Kritiky.cz > Speciály > Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame

Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame

InfinityWar
InfinityWar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsahuje poten­ci­o­nál­ní spo­i­le­ry ke všem fil­mům z Marvel Cinematic Universe, pře­de­vším Avengers: Infinity War

Takže už 25. dub­na jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se zne­na­dá­ní dočka­li parád­ní­ho trai­le­ru, kte­ré­mu se stá­le nepo­da­ři­lo uká­zat pří­liš a přes­to nalá­kat.

Jestli si někdo může dovo­lit v kam­pa­ni nevy­ta­ho­vat všech­ny trum­fy, jsou to prav­dě­po­dob­ně prá­vě Avengers: Endgame. Ty byli byli hitem i kdy­by Disney nevy­pus­til jedi­nou fot­ku či trai­ler. Jedná se pros­tě o konec jed­né deká­dy, 22. film z Marvel Cinematic Universe, kte­rý by měl uzavřít jed­nu éru. A i když po minu­lém fil­mu bylo jas­né, že se vět­ši­na hrdi­nů, kte­ří zmi­ze­li po Thanosově lusk­nu­tí vrá­tí. Je ale jas­né, že mini­mál­ně po Endgame už nám pár ikon defi­ni­tiv­ně zmi­zí. Režiséři brat­ři Russové totiž zdů­raz­ni­li, že Endgame pře­ži­jí pou­ze 2 původ­ní Avengeři ze star­ší deká­dy. Z ban­dy hrdi­nů Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow a Hawkeye by tedy měli čty­ři pad­nout a dva pře­žít. Ani to ale nemu­sí zna­me­nat defi­ni­tiv­ní počet pad­lých. Kdo všech­no ve fil­mu pad­ne a kdo se doži­je zro­du nové éry Marvel Cinematic Universe? Pojďme si to hez­ky roze­brat.

PRO INFO: Seznam hrdi­nů neob­sa­hu­je ty, kte­ří zemře­li po Thanosově lusk­nu­tí v Infinity War, jed­no­du­še pro­to, že zatím zůstá­va­jí ofi­ci­ál­ně mrt­ví, a i když je mož­né, že někte­ří hrdi­no­vé mož­ná podru­hé a defi­ni­tiv­ně zemřou, zatím bude­me pra­co­vat jenom s těmi, kte­ří ofi­ci­ál­ně ješ­tě v Marvel Cinematic Universe žijí. Tak jde­me na to!


1. Tony Stark/Iron Man

Hraje: Robert Downey Jr.

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Iron Man 2, Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Občanská vál­ka, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame bude jeho: 10. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Je jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších postav Marvel Cinematic Universe, pře­de­vším díky jeho před­sta­vi­te­li Robertu Downeymu Jr. Od Avengers všech­ny fil­my s ním (krom Spider-Man: Homecoming) pře­ko­na­li hra­ni­ci 1 mili­ar­dy a z hle­dis­ka trhu je nej­ú­spěš­něj­ším hrdi­nou Marvelu. Marvel si jeho ujmu vší­má a tak zatím co ostat­ním před­sta­vi­te­lům hrdi­ny dává spí­še „peněž­ní drob­ky´´, u Downeyho se nebo­jí sypat pohád­ko­vé sumy, kte­ré údaj­ně měli už u Avengers: Infinity War+ Avengers: Endgame pře­ko­nat sumu 70 mili­o­nů dola­rů

Proč by mohl zemřít: Právě fakt, že to byl on kdo nastar­to­val celé Marvel Cinematic Universe, by dalo vět­ší úder­nost kdy­by na kon­ci jed­né éry zemřel. Downey Jr. něko­li­krát nazna­čo­val, že už se na roli cítí sta­rý a jed­nou bude čas kdy bude muset ode­jít. A prá­vě ta finanč­ní suma už může Marvel stát až tak moc vel­ké výda­je, že se poku­sí Iron Mana oddě­lat a nahra­dit ho novou gene­ra­cí hrdi­nů. + Představitelka Iron Manovy lás­ky Gwyneth Paltrow ozná­mi­la, že Avengers: Endgame bude její posled­ní film. A pře­ce jenom by dáva­lo smy­sl, že by Iron Manova lás­ka opus­ti­la Marvelácký vesmír spo­leč­ně s ním....

