Kritiky.cz > Soutěže > Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti

Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kreativní sou­těž pro děti Hledá se mod­rý tygr vyhla­šu­jí u pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Modrý tygr pro­du­cent­ská spo­leč­nost Negativ spo­lu s Českou tele­vi­zí, kte­rá je kopro­du­cen­tem fil­mu. Na webo­vých strán­kách fil­mu je ke sta­že­ní a vytiš­tě­ní pra­cov­ní list, do jehož šes­ti polí­ček sou­tě­ží­cí nakres­lí svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh o Modrém tygro­vi. Příběhy tří nej­lep­ších auto­rů zani­mu­jí tvůr­ci fil­mu do krát­kých fil­mo­vých pří­bě­hů, kte­ré odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze. Soutěže se mohou zúčast­nit jak jed­not­liv­ci, tak celé škol­ní tří­dy základ­ních škol. Nejlepší z nich budou pozvá­ni do tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní pořa­du Planeta Yó. Pracovní lis­ty s tygří­mi pří­běhy lze poslat do 5. břez­na na adre­su České tele­vi­ze pod hes­lem Modrý tygr. Veškeré infor­ma­ce k sou­tě­ži včet­ně pra­cov­ní­ho lis­tu lze nalézt na www.modrytygr.cz.

 

Autoři sou­tě­že Hledá se mod­rý tygr chtě­jí v dětech pod­po­řit jejich před­sta­vi­vost a tvo­ři­vost. Kromě mod­ré­ho tyg­ra mohou děti do kres­le­né­ho pří­bě­hu zapo­jit i dal­ší posta­vič­ky: papouš­ka, rybič­ku, psa, koč­ku, kry­su, vosu, škol­ni­ci, uči­tel­ku, uči­te­le nebo tře­ba spo­lu­žá­ka. Kreslený pří­běh může obsa­ho­vat  i slov­ní vysvět­le­ní nebo šip­ky pro nazna­če­ní pohy­bu.  Film Modrý tygr, jehož reži­sé­rem je Petr Oukropec, míří do čes­kých kin 23. úno­ra.  Tento dob­ro­druž­ný, magic­ký a humor­ný rodin­ný film vtáh­ne děti i jejich rodi­če do svě­ta fan­ta­zie. Středobodem vše­ho dění je tro­chu zapo­me­nu­tá, ale stá­le kou­zel­ná bota­nic­ká zahra­da, ukry­tá upro­střed hlu­čí­cí­ho měs­ta. Dva kama­rá­di, JohankaMatyáš, žijí bez­sta­rost­ně mezi tro­pic­ký­mi rost­li­na­mi spo­leč­ně s mlu­ví­cím papouš­kem a svý­mi své­ráz­ný­mi rodi­či v podá­ní Báry HrzánovéJana Hartla.  Když se ambi­ci­óz­ní sta­ros­ta Rýp roz­hod­ne zbou­rat zahra­du, aby na jejím mís­tě mohl  posta­vit úpl­ně novou čtvrť, pří­mo na kři­žo­vat­ce se obje­ví tajem­ný mod­rý tygr.  Ten se s dět­mi vydá na magic­kou ces­tu záchra­ny jejich jedi­neč­né­ho svě­ta. Režisér Petr Oukropec do titul­ní role obsa­dil tygří dvoj­ča­ta Arona a Tarzana z Berouskova cir­ku­su. „Tygři se neda­jí nic moc ve spe­ci­fic­kém pro­stře­dí nau­čit, muse­li jsme být trpě­li­ví a při­pra­ve­ní maxi­mál­ně vyu­žít čas, když měli chuť něco obje­vo­vat nebo nao­pak, když byli una­ve­ní,“ vzpo­mí­ná Oukropec na nároč­né natá­če­ní. Tygr se ve fil­mu pro­há­ní uli­ce­mi měs­ta i skle­ní­kem bota­nic­ké zahra­dy a jeho spo­lu­her­ci na natá­če­ní s ním vzpo­mí­na­jí s úctou i úsmě­vem. „Pan Berousek věděl, že se s tygrem kama­rá­dím, tak mi ho občas mezi natá­če­ním svě­řil na hlí­dá­ní. Seděla jsem na diva­nu, tygr na klí­ně, to byl pro mě spl­ně­ný sen,“ říká Bára Hrzánová s tím, že občas jí pře­ce jen zatr­nu­lo. „Když jsem natá­če­la jed­nu ze scén, tygr mi nekon­t­ro­lo­va­ně vle­zl na záda. Kamera jela, já muse­la pořád hrát, i s dva­ce­ti­ki­lo­vým tygrem na zádech, a navíc jsem ho nesmě­la vypro­vo­ko­vat. To byl neu­vě­ři­tel­ný záži­tek,“ smě­je se Hrzánová. Kromě tyg­ra si ve fil­mu zahrá­li také papouš­ci i méně exo­tič­tí psi a koč­ky. Tygr na roz­díl od nich je ale ve fil­mu kou­zel­ný, a pro­to ho v post­pro­dukč­ním stu­diu UPP dobar­vi­li na mod­ro.  Částečně ani­mo­va­ný film je adap­ta­cí stej­no­jmen­né dět­ské kníž­ky Terezy a Juraje Horváthových.

