její část nás veli­ce zají­ma­la,“ popi­su­je Ryan Fleck směr, kte­rým se tou­ži­li spo­leč­ně s Boden s tou­to posta­vou a jejím pří­bě­hem vydat. „Měli jsme pocit, že bychom moh­li vyprá­vět pří­běh, kte­rý se zamě­řo­val pri­már­ně na pouť, v rám­ci kte­ré naše posta­va zno­vu obje­vu­je svou lid­skou strán­ku.“

            Pro Kevina Feige byla sku­teč­nost, že reži­sé­ři fil­mu zce­la jed­no­znač­ně napl­ni­li jejich oče­ká­vá­ní dal­ším důka­zem o spo­leh­li­vos­ti instink­tů spo­leč­nos­ti Marvel při vol­bě reži­sé­rů. „Anna a Ryan při­šli s veli­ce oje­di­ně­lou vizí, jak ten­to pří­běh a tuto posta­vu pojmout. Jde o posta­vu, kte­rá má veli­ce lid­ské koře­ny, ale přes­to se v prů­bě­hu fil­mu stá­vá jed­nou z nej­moc­něj­ších postav, jaké jsme kdy před­sta­vi­li,“ komen­tu­je Feige. „Byli při­pra­ve­ni se vypo­řá­dat s jaký­mi­ko­liv výzva­mi a pozved­li zdro­jo­vý mate­ri­ál i film na vyš­ší úro­veň.“

            Dalším úko­lem tvůr­ců fil­mu bylo najít hereč­ku, kte­rá by se uja­la role Captain Marvel, nej­moc­něj­ší posta­vy fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. A tuto hereč­ku nalez­li v osca­ro­vé Brie Larson.

            „Když jsme zjis­ti­li, že by Brie Larson měla zájem stát se sou­čás­tí fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, pozva­li jsme ji na bez­po­čet schůzek a sezná­mi­li ji s naší před­sta­vou toho, jak by měl film vypa­dat,“ vzpo­mí­ná Feige. „Byla obrov­skou fanyn­kou comic­so­vé ver­ze této posta­vy a jed­ním z vrcho­lů mojí kari­é­ry ve spo­leč­nos­ti Marvel je nepo­chyb­ně chví­le, kdy jsem ji na Comic-Conu před­sta­vil fanouškům a ona vyšla na pódi­um a posta­vi­la se tam k prak­tic­ky všem ostat­ním her­cům naše­ho fil­mo­vé­ho svě­ta. Byla v popře­dí, což bylo výteč­nou před­zvěs­tí toho, jak si divá­ci Brie v této roli oblí­bí.“

            „Na posta­vě Captain Marvel je skvě­lé to, že je nato­lik lid­ská,“ dodá­vá o její posta­vě Feige. „Carol Danversová je sku­teč­ný člo­věk, kte­rý zís­ká neu­vě­ři­tel­né schop­nos­ti a zaží­vá úžas­ná dob­ro­druž­ství ve vesmí­ru. Ale stej­ně jako všech­ny nej­lep­ší posta­vy spo­leč­nos­ti Marvel musí být veli­ce lid­ská. Takže tu před sebou nemá­me jen něko­ho, kdo je neu­vě­ři­tel­ně sil­ný a doká­že létat a vystře­lo­vat z rukou foto­no­vé výbo­je. Máme tu něko­ho, kdo je veli­ce lid­ský, zra­ni­tel­ný a kdo má sku­teč­nou hloub­ku.“

            Pro Larson před­sta­vo­va­la mož­nost zahrát si titul­ní roli prv­ní super­hr­din­ské série s žen­skou pro­ta­go­nist­kou pří­le­ži­tost zapsat se v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel do his­to­rie. „Je pro mě obrov­skou poctou mít mož­nost stát se sou­čás­tí fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel a při­po­jit se k legen­dár­ním posta­vám a pří­bě­hům, kte­ré si divá­ci tak vel­mi oblí­bi­li,“ říká Larson. „Tyhle fil­my se podí­le­jí na for­mo­vá­ní naší kul­tu­ry a toho, kým jsme a jaké jsou naše morál­ní hod­no­ty. Je to neu­vě­ři­tel­né. Nemyslím, že jsem tak doce­la chá­pa­la, jak důle­ži­té pro dneš­ní dobu tohle všech­no je až do chví­le, než bylo ofi­ci­ál­ně ozná­me­no, že budu Captain Marvel. Teprve poté mi zvol­na zača­lo dochá­zet, jak zásad­ní to vše je.“