Umře na: 85%

Psal se rok 2008 a Kevin Feige si dost mož­ná kou­sal neh­ty, jest­li bude Iron Man hit nebo pro­pa­dák. Ve finá­le z toho byla trž­ba 585 mili­o­nů dola­rů a Feige dost mož­ná nevě­děl, že načal vel­kou sérii, kte­rá nyní aktu­ál­ně díky Captain Marvel hlá­sá pře­ko­ná­ní hra­ni­ce 18 mili­ard dola­rů celo­svě­to­vě a pře­ko­nat tuhle část­ku v rám­ci něja­ké fran­čí­zy bude hod­ně těž­ké a dost mož­ná ješ­tě dlou­ho nebu­de pře­ko­na­ná, i kdy­by se příští díly Avatarů, Star Wars, Rychle a zbě­si­le nebo DC komiksá­ren sta­vě­li na hla­vu.

Byl to prá­vě Iron Man kdo celé uni­ver­zum nastar­to­val, lidé ho mají rádi. Dvojka si došla pro 626 mili­o­nů dola­rů, Avengers poté v roce 2012 trh­li 1, 5 mili­ar­dy dola­rů, načež o rok poz­dě­ji si Iron Man ve své tře­tí sólov­ce došel pro 1,2 mili­ar­dy. V roce 2015 dora­zil Avengers: Age of Ultron a bylo z toho 1, 4 mili­ar­dy dola­rů. Následně se o rok poz­dě­ji z Captain Americy 3 vyklu­ba­la Občanská vál­ka, kde z toho bylo 1, 1 mili­ar­dy dola­rů a v roce 2017 ve Spider-Man: Homecoming men­to­ro­val Iron Man mla­dé­ho Spider-Mana a ta mili­ar­da (v kinech padlo 880 mili­o­nů dola­rů) z toho neby­la jen těs­ně. V roce 2018 poté dora­zi­la Infinity War a byli z toho 2 mili­ar­dy. Je jas­ný, že svá­dět úspěch Marvelovek jenom na Iron Mana nedá­vá moc smy­sl, prá­vě Downey Jr. je ale v pod­sta­tě tvá­ří celé­ho MCU, jeho tře­tí sólov­ka byli done­dáv­na nej­ú­spěš­něj­ší sólov­kou (Iron Mana 3 pře­ko­nal až Black Panther s 1,3 mili­ar­dy) a dostá­vá nej­víc, prá­vě kvů­li cel­ko­vé oblí­be­nos­ti.

Z mili­ar­dář­ské­ho pla­y­boye se napříč his­to­rii moc nezmě­nil, roz­hod­ně se ale stal klid­něj­ším a lid­štěj­ším, na kon­ci Infinity War to téměř dopadlo tak, že by ho titán Thanos zabil kdy­by mu Doctor Strange zachrá­nil život a neřekl Starkovi, že jsou aktu­ál­ně v Endgame. Stark samo­se­bou teh­dy ješ­tě nechá­pal o co jde a ješ­tě víc ho roz­ho­di­lo to když mu před oči­ma zemře­li nejen Doctor Strange a Strážci Galaxie ale pře­de­vším mla­dič­ký Spider-Man.

Takže v jaké fázi aktu­ál­ně Tony Stark je? Dle trai­le­rů na Endgame víme, že s Nebulou aktu­ál­ně trach­tí vesmí­rem a i když prv­ní trai­ler nazna­čo­val, že by moh­li Iron Man s Nebulou umřít, posled­ní trai­ler uká­zal, že se Tony nako­nec na Zemi vrá­tí. Otázka je co teď...... zemře Tony Stark při boji s Thanosem? Obětuje se za záchra­nu půl­ky živo­ta a svo­jí Pepper? Nebo se mu jen poda­ří zachrá­nit zmi­ze­lou půl­ku veš­ke­ré­ho živo­ta, defi­ni­tiv­ně ode­jde do důcho­du a pře­dá šta­fe­tu mla­dé­mu Harleymu z Iron Mana 3 (kte­rý se má ofi­ci­ál­ně obje­vit i v Endgame!)? Uvidíme, nicmé­ně zrov­na smrt Iron Mana by uká­za­la, že Endgame je závěr jed­né éry ve kte­rém hrdi­na, kte­rý vše nastar­to­val defi­ni­tiv­ně umí­rá..... a spous­tě lidem by v tom sále kapes­níč­ky zmi­ze­li za něko­lik sekund

2. Steve Rogers/Captain America

Hraje: Chris Evans

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Captain America: První Avenger, Avengers, Thor. Temný svět (Lokiho vize), Captain America: Návrat prv­ní­ho Avengera, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man (poti­tul­ko­vá scé­na), Captain America: Občanská vál­ka, Spider-Man: Homecoming (nahráv­ka), Avengers: Infinity War, Captain Marvel (poti­tul­ko­vá scé­na)

