Kritiky.cz > Speciály > Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach

Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach

PA5
PA5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policejní aka­de­mie 5: Nasazení: Miami Beach je ame­ric­ký celo­ve­čer­ní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbý­va­jí­cí hlav­ní hrdi­no­vé vyslá­ni na poli­cej­ní veletrh v Miami, kde má být veli­tel Lassard oce­něn jako „poli­cis­ta dese­ti­le­tí“, než bude muset kvů­li věku ode­jít do důcho­du.

Obsah filmu

Harris, veli­tel okrsku, by rád vystří­dal Erica Lassarda v čele Policejní aka­de­mie. Spolu se svým asi­s­ten­tem Proctorem se v noci vlou­pa­jí do kan­ce­lá­ře komi­sa­ře Hursta, aby nahléd­li do jeho osob­ní slož­ky. Když se uká­že, že Lassard již pře­kro­čil povin­ný věk odcho­du do důcho­du, pře­da­jí mu tip.

Komisař infor­mu­je Lassarda o jeho odcho­du do důcho­du na slav­nost­ním roz­lou­če­ní s roč­ní­kem 1988. Mezi absol­ven­ty je i Tommy „House“ Conklin, kte­rý se v před­cho­zím fil­mu účast­nil pro­gra­mu „občan na hlíd­ce“. Hurst také ozna­mu­je, že Lassard bude na setká­ní poli­cej­ních ředi­te­lů v Miami Beach jme­no­ván poli­cis­tou dese­ti­le­tí.

Lassard je nicmé­ně zce­la apa­tic­ký. Jeho lidé ho však doká­žou pře­svěd­čit, aby tuto poctu vní­mal jako vel­ké finá­le. Chce, aby ho tam dopro­vo­di­li jeho nej­lep­ší zaměst­nan­ci a aby se sezná­mi­li s jeho synov­cem Nickem, kte­rý tam pra­cu­je jako poli­cis­ta.

Harris se mezi­tím sna­ží Hursta pře­svěd­čit, že je ide­ál­ním nástup­cem Lassarda. Ten ho upo­zor­ní, že má sice odbor­nou kva­li­fi­ka­ci, ale že nemá cho­vá­ní veli­te­le. V aka­de­mii si ho nikdo nevá­ží. Harris si to uvě­do­mí a roz­hod­ne se, že svou sku­teč­nou veli­kost uká­že tím, že se vydá za Lassardem do Miami Beach a zúčast­ní se tam jeho tryz­ny.

Mezitím je Muzeum výtvar­né­ho umě­ní, kde je prá­vě k vidě­ní výsta­va dia­man­tů Mal-Ankh-Ee, vylou­pe­no sku­pi­nou gan­gs­te­rů.

Na letiš­ti v Miami je Lassardovo zava­za­dlo omy­lem zamě­ně­no za zava­za­dlo s dia­man­ty ukry­tý­mi ve video­ka­me­ře. Lassard je vře­le při­jat uví­ta­cím výbo­rem, v němž je sta­ros­ta Miami s man­žel­kou a šéf měst­ské poli­cie komi­sař Murdock. Skupinu zdra­ví také Lassardův syno­vec Nick.

Tony chce dia­man­ty pře­dat gan­gs­ter­ské­mu bos­so­vi Dempseymu, kte­rý si všim­ne zámě­ny. Dempsey jim dává 24 hodin na zís­ká­ní dia­man­tů. Policisté si mezi­tím uží­va­jí den na plá­ži. Nick se sezná­mí s Kate, z níž se poz­dě­ji vyklu­be poli­cist­ka.

Tony a jeho kom­pli­co­vé náho­dou spat­ří Lassarda a domní­va­jí se, že důvo­dem výmě­ny tašek je on. Přitom zjis­tí, že Lassard je poli­cis­ta. První poku­sy o obno­ve­ní taš­ky jsou neú­spěš­né.

