Kritiky.cz > Recenze knih > Když potřebuje zachránit vrtulník-volně převyprávěné příběhy ze skutečného života

Když potřebuje zachránit vrtulník-volně převyprávěné příběhy ze skutečného života

137503 Kniha Kdyz potrebuje zachranit vrtulnik Honkova Iva Grada 350 0 fit
137503 Kniha Kdyz potrebuje zachranit vrtulnik Honkova Iva Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou, jeli­kož mám od této autor­ky již něko­lik knih a mám moc ráda její tech­nic­ké zapá­le­ní pro růz­né leta­dla a stro­je. Tato novin­ka zaujme klu­ky a hol­ky od 9 let, kte­ří mají rádi vrtu­l­ní­ky a pře­de­vším milý a dob­ro­druž­ný pří­běh. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás novin­ka Ivy Hoňkové. 

Kniha má hned na začát­ku podě­ko­vá­ní všem, co autor­ce s kni­hou pomá­ha­li. Má před­mlu­vu, cel­kem 12 kapi­tol a závěr.

Hlavní hrdin­kou je malý vrtu­l­ník Mi-2 se jmé­nem Terezka, kte­rý nás bude pro­vá­zet celým pří­bě­hem. Děti ze 4.třídy ze Základní ško­ly Dačice se spo­leč­ně s paní uči­tel­kou vypra­ví do letec­ké­ho muzea na výlet. Moc se jim tam všem líbí. Zuzka a Kuba obje­ví v trá­vě sta­rý, zre­zi­vě­lý vrtu­l­ník. Společně s paní uči­tel­kou a par­tou dal­ších lidí se sna­ží neo­by­čej­ný vrtu­l­ník, kte­rý mlu­ví lid­skou řečí zachrá­nit. Vrtulník Terezka jim vyprá­ví pří­běhy o tom, jak zachra­ňo­val lidi, dále jak pra­co­val u výsad­ká­řů v armá­dě či pilot­ní ško­le. Vyprávění je vel­mi pou­ta­vé. Podaří se dětem a paní uči­tel­ce Terezku zachrá­nit? Co vše se při­ho­dí na letec­kém dnu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Kniha je báječ­ná. Její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Knihy od této autor­ky mě oprav­du baví. Když potře­bu­je zachrá­nit vrtu­l­ník bude pat­řit do mé sbír­ky. Kniha je urče­na dětem od 9 let, ale mys­lím si, že pou­ta­vé a dob­ro­druž­né vyprá­vě­ní zaujme všech­ny klu­ky a hol­ky bez roz­dí­lu věku. Ilustrace Ireny Lachoutové jsou nád­her­né a při čte­ní vám budou pří­jem­ně odvá­dět pozor­nost od čet­ní. Kniha se čte vel­mi dob­ře, tex­ty jsou dopl­ně­ny celo­strán­ko­vý­mi ilu­stra­ce­mi nebo men­ší­mi obráz­ky. Na prv­ní pohled se může zdát, že se tato kni­ha bude více líbit klu­kům, ale není tomu tak. Vyprávění je sice o leta­dlech, ale roz­hod­ně se bude líbit i děv­ča­tům. Na titul­ní obál­ce je vrtu­l­ník Terezka v deš­ti.

Ukázka z kni­hy:

Další ráno se celá tří­da sešla před muze­um. Děti kte­ré nebyd­le­ly poblíž, při­šly i s rodi­či. K pře­kva­pe­ní všech se k nim při­da­la také paní uči­tel­ka.

„Jsem pros­tě zvě­da­vá žen­ská,“ smá­la se vyku­le­ným obli­čejům dětí. „Už je ote­vře­no?“ zají­ma­la se hned.

„Ještě deset minut, “ odpo­vě­děl Kuba.

„Jeden, dva, tři.. Vy jste tady váž­ně všich­ni,“ divi­la se paní uči­tel­ka, když pře­po­čí­ta­la děti.

„Jasně,“ culi­la se Zuzka. „Podívejte, dones­la jsem obrá­zek toho vrtu­l­ní­ku. Tatínek mi ho vče­ra vytis­kl.“

„Já ho mám taky,“ chlu­bil se Vašek.

„Nepřestávám žas­nout“ Vy jste se dob­ro­vol­ně při­pra­vi­li,“ nevy­chá­ze­la opět z údi­vu paní uči­tel­ka.

To už se ale ote­vře­la vel­ká dře­vě­ná vra­ta a pan Vlastík vítal návštěv­ní­ky k pro­hlíd­ce.

Děti necha­ly rodi­če, aby si pro­hléd­li muze­um, a hned se roz­běh­ly na zahra­du.

Několik slov o autor­ce:

Iva Hoňková je malíř­ka, spi­so­va­tel­ka, ilu­strá­tor­ka. Narodila se ve Studénce, kde žije a kre­a­tiv­ně tvo­ří. Od malič­ka ráda kres­lí. Miluje tech­ni­ku vše­ho dru­hu, zají­má se o his­to­rii, kos­mo­nau­ti­ku, ast­ro­no­mii, letec­tví a výtvar­né umě­ní a ráda ces­tu­je. Oblíbila si akva­re­lo­vou tech­ni­ku mal­by, kte­rou nej­čas­tě­ji pou­ží­vá pro své obra­zy i ilu­stra­ce. Od roku 2005 aktiv­ně píše kni­hy pro děti. V posled­ních letech jsou to kni­hy, pře­de­vším o stro­jích (vla­ky, leta­dla, náklad­ní auta), kte­ré si občas sama ilu­stru­je.

Když jí bylo 24 let odstě­ho­va­la se do Čech - přes­ně­ji do Čisté u Rakovníka.

Pracuje jako kurá­tor­ka archiv­ní sbír­ky ve Vagonářském muzeu ve Studénce a řadu let je člen­kou Klubu přá­tel Suchdolu nad Odrou-sekce letec­ké muze­um.

Na svém kon­tě má něko­lik desí­tek knih a mezi­ná­rod­ních výstav. V roce 2018 zís­ka­la cenu lau­re­á­ta v mezi­ná­rod­ní sou­tě­ži v Sankt-Petěburgu za vysta­ve­né akva­re­lo­vé obra­zy k téma­tu svě­to­vé vál­ky.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Irena Lachoutová je spi­so­va­tel­ka a ilu­strá­tor­ka. Narodila se v Praze, dět­ství pro­ži­la v Jílovém u Prahy a nyní žije s man­že­lem a dvě­ma dět­mi v Třebotově. Své prv­ní ilu­stra­ce nakres­li­la už jako žáky­ně základ­ní ško­ly do jed­né učeb­ni­ce čes­ké­ho jazy­ka a pro­to­že výtvar­ka a slo­ho­vé prá­ce byly tím jedi­ným, co ji ve ško­le bavi­lo, sta­lo se psa­ní a ilu­stro­vá­ní dět­ských knih nedíl­nou sou­čás­tí její­ho živo­ta, přes­to­že až do deva­te­nác­ti let k smr­ti nera­da čet­la.

Autor: Iva Hoňková

Ilustrace: Irena Lachoutová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3750-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46711 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72122 KB. | 22.04.2024 - 15:02:29