Kritiky.cz > Články autora:Mgr. Martina Masaříková

Deník plný lásky – sdílejte společné chvíle

Půvabný neda­to­va­ný prů­vod­ce vaším vzta­hem se může stát zápis­ní­kem lás­ky. Obsahuje poe­tic­ké citá­ty obou auto­rů, Olgy Buškové a Martina Aglera, kte­ří jsou záro­veň part­ne­ři. Tento text je jejich spo­leč­ným dílem.... Read more »

Automobily – slovník pro milovníky vozů

Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce mě zau­ja­la na prv­ní pohled. Pojednává nejen o vete­rá­nech, nýbrž i o těch nej­no­věj­ších kous­cích a obsa­hu­je množ­ství foto­gra­fií. Je znát, že Ing. Jiří Fiala, pub­li­cis­ta a auto­mo­bi­lo­vý his­to­rik, i Doc. RNDr.... Read more »

Slavnosti a oslavy ve škole – učení hravou formou

Jako uči­tel­ka sdí­lím názor Aleny Rakoušové, že při vzdě­lá­vá­ní je důle­ži­té neza­po­mí­nat na lido­vé tra­di­ce, v nichž je ukry­ta moud­rost našich před­ků. Autorka vystu­do­va­la Pedagogickou i Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze a nyní... Read more »

Cvičebnice sebelásky – cesta k sobě samé

„Představte si, jaké by to bylo cítit se oprav­du svo­bod­ná, spo­ko­je­ná a šťast­ná. Věřit si, moci se spo­leh­nout sama na sebe, umět se za sebe posta­vit, nene­chat se ovliv­ňo­vat oko­lím.... Read more »

Férová rétorika – jak přesvědčit oponenty

Existují dvě ces­ty, jak může­me ovliv­ňo­vat dru­hé lidi: mani­pu­la­tiv­ně, nebo pocti­vě. Já, stej­ně jako Wladislav Jachtchenko, jsem pro sluš­nou komu­ni­ka­ci. Proč je tak těž­ké něko­ho pře­svěd­čit? Mimo jiné i pro­to,... Read more »

Sofiin svět – dějiny filosofie formou příběhu

Také vám filo­so­fie při­pa­dá slo­ži­tá a pří­liš obsáh­lá? Líbilo by se vám pře­číst si její ději­ny psa­né zábav­nou a čti­vou for­mou? Je mož­né pro­po­jit výklad s pří­bě­hem? Norský spi­so­va­tel Jostein Gaarder se... Read more »

Auta v Československu – pro milovníky veteránů

Nová pub­li­ka­ce Jana Tučka, auto­ra mno­ha knih o moto­ris­mu, potě­ší všech­ny, kte­ří mají rádi osob­ní vozy z let 1945–1990. Mě nadchla od prv­ní strán­ky a je prav­da, že jsem se od ní... Read more »

Psychologie pro každý den – co nás ve škole neučili

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, Csc., zná­mý psy­cho­log a eko­nom, se v této pub­li­ka­ci zamě­řu­je na prak­tic­ké strán­ky psy­cho­lo­gie. Právě z toho­to důvo­du jsem se na kni­hu těši­la. Dělí se na 8... Read more »

Najděte souhvězdí snadno a rychle – názorná příručka

S urče­ním sou­hvězdí jsem vždy měla pro­blém. Proto jsem uví­ta­la novou pub­li­ka­ci nakla­da­tel­ství Grada, NAJDĚTE SOUHVĚZDÍ snad­no a rych­le. Snadno a rych­le, to se lépe řek­ne, než udě­lá. Ale začet­la jsem... Read more »

Dílna plná nápadů – pro šikovné ruce

Zajímavé tipy pro všech­ny, kte­ří rádi tvo­ří a vymýš­le­jí růz­né zlep­šo­vá­ky, to je kni­ha Dílna plná nápa­dů truh­lá­ře Pavla Kutila Zemana, Petry Markové a foto­gra­fa Honzy Hermana. Dětská kuchyň­ka ze staré­ho... Read more »

Lukostřelec – kniha velká myšlenkami

Tuto pub­li­ka­ci jsem si už del­ší dobu chtě­la pře­číst, ale až tepr­ve teď jsem se k tomu dosta­la. Jako prv­ní mě zau­ja­lo netra­dič­ní gra­fic­ké pro­ve­de­ní s mini­ma­lis­tic­ký­mi kresba­mi a lát­ko­vou zálož­kou, jež... Read more »

PAVEL KANTOREK nově objevené vtipy – osvědčený humor

Kdo by neměl rád kres­le­ný humor Pavla Kantorka? Jeho vese­lé obráz­ky jsem si zami­lo­va­la už před něko­li­ka lety. Od té doby bylo vydá­no mno­ho kní­žek s vti­py toho­to zná­mé­ho auto­ra.... Read more »