            V roli Nicka Furyho se vra­cí Samuel L. Jackson ve své zatím nej­roz­sáh­lej­ší roli v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Protože se film ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí, nachá­zí se Nick Fury na počát­ku své kari­é­ry vlád­ní­ho agen­ta. „Součástí herec­kých výzev v rám­ci toho­to fil­mu bylo mimo jiné to, že v něm mám obě oči a také vla­sy,“ smě­je se Jackson. „Protože se film ode­hrá­vá před více než 20 lety, musel jsem zce­la zapo­me­nout na to, kým Nick Fury v sou­čas­ném fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel je, pro­to­že si ješ­tě nevy­bu­do­val svůj spe­ci­fic­ký svě­to­ná­zor. Je to v pod­sta­tě vlád­ní úřed­ník na nepří­liš výji­meč­né pra­cov­ní pozi­ci. Pořád je to drs­ňák, ale v zása­dě při­jí­má roz­ka­zy a poslou­chá nad­ří­ze­né. Stále ješ­tě dis­po­nu­je vese­lej­ší čás­tí své osob­nos­ti, kte­rou jsme v ostat­ních fil­mech pří­liš nevi­dě­li. Takže ve fil­mu Captain Marvel má zvlášt­ní, veli­ce oby­čej­ný smy­sl pro humor.“

            Ačkoliv Carol Danversová ztě­les­ňu­je pro Nicka Furyho prv­ní setká­ní se super­hr­di­ny, sezna­mu­je ho s mno­hem vět­ší hroz­bou ve for­mě mimo­zem­ských Skrullů, kte­ré vede Talos v podá­ní Bena Mendelsohna. „Jsou tak tro­chu něčím jako AC/DC z cizí pla­ne­ty. Znají jen tři akor­dy. Jdou pří­mo k věci. Jsou drs­ní a roz­hod­ně je nepře­hléd­ne­te. Fanoušci na ně čeka­jí už hod­ně dlou­hou dobu. Skrullové, což jsou v pod­sta­tě tako­vá drs­ná vesmír­ná ješ­těr­čí pra­sa­ta, jsou vel­cí a drs­ní a mají schop­nos­ti, kte­ré z nich činí sku­teč­ně veli­ce nebez­peč­né pro­tiv­ní­ky.“

            Po celá sto­le­tí vedou Skrullové vál­ku s dal­ší mimo­zem­skou rasou zva­nou Kree, a Jude Law se ujal role veli­te­le Hvězdných sil Kree. Podle Lawa se jed­na­lo o roli, na kte­rou pota­jí čekal. „Než jsem se pus­til do natá­če­ní toho­to fil­mu, půso­bi­ly na mě zmín­ky o fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel tak tro­chu jako vyprá­vě­ní o úžas­ném večír­ku, o kte­rém už celé roky slý­chá­te, a zná­te a obdi­vu­je­te všech­ny ty, kte­ří se ho zúčast­ňu­jí, a pak si najed­nou uvě­do­mí­te, že vy jste ješ­tě nikdy pozva­ní neby­li,“ říká Law. „Takže je veli­ce pří­jem­né ji koneč­ně dostat a já jsem fanouš­kem Marvelu již dlou­hou dobu, tak­že mít mož­nost zapo­jit se a stát se sou­čás­tí toho, co hlu­bo­ce obdi­vu­ji a zbož­ňu­ji je oprav­du vzru­šu­jí­cí.“

            Carol se v tom­to fil­mu inten­ziv­ně sna­ží vypo­řá­dat se svou minu­los­tí, v čemž v nema­lé míře figu­ru­je Maria Rambeauová, její nej­lep­ší kama­rád­ka od dob, kdy spo­leč­ně v armá­dě zastá­va­ly pozi­ce zku­šeb­ních pilo­tek. Lashana Lynch, pro kte­rou roli Marie před­sta­vu­je její debu­to­vou roli v ame­ric­kém fil­mu, popi­su­je výji­meč­né přá­tel­ství, kte­ré Marii s Carol spo­ju­je: „Je skvě­lé mít mož­nost sle­do­vat tako­vý přá­tel­ský vztah mezi dvě­ma žena­mi, jaký máme my dvě – ať už jde o to, jak jsme si blíz­ké, o to, že se k sobě cho­vá­me jako sest­ry či o to, jak nám na sobě navzá­jem zále­ží – díky kte­ré­mu jsme se byly vždy schop­ny vypo­řá­dat se vše­mi pro­blémy, kte­ré se nám posta­vi­ly do ces­ty.“