Následuje slav­nost­ní veče­ře, při níž se gan­gs­te­ři poku­sí Lassarda při­vést do bez­vě­do­mí pomo­cí injekč­ní stří­kač­ky. To se nepo­da­ří a Tony se poku­sí vzít foto­a­pa­rát. Přitom vypa­dá­va­jí dia­man­ty. V pani­ce vez­me Lassarda jako rukojmí. Sám Lassard se domní­vá, že se jed­ná o živou ukáz­ku poli­cej­ních metod, kte­rá mu byla ozná­me­na. V tom­to pře­svěd­če­ní pod­po­ru­je únos­ce svý­mi rada­mi. Komisař Hurst, komi­sař Murdock a poli­cis­té z Akademie a Miami orga­ni­zu­jí záchra­nu Lassarda. Policisté Akademie jsou dob­ro­vol­ní­ci. Harris vidí svou šan­ci a při­dá­vá se. Pomocí výta­hu a vzdu­cho­vé šach­ty se poli­cis­té dosta­nou do pat­ra, kde je Lassard držen. Několik gan­gs­te­rů zadr­ží, ale Harris se vysí­lač­kou roz­hod­ne poskyt­nout vrtu­l­ník, aby se na mís­tě star­tu poku­sil o vstup na vlast­ní pěst. To se nepo­da­ří a Harris je sám une­sen.

Tony se svý­mi dvě­ma zbý­va­jí­cí­mi pomoc­ní­ky odve­dl Lassarda a Harrise na jach­tu, kte­rou chce po uza­vře­ní obcho­du poto­pit spo­lu s nimi. Lassard stá­le neví, že se jed­ná o sku­teč­ný únos. Policisté se k lodi dosta­nou na posled­ní chví­li. Tony se poku­sí utéct s Lassardem jako rukojmím. Všichni ostat­ní gan­gs­te­ři jsou pře­mo­že­ni a Harris je zachrá­něn. Nick, Kate, Jones a Tackleberry pro­ná­sle­du­jí Tonyho loď. Harris je napa­den kro­ko­dý­lem a zachrá­něn Hightowerem. Nick a ostat­ní dora­zí k Lassardovi, kte­rý si demon­stra­ci nad­še­ně pochva­lu­je. Když Nick vysvět­lí, že jsou to sku­teč­ní zlo­čin­ci, Lassard Tonyho omrá­čí.

Při slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu jsou všich­ni poli­cis­té, kte­ří se na záchran­né akci podí­le­li (kro­mě Proctora a Harrise), vyzna­me­ná­ni medai­lí měs­ta Miami. Kromě toho je ser­žant Moses Hightower pový­šen na poru­čí­ka za své obě­ta­vé úsi­lí při záchra­ně Harrise. Komisař Hurst s potě­še­ním ozna­mu­je, že on a guver­nér roz­hod­li, že veli­tel Lassard nemu­sí ode­jít do důcho­du, dokud si to nebu­de přát. Harrisův plán tedy selhal na celé čáře.

Zajímavosti

Z hle­dis­ka obsa­hu je těž­ké zařa­dit film do stej­né řady jako jeho před­chůd­ce. Představuje zlom v rám­ci série. Pouze ste­re­o­typ­ní posta­vy jsou stá­le spo­jo­va­cím člán­kem.

Dříve ústřed­ní posta­va Careyho Mahoneyho v podá­ní Steva Guttenberga se zde již popr­vé neob­je­vu­je. Guttenberg dal pře­dem naje­vo, že se v žád­ném z dal­ších fil­mů série Policejní aka­de­mie již neob­je­ví. Nyní však pat­ří k těm, kte­ří se zasa­zu­jí o osmý díl série. Další posta­vy z před­cho­zích fil­mů, jako je Zed, Sweetchuck a rodi­na Kirklandových, se také neob­je­vu­jí.

Nick Lassard je před­sta­ven jako syno­vec veli­te­le Lassarda. Postava nese podob­né rysy jako Mahoney. Je posled­ní posta­vou série, kte­rá se zno­vu obje­vi­la v někte­rém z násle­du­jí­cích fil­mů.