Avengers: Endgame bude jeho: 11. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Chris Evans už potvr­dil, že bude Avengers: Endgame posled­ní film ve kte­rém si Captaina Americu zahra­je. To ale samo­se­bou auto­ma­tic­ky nemu­sí zna­me­nat smrt a může ode­jít do důcho­du nebo se vrá­tit v čase a dožít se svo­jí lás­kou Peggy Carterovou

Proč by mohl zemřít: Vzhledem k tomu, že ale mlu­ví­me o Endgame a mělo by být vidět, že jed­ná éra oprav­du kon­čí, prav­dě­po­dob­něj­ší scé­nář je, že Captain America umře. A jo, bude to hod­ně smut­ný a emo­tiv­ní, mini­mál­ně to ale bude emoč­ní masír­ka a to se cení! Jakou má všech­na ta akce a osu­do­vost smy­sl když reál­ně o ty posta­vy strach mít nemá­me?!

Umře na: 95%

Captain America to neměl tak leh­ké jako Iron Man. Jeho prv­ní sólov­ka trh­la jen 370 mega a i když násled­ně Avengers trh­li 1, 5 mili­ar­dy a Captain America v ní fun­go­val jako veli­tel týmu, hlav­ní pozor­nost na sebe str­há­va­li vlast­ně všich­ni ostat­ní krom Hawkeye. Právě Avengers ale zved­li Capovu popu­la­ri­tu a tak si jeho dru­há sólov­ka došla už pro 714 mili­o­nů dola­rů. Následně byli Avengers: Age of Ultron a Captain America: Občanská vál­ka mili­ar­do­vý­mi hity, i přes­to, že na roz­díl od Iron Mana troj­ky sáze­la Capova tře­tí sólov­ka na to, že se tam obje­vi­li téměř všich­ni teh­dej­ší hrdi­no­vé MCU krom Thora a Hulka. V Infinity War hrál Captain poté spí­še dru­hé hous­le a to by se mělo změ­nit prá­vě v Endgame.

Kampaň Endgame pře­de­vší cílí prá­vě na Iron Mana a Captaina a cel­kem dost odka­zů se v trai­le­rech dostá­vá Capově již zesnu­lé lás­ce Peggy Carterové. Bude to mít něja­ký hlub­ší význam? Uvidíme, Chris Evans už ale v pod­sta­tě potvr­dil, že Endgame bude posled­ní film s ním jako Captainem Americou..

Představa, že by tom byl prá­vě Cap kdo pora­zí Thanose je úsměv­ná, před­sta­va, že ale zemře při něja­kém obě­to­vá­ní nebo se ale­spoň poku­sí Thanose při něja­ké sna­ze o poráž­ku zdržet,bude to urči­tě fun­go­vat. Cap vždyc­ky byl týmo­vý hráč a pře­de­vším mys­lel na ostat­ní. Za záchra­nu zmi­ze­lé polo­vi­ny civi­li­za­ce dá urči­tě všch­no a jak říká v trai­le­ru: Whatever it takes! A dost jis­tě tím mys­lí i svůj život.

Ona i ta smrt bude spíš pro Captaina vysvo­bo­ze­ním. Ten chlap spal 70 let, všich­ni přá­te­lé z 2. svě­to­vé vál­ky mu zemře­li včet­ně jeho život­ní lás­ky, se sou­čas­nou ame­ric­kou vlá­dou nikdy nebyl spo­ko­je­ný a i když má čle­ny své­ho týmu rád, pořád spíš cítí jako out­si­der. Navíc po Thanosově zása­hu při­šel o nej­lep­ší­ho kama­rád Buckyho..smrt by tak mož­ná pro Captaina neby­la ani tak obě­tí, jako spíš vysvo­bo­ze­ním!

3. Thor

Hraje: Chris Hemsworth

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Thor, Avengers, Thor: Temný svět, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange (poti­tul­ko­vá scé­na), Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame bude jeho: 8. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Teprve v Thoru: Ragnarok se stal krá­lem Asgardu a v Infinity War se dočkal nové zbra­ně jmé­nem Stormbraker. Především se sem tam špit­ne o jeho 4. sólov­ce a je to pořád pře­ce jenom bůh!

