Kritiky.cz > Články autora:Daniela Slouková Recová

Zločin a vášně za rady Vacátka

Zfilmované detek­tiv­ní pří­běhy o rado­vi Vacátkovi jsou legen­da­mi ve svém žán­ru. Méně divá­ků však ví, že předob­ra­zem této posta­vy byl sku­teč­ný poli­cej­ní rada Josef Vaňásek. Krmi pří­běhy prv­ní repub­li­ky se... Read more »

Italské mentolky

Itálie je sym­bo­lem pro slad­ké nic nedě­lá­ní ve stí­nu palem za zvu­ko­vé­ho dopro­vo­du cikád a šumě­ní moře. Středoevropan má pocit, že život tam ply­ne tak nějak poma­le­ji a v kli­du. Ale nako­lik... Read more »

Fialky, tajemství a jiné povídky

Daniela Fischerová je zná­má pře­de­vším jako autor­ka roz­hla­so­vých her a fil­mo­vých scé­ná­řů a nyní své pří­z­niv­ce a nejen je potě­ši­la sou­bo­rem Fialky, tajem­ství a jiné povíd­ky. Na prv­ní pohled útlá kni­ha obsa­hu­je téměř... Read more »

Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé

Málokterá oblast naší země se pyš­ní tak krás­nou a divo­kou pří­ro­dou jako prá­vě Šumava. Pozorný návštěv­ník ví, že pří­ro­da kolem nás doká­že vyprá­vět pří­běhy. Stačí se jen zasta­vit a pozor­ně naslou­chat.... Read more »

Bagry

Většina malých dětí čas od času zasko­čí rodi­če vše­teč­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré se někdy jen těž­ko hle­dá odpo­věď. A pro­to je dob­ré poří­dit si ale­spoň pro někte­ré pří­pa­dy pomoc­ní­ka. Andrea... Read more »

Medový domeček

Bez medu si nedo­ká­že­me před­sta­vit voňa­vé vánoč­ní per­níč­ky, hor­ký čaj pro zahřá­tí a gur­má­ni si jej vychut­ná­va­jí po malých dáv­kách jen tak na lžič­ku. O jeho pro­duk­ci toho bylo napsá­no mno­ho a kaž­dé... Read more »

O zahradním skřítkovi

Linda Marková ve své nové kni­ze O zahrad­ním skřít­ko­vi cílí na sku­pi­nu nejmen­ších čte­ná­řů. Každé dítě nemá mož­nost trá­vit prázd­ni­ny na ven­ko­vě a při­ro­ze­ně se tak sezna­mo­vat s roč­ním kolobě­hem zahra­dy a její­mi... Read more »

Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo

Většina z nás si pama­tu­je své pra­ro­di­če a jejich vyprá­vě­ní o živo­tě dáv­no minu­lém. Každá rodi­na má své pří­běhy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci a postup­ně ros­tou a koša­tí do roz­mě­rů těž­ko uvě­ři­tel­ných.... Read more »

Proti srsti

Každý z nás něja­kou zná. Ženu tři­cet plus krás­nou, inte­li­gent­ní, úspěš­nou a sin­gle. Proč? Zklamaná osu­dem, vybí­ra­vá, kari­é­rist­ka jdou­cí přes mrt­vo­ly? Nebo pros­tě jen smo­lař­ka, kte­rá i přes veš­ke­rou sna­hu nemů­že najít... Read more »

Fenomén Lysá hora

Když se řek­ne krá­lov­na Beskyd, neza­svě­ce­ní se začnou roz­hlí­žet a hle­da­jí lepou dív­ku ide­ál­ně v kro­ji. Zasvěcení poký­va­jí hla­vou a ví, že řeč je o Lysé hoře, nej­vyš­ším z bes­kyd­ských vrcho­lů, kte­rý majestát­ně shlí­ží... Read more »

