Kritiky.cz > Recenze knih > Fenomén Lysá hora

Fenomén Lysá hora

LH
LH
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se řek­ne krá­lov­na Beskyd, neza­svě­ce­ní se začnou roz­hlí­žet a hle­da­jí lepou dív­ku ide­ál­ně v kro­ji. Zasvěcení poký­va­jí hla­vou a ví, že řeč je o Lysé hoře, nej­vyš­ším z bes­kyd­ských vrcho­lů, kte­rý majestát­ně shlí­ží do údo­lí Ostravice a při­ta­hu­je svým vzhle­dem pozor­nost čas­to vět­ší než lecja­ká novo­do­bá miss. Pavla Zemaníková se dlou­ho­do­bě věnu­je mís­to­pi­su Beskyd a tak při­šel čas, aby své poznatky zúro­či­la v kom­plex­ním díle. Na pul­ty tak při­chá­zí kni­ha Fenomén Lysá hora.

A proč zrov­na feno­mén? V čem tkví její jedi­neč­nost a proč tolik při­ta­hu­je pozor­nost? Na všech­ny otáz­ky se autor­ka sna­ží najít odpo­věď a na Lysou horu nahlí­ží z něko­li­ka úhlů pohle­du. Geografického, his­to­ric­ké­ho, turis­tic­ké­ho, bota­nic­ké­ho,… Jen samot­ný obsah pub­li­ka­ce lze hod­no­tit jako vyčer­pá­va­jí­cí a Pavla Zemaníková snad neo­po­mně­la z dějin a sou­čas­nos­ti Lysé hory oprav­du nic. V kni­ze se dozví­te vše o mís­to­pi­su a zařa­ze­ní v rám­ci naší repub­li­ky a kra­je, o Beskydech jako tako­vých, o nauč­ných stez­kách o výstu­po­vých tra­sách na horu a legen­dár­ních výš­la­pech,… Autorka neo­po­mí­jí ani minu­lost Lyské hory a objek­tů na ní sto­jí­cích a opa­tr­ně nahlí­ží i do blíz­ké budouc­nos­ti a plá­nech na rekon­struk­ci a výstav­bu. V minu­los­ti se vra­cí i k neštěs­tím, kte­rá se na vrchol­ku a sva­zích hory udá­la. Víte, že zde má svůj pomní­ček i hos­po­dy­ně, kte­rá na Lysé hoře za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí umrz­la? Slyšeli jste o letec­kém neštěs­tí?

Autorka vzpo­mí­ná i zná­mé osob­nos­ti spo­je­né s míst­ní­mi kon­či­na­mi, ať se už jed­ná o zná­mé­ho bar­da Moravskoslezského kra­je Petra Bezruče nebo oso­by zná­mé jen milov­ní­kům Lyské jako jsou nosi­či, pra­cov­ní­ci mete­o­ro­lo­gic­ké sta­ni­ce sto­jí­cí na vrcho­lu nebo lidé, kte­ří na vrchol hory stou­pa­jí téměř den­ně bez ohle­du na poča­sí a roč­ní obdo­bí. Poznámka pro svá­teč­ní turis­ty: na Lysou neve­de lanov­ka a na její vrchol si musí­te pořád­ně vyšláp­nout.

Nejen pro milov­ní­ky hor a pamět­ní­ky při­pra­vi­la autor­ka krás­nou a pře­hled­ně napsa­nou pub­li­ka­ci, kte­rá je plná infor­ma­cí. Zdařilým tex­tům zdat­ně sekun­du­je i obra­zo­vý mate­ri­ál, kte­rý kni­hu posou­vá o úro­veň výš. Čtenáři zde najdou nejen foto­gra­fie pří­ro­dy, ale i mapy, ukáz­ky lido­vé slo­ves­nos­ti, fot­ky osob­nos­tí a foto­gra­fie kuri­o­zit. Věděli jste, že na Lysé hoře je lavič­ka, kde jsou v tabul­ce pod názvem Horské kino vypsá­ny časy zápa­dů slun­ce? Ne? Nastudujte si kni­hu Fenomén Lysá hora, obuj­te boty a vyšláp­ně­te si naho­ru. A kdy­by bylo na Lysé zase plno, najde­te zde i tipy, kam se vydat v Beskydech dál.

 

 

Název kni­hy               Fenomén Lysá hora

Autor                          Zemaníková Pavla

Nakladatelství            CPress

Místo vydá­ní              Brno

Rok vydá­ní                 2023

Vydání (1., 2. atd.)     2.

Počet stran                  191

ISBN/EAN                 978-80-264-4822-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51308 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71640 KB. | 17.06.2024 - 21:16:56