Proč by mohl zemřít: Po Infinity War už tomu vlast­ně Thorovi moc nezbylo- rodiče- mrt­ví, ado­p­tiv­ní bratr- mrt­vý, nej­lep­ší přítel- mrt­vý , zby­lí přátelé- mrt­ví, vět­ši­na lidu- mrt­vý. Po Infinity War navíc vní­má fakt, že to je on kdo může za to, že Thanos lus­kl prs­ty a vlast­ně způ­so­bil vymi­ze­ní polo­vi­ny civi­li­za­ce. A i to, že je bůh nezna­me­ná, že nemů­že umřít viz Odin.

Umře na: 75%

První Thor si došel pro 450 mili­o­nů dola­rů a po 1, 5 mili­ar­do­vých Avengers si dru­há sólov­ka s Thorem polep­ši­la na 644 mega. Po 1, 4 mili­ar­dě dola­rů u Avengers: Age of Ultorn si tře­tí Thorova sólov­ka došla pro 855 mili­o­nů dola­rů, i když se dočka­la pře­de­vším nové­ho sci-fi loo­ku blí­ží­cím se ke Strážcům Galaxie a pře­de­vším krom Thora dora­zil i čím dal tím oblí­be­něj­ší Hulk.

Thor se ze všech těch hrdi­nů v Infinity War vlast­ně dočkal nej­vět­ší­ho pro­sto­ru a byl svým způ­so­bem hlav­ním hrdi­nou. Problém je v tom, že poté co Thanos zabil Heimdalla Thanosovi slí­bil, že za to zapla­tí což se u Thora potvr­di­lo poté co Thanos navíc před jeho oči­ma zabil jeho bra­t­ra Lokiho. Thor si nako­nec došel pro novou zbraň Stormbraker a pro Thanose si ve Wakandě došel. Neútočil ale na hla­vu ale na hruď aby mohl Thanosovi při­po­me­nout, že mu říkal, že za to zapla­tí. Na to ale Thanos odpo­vě­děl, že měl mířit na hla­vu a lusk­nout doká­zal. Thorovi se prav­dě­po­dob­ně tato věta honí hla­vou a litu­je toho. Dle trai­ler víme, že Thor aktu­ál­ně jakousi depre­sí trpí. Podaří se mu Thanose koneč­ně zabít v Endgame? Zemře záro­veň s ním? Nebo Thor pře­ži­je, jako král Asgardu pomů­že své­mu lidi ofi­ci­ál­ně najít nový domov (ve Wakandě?!) a doži­je se dal­ší éry MCU? Uvidíme....

4. Bruce Banner/Hulk

Hraje: Mark Ruffalo (ve fil­mu Neuvěřitelný Hulk Edward Norton)

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Neuvěřitelný Hulk (v podá­ní Edwarda Nortona, v násled­ných fil­mech už v podá­ní Marka Ruffala), Avengers, Iron Man 3 (poti­tul­ko­vá scé­na), Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Captain Marvel (poti­tul­ko­vá scé­na)

Avengers: Endgame bude jeho: 8. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Je to Hulk, kte­rý je spo­leč­ně s Thorem a Captain Marvel nej­sil­něj­ším hrdi­nou Marvel Cinematic Universe. A i když Infinity War po pěst­ním sou­bo­ji s Thanosem málem neroz­dý­chal, roz­hod­ně si nene­chá ujít pří­pad­nou odve­tu...

Proč by mohl zemřít: To, že by v Endgame umřel Hulk by byl obří šok. Úkaz, že je Thanos oprav­do­vá hroz­ba a doká­zal zabít údaj­ně nepo­ra­zi­tel­né­ho hro­motlu­ka. Je také mož­né, že Hulk a Bruce Banner budou zce­la oddě­le­ni, nebo už se Bruce Banner po udá­los­tech Endgame v Hulka nezmě­ní aniž by umřel. Banner by se poté stal opět jen pou­hým věd­cem, kte­rý by si mohl uží­vat bez­sta­rost­ných rado­vá­nek s Black Widow....

Umře na: 80%

Neuvěřitelný Hulk s Edwardem Nortonem, kte­rý byl po Iron Manovi jeden z prv­ních MCU fil­mů se poku­sil být jakým­si psy­cho­lo­gic­kým fil­mem a pojmout komik­so­vý žánr jinak. A mini­mál­ně jako žán­ro­vý expe­ri­ment to bylo fajn, v kinech si ale došel pro pou­ze 263 mili­o­nů dola­rů, a i když se měl Edward Norton vrá­tit i v Avengers, kvů­li malé výpla­tě se nevrá­til. Do role byl obsa­zen Mark Ruffalo a auto­ma­tic­ky se stal miláč­kem a divá­ci chtě­li jeho sólov­ku, je tu ale pro­blém...