Jak být holkou – praktická příručka

Puberta je slo­ži­té obdo­bí, na tom se shod­ne­me všich­ni. A Hayley Longová, uči­tel­ka a autor­ka knih pro mlá­dež, se to sna­ží dospí­va­jí­cím dív­kám uleh­čit. Na 224 stra­nách se věnu­je všem téma­tům,... Read more »

Cukrářské zdobení – překrásné dobroty

Jakmile jsem popr­vé ote­vře­la půvab­nou pub­li­ka­ci od Klaudie Puchałky, nedo­ká­za­la jsem se od ní odtrh­nout. Vyniká vel­kým množ­stvím foto­gra­fií a podrob­ný­mi postu­py, jak vytvo­řit pře­krás­ná cuk­rář­ská díla. Nejprve se sezná­mí­me... Read more »

Jak být klukem – až příliš názorná příručka

Knih o puber­tě jsem pře­čet­la bez­po­čet. Z toho­to důvo­du mě zau­ja­la nová pub­li­ka­ce Jamese Dawsona, jeli­kož je to, dle mého názo­ru, již zce­la popsa­ná a pro­zkou­ma­ná oblast, jež nemá už co nabíd­nout.... Read more »

Jak porozumět bolestem zad – vznik a příčiny

Neznám niko­ho, koho by ale­spoň občas nebo­le­la záda. I z toho­to důvo­du jsem se začet­la do nové pub­li­ka­ce Daniely Stackeové a hle­da­la jsem řeše­ní. Dle této zná­mé fyzi­o­te­ra­pe­u­t­ky boles­ti zad úzce sou­vi­sí... Read more »

Kouzlo všité do šatů – román o třech generacích

Působivé dílo o síle lás­ky, jež musí pře­ko­nat mno­ho pře­ká­žek. Tak bych struč­ně shr­nu­la základ­ní děj romá­nu Barbary Davisové Kouzlo vši­té do šatů. Odehrává se v obdo­bí před 2. svě­to­vou vál­kou, za... Read more »

Vánoce za dveřmi – zkraťte dětem čekání na Ježíška

Půvabná kníž­ka o 64 stra­nách pro­ve­de děti od pěti let celým adven­tem až do tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho Štědrého dne. Průvodce nám dělá jed­na běž­ná čes­ká rodi­na, tedy mamin­ka s tatín­kem a jejich dvě... Read more »

Můj rok 1973 – přehled toho nejdůležitějšího

Další z řady pub­li­ka­cí o jed­not­li­vých letech, jež udě­lá radost nejen těm, kte­ří se v daném roce naro­di­li. Uvádí mno­ho zají­ma­vých sta­tis­tik i jmé­na zná­mých osob­nos­tí, jež ono­ho času spat­ři­ly svět­lo svě­ta. Věnuje... Read more »

Kreslené vtipy pro děti 3 – legrace pro všechny

Velmi vtip­ná kni­ha, kte­rá roze­smě­je nejen děti, nýbrž i dospě­lé. Tak bych struč­ně shr­nu­la tře­tí díl­ko ze série Kreslené vti­py pro děti. Mirek Vostrý, zná­mý kres­líř, humo­ris­ta, kari­ka­tu­ris­ta i ilu­strá­tor se... Read more »

FOREX jak zbohatnout a nekrást – investování pro začátečníky

Lákavý je už ten název. Každý by si pře­ce přál zís­kat pení­ze, a to legál­ně. Začetla jsem se snad­no, auto­rův jazyk je sro­zu­mi­tel­ný a zamě­ře­ný na výklad. O to pře­ce v kaž­dé správ­né... Read more »

Jak se žilo na hradě – půvabná knížka pro nejmenší

Nová pub­li­ka­ce z nakla­da­tel­ství Albatros Media nechá děti od tří let nahléd­nout přes hrad­by do živo­ta rytí­řů, jejich dam i  pod­da­ných. Láká vaše potom­ky život ve stře­do­vě­ku? Chtěli by na... Read more »

MARIE TEREZIE císařovna a matka – pohled do nitra královské rodiny

Marií Terezií i její­mi dět­mi se zabý­vám mno­ho let. Proto mě vel­mi zau­ja­la pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství Albatros Media a. s., vyda­ná v roce 2022. Dělí se na čty­ři čás­ti, jež mapu­jí život... Read more »

Objevujeme auta – milá publikace pro nejmenší

Zajímá se vaše před­škol­ní dít­ko o auta? V tom pří­pa­dě jej potě­ší krás­ně ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství Albatros z edi­ce Už vím proč. Tato nauč­ná řada je i dle mých zku­še­nos­tí mezi dět­mi vel­mi... Read more »

365 dní s angličtinou – jazyk snadno a zábavně

Z toho­to výu­ko­vé­ho zápis­ní­ku jsem nad­še­ná. Je zamě­ře­ný na kaž­do­den­ní stu­di­um ang­lič­ti­ny a spo­ju­je v sobě vlast­nos­ti učeb­ni­ce i dení­ku, jenž je mož­né vyu­žít jako roč­ní diář. Lucie Staňková podo­tý­ká, že k nápa­du... Read more »

