Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Divoká stvoření (Fierce Creatures)

Divoká stvoření (Fierce Creatures)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Multimiliardář Rod McCain (Kevin Kline) věnu­je celý život budo­vá­ní své­ho impe­ria a shro­maž­ďo­vá­ní majet­ku. Neustále kupu­je dal­ší a dal­ší fir­my a od kaž­dé poža­du­je zis­ko­vost 20%. Mimo jiné prá­vě kou­pil něja­kou zoo­lo­gic­kou zahra­du, pro kte­rou je ten­to poža­da­vek pocho­pi­tel­ně nespl­ni­tel­ný. Proto tam dosa­zu­je své­ho člo­vě­ka z Číny - Rolla Lee (John Cleese).

Rollo při­jde na šíle­ný nápad, nechat v zoo jen ta zví­řa­ta, kte­rá návštěv­ní­ky při­ta­hu­jí a těmi mají být výhrad­ně divo­ká stvo­ře­ní. Ošetřovatelé zví­řat se ho nyní sna­ží za kaž­dou cenu pře­svěd­čit, že jejich papou­šek už vyklo­val oči 6 lidem, lemur je tak vztek­lý, že se k jeho kle­ci vůbec nemů­že­te při­blí­žit, žira­fa může úde­rem hla­vy člo­vě­ka i zabít a mra­ve­neč­ník žere mra­ven­ce, jen když nemá nic jiné­ho, jinak je to v pod­sta­tě šel­ma. Rollo si nako­nec zoo­lo­gic­kou zahra­du oblí­bí, ale to už tam má kon­t­ro­lu od Roda McCaina a spo­leč­ně s ošet­řo­va­te­li zví­řat nyní hájí zoo­lo­gic­kou pro­ti vede­ní fir­my, kte­ré z ní chce, v pří­pa­dě komerč­ní­ho neú­spě­chu, udě­lat gol­fo­vé hřiš­tě.

Kevin Kline si v tom­to fil­mu zahrál dvoj­ro­li - Roda McCaina i jeho nezdár­né­ho syna Vince McCaina. Velmi kuri­oz­ní je pak scé­na, kdy se Vince McCaine pře­vlé­ká za své­ho otce. Přestože tato bláz­ni­vá kome­die vol­ně nava­zu­je na film Ryba zva­ná Wanda (A Fish Called Wanda), není ani pří­liš posti­že­na syn­dro­mem sla­bých pokra­čo­vá­ní jed­no­ho úspěš­né­ho fil­mu. Suchý čer­ný humor sku­pi­ny Monthy Python se pros­tě neza­pře.

O filmu:

Rok: 1997
Režie: Robert Young
Hudba: Jerry Goldsmith
V hlav­ních rolích: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin, Robert Lindsay, Ronnie Corbett, Carey Lowell, Derek Griffiths


Podívejte se na hodnocení Divoká stvoření na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29619 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71968 KB. | 25.04.2024 - 13:08:49