Na Hulkovy sólov­ky stá­le drží prá­va stu­dio Universal a to jen s Marvelem pra­co­vat nechce. Hulk se tak obje­vjue pou­ze v týmov­kách a obje­vil se ve tře­tím Thorovi s podti­tu­lem Ragnarok. Bylo ale odha­le­no, že Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame vytvo­ří tako­vou tri­lo­gii, pro Hulkův cha­rak­ter­ní vývoj. Právě Endgame má tak celou tuhle vol­nou tri­lo­gii uzavřít...

Už v Thoru: Ragnarok byl Hulk výraz­ně inte­li­gent­něj­ší a v Infinity War to zašlo tak dale­ko, že už ani nechce obje­vo­vat na Zemi, jeli­kož má pocit, že je Bannerem a Avengery zne­u­ží­va­ný vždy když je svět v nebez­pe­čí. Dojde celý kon­flikt Bannera a Hulka tak dale­ko, že dojde k roz­dvo­je­ní? Uvidíme, Hulkovu smrt jinak sice neo­če­ká­vám, ve finá­le bych se jí ale ani moc nedi­vil... ale ten konec s Black Widow bych mu fakt přál!

5. Natasha Romanoff/Black Widow

Hraje: Scarlett Johansson

Předtím se obje­vi­la ve fil­mech: Iron Man 2, Avengers, Captain America: Návrat prv­ní­ho Avengera, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Občanská vál­ka, Thor: Ragnarok (nahráv­ka), Avengers: Infnity War, Captain Marvel (poti­tul­ko­vá scé­na)

Avengers: Endgame bude její: 9. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Již za rok se má dočkat vlast­ní sólov­ky a nezdá se mi, že by Marvel dělal sólov­ku již mrt­vé posta­vě. Navíc je to něž­né pohla­ví, kte­ré­mu je v aktu­ál­ním fil­mo­vém tren­du sil­ně nadr­žo­vá­no a Black Widow se dostal už z tolik šla­mastyk, že by měla v kli­du pře­žít i nadá­le.

Proč by mohl zemřít: Její sólov­ka by se měla ode­hrá­vat v minu­los­ti a je tak mož­né, že by klid­ně moh­la Black Widow v Endgame umřít. Dále nemá žád­né super­schop­nos­ti a je tak výraz­ně snad­ným cílem.

Umře na: 70%

Black Widow se popr­vé obje­vi­la v roce 2010 v dru­hém Iron Manovi a ihned se sta­la oblí­be­nou posta­vou neje­nom díky krás­né Scarlett Johansson a dosta­la se vět­ší­ho pro­sto­ru v Avengers, Captainu Americovi 2, Avengers 2, Captainu Americovi 3 a Avengers 3 a po letoš­ních Avengers 4 by se měla příští rok koneč­ně dočkat sólov­ky.

Bylo by sice hez­ký, kdy­by se Natasha a Bruce Banner dočka­li šťast­né­ho kon­ce, reál­ně se mi ale zdá, že to tak lehé nebu­de. Pořád se mi ale zdá, že Marvel jed­no­du­še neu­dě­lá (i když jen preque­lo­vou) sólov­ku mrt­vé posta­vě. Věřím, že se Natashy ješ­tě dočká­me, zvláš­tě když by měli ženy hrát pri­már­ní úlo­hu v nové éře Marvelu....

6. Clint Barton/Hawkeye/Ronin

Hraje: Jeremy Renner

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Thor, Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Občanská vál­ka

Avengers: Endgame bude jeho: 5. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Reálně se tolik neob­je­vil a tak mu ve smlou­vě ješ­tě může chy­bět pár nevy­u­ži­tých výsky­tů....

Proč by mohl zemřít: Vypadá to, že hlav­ní Hawkeyova moti­va­ce bude ta, že mu Thanosovo lusk­nu­tí sebra­lo rodi­nu. A je dost prav­dě­po­dob­né, že Hawkeye pomů­že Thanosovo lusk­nu­tí zru­šit, jenom aby násled­ně zapla­til živo­tem. Když navíc zvá­ží­me, že mají umřít 4 z 6 původ­ních Avengerů, Hawkeye má po Captainovi dru­hý nej­vět­ší kurz na smrt

Umře na: 90%

Hawkeye už se asi jen tak té sólov­ky nedo­čká! Po cameu v prv­ním Thorovi a úlo­ze v prv­ních Avengers kde se stal nejmé­ně oblí­be­ným Avengerem se dočkal vět­ší­ho pro­sto­ru v Age of Ultron kde se uká­za­lo, že má rodi­nu a i když po Age of Ultron hlá­sal, že je v důcho­du v Občanské vál­ce se nako­nec na chví­li vrá­til. Během Infinity War jinak svůj důchod držel, prá­vě Thanosovo lusk­nu­tí a zmi­ze­ní rodi­ny ho ale prav­dě­po­dob­ně donu­tí důchod na chví­li zru­šit a dost mož­ná zapla­tit cenu nej­vyš­ší.

