Kritiky.cz > Soutěže > Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti

Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kreativní sou­těž pro děti Hledá se mod­rý tygr vyhla­šu­jí u pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Modrý tygr pro­du­cent­ská spo­leč­nost Negativ spo­lu s Českou tele­vi­zí, kte­rá je kopro­du­cen­tem fil­mu. Na webo­vých strán­kách fil­mu je ke sta­že­ní a vytiš­tě­ní pra­cov­ní list, do jehož šes­ti polí­ček sou­tě­ží­cí nakres­lí svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh o Modrém tygro­vi. Příběhy tří nej­lep­ších auto­rů zani­mu­jí tvůr­ci fil­mu do krát­kých fil­mo­vých pří­bě­hů, kte­ré odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze. Soutěže se mohou zúčast­nit jak jed­not­liv­ci, tak celé škol­ní tří­dy základ­ních škol. Nejlepší z nich budou pozvá­ni do tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní pořa­du Planeta Yó. Pracovní lis­ty s tygří­mi pří­běhy lze poslat do 5. břez­na na adre­su České tele­vi­ze pod hes­lem Modrý tygr. Veškeré infor­ma­ce k sou­tě­ži včet­ně pra­cov­ní­ho lis­tu lze nalézt na www.modrytygr.cz.

 

Autoři sou­tě­že Hledá se mod­rý tygr chtě­jí v dětech pod­po­řit jejich před­sta­vi­vost a tvo­ři­vost. Kromě mod­ré­ho tyg­ra mohou děti do kres­le­né­ho pří­bě­hu zapo­jit i dal­ší posta­vič­ky: papouš­ka, rybič­ku, psa, koč­ku, kry­su, vosu, škol­ni­ci, uči­tel­ku, uči­te­le nebo tře­ba spo­lu­žá­ka. Kreslený pří­běh může obsa­ho­vat  i slov­ní vysvět­le­ní nebo šip­ky pro nazna­če­ní pohy­bu.  Film Modrý tygr, jehož reži­sé­rem je Petr Oukropec, míří do čes­kých kin 23. úno­ra.  Tento dob­ro­druž­ný, magic­ký a humor­ný rodin­ný film vtáh­ne děti i jejich rodi­če do svě­ta fan­ta­zie. Středobodem vše­ho dění je tro­chu zapo­me­nu­tá, ale stá­le kou­zel­ná bota­nic­ká zahra­da, ukry­tá upro­střed hlu­čí­cí­ho měs­ta. Dva kama­rá­di, JohankaMatyáš, žijí bez­sta­rost­ně mezi tro­pic­ký­mi rost­li­na­mi spo­leč­ně s mlu­ví­cím papouš­kem a svý­mi své­ráz­ný­mi rodi­či v podá­ní Báry HrzánovéJana Hartla.  Když se ambi­ci­óz­ní sta­ros­ta Rýp roz­hod­ne zbou­rat zahra­du, aby na jejím mís­tě mohl  posta­vit úpl­ně novou čtvrť, pří­mo na kři­žo­vat­ce se obje­ví tajem­ný mod­rý tygr.  Ten se s dět­mi vydá na magic­kou ces­tu záchra­ny jejich jedi­neč­né­ho svě­ta. Režisér Petr Oukropec do titul­ní role obsa­dil tygří dvoj­ča­ta Arona a Tarzana z Berouskova cir­ku­su. „Tygři se neda­jí nic moc ve spe­ci­fic­kém pro­stře­dí nau­čit, muse­li jsme být trpě­li­ví a při­pra­ve­ní maxi­mál­ně vyu­žít čas, když měli chuť něco obje­vo­vat nebo nao­pak, když byli una­ve­ní,“ vzpo­mí­ná Oukropec na nároč­né natá­če­ní. Tygr se ve fil­mu pro­há­ní uli­ce­mi měs­ta i skle­ní­kem bota­nic­ké zahra­dy a jeho spo­lu­her­ci na natá­če­ní s ním vzpo­mí­na­jí s úctou i úsmě­vem. „Pan Berousek věděl, že se s tygrem kama­rá­dím, tak mi ho občas mezi natá­če­ním svě­řil na hlí­dá­ní. Seděla jsem na diva­nu, tygr na klí­ně, to byl pro mě spl­ně­ný sen,“ říká Bára Hrzánová s tím, že občas jí pře­ce jen zatr­nu­lo. „Když jsem natá­če­la jed­nu ze scén, tygr mi nekon­t­ro­lo­va­ně vle­zl na záda. Kamera jela, já muse­la pořád hrát, i s dva­ce­ti­ki­lo­vým tygrem na zádech, a navíc jsem ho nesmě­la vypro­vo­ko­vat. To byl neu­vě­ři­tel­ný záži­tek,“ smě­je se Hrzánová. Kromě tyg­ra si ve fil­mu zahrá­li také papouš­ci i méně exo­tič­tí psi a koč­ky. Tygr na roz­díl od nich je ale ve fil­mu kou­zel­ný, a pro­to ho v post­pro­dukč­ním stu­diu UPP dobar­vi­li na mod­ro.  Částečně ani­mo­va­ný film je adap­ta­cí stej­no­jmen­né dět­ské kníž­ky Terezy a Juraje Horváthových.

Kontakty:
www.modrytygr.cz
www.facebook.com/modrytygr
PR a tis­ko­vý ser­vis:
Martina Reková
martina.rekova@4press.cz
tel.: +420 731 573 993

Producent:
Negativ
Ostrovní 30
Praha 1
www.negativ.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48933 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71580 KB. | 18.06.2024 - 10:32:18