Kritiky.cz > Recenze knih > Jak přežít v jakékoli situaci

Jak přežít v jakékoli situaci

Martina Masaříková & Albatros Media a.s.
Martina Masaříková & Albatros Media a.s.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bez vody vydr­ží­me 3 dny, bez jíd­la 30. Ale pokud kri­zi nezvlád­ne naše duše a vůle pře­žít, může to být oprav­du konec. Takto začí­ná zají­ma­vá pub­li­ka­ce auto­rů Amara Ibrahima a Miroslava Maška. První z nich se více než pat­náct let podí­lí na orga­ni­za­ci semi­ná­řů pře­ži­tí v extrém­ních pod­mín­kách, a to nejen v pří­ro­dě, ale i ve měs­tě či ves­ni­ci, zatím­co dru­hý půso­bí jako pub­li­cis­ta, foto­graf, novi­nář a recen­zent out­do­o­ro­vé­ho vyba­ve­ní.

Historie těch­to kur­zů je svá­zá­na s vojen­stvím. První z nich vzni­ka­ly za 2. svě­to­vé vál­ky ve spe­ci­ál­ních brit­ských jed­not­kách Special Air Service. V sou­čas­nos­ti se obje­vu­jí v osno­vách všech armád svě­ta, včet­ně té naší.

Publikace se sou­stře­ďu­je pří­mo na čes­ké pro­stře­dí. Její zna­lost může­me vyu­žít nejen při kata­stro­fách, ale i při zblou­dě­ní v lese či horách. I tam bude­me muset pro­ká­zat svou schop­nost zacho­vat si život. V Čechách má dlou­hou tra­di­ci zále­sác­tví, tram­ping a skau­ting, repre­zen­to­va­ný hlav­ně orga­ni­za­cí Junák a mno­ho zna­los­tí z této zájmo­vé čin­nos­ti může­me vyu­žít i my.

V našich kon­či­nách míva­jí neštěs­tí lokál­ní dosah. Přesto se vypla­tí být na podob­nou situ­a­ci při­pra­ven. Základem je roz­dě­lá­vá­ní ohně, hle­dá­ní vody i jíd­la, ori­en­ta­ce v teré­nu či stav­ba pří­střeš­ků. Jak se při­pra­vit na kri­tic­kou situ­a­ci v bytě či domě? Jaké potra­vi­ny mít v záso­bě? Jak ucho­vat pit­nou vodu? Na tyto otáz­ky nalez­ne­me odpo­věď.

Pro inspi­ra­ci je uve­de­no sedm pří­kla­dů pře­ži­tí v extrém­ních pod­mín­kách, a to v píseč­né bou­ři, huri­ká­nu na moři, v dole po zava­le­ní, pod tuna­mi sně­hu či v pra­le­se. Základem je nepod­lé­hat pani­ce a v pří­pa­dě sku­pi­ny lidí navzá­jem spo­lu­pra­co­vat. Každý vyni­ká v něčem jiném, což je nut­né vyu­žít. Jak se při­pra­vit na dlou­ho­do­běj­ší výpa­dek prou­du? Se kte­rý­mi neprav­da­mi se může­me setkat? Co udě­lat při eva­ku­a­ci? To vše se tu dozví­me.

Důležitý je vhod­ně zvo­le­ný nůž, jímž lze naškrá­bat kůru na pod­pal a roz­dě­lat oheň škr­tá­ním kře­sadla o hřbet čepe­le.

Autoři se věnu­jí růz­ným dru­hům kata­strof, včet­ně letec­ké­ho neštěs­tí, a nabí­ze­jí pár tipů ke všem z nich, dále tře­ba to, jak se cho­vat k záchra­ná­řům, co musí obsa­ho­vat lékár­nič­ka, návo­dy ohled­ně byli­nek, prv­ní pomo­ci, kra­bič­ky posled­ní záchra­ny a při­pra­ve­né­ho zava­za­dla s nej­nut­něj­ší­mi věc­mi. Doporučí též vhod­nou obuv. V sou­vis­los­ti s udá­lost­mi posled­ních dnů mě napa­dá, že je tato kni­ha vel­mi uži­teč­ná pro kaž­dé­ho z nás. Text nás čti­vou a mís­ty zábav­nou for­mou sezná­mí se vším, s čím bychom se moh­li setkat, a v kraj­ním pří­pa­dě nám její pře­čte­ní dokon­ce může zachrá­nit život. I pro­to se vypla­tí si ji pře­číst.

 • AUTOR: Amar Ibrahim, Miroslav Mašek
 • NÁZEV: Kurz pře­ži­tí ve měs­tě i v pří­ro­dě
 • NAKLADATEL: BizBooks
 • POČET STRAN: 200
 • VAZBA: měk­ká vaz­ba
 • HMOTNOST: 314 g
 • DATUM VYDÁNÍ: 1.09.2022
 • DATUM DOTISKU: 13.02.2023
 • ISBN: 978-80-265-1087-1
 • EAN: 9788026510871
 • HODNOCENÍ: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57178 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71832 KB. | 29.02.2024 - 23:01:43