Hawekye mám rád, o chlup víc než Capa, mys­lím, že ho ale v Endgame uvi­dí­me napo­sled. Jeto ško­da, jeho před­sta­vi­tel Jeremy Renner se ale brzy obje­ví v nové komik­sov­ce Spawn. A ta by nemu­se­la dopad­nout vůbec zle!

7. James Rhodes/War Machine

Hraje: Don Cheadle ( ve fil­mu Iron Man Terrence Howard)

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Iron Man (v podá­ní Terrence Howarda, v násled­ných fil­mech už v podá­ní Dona Cheadla), Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Občanská vál­ka, Avengers: Infinity War, Captain Marvel (poti­tu­lo­vá scé­na)

Avengers: Endgame bude jeho: 8. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Pokud Marvel zabi­je Iron Mana, dost mož­ná násled­ně neza­bi­je již dru­hé­ho uži­va­te­le Iron Manových brně­ní. Navíc v Občanské vál­ce byl War Machine zmr­za­čen a nebýt spe­ci­ál­ní­ho stro­je na chůzi od Tonyho, by Rhodey skon­čil na inva­lid­ním křes­le. To, že by ho Marvel zabil už by mož­ná bylo moc...

Proč by mohl zemřít: Stejně jako vět­ši­na původ­ních Avengerů už je tu War Machine dáv­no. Donu Cheadlovi, kte­rý posta­vu ztvár­ňu­je je už je navíc 54 let a dost mož­ná si bude chtít od akč­ní úlo­hy odpo­či­nout..

Umře na: 80%

James Rhodes se obje­vil už na začát­ku MCU v Iron Manovi kde ho ztvár­nil Terrence Howard, kte­rý byl záro­veň prv­ním obsa­ze­ným her­cem v his­to­rii MCU. A byl to prá­vě on kdo dopo­ru­čil své­ho kama­rá­da Roberta Downeyho Jr. na roli Iron Mana. Za Iron Mana 2 ale chtěl Howard až moc peněz a tak byl nahra­zen Donem Cheadlem, kte­rý už Rhodeyho ztvár­nil jako War Machina. I když se měl původ­ně Rhodey obje­vit už v prv­ních Avengers, po Iron Manovi 3 se ofi­ci­ál­ní sou­čás­ti vět­ší­ho cel­ku stal až po udá­los­tech Avengers: Age of Ultron , načež byl v Občanské vál­ce čás­teč­ně zmr­za­čen. Dočká se po Infinity War Rhodey koneč­ně zaslou­že­né­ho odpo­čin­ku nebo v boji pad­ne?

Mám Rhodeyho rád a jeho smrt bych viděl nerad, bohu­žel se mi ale jeví prav­dě­po­dob­něj­ší a prav­dě­po­dob­něj­ší. Pro novou éru urči­tě zůsta­ne někdo ze star­ší éry a bycl bych rád kdy­by to byl zrov­na Rhodey. Jenom tomu moc nevě­řím....

8. Scott Lang/Ant-Man

Hraje: Paul Rudd

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Ant-Man, Captain America: Občanská vál­ka, Ant-Man a Wasp

Avengers: Endgame bude jeho: 4. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Ant-Man se zatím obje­vil pou­ze ve 3 fil­mech a ani se pořád nedo­čkal své tře­tí sólov­ky. Jeho fil­my sice nejsou v porov­ná­ní s ostat­ní­mi mar­ve­lov­ka­mi tako­vé hity, roz­hod­ně ale vydě­lá­va­jí a troj­ka by si moh­la po Endgame při­jít na ješ­tě lep­ší pení­ze.

