Kritiky.cz > Zajímavosti > Captain Marvel - Zajímavosti

Captain Marvel - Zajímavosti

OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC
OPEN WORLD INTL PAYOFF CZECH REPUBLIC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...
 • Snímek Captain Marvel před­sta­vu­je vůbec prv­ní fil­mo­vou sérii fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, jejíž hlav­ní posta­vou je žena.
 • Anna Boden, kte­rá reží­ro­va­la sní­mek Captain Marvel spo­leč­ně se svým dlou­ho­le­tým režij­ním part­ne­rem Ryanem Fleckem, je vůbec prv­ní žen­skou reži­sér­kou v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel.
 • Film Captain Marvel je prv­ním sním­kem v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, kte­rý se ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech a chro­no­lo­gic­ky se tak řadí před všech­ny ostat­ní fil­my spo­leč­nos­ti Marvel Studios s výjim­kou sním­ku Captain America: První Avenger.
 • Snímek Captain Marvel vzni­kl na moti­vy stej­no­jmen­né comic­so­vé série, kte­rá je vydá­vá­na od roku 1967. Konkrétně se tvůr­ci fil­mu inspi­ro­va­la pří­bě­ho­vou linií, kte­rou vytvo­ři­la Kelly Sue DeConnick, jejíž ver­ze této posta­vy se pří­bě­hu fil­mu sta­la hlav­ní inspi­ra­cí.
 • Protože se sní­mek Captain Marvel natá­čel v Los Angeles a jeho oko­lí, vyu­ži­li jeho tvůr­ci při natá­če­ní řadu loka­cí v blíz­kos­ti Los Angeles, napří­klad elek­trár­nu Eastwood Power Station či jeze­ro Shaver Lake ve Fresnu, ale také poušť v Lucerne Vally či letec­kou základ­nu Edwards Air Force Base.
 • Jedním ze svě­tů, kte­ré výtvar­ník fil­mu Andy Nicholson v oko­lí Los Angeles pro potře­by natá­če­ní stvo­řil, byla Torfa. Nicholson se svým týmem vyu­žil pro­stře­dí pís­kov­ny a lomu v Simi Valley a s pomo­cí sto­vek kilo­gra­mů pís­ku ho pře­mě­nil ve vizu­ál­ně veli­ce dyna­mic­kou loka­ci.
 • Pro potře­by natá­če­ní jed­né ze scén v Los Angeles tvůr­ci fil­mu vyu­ži­li staré­ho obchod­ní­ho cen­t­ra v sever­ním Hollywoodu a vybu­do­va­li pro něj nový exte­ri­ér, kte­rý zahr­no­val pro­dej­nu Radio Shack, video­půj­čov­nu Blockbuster a také čis­tír­nu oděvů. Celé mís­to půso­bi­lo tak rea­lis­tic­kým dojmem, že k obcho­dům nezříd­ka zamí­ři­li kolemjdou­cí, kte­ří netu­ši­li, že se jed­ná o fil­mo­vé kuli­sy!
 • Brie Larson, kte­rá před­sta­vu­je Carol Danversovou / Captain Marvel, a Lashana Lynch, jež ztvár­ni­la zku­šeb­ní pilot­ku Marii Rambeauovou, spo­leč­ně navští­vi­ly vojen­skou letec­kou základ­nu Nellis Air Force Base v Las Vegas, aby zde pod­stou­pi­ly veli­ce exklu­ziv­ní výcvik a na vlast­ní kůži si vyzkou­še­ly let ve stí­ha­cím letou­nu F-16.
 • Brie Larson měla také mož­nost setkat se a strá­vit čas s bri­gád­ní gene­rál­kou Jeannie Marie Leavittovou, kte­rá se v roce 1993 sta­la prv­ní stí­ha­cí pilot­kou ame­ric­ké Air Force a byla také prv­ní ženou, kte­rá byla pově­ře­na vele­ním let­ky stí­ha­cích letou­nů.
 • Tým kosty­mér­ky Sanjy Hays vytvo­řil pro Brie Larson cel­kem osm oble­ků Captain Marvel. Obleky, kte­ré jsou pou­ži­ty pro hlav­ní zábě­ry fil­mu, jsou pri­már­ně uši­té z kůže se spe­ci­ál­ním mod­rým per­le­ťo­vým povr­chem, kte­rý se lesk­ne, když na něj dopad­ne svět­lo.
 • Skrullové mají tma­vě fia­lo­vé, asy­me­t­ric­ké oble­ky, díky kte­rým se veli­ce výraz­ně odli­šu­jí od svých nepřá­tel z řad Hvězdných sil Kree, jež jsou odě­ni do tyrkysovo-černých oble­ků s výraz­ný­mi syme­t­ric­ký­mi lini­e­mi.
 • Pro roli kocou­ra Goose uspo­řá­da­li tvůr­ci fil­mu kon­kurz, aby se nako­nec roz­hod­li pro kocou­ra jmé­nem Reggie. Reggieho dopro­vá­zel tým tří dal­ších kocou­rů – Archie, Gonzo a Rizzo – a kaž­dý z nich se spe­ci­a­li­zo­val na spe­ci­fic­ký výcvik.
 • Všechny pře­kva­pi­lo zjiš­tě­ní, jak skvě­le vychá­zí Samuel L. Jackson s kočka­mi. Nikdo netu­šil, že má koč­ky tak moc rád!
 • Brie Larson bra­la své pří­pra­vy na roli Captain Marvel veli­ce váž­ně. Pět dní týd­ně tré­no­va­la dvě hodi­ny den­ně, při­čemž její tré­nink sestá­val z boxu, kick-boxu, juda, zápa­su a jiu-jitsu. Postupně si také vypra­co­va­la for­mu, kte­rá jí umož­ni­la uzved­nout přes 100 kilo­gra­mů v mrt­vém tahu, 180 kg při zve­dá­ní pán­ví a dokon­ce doká­za­la utáh­nout jeep – což jsou pozo­ru­hod­né výko­ny na hereč­ku, kte­rá se nikdy posi­lo­vá­ní pří­liš nevě­no­va­la!
 • Za úče­lem vytvo­ře­ní efek­tů mlad­ší­ho Nicka Furyho a agen­ta Coulsona oslo­vi­li tvůr­ci fil­mu vedou­cí­ho týmu vizu­ál­ních efek­tů Chrise Townsenda a výtvar­ní­ky ze spo­leč­nos­ti pro tvor­bu vizu­ál­ních efek­tů Lola s žádos­tí, aby oba her­ce pře­tvo­ři­li ve ver­ze z polo­vi­ny deva­de­sá­tých let. A roz­hod­ně neby­lo na ško­du, že jak Samuel L. Jackson, tak Clark Gregg vypa­da­jí na svůj věk oba veli­ce dob­ře!
 • Hvězdné síly Kree mají k dis­po­zi­ci roz­ma­ni­té množ­ství zbra­ní. Velitel Hvězdných sil pou­ží­vá gra­vi­tač­ní ruka­vi­ce, pis­to­li a dýku, zatím­co Korath je vyzbro­jen pis­to­lí a dvě­ma meči a Minn-Erva má pro změ­nu ostře­lo­va­cí puš­ku a pis­to­li.
 • Skrullové pou­ží­va­jí puš­ky a pis­to­le a také ochro­mu­jí­cí puš­ky a elek­tric­ké obuš­ky.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Captain Marvel


