Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Captain Marvel - Recenze - 70%

Captain Marvel - Recenze - 70%

vodní
vodní
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Banda super­schop­ných agen­tů bojov­ní­ků mimo­zem­ské rasy Kree se chys­tá na Zemi. Letí pro svo­jí člen­ku, kte­ré říka­jí Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), kte­rá se při své misi tak tro­chu náho­dou oct­ne na Zemi. Navíc pak zjis­tí prav­du o tom jak to s ní vlast­ně je, a proč má v pamě­ti ty zvlášt­ní stříp­ky minu­los­ti, kte­rou nezná. Příběh Captain Marvel je dal­ší z řady fil­mů, kte­ré nám uká­ží zrod hrdi­ny (par­don, zde hrdin­ky).
Carol si mys­lí, že je Kree a jen ztra­ti­la paměť. Sled udá­los­tí však zapří­či­ní, že sko­ro nic se nezdá tako­vé, jaké bylo na začát­ku. Jakou minu­lost má Carol na Zemi? Co je sku­teč­ně zač její men­tor (Jude Law) a co má vlast­ně rasa Kree za lubem? Světlo svě­ta koneč­ně spat­ří nej­sil­něj­ší posta­va MCU a hod­lá ukon­čit mali­cher­né spo­ry jed­nou pro vždy. Podaří se jí to? To máte nyní mož­nost koneč­ně zjis­tit v kinech!

Captain Marvel Character Posters

Režisér Ryan Fleck a reži­sér­ka Anna Boden nám v cca dvou hodi­nách před­sta­vu­jí hrdin­ku, kte­rá má tak tro­chu dvo­jí osob­nost. Je to z důvo­du její „ztrá­tě“ pamě­ti. Na jed­né stra­ně máme bojov­ni­ci Vers, člen­ku elit­ní­ho koman­da rasy Kree. Na stra­ně dru­hé máme Carol Danvers, kte­rá se díky udá­los­tem ve fil­mu tak nějak dere na povrch. To má za násle­dek střet myš­le­nek, ideí, moti­va­ce a konec­kon­ců i střet s rea­li­tou.
Ta je tady zasa­ze­na do obdo­bí pře­lo­mu 80. a 90. let. Nick Fury (Samuel L. Jackson) je oby­čej­ný agent a ješ­tě má dvě oči, agent Coulson (Clark Gregg) je jeho novým kole­gou, kte­rý má ale pev­né ide­á­ly. Oba do teď netu­ši­li, že nejsme ve vesmí­ru sami.
Film je pří­bě­ho­vě roz­dě­len do tří čás­tí. V té prv­ní je to Vers, agent­ka Kree ces­tu­jí­cí na misi se svý­mi kole­gy. Zde se dočká­me prv­ní akce, kte­rá není ničím zvlášt­ní, tako­vá ruti­na dalo by se říct. Pak se musí samo­zřej­mě něco zvrt­nout. Elitní jed­not­ka padle do léč­ky Skrullů pod vede­ním Talose (Ben Mendelsohn). Skrullové jsou údaj­ně bytos­ti, kte­ré nema­jí sli­to­vá­ní a umí na sebe vzít podo­bu koho­ko­liv, a prá­vě pro­ti nim rasa Kree už dlou­ho boju­je a sna­ží se je vyhla­dit.
Kvůli pas­ti se pak tro­chu okli­kou dosta­ne­me na Zem a zde film zpo­ma­lí. Musí se totiž vysvět­lit divá­kům, kdo je oprav­du ta žen­ská zač. A tak se dozví­dá­me, jak to vlast­ně s Carol Danvers je a v dal­ším úsi­lí jí pomá­há hlav­ně Fury. Tahle část fil­mu je výraz­né spo­ma­le­ní tem­pa, divák má čas se rozkou­kat a všech­no vstře­bat. Je zde hod­ně pro­sto­ru na dia­lo­gy a hlav­ně na humor. Ten je v tom­to sním­ku opět pří­jem­ným pře­kva­pe­ním. Asi jsme tuši­li, že tam bude, ale je vel­mi šikov­ný a mís­to hloupých frá­zí je nahra­zen vzá­jem­ným oťuká­vá­ním Carol s Furym a také situ­a­ce­mi ply­nou­cí z deva­de­sát­ko­vé atmo­sfé­ry. Pak ale při­le­tí sku­pin­ka agen­tů Kree.
A tady se dočká­me něko­li­ke­ro zvra­tů. Některé jsou čeka­né, ale přes­to nijak ruši­vé. Jen čte­ná­ři komik­sů budou sled udá­los­tí tro­chu tušit, nicmé­ně tvůr­ci se komik­sů pří­liš nedr­ží a tak jsou někte­ré zvra­ty neče­ka­né. To všech­no je dopro­vá­ze­no solid­ní akcí a na závěr při­jde ulti­mát­ní ukáz­ka schop­nos­tí Captain Marvel, kte­rá již napl­no chá­pe svůj původ obje­vu­je svůj maxi­mál­ní poten­ci­ál.

