Kritiky.cz > Recenze knih > Když potřebuje zachránit vrtulník-volně převyprávěné příběhy ze skutečného života

Když potřebuje zachránit vrtulník-volně převyprávěné příběhy ze skutečného života

137503 Kniha Kdyz potrebuje zachranit vrtulnik Honkova Iva Grada 350 0 fit
137503 Kniha Kdyz potrebuje zachranit vrtulnik Honkova Iva Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou, jeli­kož mám od této autor­ky již něko­lik knih a mám moc ráda její tech­nic­ké zapá­le­ní pro růz­né leta­dla a stro­je. Tato novin­ka zaujme klu­ky a hol­ky od 9 let, kte­ří mají rádi vrtu­l­ní­ky a pře­de­vším milý a dob­ro­druž­ný pří­běh. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás novin­ka Ivy Hoňkové. 

Kniha má hned na začát­ku podě­ko­vá­ní všem, co autor­ce s kni­hou pomá­ha­li. Má před­mlu­vu, cel­kem 12 kapi­tol a závěr.

Hlavní hrdin­kou je malý vrtu­l­ník Mi-2 se jmé­nem Terezka, kte­rý nás bude pro­vá­zet celým pří­bě­hem. Děti ze 4.třídy ze Základní ško­ly Dačice se spo­leč­ně s paní uči­tel­kou vypra­ví do letec­ké­ho muzea na výlet. Moc se jim tam všem líbí. Zuzka a Kuba obje­ví v trá­vě sta­rý, zre­zi­vě­lý vrtu­l­ník. Společně s paní uči­tel­kou a par­tou dal­ších lidí se sna­ží neo­by­čej­ný vrtu­l­ník, kte­rý mlu­ví lid­skou řečí zachrá­nit. Vrtulník Terezka jim vyprá­ví pří­běhy o tom, jak zachra­ňo­val lidi, dále jak pra­co­val u výsad­ká­řů v armá­dě či pilot­ní ško­le. Vyprávění je vel­mi pou­ta­vé. Podaří se dětem a paní uči­tel­ce Terezku zachrá­nit? Co vše se při­ho­dí na letec­kém dnu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Kniha je báječ­ná. Její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Knihy od této autor­ky mě oprav­du baví. Když potře­bu­je zachrá­nit vrtu­l­ník bude pat­řit do mé sbír­ky. Kniha je urče­na dětem od 9 let, ale mys­lím si, že pou­ta­vé a dob­ro­druž­né vyprá­vě­ní zaujme všech­ny klu­ky a hol­ky bez roz­dí­lu věku. Ilustrace Ireny Lachoutové jsou nád­her­né a při čte­ní vám budou pří­jem­ně odvá­dět pozor­nost od čet­ní. Kniha se čte vel­mi dob­ře, tex­ty jsou dopl­ně­ny celo­strán­ko­vý­mi ilu­stra­ce­mi nebo men­ší­mi obráz­ky. Na prv­ní pohled se může zdát, že se tato kni­ha bude více líbit klu­kům, ale není tomu tak. Vyprávění je sice o leta­dlech, ale roz­hod­ně se bude líbit i děv­ča­tům. Na titul­ní obál­ce je vrtu­l­ník Terezka v deš­ti.

Ukázka z kni­hy:

Další ráno se celá tří­da sešla před muze­um. Děti kte­ré nebyd­le­ly poblíž, při­šly i s rodi­či. K pře­kva­pe­ní všech se k nim při­da­la také paní uči­tel­ka.

„Jsem pros­tě zvě­da­vá žen­ská,“ smá­la se vyku­le­ným obli­čejům dětí. „Už je ote­vře­no?“ zají­ma­la se hned.

„Ještě deset minut, “ odpo­vě­děl Kuba.

„Jeden, dva, tři.. Vy jste tady váž­ně všich­ni,“ divi­la se paní uči­tel­ka, když pře­po­čí­ta­la děti.

„Jasně,“ culi­la se Zuzka. „Podívejte, dones­la jsem obrá­zek toho vrtu­l­ní­ku. Tatínek mi ho vče­ra vytis­kl.“

Více na Kritiky.cz
Výsledky soutěže s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta ...
Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledn...
To nejlepší ze IV. řady seriálu Hra o trůny ...
Mizerové navždy | Bad Boys for Life   Mizerové navždy - © 2020 Falcon / Sony Pictures A máme tu další film...
Komiks 105 ...

