Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dynamit v zeleném – 60 %

Dynamit v zeleném – 60 %

Jerry Cotton Dynamit in gruener Seide 79485 0
Jerry Cotton Dynamit in gruener Seide 79485 0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jsem si při­po­mněl svo­je mlá­dí, kdy ješ­tě v Československé tele­vi­zi frče­ly fil­my s Jerrym Cottonem a o agen­to­vi 007 s povo­le­ním zabí­jet sem neměl ani poně­tí. Tato srd­cov­ka ze 70. let sice, jak sem poz­dě­ji zjis­til, vykrá­dá fil­my s Jamesem Bondem, ale za socí­ku ze zahra­nič­ní pro­duk­ce u nás pros­tě nic lep­ší­ho neby­lo. V dneš­ní době je cel­kem obtíž­né tyto sta­ré dob­ré fil­my někde vůbec sehnat. Sem rád, že se mi to poda­ři­lo a mohu tou­to recen­zí čte­ná­ři FILMCZ při­blí­žit jeden z titu­lů série s názvem Dynamit v zele­ném.

Film začí­ná pře­pa­de­ním che­mic­ké továr­ny gan­gs­ter­skou sku­pi­nou a ukra­de­ním bomb s nebez­peč­ným ply­nem, kte­rý umí rych­le člo­vě­ka omá­mit a po 5 minu­tách dokon­ce usmr­tit. Celou zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci řídí z povzdá­lí přes vysí­lač­ku nezná­mý muž, kte­ré­mu mu ostat­ní říka­jí Stone. Vše je sou­čás­tí vel­ké­ho plá­nu, do kte­ré­ho spa­dá i naja­tý spe­ci­a­lis­ta na poplaš­ná zaří­ze­ní. FBI vytu­ší závaž­nost situ­a­ce a zamě­ní naja­té­ho spe­ci­a­lis­tu po při­stá­ní na letiš­ti v Los Angeles za své­ho nej­lep­ší­ho muže Jerryho Cottena. Ten se pod skry­tou iden­ti­tou shle­dá s ostat­ní­mi ze zlo­či­nec­ké ban­dy a začne vyzví­dat, co se dá o tajem­ném člo­vě­ku v poza­dí a jeho plá­nu.

Jerry Cotton v podá­ní ame­ric­ké­ho her­ce George Nadera je sice postar­ší, ale zato sym­paťák s humo­rem, kte­rý ho neo­pouš­tí ani v těch nej­pre­kér­něj­ších situ­a­cích.  Hlavně v čes­kém zně­ní si jej zami­lu­je­te. Vůbec cel­ko­vě čes­ký dabing je na vel­mi dob­ré úrov­ni a zvyk­ne­te si na něj tak, že bys­te těž­ko snes­li jinou nověj­ší ver­zi. Tu dělá v posled­ních letech obvykle TV NOVA, kte­rá již něko­lik tako­vých star­ších fil­mů pře­da­bo­va­la (zka­zi­la). Prostě ten­to dabing k fil­mu pat­ří jako zácho­do­vé prkýn­ko na prdel. Je zkrát­ka neza­mě­ni­tel­ný. Těžko bys­te se smi­řo­va­li s tím, kdy­by vám pře­da­bo­va­li tako­vé­ho Lexe Barkera z Pokladu na stří­br­ném jeze­ře nebo Luise de Funese ve Fantomasovi. Vladimír RážFrantišek Filipovský jsou pros­tě neza­mě­ni­tel­ní dabé­ři a bez nich by byly fil­my polo­vič­ní.

Po vizu­ál­ní strán­ce vypa­dá film cel­kem laci­ně, pro­s­to­du­še a až komic­ky. Není čemu se divit, když od pre­mi­é­ry toho­to bijá­ku uteklo už něja­kých 45 let, a oko divá­ka v dneš­ní době  je zvyk­lé na vše­li­ja­ké ty 3D ani­ma­ce a jiné bullet-time efek­ty. Dějství ve fil­mu dopro­vá­zí chytla­vá hud­ba, kte­rá je v někte­rých pasá­žích špat­ně vykres­le­ná a po něja­ké době z ní dokon­ce bolí hla­va. Největší kámen úra­zu vidím v hra­ní her­ců před pro­mí­ta­ným poza­dím, kte­ré tak tro­chu kazí cel­ko­vý poži­tek z celé­ho fil­mu. Nejvíce je to patr­né, když agent Jerry Cotton vychá­zí z letiš­tě v Los Angeles a dva gan­gs­te­ři ho vtáh­nou do taxí­ku. Plátno v poza­dí je jas­ně patr­né a vy se jenom smě­je­te, co to tam děla­jí. No patr­ně se pro­du­cen­ti nezmoh­li kou­pit pár lete­nek a nato­čit to v reá­lu :-). Další zábě­ry s říze­ním auta před plát­nem zase tolik neva­dí. Další, co mi při­šlo komic­ké byly tech­nic­ké vychy­táv­ky té doby. Například tako­vé hodin­ky s vyta­ho­va­cí anté­nou a  vysí­lač­kou, kte­ré dostal kaž­dý ze čle­nů gan­gu od šéfa, mi při­po­mně­ly časy, kdy sem tou­žil po stej­ných, ale s vodo­tryskem .-) Legrační bylo i zapo­le­ní Jerryho Cottena jako spe­ci­a­lis­ty s poplaš­ným sys­té­mem, kdy stá­hl kon­tak­ty a pak pou­ze vytr­hl drá­tek mezi jis­ti­či. Hold tech­ni­ka jde pořád dopře­du a čas je stá­le čím dál tím víc nemi­lo­srd­něj­ší.

Jerry Cotton je typic­ký fra­jí­rek v kra­va­tě a saku, kte­rý si může s Jamesem Bondem podat ruku. Jako Bond má svůj oblí­be­ný ape­ri­tiv (nemu­sí Whisky), záli­bu v ženách, autech a roz­dá­vá rány jed­no­mu zlo­du­cho­vi za dru­hým. Nechybí akč­ní scé­ny (vět­ši­nou rych­le sestřiháné,ale pořád efek­tiv­ní) a rych­lé honič­ky v růz­ných doprav­ních pro­střed­cích. U Dynamitu v zele­ném může­te vidět jeho parád­ní skok skrz před­ní sklo pro­jíž­dě­jí­cí auto­mo­bi­lu a skok z mos­tu, z honi­ček pak jízdu na motor­ce za hlav­ním padou­chem. Finále vrcho­lí sou­bo­jem s padou­chem na jachtě, výbuch a násled­ný rych­lý střich Jerry si při­ťuká­vá s blon­dýn­kou v leta­dle a pak... KONEC.

Je prav­da, že film Dynamit v zele­ném při­po­mí­ná laci­něj­ší ver­zi o Jamesu Bondovi, kte­rá je pro­ti němu nobles­něj­ší a vychy­ta­něj­ší. Přesto němec­ko­i­tal­ská ver­ze o New Yorském agen­to­vi z FBI má i po letech něco do sebe. Ti mlad­ší budou breptat co je to za hroz­ný brak a nao­pak ti star­ší si zavzpo­mí­na­jí na zla­té dob­ré časy, kdy moh­li i mís­to Majora Zemana sle­do­vat v tele­vi­zi něco jiné­ho. Já pat­řím do té dru­hé sku­pi­ny a i přes nedo­stat­ky dávám Jerrymu za jeho dob­ro­druž­ství krás­ných 60% v hod­no­ce­ní.


Podívejte se na hodnocení Dynamit v zeleném na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01788 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71582 KB. | 25.06.2024 - 16:28:00