Vraní oko

Královna sou­čas­né čes­ké kri­mi, Michaela Klevisová, při­chá­zí s dal­ší novin­kou. Horká sto­pa ten­to­krát pove­de do mokřa­dů v odleh­lé čás­ti repub­li­ky mezi nad­še­né orni­to­lo­gy a bylin­kář­ky. Autorka pro­to svo­ji kni­hu pojme­no­va­la prá­vě po jed­né... Read more »

Sám mezi ženami. Kohout

Netradiční pohled do muž­ské duše nabí­zí Aleš Vogel ve své nové kni­ze Sám mezi žena­mi s podti­tu­lem Kohout. Odhaluje čte­ná­řům niter­né poci­ty muže, kte­rý se hříč­kou osu­du ocit­nul… sám mezi... Read more »

Mega mamutice Matylda

Jednoho dne to zapraská, křup­ne a na svět z ledu vykouk­ne mamu­ti­ce. Jak se pro­tlou­ká a vyrov­ná­vá s nástra­ha­mi dneš­ní­ho svě­ta? Může i mamut být smut­ný? Kim Hillyard při­ná­ší dět­ské čte­nář­ské obci pří­běh Mega... Read more »

Jaké to je být ptákem

Každý z nás v urči­tou dobu své­ho dět­ství snil o tom, jaké by to asi bylo mít tak pár kří­del a moci se vol­ně pro­lét­nout nad kra­ji­nou, mořem, pouš­tí. Shlížet na svět z výš­ky... Read more »

Vše sváteční

Iveta Fabešová si vydo­by­la své pev­né mís­to na čes­kém cuk­rář­ském nebi. Každý milov­ník slad­ké­ho by si rád dal coko­liv z její cuk­rář­ské díl­ny. Ne všich­ni mají to štěs­tí, že se... Read more »

V hlavní roli srdce

Kdo se ale­spoň mini­mál­ně zají­má o dění v sou­čas­né medi­cí­ně, urči­tě už někdy zasle­chl jmé­no Petr Neužil. Kdo se zají­má o dění v sou­čas­né lite­ra­tu­ře, je na tom podob­ně. Lékař Petr Neužil spo­jil... Read more »

Ticho

Yrsa Sigurdardóttir nás v posled­ním díle série Freyja&Huldar opět vra­cí do stu­de­né­ho potem­ně­lé­ho Reykjaviku. Šokující nález zna­me­ná dal­ší prá­ci pro vyšet­řo­va­cí tým, kte­rý se ten­to­krát sejde v kri­mi Ticho. Poslední, šes­tý... Read more »

Pravda nebyla k dostání

Dlouhou dobu čes­ké­mu kniž­ní­mu trhu kra­lo­va­li mužští auto­ři, ale těm v posled­ních něko­li­ka letech šla­pe na paty žen­ská kon­ku­ren­ce. Nebo jsou už autor­ky ve vede­ní? K nada­né gene­ra­ci beze­spo­ru pat­ří i Lucie... Read more »

Mizení

Jiřího Březinu jako auto­ra sou­čas­né čes­ké kri­mi lite­ra­tu­ry není tře­ba nikterak dlou­ho před­sta­vo­vat. Dvojnásobný drži­tel ceny Jiřího Marka pro nej­lep­ší čes­kou detek­tiv­ku při­ná­ší čte­ná­řům své dal­ší dílo s názvem Mizení.... Read more »

Mají v nebi skleničky?