Proč by mohl zemřít: Vlastně mě moc důvo­du nena­pa­dá, reál­ně snad jen fakt, že by jeho smrt moh­la fun­go­vat jako tako­vý ten zvrat, že se Endgame vydá šoku­jí­cí smě­ry. Spíše mu ale pře­ji ať se v pokli­du zno­vu setká s Hankem Pymem a Wasp a poráž­ce Thanose bude mít opět čas věno­vat se své dce­ři Cassie

Umře na: 40%

Jednička Ant-Mana si došla pro 518 mega, po 1, 1 mili­ar­do­vé Občanské vál­ce kde se Ant-Man mihl si dvoj­ka Ant-Man a Wasp došla pro 622 mega. Stejně jako Hawkeye, Ant-Man Infinity War vyne­chal, poti­tul­ko­vá scé­na Ant-Man a Wasp kde Ant-Man díky Thanosově lusk­nu­tí ztra­tí své­ho meno­tra a jeho dceru/lásku ho jis­tě namo­ti­vu­je. Právě Ant-Man by měl pod­le vše­ho hrát úlo­hu v tom jak Thanose pora­zit ( ví jak fun­gu­je Kvantová říše) a mohl by se tak stát klí­čo­vým hrá­čem Endgame.

Věřím, že Ant-Man Endgame pře­ži­je a kolem roku 2022/2023 se dočká­me jeho tře­tí sólov­ky, kte­rá si dojde pro výraz­ně lep­ší pení­ze. A z tako­vé­ho men­ší­ho otlou­kán­ka Ant-Mana se sta­ne plno­hod­not­ný člen Marvelácké rodi­ny.

9. Rocket Raccoon

Hraje/Mluví: Sean Gunn/Bradley Cooper

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Strážci Galaxie, Strážci Galaxie. Vol 2, Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame bude jeho: 4. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Oblíbená posta­va, kte­rá s navíc parád­ně pro­dá­vá díky své zví­ře­cí posta­vě. Navíc Gamora je po Infinity War mrt­vá a před­sta­vi­tel Draxe Dave Bautista po vyha­zo­vu Jamese Gunnna od režie Strážců Galaxie 3 prav­dě­po­dob­ně ode­jde k DC Extended Universe, tak­že bude potře­ba kaž­dý mož­ný člen Strážců

Proč by mohl zemřít: Divák by to jed­no­du­še neče­kal a bylo by to hroz­ně šoku­jí­cí v tom nej­lep­ším smys­lu. Reálně ale věřím, že Rocketa ješ­tě uvi­dí­me hod­ně!

Umře na: 30%

Rocket je jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších čle­nů Strážců Galaxie a nej­ob­lí­be­něj­šíc postav Marvel Cinematic Universe cel­ko­vě. Jako jedi­ný ze Strážců Galaxie krom Nebuly navíc pře­žil Thanosovo lusk­nu­tí a v Endgame by měl napáchat obrov­skou paseku. Přežije jí?

Já se vsa­dím, že jo a Rocket se po Endgame dočká ješ­tě více pro­sto­ru v nové éře. A já se na to těším!

10. Nebula

Hraje: Karen Gillan

Předtím se obje­vi­la ve fil­mech: Strážci Galaxie, Strážci Galaxie. Vol 2, Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame bude její: 4. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Karen Gillan v pod­sta­tě nazna­čial, že by se měla obje­vit i ve Strážcích Galaxi e Vol. 3 . Může to tak zna­me­nat, že se Nebula dočká své pomsty vůči Thanosovi a uvi­dí­me jí i nadá­le.

Proč by mohl zemřít: Reálně ale může Gillan o své budouc­nos­ti lhát, zvláš­tě když nikdo aktu­ál­ně neví jak to se Strážci Galaxie Vol . 3 bude. Nebula navíc klid­ně Thanose zabít může, ale záro­veň při­tom i umřít. Těžký

Umře na: 40%

Tipoval jsem, že Nebula se kon­ce Strážců Galaxie 1 nedo­ži­je. To, že se tahle zápo­rač­ka obje­ví i ve Strážcích Galaxie 2, sta­ne se z ní anthr­din­ka a obje­ví se i Avengers 3 a 4 jsem pros­tě neče­kal. Reálně mě ze všech hrdi­nů asi Nebula zají­má nejmíň, její pomstu Thanosovi bych jí ale vlast­ně přál.....

Sázím, že Nebula pře­ži­je, co s ní ale Marvel udě­lá dál je otáz­ka...

