Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Modrý tygr - 45%

Modrý tygr - 45%

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin vstou­pí  kon­cem úno­ra nový čes­ký film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodi­če. Režisér Petr Oukropec nato­čil svůj debut pro cit­li­vé duše, kte­ré mají rády pří­ro­du a necha­jí  se vtáh­nout do svě­ta fan­ta­zie.

Magickým mís­tem, kde se ode­hrá­vá  vět­ši­na scén fil­mu, je malá bota­nic­ká zahra­da ury­tá na měst­ském dvor­ku neda­le­ko želez­nič­ní­ho via­duk­tu. U bota­nic­ké zahra­dy žije pan Kytka (Jan Hartl) se synem  Matyášem (Jakub Wunsch) a paní  Geržová (Bára Hrzánová) s dce­rou Johankou (Linda Votrubová). Pan Kytka i pani Geržová v bota­nic­ké zahra­dě pra­cu­jí a mají vůbec své­ráz­ný způ­sob živo­ta. Nepotrpí si na tech­nic­ké vymo­že­nos­ti,  nijak moc své děti nepes­ku­jí  a milu­jí Botanickou zahra­du.  A jejich děti našly v Botanické zahra­dě svůj ost­rov plný poho­dy a tajem­ných míst.  Tady je jim nej­lé­pe, tady jsou v bez­pe­čí . Pohoda kon­čí spo­lu s pro­jek­tem nové­ho a čis­té­ho měs­ta.  S bota­nic­kou zahra­dou to vypa­dá ble­dě. Starosta Rýp chce všech­no sta­ré a nepře­hled­né zbou­rat a posta­vit nové měs­to. Takové , kde se bude všech­no dělat správ­ně a nebu­dou žád­ná tajem­ná zákou­tí!  Johanka s Matyášem vymýš­lí, jak by se dala Botanická zahra­da zachrá­nit. A najed­nou se obje­vu­je ve měs­tě Modrý tygr. Každý o něm mlu­ví a kaž­dý se ho bojí. Ve měs­tě vlád­ne strach a zma­tek. V bota­nic­ké zahra­dě je klid a mož­ná prá­vě pro­to se Modrý tygr ukry­je prá­vě zde. A jeho pří­tom­nost způ­so­bí  i dal­ší zázrač­nou změ­nu. Už by to vypa­da­lo na šťast­ný konec, ale není to tak jed­no­du­ché.  Že by pomoh­la dět­ská fan­ta­zie?

Scénář vzni­kl pod­le stej­no­jmen­né kníž­ky pro děti  autor­ky Terezy Horvátové. Petr Oukropec  pra­co­val na scé­ná­ři spo­lu s autor­kou kni­hy a námět ho zau­jal nato­lik, že roz­ho­dl i film reží­ro­vat. Byla to prv­ní režie a ješ­tě s vyu­ži­tím kom­bi­no­va­né tech­ni­ky hra­né­ho fil­mu a ani­ma­cí.

Samotný pří­běh není nijak slo­ži­tý a jeho kouz­lo spo­čí­vá v nená­sil­ném roz­ví­je­ní fan­ta­zie divá­ka a pro­po­je­ní oso­bi­té poe­ti­ky výtvar­né­ho zpra­co­vá­ní  a hra­ných scén.  Nejlépe film půso­bí v  momen­tech, kdy se roze­hrá­va­jí  před­sta­vy Johanky. Krátké ani­ma­ce doká­žou na sebe str­nout pozor­nost a dokres­lí  situ­a­ci.  Režisérovi se poda­ři­lo stří­dat scé­ny komic­ky sty­li­zo­va­né i civil­ně hra­né (pan Kytka, paní Geržová, Johanka a Matyáš).  Působí to dost jed­no­du­še a prvo­plá­no­vě a mož­ná  to byl reži­sé­rův úmy­sl.  Příště bych se však při­mlou­va­la za civil­ní herec­tví bez pře­hrá­vá­ní i v dět­ském fil­mu.  Obsadit do hlav­ních rolí „dospě­lá­ků „ pana Hartla a paní Hrzánová  byl šťast­ný tah. Jejich herec­ký pro­jev je cit­li­vý a bez zby­teč­né­ho balas­tu. Dokážou být dět­ským hrdi­nům par­ťá­ci a sou­čas­ně si zacho­vá­va­jí svá vlast­ní tajem­ství.  Z dal­ších her­ců mě zau­ja­la Lenka Vychodilová  v zápor­né roli škol­ní­ko­vé.  Stylizace role odpo­ví­da­la ška­tul­ce zápor­ná a sta­či­lo nechat  hrát hereč­ku s výraz­nou mimi­kou a slov­ním pro­je­vem.

Samostatnou kapi­to­lou je role Modrého tyg­ra, kte­rou si zahrá­li dvoj­ča­ta tygrů Áron a Tarzan. Jsou to krás­né koč­ky  a  natá­če­ní  pro­běh­lo roz­me­zí jejich 3-4 měsí­ců věku..

Výtvarně se film pove­dl a je na něm patr­ný jed­not­ný výtvar­ný styl  Juraje Horváta. Jako dob­rý vtip oce­ňu­ji odchod mod­ré­ho tyg­ra na kon­ci závě­reč­ných titul­ků. Čekala jsem , kdy zařve do divá­ků!

O hud­bu se posta­ra­la dvo­ji­ce Jakub Kudláč a Markus August a ke sty­lu fil­mu mi vyho­vo­va­la. Dokázala navo­dit umě­ře­ně hra­vou nála­du a nepře­bí­je­la vizu­ál­ní dojem.

Film se natá­čel na Praze 8 v oko­lí Negrelliho želez­nič­ní­ho via­duk­tu, kte­rý  je tech­nic­kou kul­tur­ní památ­kou a prv­ním želez­nič­ním mos­tem přes Vltavu vůbec.  Botanický skle­ník vyros­tl na dvor­ku jed­né z par­cel také na Praze 8 a mrzí mě, že není sku­teč­ný.

Myslím, že se tvůr­cům poved­lo vytvo­řit fil­mo­vé díl­ko v mír­ně „zele­ném“  duchu, kte­ré doka­zu­je, že s roz­ví­je­ním  fan­ta­zií to u nás není  špat­né.  Modrý tygr  je mož­ná jen před­sta­va a tou­žeb­né přá­ní, kte­ré se našim hrdi­nům zhmot­ní. Když nic jiné­ho, pak se divá­ci sta­nou na krát­ký čas sou­čás­tí jejich svě­ta .

Film stál 38 mili­o­nů korun, natá­čel se 35 natá­če­cích dnů v čer­ven­ci a srpnu roku 2011. Koproducenti:Česká tele­vi­ze , UPP, Blinker Filmproduktion(Německo),  Arina a RTV(Slovensko)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14674 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71528 KB. | 25.06.2024 - 16:13:36