Martinu Preissovou všich­ni zná­me pře­váž­ně jako hereč­ku, ale v posled­ních něko­li­ka letech si k diva­dlu při­da­la i psa­ní, kte­ré­ho se zhos­ti­la rov­něž se ctí. Kniha Mají v nebi skle­nič­ky? Je dílem tvo­ře­na sku­teč­ný­mi... Read more »

Čteme s obrázky - Z pohádky do pohádky

 Řada z nás nos­tal­gic­ky vzpo­mí­ná na kla­sic­ké čes­ké pohád­ky, kte­ré nám v dět­ství vyprá­vě­li rodi­če před spa­ním. Klasika, kte­rá se nikdy neo­mr­zí a pře­ce ji lze ino­vo­vat a dále roz­ví­jet. Názorně se o tom... Read more »

Stane se zázrak

V dneš­ní době všich­ni stá­le někam spě­chá­me. Spěch je spe­ci­a­li­tou dospě­lých, kte­ří ji ale postup­ně pře­ná­še­jí i na svo­je děti. Malý Človíček tak najed­nou také pře­sta­ne stí­hat, má pořád napil­no a před... Read more »

Soví pošta - Evropou na ptačích křídlech

Až do nedáv­na jsme moh­li ces­to­vat jen prs­tem po mapě a i když se nyní situ­a­ce sta­bi­li­zo­va­la řada z nás z růz­ných důvo­dů zůstá­vá stá­le u této mož­nos­ti. Jaké je to ces­to­vat drá­pem po mapě, pak... Read more »

Nerezka

V kaž­dé dru­hé ves­ni­ci se během roku kona­jí sra­zy moto­ro­vých vozi­del. Jednou vete­rá­nů, jed­nou těch nej­rych­lej­ších, pak náklad­ních aut,.. Ale nej­zá­bav­něj­ší býva­jí sra­zy vozí­tek, kte­rá si někdo doma vyro­bil sám.... Read more »

Liška Šiška v cukrárně

Každé dítě milu­je cuk­rár­ny a my dospě­lí se vymlou­vá­me na to, že tam cho­dí­me jen kvů­li našim nejmen­ším, ale při­znej­me si, že málo­kdo z nás odo­lá, když před sebou vidí vit­rí­nu... Read more »

HORKOU JEHLOU - Báječné dobrodružství v šíleném světě

Obal kni­hy evo­ku­je zážit­ky z tro­pic­ké­ho ráje, kde divo­kou džun­g­li stří­da­jí bělost­né plá­že omý­va­né azu­ro­vě mod­rým oce­á­nem. Písek pří­jem­ně hře­je a nastal čas dát si dal­ší koktejl. Začtěte se do nové... Read more »

Arvéd - Čemu všemu lze zaprodat duši? Knižní předloha mysteriózního filmu.

Malostranský ďábel. Tak pová­leč­ný tisk čas­to­val praž­ské­ho rodá­ka Jiřího Arvéda Smíchovského. Jeho pohnu­tý život­ní pří­běh se stal inspi­ra­cí pro Jana Poláčka, kte­rý své dílo nazval pros­tě a jed­no­du­še Arvéd. U... Read more »

NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud

I přes mra­ven­čí prá­ci poli­cie a vyšet­řo­va­cích týmů se někdy stá­vá, že vrah není ani po letech dopa­den. Nebo nao­pak po desít­kách let dojde k ote­vře­ní pří­pa­du a na zákla­dě nových metod nebo neče­ka­ných... Read more »

Bělásek - Neobyčejný svět motýlů

Jednou na jaře z kuk­ly vykouk­nul… Nechte se pře­kva­pit, co nebo kdo všech­no se může vyklu­bat na svět. Své o tom ví i Irena Ričlová Lachoutová, kte­rá pro děti při­pra­vi­la kni­hu s poe­tic­kým... Read more »

Statek - Strhující příběh podle skutečných událostí

Sága rodu Zíků, i tak by se dal nazvat nový román Ladislava Vrchovského Statek, kte­rý zob­ra­zu­je život jed­né rodi­ny v prů­bě­hu jed­no­ho sto­le­tí. Jedná se však o sto­le­tí dva­cá­té, kdy se během... Read more »

Evropou s batohem na zádech

Po době covi­do­vé se poma­lu ale jis­tě opět začí­na­jí ote­ví­rat hra­ni­ce napříč kon­ti­nen­tem. Pro všech­ny milov­ní­ky ces­to­vá­ní s bato­hem na zádech při­pra­vil Alex Roddie objem­nou pří­ruč­ku s nej­krás­něj­ší­mi tre­ky Toulky Evropou.... Read more »