„Já ho mám taky,“ chlu­bil se Vašek.

„Nepřestávám žas­nout“ Vy jste se dob­ro­vol­ně při­pra­vi­li,“ nevy­chá­ze­la opět z údi­vu paní uči­tel­ka.

To už se ale ote­vře­la vel­ká dře­vě­ná vra­ta a pan Vlastík vítal návštěv­ní­ky k pro­hlíd­ce.

Děti necha­ly rodi­če, aby si pro­hléd­li muze­um, a hned se roz­běh­ly na zahra­du.

Několik slov o autor­ce:

Iva Hoňková je malíř­ka, spi­so­va­tel­ka, ilu­strá­tor­ka. Narodila se ve Studénce, kde žije a kre­a­tiv­ně tvo­ří. Od malič­ka ráda kres­lí. Miluje tech­ni­ku vše­ho dru­hu, zají­má se o his­to­rii, kos­mo­nau­ti­ku, ast­ro­no­mii, letec­tví a výtvar­né umě­ní a ráda ces­tu­je. Oblíbila si akva­re­lo­vou tech­ni­ku mal­by, kte­rou nej­čas­tě­ji pou­ží­vá pro své obra­zy i ilu­stra­ce. Od roku 2005 aktiv­ně píše kni­hy pro děti. V posled­ních letech jsou to kni­hy, pře­de­vším o stro­jích (vla­ky, leta­dla, náklad­ní auta), kte­ré si občas sama ilu­stru­je.

Když jí bylo 24 let odstě­ho­va­la se do Čech - přes­ně­ji do Čisté u Rakovníka.

Pracuje jako kurá­tor­ka archiv­ní sbír­ky ve Vagonářském muzeu ve Studénce a řadu let je člen­kou Klubu přá­tel Suchdolu nad Odrou-sekce letec­ké muze­um.

Na svém kon­tě má něko­lik desí­tek knih a mezi­ná­rod­ních výstav. V roce 2018 zís­ka­la cenu lau­re­á­ta v mezi­ná­rod­ní sou­tě­ži v Sankt-Petěburgu za vysta­ve­né akva­re­lo­vé obra­zy k téma­tu svě­to­vé vál­ky.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Irena Lachoutová je spi­so­va­tel­ka a ilu­strá­tor­ka. Narodila se v Praze, dět­ství pro­ži­la v Jílovém u Prahy a nyní žije s man­že­lem a dvě­ma dět­mi v Třebotově. Své prv­ní ilu­stra­ce nakres­li­la už jako žáky­ně základ­ní ško­ly do jed­né učeb­ni­ce čes­ké­ho jazy­ka a pro­to­že výtvar­ka a slo­ho­vé prá­ce byly tím jedi­ným, co ji ve ško­le bavi­lo, sta­lo se psa­ní a ilu­stro­vá­ní dět­ských knih nedíl­nou sou­čás­tí její­ho živo­ta, přes­to­že až do deva­te­nác­ti let k smr­ti nera­da čet­la.

Autor: Iva Hoňková

Ilustrace: Irena Lachoutová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3750-3

Více na Kritiky.cz
EA je opět pod palbou kritiky. Tentokrát si hráči stěžují... EA je opět pod palbou kritiky. Tentokrát si hráči stěžují na in-game reklamy v UFC 4, které ...
Pitný režim ...
Polské studio People Can Fly kupuje kanadskou firmu Game On. Ta se specializuje na technologii motion-capture, filmové trailery ... Polské studio People Can Fly kupuje kanadskou firmu Game On. Ta se specializuje na technologii moti...
Nebohá paní Pomsta Na každého jednou dojde aneb svádět svůj zločin na někoho jiného se opravdu nevyplácí... S...
Ant-Man a Wasp: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) – Recenze – 40 % Třetí díl filmové série se superhrdinou Ant-Manem se skoro celý odehrává v říši kvantov...

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54636 s | počet dotazů: 297 | paměť: 70110 KB. | 29.11.2023 - 19:05:14