            Protože se tvůr­ci fil­mu v čase vra­cí do deva­de­sá­tých let, měli mož­nost se zno­vu vrá­tit k jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších postav fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, agen­to­vi Coulsonovi, kte­rý se v tom­to fil­mu nachá­zí na samém počát­ku své kari­é­ry a popr­vé se setká­vá s Nickem Furym. „Bylo veli­ce zají­ma­vé vrá­tit se zpát­ky do deva­de­sá­tých let a pojmout Coulsonův vztah s Nickem Furym zce­la jiným způ­so­bem,“ říká Clark Gregg, kte­rý se v této roli zno­vu vra­cí. „Pro obě tyto posta­vy se v pod­sta­tě jed­ná o pří­běh o tom, jaké byly jejich začát­ky, a divá­ci mají mož­nost sle­do­vat, jak to všech­no zača­lo a jak se for­mo­va­lo jejich přá­tel­ství.“

            Ve fil­mu se Carol Danversová stá­vá člen­kou Hvězdných sil, elit­ní jed­not­ky armá­dy Kree. Tým Hvězdných sil sestá­vá z řady pozo­ru­hod­ných postav, mezi něž pat­ří Bron-Char v podá­ní Rune Temteho, půso­bi­vě urost­lé­ho bojov­ní­ka, kte­rý před­sta­vu­je sva­ly celé jed­not­ky, Minn-Erva v podá­ní Gemmy Chan, poho­do­vá a vyrov­na­ná odstře­lo­vač­ka, Att-Lass, spe­ci­a­lis­ta na infil­tra­ce, kte­ré­ho si zahrál Algenis Perez Soto, a také Korath, jehož ztě­les­nil Djimon Hounsou, sto­ic­ký a ukáz­ko­vý bojov­ník Kree a zástup­ce veli­te­le Hvězdných sil.

            Protože se film ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech, mohl si Djimon Hounsou zopa­ko­vat roli Koratha, ve kte­ré jsme ho napo­sle­dy vidě­li ve fil­mu Strážci Galaxie spo­leč­nos­ti Marvel Studios. „Je skvě­lé se do svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel opět vrá­tit,“ říká Hounsou. „Je úžas­né mít mož­nost podí­let se ve fil­mu Captain Marvel na roz­ve­de­ní někte­rých z těch udá­los­tí, na kte­ré se moje posta­va ve fil­mu Strážci Galaxie odka­zo­va­la. Máme mož­nost poznat ho o něco mlad­ší­ho a dyna­mič­těj­ší­ho.“

            Když se k herec­ké­mu týmu celé­ho fil­mu při­po­ji­la také Annette Bening, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Zlatého gló­bu a hereč­ka, kte­rá byla čty­ři­krát nomi­no­vá­na na Oscara, nemě­la pří­liš jas­nou před­sta­vu o tom, co fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel zna­me­ná, ale naštěs­tí nemu­se­la pro infor­ma­ce cho­dit pří­liš dale­ko. „Na comicsy pří­liš nejsem, ale všich­ni ostat­ní v mém oko­lí ano,“ říká Bening. „Můj man­žel a pár mých dětí jsou vel­ký­mi fanouš­ky comic­sů a také fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Byli mým zdro­jem infor­ma­cí. Takže když jsem tuhle roli dosta­la, tak jsem je požá­da­la, aby mi to všech­no pat­řič­ně vysvět­li­li.“

            Hlavní herec­ký tým fil­mu pak dopl­ňu­jí také Lee Pace v roli Ronana, padou­cha z řad Kree, kte­ré­ho jsme napo­sle­dy měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Strážci Galaxie, McKenna Grace v roli malé Carol Danversové, a Akira Akbar v roli Monici Rambeauové, Mariiny dce­ry.

            „Obsazování toho­to fil­mu byla vel­ká zába­va, pro­to­že se v něm obje­vu­je celá řada oprav­du veli­ce zají­ma­vých rolí,“ komen­tu­je talen­to­va­ný a roz­ma­ni­tý herec­ký tým fil­mu reži­sér Ryan Fleck. „V celém fil­mu nena­jde­te her­ce, jehož role by byla pří­mo­ča­rá a jed­no­du­chá. Najdeme tu posta­vy, kte­ré mají dvě růz­né strán­ky – zají­ma­vé a zvlášt­ní strán­ky. Naši her­ci před­sta­vu­jí veli­ce pře­kva­pi­vé posta­vy.“