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Captain Marvel - POPISY POSTAV6. března 2019 Captain Marvel - POPISY POSTAV CAROL DANVERSOVÁ / CAPTAIN MARVEL (Brie Larson) Carol Danversová je bývalá důstojnice amerického letectva a zkušební pilotka. Během intergalaktické války mezi Kree a Skrully, do které […] Posted in Profily postav
 • Captain Marvel - Obsah & O filmu6. března 2019 Captain Marvel - Obsah & O filmu             OBSAH              Společnost Marvel Studios uvádí snímek Captain Marvel, zcela nové dobrodružství z dosud nezmapovaného období v historii filmového světa společnosti Marvel, […] Posted in Speciály
 • Captain Marvel4. prosince 2018 Captain Marvel Screeny z druhého traileru na Marvelovku Captain Marvel. Posted in Trailery
 • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer4. prosince 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […] Posted in Trailery
 • Captain Marvel18. září 2018 Captain Marvel Galerie screenů z nejnovějšího traileru: Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího […] Posted in Trailery
 • Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer18. září 2018 Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má trailer Příští rok půjde do kin další Marvelovka. Před vyvrcholením příběhu Avengers se objeví v březnu 2019 v kinech příběh a vznik nejsilnějšího hrdiny (hrdinky) světa Marvelu - Captain Marvel. […] Posted in Trailery
 • Captain Marvel6. září 2018 Captain Marvel Za půl roku bude v kinech Captain Marvel. V hlavní roli se objeví Brie Larson, pro kterou je to první film ve společnosti hvězd postav z Marvelu.  Zdárnou pomoc v jejím příběhu bude […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • RECENZE: Captain Marvel11. března 2019 RECENZE: Captain Marvel    Blockbusterová sezóna začíná nabírat na obrátkách a po Alitě přichází první ze tří marvelovských filmů, kterých se letos dočkáme. Captain Marvel s tváří Brie Larson se nevyhnula před […] Posted in Filmové recenze
 • Captain Marvel - Recenze - 70%6. března 2019 Captain Marvel - Recenze - 70% Banda superschopných agentů bojovníků mimozemské rasy Kree se chystá na Zemi. Letí pro svojí členku, které říkají Vers. Ona je to ale Carol Danvers (Brie Larson), která se při své misi tak […] Posted in Filmové recenze
 • Marvels - post titulková scéna9. listopadu 2023 Marvels - post titulková scéna Na konci filmu Monica Rambeau používá své schopnosti a zdá se, že se obětovala k zachránění vesmíru, ale nakonec se objeví úplně jinde. První náznak byl setkání s její matkou Marií, která […] Posted in Spoilery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03641 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72178 KB. | 16.04.2024 - 15:54:42