1280 captainmarvelskrulls 1543957634682 1280w

Ty dvě hodi­ny nako­nec utek­ly straš­ně rych­le. Mě pak zača­lo doce­la mrzet, že nej­víc pro­sto­ru je ve fil­mu věno­ván střed­ní čás­ti. Ta je poměr­ně zdlou­ha­vá. Obsahuje spous­tu sen­ti­men­tu a otá­zek, na kte­ré není tře­ba znát odpo­věď. Jeden z divá­ků sedí­cí ved­le mě tuto část fil­mu v pod­sta­tě celou pro­spal (občas si i chrocht­nul), tak­že i takhle to na něko­ho může zapů­so­bit. Já jsem rád, že se nevy­pl­ni­ly moje oba­vy z femi­nis­tic­ké agi­ta­ce za stra­ny Brie Larson. Charakter Captain Marvel se tu utvá­ří cel­kem při­ro­ze­ně a posta­va je tak jak sil­ná, tak i žen­sky zábav­ná, za což jsem rád.
Scénář doznal opro­ti komik­sům výraz­ných změn, tak­že ani není moc co hod­no­tit. Příliš ori­gi­na­li­ty nepo­bí­rá, ale to se ani neče­ka­lo, a to i přes něko­lik zvra­tů v ději. Není to nut­ně špat­ně, jen kdy­by to bylo pro­lo­že­no tro­chou víc akce, kte­rou všich­ni čeka­li. Tady bych já čekal tro­chu víc pro­sto­ru ostat­ním čle­nům jed­not­ky Kree nebo i tře­ba Ronana, kte­ré­ho si pama­tu­je­me tro­chu jiné­ho ze Strážců Galaxie.
Akce se nako­nec dočká­me až až. Opravdu se mi moc líbi­lo, jak nako­nec tvůr­ci nalo­ži­li s tou obrov­skou mocí Captain Marvel. Sama sebe obje­vu­je, tak­že je mož­né dáv­ko­vat její sílu postup­ně. Až nako­nec fil­mu se dočká­me ulti­mát­ní­mu boji, kte­rý oprav­du nazna­ču­je, že když o něco půjde, tak tahle hol­ka vás posa­dí na zadek a dá všem pořád­nou fac­ku aniž by se u toho nějak zapo­ti­la. Skutečně tak spl­ni­la, co řek­la, citu­ji: „Nebudu bojo­vat ve vaší vál­ce, já ji ukon­čím!“ Teď už zbý­vá jen otáz­ka, jak tohle všech­no pře­ne­sou tvůr­ci na plát­na v posled­ní akč­ní řež­bě Avengers: Endgame.