Více na Kritiky.cz
Kultovní plošinovka Flashback se po skoro 30 letech dočká pokračování. Na hře se opět coby hlavní designér bude podílet Paul Cui... Kultovní plošinovka Flashback se po skoro 30 letech dočká pokračování. Na hře se opět coby ...
Potulný samuraj Kenšin: Konec (2021) Díky Netflixu je už k dostání vyvrcholení velkolepé Japonské samurajské Ságy a je to solidn...
Soutěž o Steam klíče za 4 840 Kč Soutěž o Steam klíče ke hrám: 7 Days to Die 22,99 € Rapture Rejects 16,79 € NeuroVoide...
Path of Exile 2 - Official Gameplay Overview 19 minut z Path of Exile 2. Hra v tomto roce definitivně nevyjde. Journey to the ancient dunes of...
Máte-li v Plzni pozemek na prodej, nabídněte ho v aukci. Neproděláte! Pokud máte v Plzni pozemek na prodej, můžete si gratulovat. Obzvláště tehdy, dá-li se na ně...

Kontakty:
www.modrytygr.cz
www.facebook.com/modrytygr
PR a tis­ko­vý ser­vis:
Martina Reková
martina.rekova@4press.cz
tel.: +420 731 573 993

Producent:
Negativ
Ostrovní 30
Praha 1
www.negativ.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr15. března 2012 Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr Snímek debutujícího režiséra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na prestižní mezinárodní festivaly pro děti v Kanadě, Norsku a Německu a zahájí tak v dubnu svoji mezinárodní distribuci. […] Posted in Články
  • BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová14. února 2012 BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová Za svou retardovanou Johanku v Renčově Requiem pro panenku získala ocenění na filmovém festivalu v Torontu, dvakrát (1995 a 1997) byla nominovaná na Českého lva za nejlepší ženský herecký […] Posted in Rozhovory
  • JAN HARTL – Kytka14. února 2012 JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou II. a nyní je v Národním divadle v Praze. Ve filmu debutoval v […] Posted in Rozhovory
  • TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka14. února 2012 TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětské knihy, prózu i poezii, věnuje se vydávání knih pro děti a mládež v rodinném nakladatelství […] Posted in Rozhovory
  • PETR OUKROPEC, režisér a producent14. února 2012 PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace producentů v audiovizi, pedagog FAMU. Jako producent stál na počátku kariér Sašy Gedeona (u […] Posted in Rozhovory
  • Modrý tygr - 45%13. února 2012 Modrý tygr - 45% Do kin vstoupí  koncem února nový český film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodiče. Režisér Petr Oukropec natočil svůj debut pro citlivé duše, které mají rády přírodu a nechají  se […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Cesta do neznáma7. července 2021 Loki - Cesta do neznáma Výborný díl, jen pár věcí mi brání v přidělení plného počtu. Zaprvé bylo občas až bolestivé očividné, že herci stojí před zeleným plátnem, a ty barevné filtry to mysli spíše zvýrazňovaly […] Posted in Krátké recenze
  • Projekt 100 - 200512. ledna 2005 Projekt 100 - 2005 Ing. Jiří Králík: Úspěch posledního ročníku a zájem diváků i kin o pokračování tradice přehlídek Projektu 100 nás donutily k jejich pokračování a k […] Posted in Filmové premiéry
  • Shortbus8. února 2007 Shortbus Před prvním shlédnutím filmu je člověk plný očekávání – bude film lepší než  čekám? Bude to katastrofa? Nezklame mě rozuzlení? Někdy jsme při odchodu spokojení, jindy vyvedení z míry, […] Posted in Filmové recenze
  • Zpráva ze sociálních sítí13. srpna 2016 Zpráva ze sociálních sítí Tak dnešní den je dnem, kdy jsme na naší stránce získali 1 000 fanouška na facebooku. Za poslední půl rok jsme získali 150 nových fanoušků. Každý den tedy přibude v průměru 0,82 fanouška. […] Posted in Novinky na webu

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50592 s | počet dotazů: 259 | paměť: 69593 KB. | 05.12.2023 - 07:22:09