Kritiky.cz > Recenze > DVD12 podmínek k dědictví

DVD12 podmínek k dědictví

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jason je oby­čej­ný tee­nager s jed­nou před­nos­tí. Je synem boha­tých rodi­čů, pro­to má spous­tu peněz a to ho činí stře­dem zájmu. Rychlá auta, krás­né ženy, jeden večí­rek za dru­hým, to je to o čem kaž­dý mla­dý člo­věk sní. Problém je, že jakož­to vět­ši­na zbo­hat­lic­kých tee­nage­rů, si niče­ho zto­ho co má neu­mí vážit…

Ale to vše se má změ­nit. Jasonův otec, se kte­rým nikdy neměl zrov­na nej­lep­ší vzta­hy, umí­rá. A na video­ka­ze­tách zane­chá­vá postup­ně vzka­zy pro jed­not­li­vé čle­ny rodi­ny. Všichni samo­zřej­mě oče­ká­va­jí, že dosta­nou z bohat­ství své­ho otce, či man­že­la co nej­vět­ší část. Jeho smrt jim je napros­to lhos­tej­ná.

O posled­ní závěť a násled­né pře­roz­dě­lo­vá­ní dědic­tví se sta­rá pan Hamillton (Bill Cobs), práv­ník zesnu­lé­ho, jenž je i jakým­si před­se­dou rady sta­ra­jí­cí se o Redův ( Jasonův otec ) maje­tek. Všichni čle­no­vé rodi­ny dostá­va­jí nepa­tr­nou část z Redova majet­ku, navíc ješ­tě s pod­mín­kou, že na jejich koná­ní s nově zís­ka­ným majet­kem bude dohlí­žet rada, kte­rá bude mít kdy­ko­liv pra­vo­moc, v pří­pa­dě nevhod­né­ho zachá­ze­ní, dědic­tví ode­brat.
Celá rodi­na naštva­ně odchá­zí od Hamilltona a posled­ním kdo zbý­vá, a kdo na roz­díl od ostat­ních nic neo­če­ká­vá, je prá­vě Jason. Toho si Hammilton zavo­lá samot­né­ho do kan­ce­lá­ře a pus­tí mu otco­vu posled­ní vůli. V ní se dozví­dá, že otco­vy je veli­ce líto, že se ke své­mu syno­vy necho­val lépe a prá­vě díky tomu mu nedá nic.

Tedy, nic oka­mži­tě. Otec má v úmys­lu obda­ro­vat syna, tak aby ho nezka­zil, jako zby­tek rodi­ny, jež jedi­ný zájem jsou pou­ze a jen pení­ze, kte­ré si ke vše­mu, navzá­jem závi­dí. Proto se roz­hod­ne dát Jasonovy, dle jeho slov sérii darů, kon­čí­cí darem nej­vět­ším. Ony dary jsou vlast­ně sérií 12-ti úko­lů, na jejichž kon­ci však Jason nedo­stá­vá finanč­ní dar, jak oče­ká­val, ale po kaž­dém spl­ně­ní něja­ké­ho úko­lu zjis­tí, že dostal dar mno­hem cen­něj­ší, aniž by si to zpo­čát­ku uvě­do­mo­val.
A tak odjíž­dí tře­ba na far­mu Redova pří­te­le, kde tvr­dě po počá­teč­ních pro­tes­tech pra­cu­je, čímž zís­ká dar prá­ce. Poté mu zaba­ví jeho byt, auto a veš­ke­ré finanč­ní pro­střed­ky, aby zjis­til, že přá­te­lé, kte­rým vždy ochot­ně pomohl, vlast­ně ve sku­teč­nos­ti nejsou přá­te­lé, ale pou­ze lidé para­zi­tu­jí­cí na jeho peně­zích.
 
Když jeho rádo­by přá­te­lé a rádo­by pří­tel­ky­ně zjis­tí, že Jason má na kon­tě asi tolik peněz jako bez­do­mo­vec přespá­va­jí­cí ven­ku v kra­bi­ci, tak se na něj samo­zřej­mě vykaš­lou. Dokonce ani od mat­ky se nedo­čká pomo­ci, pro­to­že kdy­by mu dala byť sebe­men­ší část­ku peněz, při­šla by o dědic­tví, kte­ré jí její man­žel odká­zal. Redův úkol při­vést kon­cem měsí­ce jed­no­ho sku­teč­né­ho pří­te­le se náh­le zdá nemož­ný, a tím pádem to vypa­dá že Jasonova sna­ha zís­kat koneč­ný nej­cen­něj­ší dar, při­chá­zí v niveč. V par­ku však potká­vá dce­ru s mat­kou.
 
Dívenka Emily si Jasona oblí­bí a sou­hla­sí, že v pří­pa­dě poz­děj­ší­ho finanč­ní­ho vyrov­ná­ní zahra­je Jasonova nej­lep­ší­ho pří­te­le. Jak slí­bi­la, tak se taky sta­lo, nicmé­ně Jason svůj slib nehod­lal dodr­žet a dív­ku s mat­kou opus­til. Však náho­da při­ve­de Jasona opět k Emily a to ve chví­li, kdy najde peně­žen­ku, jim pat­ří­cí. Díky ní zjis­tí adre­su do neda­le­ké nemoc­ni­ce, kam se vydá aby peně­žen­ku vrá­til a nená­pad­ně se opět vytra­til.

 Však v nemoc­ni­ci zjiš­ťu­je, že ona milá díven­ka trpí leu­ke­mií a její šan­ce na vylé­če­ní je nulo­vá. V tu chví­li se popr­vé začne zají­mat o něko­ho jiné­ho, než-li je on sám a má jen oprav­du málo času na to, aby posled­ní chví­le ono­ho děv­čát­ka byli pokud mož­no co nej­hez­čí, při­čemž se zami­lu­je do její mat­ky. Jedná se o roman­tic­ké dra­ma s prv­ky kome­die. Víc z pří­bě­hu už pro­zra­zo­vat nebu­du.
 

Opravdu veli­ce pří­jem­ný, ačko­liv ne zrov­na ori­gi­nál­ní pří­běh, nemo­hu jinak než dopo­ru­čit. Téměř dvě hodi­ny ute­čou jako voda a na tako­vé nud­né neděl­ní odpo­led­ne je ten­to film napros­to ide­ál­ní. Herci jsou pří­jem­ní, dob­ře se na ně kou­ká a vsa­dím se, že stej­ně jako já s nimi bude­te plně sym­pa­ti­zo­vat. 4 hvěz­dič­ky si dle mého názo­ru, ten­to skvě­lý roman­tic­ký film beze­spo­ru zaslou­ží.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

12 pod­mí­nek k dědic­tví

4. May 2008 - 19:02 — Lubomír Hort


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23164 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71469 KB. | 25.06.2024 - 20:13:33