Propast smrti

Bývalá poli­cist­ka s pochyb­nou pověs­tí se vra­cí na scé­nu jako sou­kro­mé očko. Co na tom, že navíc pro­vo­zu­je kemp na pobře­ží s půj­čov­nou spor­tov­ní­ho vyba­ve­ní. Případy k řeše­ní se zrov­na nehr­nou a sezo­na... Read more »

Lež vedle mě - Moře vydalo tělo mladé ženy

Leží ved­le sebe a tiše oddychu­jí. Ona a on. Jeden z nich s sebou náh­le trh­ne a pro­cit­ne ze spán­ku. V tem­né noci pohléd­ne ved­le sebe na svou ženu a jeho mysl zapla­ví pochyb­nos­ti. Zná ji... Read more »

Pekárna s vůní skořice

Skořicový šnek, peči­vo typic­ké pro Skandinávii, poma­lu ale jis­tě zdo­mác­něl i u nás. Cítíte tu omam­nou vůni a slad­kou chuť, kte­rá se roz­plý­vá na jazy­ku? Uvařte si šálek kávy, zakous­ně­te do šne­ka... Read more »

Kam se poděly rusovlásky?

Rusovlásky byly díky své bar­vě vždy výji­meč­né. Ať chtě­ly či ne v davu pros­tě vyční­va­ly. Některé, za to byly rády, jiné ne. Že pozor­nost opač­né­ho pohla­ví nemu­sí být vždy pří­jem­ná a žádou­cí,... Read more »

Volání divočiny v jednadvacátém století

Mnozí z nás poci­ťu­jí úna­vu a pře­sy­ce­ní z tra­dič­ní­ho živo­ta dneš­ní doby, kdy je hlav­ním hna­cím moto­rem prá­ce, zajiš­tě­ní a spo­le­čen­ský úspěch pře­ve­de­ný na finan­ce. Hodně z nás mlu­ví o návra­tu ke koře­nům, k tra­di­cím, pří­ro­dě... Read more »

Co všechno dokáže ukrýt mlha

Mlha, kte­rá zaha­lí do tem­no­ty vše kolem, pat­ří k Anglii stej­ně jako krá­lov­ská rodi­na a čaj o páté. Ale jak spo­lu sou­vi­sí nález nehyb­né­ho těla pod hla­di­nou vod­ní nádr­že a cáry hus­té mlhy,... Read more »

Jak vytvořit efektní papírové květy

Dlouhé zim­ní veče­ry plné mlhy pří­mo vybí­ze­jí k ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le pomo­cí ruč­ních pra­cí. Tím spí­še letoš­ní rok, kdy jsme nuce­ni okol­nost­mi trá­vit čas pře­váž­ně doma. Nemůžeme navště­vo­vat přá­te­le, kul­tur­ní... Read more »

U babičky na venkově

Každé dítě od malič­ka fas­ci­nu­jí zví­řát­ka. Při pro­cház­kách po ven­ko­vě býva­jí nej­čas­těj­ším výlet­ním cílem ohra­dy s kra­va­mi, koza­mi, ovce­mi,… A při návště­vách ven­kov­ských babi­ček čas­to dojde nej­pr­ve na návště­vu kur­ní­ku a krá­lí­kár­ny a až poslé­ze děti... Read more »

Zahrada plná života

Zahrada plná pta­čí­ho zpě­vu, bzu­če­ní hmy­zu, šus­tě­ní motý­lích kří­del, dupot jež­ka ve spa­da­ném lis­tí,… Většina z nás si vyba­ví své dět­ství, kdy ten­to kolo­rit pat­řil ke kaž­dé ven­kov­ské zahra­dě. Mnohé... Read more »

