Kritiky.cz > Recenze > Imaginárium dr. Parnasse

Imaginárium dr. Parnasse

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Imaginárium je posled­ním fil­mem, kde se může­me roz­lou­čit s Heathem Ledgerem. Film nedáv­no vstou­pil do kin a já se vám jej poku­sím před­sta­vit.
Právě Heath Ledger vás uví­tá do svě­ta, kte­rý se abso­lut­ně vymy­ká veš­ke­rým logic­kým záko­ni­tos­tem. Příběh se ode­hrá­vá v sou­čas­ném Londýně, ovšem už jenom to, že dok­tor Parnass uza­vřel před tisí­ci lety smlou­vu s ďáblem, kte­rý mu dal nesmr­tel­nost a zvlášt­ní schop­nos­ti, dává fil­mu cejch mys­te­ri­óz­nos­ti.

Ďábel hra­je ve fil­mu jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších rolí. Před něko­li­ka dese­ti­le­tí­mi totiž Parnasses s ďáblem uza­vřel novou smlou­vu, kte­rá mu vrá­ti­la zpět mlá­dí, jeli­kož se prá­vě dok­tor šťast­ně zami­lo­val. Výměnou za to však musel ďáblu dát všech­ny své děti v den svých šest­náctých naro­ze­nin. A co se nesta­ne, v sou­čas­né době je dok­to­ro­va dcer­ka Valentina neda­le­ko svých šest­náctých naro­ze­nin, a pro­to je záplet­ka jas­ná. Ďábel se obje­ví zno­vu a jeli­kož je to fér chla­pík, uza­vřou sáz­ku o to, kdo v Parnassově ima­gi­náriu dřív nachy­tá pět duší, vyhra­je Valentinu. No a prá­vě teď je ta nej­vhod­něj­ší chví­le vysvět­lit, co vlast­ně to ima­gi­nári­um zna­me­ná.
Jak už bylo psá­no, Parnass oplý­vá vel­ký­mi schop­nost­mi. Se svým kočov­ným diva­dlem objíž­dí mís­ta v Londýně a sna­ží se nalá­kat lidi, kte­ří by chtě­li to jeho ima­gi­nári­um poznat. Většinou se však neskli­dí úspěch, nýbrž posměch. Nikdo totiž nevě­ří, že zaži­je něco nad­po­zem­ské­ho poté, co pro­jde lev­ným zrca­dlem.

V tu chví­li při­chá­zí na scé­nu Tony, ali­as Heath Ledger, a uká­že Parnassovi správ­nou ces­tu. Ubohé kočov­né diva­dlo umís­tí do nákup­ní­ho stře­dis­ka, změ­ní kuli­sy a pomů­že tak v lovu duší tak, že pro­ve­de boha­té panič­ky Parnassovým ima­gi­nári­em, kde se plní veš­ke­rá přá­ní. Po prů­cho­dem zrca­dla vás totiž celý svět zapla­ví vše­mi nej­taj­něj­ší­mi sny vaše­ho vědo­mí a uči­ní vás šťast­ný­mi. Objevíte se ve fan­task­ním svě­tě, jehož nej­vět­ším ome­ze­ním je pou­ze vaše fan­ta­zie. V kaž­dém vašem snu však vždy číhá ďábel a prá­vě tím­to se bude v celém fil­mu vyzna­čo­vat návště­va kaž­dé­ho člo­vě­ka v Parnassově ima­gi­náriu. Ďábel totiž vždy vytvo­ří ces­tu, kte­rá vede pří­mo k němu. Cestu, na kte­ré lidi v ima­gi­náriu zemřou a sta­nou se tak čle­ny cen­né sbír­ky ďáb­la. Ti, co se však neda­jí zlá­kat, se nao­pak sta­nou sou­čás­tí skó­re dok­to­ra Parnassese.
Imaginárium nám tedy dává do svě­ta kine­ma­to­gra­fie jed­no z nej­vět­ších vyje­ve­ní fan­ta­zie tvůr­ců, jaké nám kdy bylo dopřá­no. Neomezený svět bez hra­nic je totiž pro tvůr­ce sku­teč­ně neo­me­ze­ným, a tak si v něm děla­li, co chtě­li. Bohužel někdy to bylo až na ško­du.
Jak jsem na začát­ku uve­dl, upro­střed natá­če­ní spáchal sebe­vraž­du jeden z nej­slib­něj­ších her­ců své gene­ra­ce, Heath Ledger. Když jsem ten film viděl, Heath se pros­tě nedo­ká­zal zba­vit té mimi­ky po Jokerovi z Temného rytí­ře. Právě tato role jeho život ovliv­ni­la i ukon­či­la. Heath se totiž před natá­če­ním akč­ní­ho epo­su Christophera Nolana zavřel do hote­lo­vé­ho poko­je a tré­no­val mimi­ku a pohy­by obá­va­né­ho Jokera. Chtěl roli zahrát napros­to odliš­ným způ­so­bem, než jak ji ztvár­nil Jack Nicholson v prv­ním fil­mu o Batmanovi. Věděl, že tohle je jeho pří­le­ži­tost svou oso­bu koneč­ně vymrš­tit do oblak svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, což se také sta­lo. Ovšem od jeho hote­lo­vé­ho poby­tu Heath začal trpět sil­nou nespa­vos­tí a začal brát léky na spa­ní. Uprostřed natá­če­ní ima­gi­nária si však vzal mno­ho práš­ků, kte­ré jej uspa­ly na věč­nost.

