Kritiky.cz > Recenze knih > Češtinářky - román z prostředí elitního gymnázia

Češtinářky - román z prostředí elitního gymnázia

A10150F0002540 cestinarky 2d
A10150F0002540 cestinarky 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny z uči­tel­ské­ho pro­stře­dí? Chcete se zasmát, mož­ná i sami sobě? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Češtinářky, jejíž autor­kou je Veronika Valíková, uči­tel­ka gym­ná­zia, spi­so­va­tel­ka, hereč­ka, mat­ka i man­žel­ka. 

Tereza Trhlíková je uči­tel­ka na jed­nou elit­ním gym­ná­ziu Trnová 33. Zažívá život na běž­ném gym­ná­ziu se vším všu­dy. Má despo­tic­ké­ho ředi­te­le, báječ­né kole­gy­ně i ty méně báječ­né, nesná­ší byro­kra­cii, kte­rá pros­tě k tomu škol­ství bohu­žel pat­ří. To mlu­vím z vlast­ní zku­še­nos­ti. Sama Tereza se sna­ží plnit něko­lik rolí, pře­de­vším výbor­né uči­tel­ky, ale také man­žel­ky a mat­ky. Tam to někdy skří­pe. Román líčí tra­gic­ké, vese­lé i méně vese­lé situ­a­ce, kte­ré pro­ží­vá jed­na češ­ti­nář­ka. Autorka sama uči­la na něko­li­ka gym­ná­zi­ích, pro­to čer­pá boha­té zku­še­nos­ti a báječ­ně se může do poci­tů Terezy i dal­ších peda­go­gů vel­mi dob­ře vcí­tit.

Čeká vás sil­ný pří­běh o pro­fes­ních rados­tech i stras­tech jed­né češ­ti­nář­ky z elit­ní­ho gym­ná­zia.

Kniha je napros­to báječ­ná. Užila jsem si ji od začát­ku, až do kon­ce. Autorčin styl psa­ní mě zau­jal. Nesmírně mě zau­ja­ly růz­né popi­sy postav kole­gů, situ­a­ce, do kte­rých se Tereza během své­ho živo­ta dostá­va­la. Místy tra­gic­ké, mís­ty úsměv­né, pros­tě tak jak je napsal sám život a díky tomu se kni­ha tak vel­mi dob­ře čte. Vykouzlí vám úsměv na tvá­ři, radost­ný, ško­do­li­bý, upřím­ný... Tak jak to autor­ka ve vás chtě­la vyvo­lat. Knihu dopo­ru­čím všem uči­tel­kám a nejen jim. Na kni­ze se mě nej­ví­ce líbi­la zna­lost pro­stře­dí gym­ná­zia, kte­ré autor­ka veli­ce dob­ře popsa­la, ale také její humor, kte­rý je úžas­ný. Kniha má cel­kem 360 stran, je roz­dě­le­na na dvě čás­ti, zakon­če­na epi­lo­gem, podě­ko­vá­ním i sezna­mem cito­va­ných děl. Na úvod­ní titul­ce je žena, kte­rá si čte kni­hu, v poza­dí je voda s lodič­kou a zapa­da­jí­cí slun­ce.

Ukázka z kni­hy:

Učitel san­gvi­nik

Stejně jako je san­gvi­nik nej­sil­něj­ším typem tem­pe­ra­men­tu, bývá i nej­ob­lí­be­něj­ším typem uči­te­le. Učitelé san­gvi­ni­ci jsou při­ro­ze­ní vůd­co­vé, nemí­va­jí pro­blémy s auto­ri­tou ve tří­dách ani v kolek­ti­vu ostat­ních uči­te­lů. Učitel san­gvi­nik může být pro tří­du pra­vým požeh­ná­ním. Jezdí s ní na výle­ty, pořá­dá mimo­škol­ní akce, stme­lu­je kolek­tiv, nepod­lé­há nátla­kům tříd­ních frak­cí a jeho image „správ­né­ho hocha“ či „správ­né baby“ mu pomá­há zvlád­nout nejed­nu situ­a­ci.

Učitel san­gvi­nik však může mít i nedo­stat­ky. pro­to­že dostal do vín­ku šťast­nou pova­hu, nepo­znal ústr­ky ze stra­ny sil­něj­ších, neza­žil poci­ty vyřa­ze­nos­ti, hůř chá­pe jedin­ce, kte­ří se naro­di­li s nevi­di­tel­ným han­di­ca­pem. Narazí-li na ost­ra­kis­mus či šika­nu, může mít ten­den­ci sva­lo­vat vinu na oběť.

Sangviničtí uči­te­lé, nemají-li v sobě dost poko­ry a lás­ky, mohou pod­leh­nout tou­ze po moci, kte­rá už defor­mo­va­la nejed­nu osob­nost. Mají k moci snad­něj­ší ces­tu. Bývají oblí­be­ni stu­den­ty i sbo­rem, míva­jí oheb­něj­ší pova­hu než fleg­ma­ti­ci a doká­žou se, na roz­díl od cho­le­ri­ků, skvě­le ovlá­dat.

Několik slov u autor­ce:

Veronika Valíková od mlá­dí hrá­la ama­tér­ské diva­dlo. Když ji nevza­li na DAMU, vystu­do­va­la uči­tel­ství češ­ti­ny a děje­pi­su na FF UK. Učila na něko­li­ka gym­ná­zi­ích, na jed­nom celých čtr­náct let, češ­ti­nu a diva­dlo. V roce 2004 jí vyšla prvo­ti­na Soukromý nebe, auto­bi­o­gra­fic­ký román o jed­né porod­ni­ci a mno­ha podo­bách lás­ky. Publikovala v růz­ných médi­ích pře­de­vším člán­ky o tema­tic­kém poje­tí pří­bě­hů, její lite­ra­tu­rou inspi­ro­va­né glo­sy se pra­vi­del­ně obje­vu­jí v MF Dnes. Píše povíd­ky, pohád­ky i diva­del­ní dra­ma­ti­za­ce Má blog, dvě dospě­lé děti, je vda­ná, milu­je pří­běhy, moře a tři Moraváky.

Autor: Veronika Valíková

Ilustrace: Pavel Koch

Žánr: román, spo­le­čen­ský román, čes­ká pró­za

Vydáno: 2022,  Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 360

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-267-2327-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72197 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72310 KB. | 20.05.2024 - 01:59:35