            S ohle­dem na to, že je děj fil­mu zasa­zen do deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, se tvůr­ci fil­mu roz­hod­li 75 natá­če­cích dní strá­vit v Los Angeles a jeho oko­lí. „Když jsme pra­co­va­li na vizu­ál­ní podo­bě a pří­bě­hu fil­mu, bylo pro Annu a Ryana v rám­ci jejich pří­stu­pu k němu veli­ce důle­ži­té to, aby vše půso­bi­lo co nej­re­a­lis­tič­tě­ji,“ říká vedou­cí výro­by Jonathan Schwartz. „To zna­me­na­lo natá­čet v exte­ri­é­rech, jak v pří­pa­dě někte­rých mimo­zem­ských loka­cí, tak i loka­cí pozem­ských. A to také zna­me­na­lo, že jsme scé­ny z Los Angeles muse­li sku­teč­ně natá­čet v Los Angeles, což pro nás bylo sku­teč­ně láka­vé. Znamenalo to také vyu­žít někte­ré natá­če­cí loka­ce, kte­ré byly poměr­ně netra­dič­ní, a vydat se mimo měs­to, což bylo skvě­lé, pro­to­že se nejed­ná o mož­nost, kte­rá by se nám naskyt­la u kaž­dé­ho fil­mu.“

            „Podařilo se nám zajis­tit úžas­né natá­če­cí loka­ce, napří­klad elek­trár­nu Eastwood Power Station či jeze­ro Shaver Lake ve Fresnu, ale také napří­klad pouš­tě v Lucerne Valley či letec­kou základ­nu Edwards Air Force Base,“ dodá­vá Feige. „Takže se ve fil­mu obje­vu­jí scé­ny, kdy zabí­rá­me něja­ké veli­ce roz­leh­lé pro­stře­dí, a ve sku­teč­nos­ti se jed­ná o zce­la reál­né mís­to. Takovéto reál­né natá­če­cí loka­ce dodá­va­jí fil­mu na půso­bi­vos­ti a rea­lis­tič­nos­ti, což je přes­ně to, co bylo našim zámě­rem, zatím­co sle­du­je­me Carol, kte­rá pát­rá po své minu­los­ti a vyrov­ná­vá se se svým půvo­dem.“

            Ačkoliv se ve fil­mu Captain Marvel obje­vu­je celá řada sku­teč­ných natá­če­cích loka­cí, řada scén se natá­če­la také v ate­li­é­rech, kde výtvar­ník fil­mu Andy Nicholson se svým týmem vytvo­řil mezi­ga­lak­tic­ké svě­ty, v nichž žijí rasy Kree a Skrullů.

            Dalším svě­tem, kte­rý se v Nicholsonových rukách zro­dil, byla Torfa. Aby ten­to svět Nicholson vytvo­řil, pou­žil reál­nou pís­kov­nu a lom v Simi Valley, ze kte­rých vytvo­řil veli­ce dyna­mic­ké pro­stře­dí, v němž se ode­hrá­vá vel­ko­le­pá bitva mezi Kree a Skrully.

            Aby byly letec­ké scé­ny ve fil­mu věro­hod­něj­ší, navští­vi­ly Anna Boden, Brie LarsonLashana Lynch letec­kou základ­nu Nellis Air Force Base v Las Vegas, aby zde pod­stou­pi­ly oje­di­ně­lý výcvik a dosta­ly mož­nost vyzkou­šet si veli­ce netra­dič­ní zážit­ky. Larson měla také mož­nost setkat se a strá­vit jis­tý čas s bri­gád­ní gene­rál­kou Jeannie M. Leavitt, jež se sta­la v roce 1993 prv­ní žen­skou stí­ha­cí pilot­kou ame­ric­ké Air Force a byla také prv­ní veli­tel­kou stí­ha­cí let­ky.

            „Brie, LashanaAnna měly mož­nost se pro­le­tět v F-16 a zažít poměr­ně vyso­ká pře­tí­že­ní při nej­růz­něj­ších výcvi­ko­vých mané­vrech, což bylo ohro­mu­jí­cí,“ komen­tu­je Feige. „Jejich jmé­na se ocit­la na letou­nech na boč­ní stě­ně kok­pi­tu jako v pří­pa­dě stan­dard­ních posádek a měly mož­nost zažít veli­ce pozo­ru­hod­ný let. A to je jeden z důvo­dů, proč scé­ny, ve kte­rých ve fil­mu pilo­tu­jí kos­mic­ké lodě a leta­dla, půso­bí tak věro­hod­ně, pro­to­že to zaži­ly na vlast­ní kůži a sku­teč­ně se pro­le­tě­ly ve stí­hač­kách.“