11. Captain Marvel

Hraje: Brie Larson

Předtím se obje­vi­la ve fil­mech: Captain Marvel

Avengers: Endgame bude její: 2. výskyt

Proč by moh­la pře­žít: Dle Kevina Feigeho nej­sil­něj­ší hrdina/ka MCU se tepr­ve obje­vi­la a pochy­bu­ju, že tak rych­le zmi­zí. Po Avengers: Endgame by se totiž měla obje­vit mini­mál­ně v dal­ších 5 fil­mech a poten­ci­oál­ně se stát tahoun­kou nové éry Marvel Cineamatic Universe

Proč by moh­la zemřít: Nic mě aktu­ál­ně jen tak nena­pad­ne, spíš jen dal­ší 100+1 fak­tů proč pře­ži­je

Umře na: 5%

Do 2 týd­nů dá Captain Marvel mili­ar­du a pak se bude těšit své účas­ti v Avengers: Endgame. Nevěřím tomu, že to bude zrov­na ona kdo Thanose zabi­je, mini­mál­ně ale pod­le mně pomů­že vyře­šit sitau­ci nasa­tv­be­nou lusk­nu­tím. A bude to navíc prav­dě­po­dob­ně ona kdo spo­leč­ně s Black Pantherem, Doctorem Strangem a Spider-Manem pove­de novou éru MCU. A já se na to těším!

12. Thanos

Hraje: Josh Brolin (v Avengers Damion Poitier)

Předtím se obje­vil ve fil­mech: Avengers (v podá­ní Damiona Poitiera, poté už v podá­ní Joshe Brolina), Strážci Galaxie, Avengers: Age of Ultron (poti­tul­ko­vá scé­na), Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame bude jeho: 5. výskyt

Proč by mohl pře­žít: Josh Brolin údaj­ně pode­psal mno­ho­ná­sob­ný kon­trakt s Marvel Cinematic Universe. Především je Thanos nej­lep­ším zápo­rá­kem MCU a byla by ško­da si ho vyplýtvat

Proč by mohl zemřít: Je to pořád hlav­ní zlo celé prv­ní éry MCU a dáva­lo by smy­sl kdy­by jed­no­du­še zemřel. A bude to ško­da, jeli­kož se klid­ně může řadit po bok zápo­rá­ků jako Joker, Darth Vader, Hannibal Lecter nebo Magneto.

Umře na: 95%

Thanos zpo­čát­ku mož­ná půso­bil směš­ně, v Infinity War se ale stal nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vou, kte­rý navíc nefun­go­val úpl­ně jako zápo­rák. Jo, jeto šíle­ný vesmír­ný tero­ris­ta, kte­rý ale vše dlá pro­to, pro­to­že si mys­lí, že je to tak dob­ře. A i když ve finá­le zabil posta­vy jako Loki, Spider-Man, Black Panther nebo svou ado­p­tiv­ní dce­ru Gamoru, divák ho těž­ko nesná­ší, pro­to­že má uvě­ři­tel­nou moti­va­ci.

Thanos slí­bil co udě­lá: Zabije polo­vi­nu vesmír­né civi­li­za­ce a zby­tek své­ho živo­ta strá­ví na poli a bude kou­kat na zapa­da­jí­cí slun­ce. Myslím, že ale ve finá­le vše nebu­de tak jed­no­du­ché. Pochopí, že vyvraž­dě­ní polo­vi­ny civi­li­za­ce neby­la ta správ­ná ces­ta? Nebo snad nako­nec dojde k názo­ru, že musí zemřít i dru­há polo­vi­na civi­li­za­ce? No, to spíš ne. Film hlav­ně bude o tom , že se zbý­va­jí­cí hrdi­no­vé poku­sí Thanose zasta­vit. A ten se jim v tom pod­le mně bude pokou­šet celou dobu zabrá­nit, než sku­teč­ně pro­hře.

A tady je má osob­ní teo­rie: Thanose neza­bi­je ani Iron Man, ani Captain Marvel, ani Nebula a ani Thor. Zabije se sám! Z důvo­du, že pocho­pí svo­jí chy­bu? Nebo snad, aby zabrá­nil tomu aby bylo jeho vyvraž­dě­ní půl­ky civi­li­za­ce zru­še­no? To těž­ko říct, já ale věřím, že Thanos si i po dobu Endgame zane­chá svo­jí cha­rak­ter­ní zají­ma­vost a pro divá­ka bude o to těž­ší dát si s ním sbo­hem.....

Takže to je tak vše..... Ve finá­le vše může být úpl­ně jinak a hro­by může napl­nit někdo úpl­ně jiný. Pořád pla­tí to, že Marvel zatím téměř vše tají a bude tajit až do pre­mi­é­ry. Takže jedi­né co můžu je to, že vám napíšu toto: UŽIJTE SI AVENGERS: ENDGAME, TOHLE BUDE ZÁŽITEK CO S ENEBUDE OPAKOVAT!

Píšu toto: UŽIJTE SI AVENGERS: ENDGAME, TOHLE BUDE ZÁŽITEK CO SE NEBUDE OPAKOVAT!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59448 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71807 KB. | 24.06.2024 - 15:03:19