Dříve počet­ná rodi­na sou­vis­lých postav Policejní aka­de­mie se tak zna­tel­ně zmen­šu­je. Toto tvr­dé jádro postav bude tvo­řit jádro obsa­ze­ní v šes­tém fil­mu (s drob­ný­mi změ­na­mi) a, i když opět výraz­ně zre­du­ko­va­né, v sed­mém fil­mu.

Poprvé se již neob­je­vu­je klub Modrá ústři­ce. To zna­me­ná, že ze seri­á­lu zmi­zel jaký­si běží­cí gag. Poprvé je také opuš­tě­no beze­jmen­né měs­to, ve kte­rém se ode­hrá­va­ly před­cho­zí fil­my Policejní aka­de­mie, a je pojme­no­vá­no kon­krét­ní mís­to, Miami.

Prvky fraš­ky se masiv­ně zvy­šu­jí. Zejména veli­tel Lassard nechtě­ně vyvo­lá­vá čet­ná tako­vá­to inter­mez­za, kte­rá gan­gs­te­rům vždy ztě­žu­jí život. Celkově se mění i role veli­te­le. Posouvá se více do stře­du a je vyzdvi­ho­ván jako mimo­řád­ně schop­ný a zaslou­ži­lý poli­cis­ta, což je však v příkrém roz­po­ru s vykres­le­ním posta­vy, kte­rá nevy­ni­ká ani inte­li­gen­cí, ani jiný­mi schop­nost­mi.

Poprvé v něm hra­je hlav­ní roli boj mezi dobrou a zlou stra­nou, kte­rý je běž­ný v mno­ha holly­wo­od­ských fil­mech. Ve všech před­cho­zích fil­mech byli zápo­rá­ci buď jen potí­žis­té (např. Zed), nebo byli před­sta­ve­ni až ke kon­ci fil­mu a zůsta­li beze­jmen­ní.

Harris a Proctor jako „zlí“ poli­cis­té na roz­díl od před­cho­zích fil­mů nedo­sa­hu­jí ani střed­ní­ho úspě­chu. Místo toho vše, o co se poku­sí, skon­čí neú­spě­chem, což slou­ží jako kome­di­ál­ní prvek.

Od toho­to fil­mu již poli­cej­ní výcvik nehra­je význam­nou roli. Název Policejní aka­de­mie je tedy spí­še znač­kou než popi­sem.


Photo © Warner Bros. Pictures

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 4: Občanská patrola21. července 2021 Policejní akademie 4: Občanská patrola Policejní akademie 4: Občanská patrola je americký celovečerní film z roku 1987. Jedná se o čtvrtý film ze série Policejní akademie. Ve skutečnosti měl být natočen hned po svém předchůdci. […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku16. července 2021 Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku Policejní akademie 3: Zpátky ve výcviku je americká komedie z roku 1986, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o třetí díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní akademie […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie 2: První nasazení13. července 2021 Policejní akademie 2: První nasazení Policejní akademie 2: První nasazení je americká komedie z roku 1985, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o druhý díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní […] Posted in Speciály
  • Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let.12. ledna 2021 Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let. Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
  • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
  • Bradyovi a neuvěřitelný příběh písně 'Girl'30. prosince 2023 Bradyovi a neuvěřitelný příběh písně 'Girl' Jedním z nejslavnějších momentů seriálu Bradyovi bylo vystoupení Davyho Jonese z kapely The Monkees s písní "Girl" v epizodě "Getting Davy Jones". Zajímavé je, že píseň "Girl" nebyla […] Posted in Zajímavosti
  • Misery nechce zemřít7. července 2022 Misery nechce zemřít Stephen King je patrně nejadaptovanější autor. Jeho obrovská literární produkce dala vzniknout podobně obrovské produkci filmové. Ta je však svou úrovní mírně rozkolísaná. Mezi snímky více […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39050 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72611 KB. | 18.05.2024 - 18:43:24