            Na zákla­dě kon­cepč­ních návrhů postav, kte­ré vytvo­řil Andy Park, vedou­cí týmu vizu­ál­ní­ho vývo­je spo­leč­nos­ti Marvel Studios, se kosty­mér­ka Sanja Hays uja­la nároč­né­ho úko­lu vytvo­řit kos­tým Captain Marvel. „Film Captain Marvel se chro­no­lo­gic­ky řadí před všech­ny ostat­ní fil­my spo­leč­nos­ti Marvel s výjim­kou sním­ku Captain America: První Avenger, tak­že nám to v jis­tých ohle­dech poskyt­lo při návr­hu její­ho kos­tý­mu více svo­bo­dy,“ vysvět­lu­je Hays. „Než jsme se pus­ti­li do prá­ce, hod­ně jsme dis­ku­to­va­li o tom, jak by Captain Marvel měla vypa­dat, pro­to­že jsme se moh­li vydat mno­ha růz­ný­mi smě­ry a roz­hod­nout se růz­ný­mi způ­so­by. Ale sou­čas­ně se stá­le oci­tá­me ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel a někte­ré udá­los­ti byly pev­ně dané, což naše roz­ho­do­vá­ní při návr­hu kos­tý­mů roz­hod­ně ovliv­ni­lo.“

            „Dva prv­ky celé­ho kos­tý­mu jsou zce­la nepo­pi­ra­tel­ně iko­nic­ké, a to sice hruď se zna­kem hvězdy a jeho mod­rá a čer­ve­ná barva,“ pokra­ču­je Hays. „To bylo něco, od čeho jsme se nemoh­li odchý­lit. Věděli jsme také, že se bude v někte­rých ohle­dech poně­kud odli­šo­vat od toho, jak ji zná­me z comic­sů, pro­to­že jsme chtě­li, aby půso­bi­la poně­kud muž­ně­ji, jako sku­teč­ná pilot­ka, a neby­la tak sexy jako v comic­sech. Brie Larson je samo­zřej­mě veli­ce krás­ná žena, ale svým způ­so­bem tato sty­li­za­ce posi­lu­je uvě­ři­tel­nost toho, že se jed­ná o sku­teč­nou hrdin­ku a pilot­ku.“

            Režisérka Anna Boden nám nazna­ču­je, na co se může­me těšit, až bude sní­mek Captain Marvel v břez­nu uve­den do kin: „Seznámíme se se zce­la novou a ohrom­ně důle­ži­tou sou­čás­tí fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, s novou posta­vou, kte­rá se nepo­do­bá žád­né z ostat­ních postav, kte­rá je zce­la oje­di­ně­lá a kte­rá se vydá­vá na pouť ve sna­ze poznat sebe samou, a divá­ci se k ní na této pou­ti mohou při­po­jit.“

            „Jedná se o napí­na­vý detek­tiv­ní pří­běh, film o obje­vo­vá­ní sebe sama, a má také jis­té veli­ce pře­kva­pi­vé prv­ky a my dou­fá­me, že se mu poda­ří zce­la pře­ko­nat veš­ke­rá divác­ká oče­ká­vá­ní,“ shr­nu­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Captain Marvel


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […] Posted in Profily postav
  • Captain Marvel - Zajímavosti6. března 2019 Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti Marvel, jejíž hlavní postavou je žena. Anna Boden, která režírovala snímek Captain Marvel […] Posted in Zajímavosti
  • Captain Marvel4. prosince 2018 Captain Marvel Screeny z druhého traileru na Marvelovku Captain Marvel. Posted in Trailery
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer4. prosince 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […] Posted in Trailery
  • Captain Marvel18. září 2018 Captain Marvel Galerie screenů z nejnovějšího traileru: Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího […] Posted in Trailery
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer18. září 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […] Posted in Trailery
  • Captain Marvel6. září 2018 Captain Marvel Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlavní roli se objeví Brie Larson, pro kterou je to první film ve společnosti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím příběhu bude […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • RECENZE: Captain Marvel11. března 2019 RECENZE: Captain Marvel    Blockbusterová sezóna začíná nabírat na obrátkách a po Alitě přichází první ze tří marvelovských filmů, kterých se letos dočkáme. Captain Marvel s tváří Brie Larson se nevyhnula před […] Posted in Filmové recenze
  • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […] Posted in Filmové recenze
  • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48600 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72186 KB. | 21.02.2024 - 06:49:17