Ve chví­li jeho smr­ti se celé natá­če­ní zasta­vi­lo a film byl na pokra­ji zru­še­ní. Heath však sta­čil nato­čit vět­ši­nu scén mimo ima­gi­nári­um, načež se tvůr­ci roz­hod­li oslo­vit tři špič­ko­vé her­ce sou­čas­nos­ti, aby Ledgerův part v ima­gi­náriu dohrá­li. Proto na scé­nu při­chá­ze­jí Johnny Depp, Jude Law a Colin Ferrel, kte­ří díky výmluvě, že se posta­va jmé­nem Tony mění v ima­gi­náriu do vysně­né podo­by zákaz­ní­ka, kte­ré­ho má v Parnassově svě­tě pro­vést, mohou film dohrát.
Nikoho však nepře­kva­pí, že nej­víc zužit­ko­val pro­stor Ferrel, kte­rý se stal Tonyho podo­bou v závě­ru fil­mu. Depp sice svou část také zahrál, ovšem víc než Tonym, se stal Jackem Spearrowem. Tato pirát­ská roje se zkrát­ka Deppovi pode­pi­su­je na všech jeho dal­ších, a prá­vě pro­to vám při­jde Deppova mimi­ka i chůze poměr­ně zná­má. No a na závěr Jude Law, kte­rý v sou­čas­nos­ti oku­pu­je jeden kino hit za dru­hým, pod­le mého názo­ru dostal nejmíň pro­sto­ru ze všech, ale také pří­liš nezkla­mal. Byl bych však mno­hem rad­ši, kdy­by Lawova nád­her­ná ang­lič­ti­na ve sním­ku zazně­la více.
A to je zkrát­ka vše, co by bylo dob­ré vědět k fil­mu, kte­rý ve mně nechal poně­kud roz­pa­či­té poci­ty. Možná to byl záměr, ale mě se zkrát­ka nelí­bí ta neod­dě­le­nost reál­né­ho a fan­task­ní­ho svě­ta. Celý film půso­bí zma­te­ným dojmem a dle mého názo­ru na tom má podíl i Ledgerova smrt. Zatímco s ním jsou ve scé­nách všech­ny posta­vy uvol­ně­né a roz­ja­ře­né, bez něj je na kaž­dém vidět stín z oné nebla­hé udá­los­ti.
A tak se ten­to roz­ja­ře­ný film plný barev navzdo­ry vel­kým oče­ká­vá­ním do fil­mo­vé his­to­rie neza­pí­še díky moc povo­le­né uzdě fan­ta­zii. Ne že bych byl pro­ti vol­no­myš­len­kář­ství, ale kdy­by se celý film ode­hrá­val v ima­gi­náriu, bylo by to zkrát­ka lep­ší. Míchání sou­čas­nos­ti do ima­gi­nár­ní­ho svě­ta mi zkrát­ka při­šlo podiv­né a umě­lé.

Film je bohu­žel nedo­la­dě­ný, ovšem i tak má všem divá­kům co nabíd­nout.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Imaginárium dr. Parnasse

2. February 2010 - 11:50 — maple6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29303 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72188 KB. | 21.05.2024 - 23:25:17