captain marvel

Vizuální strán­ka fil­mu je pros­tě parád­ní, to se ani vzhle­dem k nákla­dům na MCU fil­my dalo čekat. V tomhle pří­pa­dě oprav­du není potře­ba jí na 3D, prá­vě kvů­li zmí­ně­né „uke­ca­né“ čás­ti fil­mu a kvů­li rych­lým bojům, kde by si divák tře­tí roz­měr stej­ně neu­žil. Ani Dolby Atmos není ničím navíc. Sice je fajn lep­ší kva­li­ta zvu­ku, ale i toho­to pohle­du je film stan­dart. Co se týče hud­by, tak zazní spous­ta hitů 80. a 90. let jako Nirvana, R.E.M. a podob­ně, což půso­bí také jako pří­jem­ný dopl­něk.
Z pohle­du neza­u­ja­té­ho divá­ka tak bude mít pod­le mě film úspěch, pro­to­že pří­jem­ně dáv­ku­je akci a poma­lej­ší čás­ti. Audiovizuálně je film vyso­ké stan­dar­dy MCU kva­lit­ní.
Já jakož­to fan­da Marvelu také nemám moc co vytknout. Jak jsem již napsal, tvůr­ci se komiksy inspi­ro­va­li dost vol­ně. Snad jen jedi­nou zásad­ní výtku v tom­to smě­ru mám. Proč sak­ra udě­la­li z Mar-Vella (ali­as Walter Lawson) něja­kou při­troublou Kree věd­ky­ni (ženu)???!!!
Mar-Vell je v komik­so­vých řadách dost zásad­ní posta­va, kte­rá inspi­ru­je Carol Danvers a navíc je to lídr jed­no­tek Kree. Já fakt nechá­pu, v čí mys­li vzni­kl tenhle nápad, zprznit tak důle­ži­tou posta­vu. Běžný kon­zu­ment by si toho nevši­ml (do teď o něm nesly­šel) a bylo by mu to jed­no. Ale fanouš­ci budou pohor­še­ni, co s tak důle­ži­tým Marvel cha­rak­te­rem udě­la­li. Ale to je nešvar, kte­rý se dle mého názo­ru opa­ku­je až pří­liš čas­to, tak babo raď, kde je chy­ba.

mar vell captain marvel

Kolem a kolem je Captain Marvel pří­jem­ným a zábav­ným před­sta­ve­ním nové hrdin­ky MCU. Všichni čeka­li na u sílu a akci, ale tvůr­ci uká­za­li, že i s tako­vým cha­rak­te­rem se dá pra­co­vat a hlav­ně, že se dá zpo­ma­lit. Možná je tro­chu ško­da, že posled­ní Avengers při­chá­ze­jí záhy, a tak se Captain Marvel nesmě­la roz­mách­nout až tak moc. Však uvi­dí­me, co nám už brzy před­ve­de.
Já dávám fil­mu solid­ních 70% s dvě­ma rada­mi na závěr.
1. Bacha na bab­ky v met­ru.
2. Vaše kočka nemu­sí být kočka.


Podívejte se na hodnocení Captain Marvel na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RECENZE: Captain Marvel11. března 2019 RECENZE: Captain Marvel    Blockbusterová sezóna začíná nabírat na obrátkách a po Alitě přichází první ze tří marvelovských filmů, kterých se letos dočkáme. Captain Marvel s tváří Brie Larson se nevyhnula před […] Posted in Filmové recenze
  • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […] Posted in Profily postav
  • Captain Marvel - Zajímavosti6. března 2019 Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti Marvel, jejíž hlavní postavou je žena. Anna Boden, která režírovala snímek Captain Marvel […] Posted in Zajímavosti
  • Captain Marvel - Obsah & O filmu6. března 2019 Captain Marvel - Obsah & O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios uvádí snímek Captain Marvel, zcela nové dobrodružství z dosud nezmapovaného období v historii filmového světa společnosti Marvel, […] Posted in Speciály
  • Captain Marvel4. prosince 2018 Captain Marvel Screeny z druhého traileru na Marvelovku Captain Marvel. Posted in Trailery
  • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer4. prosince 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […] Posted in Trailery
  • Captain Marvel18. září 2018 Captain Marvel Galerie screenů z nejnovějšího traileru: Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího […] Posted in Trailery
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Iron Man18. července 2022 Iron Man Z pohledu posledních více než 10 filmových let je první Iron Man jednoznačně nejvýznamnějším snímkem. Minimálně s ohledem na trendy v kinech a kasovní úspěchy. Právě kvůli muži v ocelovém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,56270 s | počet dotazů: 267 | paměť: 73037 KB. | 29.02.2024 - 22:14:27