Pohádky z lesa

Pohádek pro děti není nikdy dost, zvláš­tě pokud se jed­ná o ori­gi­nál­ní čes­kou tvor­bu zasa­ze­nou do čes­kých reá­lií. A co tepr­ve do lesa, kde na děti za kaž­dým stro­mem číhá dob­ro­druž­ství.... Read more »

Konspirační teorie

Konspirační teo­rie byly, jsou a budou. Objeví se vždy vzá­pě­tí po té, co svět zasáh­ne význam­ná udá­lost.  Věříte jim nebo vás nechá­va­jí chlad­ný­mi a spo­ko­jí­te se s ofi­ci­ál­ní­mi infor­ma­ce­mi a pro­hlá­še­ní­mi? Nebo se při­klá­ní­te... Read more »

Co se děje, když se děje počasí

Proč v zimě sně­ží? Odkud kam fou­ká? Proč někdy hod­ně prší a někdy je vedro a sucho? Na všech­ny vše­teč­né otáz­ky dětem odpo­ví kni­ha Co se děje, když se děje poča­sí. Trojice... Read more »

Příroda hraje všemi barvami

Že exis­tu­je nespo­čet dru­hů zele­né, se pře­svěd­čí­me už brzy, až odta­je sně­ho­vá nadíl­ka a pří­ro­da se pro­bu­dí k živo­tu s prv­ní­mi tep­lý­mi dny. Mnoha odstí­ny hra­je i mod­rá. Jen si vzpo­meň­te koli­ka barev­ný­mi... Read more »

Prázdniny v Evropě - Stopování nezemřelo. To jen někteří stopaři.

Říká si princ  Ládík, ale vzhle­dem by jej člo­věk tipo­val spí­še na chuďa­se. Je zná­mý svým neotře­lým způ­so­bem ces­to­vá­ní, ale i Ladislav Zibura změk­nul. Už ho nepo­tká­te plou­žit se pra­chem... Read more »

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

 Jak hod­no­tit něco, co vlast­ně nemů­že­te posou­dit? Ne, oprav­du nejsem zba­ve­na kogni­tiv­ních funk­cí nebo neschop­na myš­len­ko­vých pocho­dů, ale pokud obdr­ží­te věc zpo­la funkč­ní, nut­ně se to musí na vašem... Read more »

Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...

Žánr detek­tiv­ky pat­ří v sou­čas­né době mezi hlav­ní trhá­ky na kniž­ních pul­tech.  I když se stá­le veze­me na vlně sever­ské kri­mi, při­bý­vá i nových čes­kých auto­rů, kte­ří se sna­ží objas­nit vraž­du až... Read more »

Klasické pohádky - Krátké zpracování s mnoha barevnými ilustracemi

Které dítě by nemě­lo rádo boha­tě ilu­stro­va­né kni­hy plné pohád­ko­vých pří­bě­hů?  A kdy jin­dy si je číst nebo nechat číst než za dlou­hých lis­to­pa­do­vých veče­rů a chlad­ných nocí. Čtyři tra­dič­ní pohád­ky najde­te v kni­ze... Read more »

Homeless Guide - Bezďáci, houmlesáci, socky, trosky..

říká se jim vše­li­jak, ale jed­no mají spo­leč­né. Nemají stý­lou stře­chu nad hla­vou, mís­to, kte­ré­mu by moh­li a čas­to i chtě­li říkat domov. Jak se žije této spe­ci­fic­ké sku­pi­ně oby­va­tel. Pohled... Read more »

Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

Až bude­te s dět­mi pře­mýš­let čím nebo jak si ukrá­tit dlou­hé zim­ní veče­ry, řada z vás urči­tě sáh­ne po kni­ze. A proč rov­nou nezod­po­vě­dět zví­da­vé otáz­ky dětí, kte­ré trá­ví zimu v tep­le své­ho domo­va... Read more »
Stránka načtena za 3,35501 s | počet dotazů: 225 | paměť: 49247 KB. | 25.05.2024 - 23:18:16