Zahradnický kalendář 2024 – hezký dárek pro všechny

Překrásný kalen­dář pro všech­ny milov­ní­ky pří­ro­dy a zahrad­ni­če­ní mě zau­jal na prv­ní pohled. Vyniká zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vou, půvab­ný­mi foto­gra­fie­mi i obráz­ky. Obsahuje mno­ho uži­teč­ných rad pro jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí ohled­ně péče... Read more »

Dopisy od Sisi – nová fakta o životě krásné císařovny

Rakouská císa­řov­na Alžběta fas­ci­nu­je mno­ho auto­rů a napsat o ní něco nové­ho je takřka nemož­né. I z toho­to důvo­du mě zau­ja­la  pub­li­ka­ce Dagmar Beňakové. Touto zají­ma­vou osob­nos­tí se zabý­vá už ve svých pře­de­šlých... Read more »

CoolMom in da house – jak být matkou a nezbláznit se z toho

Netradiční název kni­hy napo­ví­dá, že to nebu­de jen tak leda­ja­ké čte­ní. Už prv­ní řád­ky ubí­ha­jí ve svě­žím a sviž­ném duchu, pro­dchnu­tém leh­kým humo­rem. Být mat­kou je vel­ké poslá­ní, obzvláš­tě pak,... Read more »

Jak ovládnout své emoce – zlepšete svůj život

Ovládnout emo­ce by se jis­tě hodi­lo kaž­dé­mu. I z toho­to důvo­du jsem se začet­la do pub­li­ka­ce Thibauta Meurisse, jež sli­bu­je pozi­tiv­něj­ší pro­ží­vá­ní kaž­dé­ho dne. Musím se při­znat, že mi chví­li trva­lo... Read more »

Slavná místa Járy Cimrmana – po stopách génia

Všechny, kte­ří mají rádi milý humor Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, i posta­vu Járy Cimrmana, potě­ší nová kni­ha Radka Laudina, Slavná mís­ta Járy Cimrmana. Volně nava­zu­je na prv­ní díl s názvem Památná... Read more »

Pánevní dno a léčba pohybem, pomoc při inkontinenci

Inkontinence je vel­mi čas­tým a život ome­zu­jí­cím pro­blé­mem, o němž se začí­ná více hovo­řit až v posled­ních letech. MUDr. Lukáš Horčička, před­se­da Urogynekologické spo­leč­nos­ti ČR, v Předmluvě podo­tý­ká, že prá­vě před­lo­že­ná kni­ha by... Read more »

DPH 2023 zákon s přehledy

Ing. Jiří Dušek v oblas­ti účet­nic­tví půso­bí téměř 40 let a je auto­rem mno­ha odbor­ných pub­li­ka­cí. Tato pří­ruč­ka je stá­li­cí na kniž­ním trhu a zajis­té tomu tak bude i nadá­le. Jako vždy je... Read more »

Mužské stárnutí z pohledu sexuologa

Stárnutí je feno­mén, jenž při­ta­hu­je pozor­nost odbor­ní­ků i z oblas­tí pře­sa­hu­jí­cích rámec bio­me­di­cí­ny. Ruku v ruce s pro­dlu­žo­vá­ním lid­ské­ho věku krá­čí del­ší doba stár­nu­tí se vše­mi důsled­ky a sou­vis­lost­mi. Publikace nabí­zí kom­plex­ní pohled na... Read more »

První dáma elegance, Hana Benešová

Přišla na svět 16. čer­ven­ce 1885 v Domaslavicích na úpa­tí Krušných hor jako Anna Vlčková. Osudným se jí sta­lo stu­di­um v Paříži, kde se sezná­mi­la s budou­cím man­že­lem, Edvardem Benešem. Po zasnou­be­ní v květ­nu 1906... Read more »

Služka – pohled pod povrch

V pořa­dí tře­tí kni­ha Hany Lasicové, dce­ry Milana Lasici a Magdy Vašáryové, vyprá­ví o tetě Ance, chů­vě, jež pečo­va­la o sest­ry  Vášáryovy. Zachovalo se po ní jen pár foto­gra­fií a vzpo­mín­ky, jež oží­va­jí v tom­to... Read more »

Jak přežít v jakékoli situaci

Bez vody vydr­ží­me 3 dny, bez jíd­la 30. Ale pokud kri­zi nezvlád­ne naše duše a vůle pře­žít, může to být oprav­du konec. Takto začí­ná zají­ma­vá pub­li­ka­ce auto­rů Amara Ibrahima a Miroslava... Read more »

Milénium – kronika nové doby

Tato kni­ha zaujme na prv­ní pohled. Skvěle vysti­hu­je atmo­sfé­ru doby oko­lo roku 2000, přes­ně­ji roky 2000 až 2005. Toto obdo­bí bylo, dle autor­ky, pře­cho­do­vé, jeli­kož nee­xis­to­va­ly soci­ál­ní sítě, na... Read more »

Inkluzivní speciální pedagogika – komplexní pohled

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., spe­ci­ál­ní peda­gog, půso­bí na Pedagogické fakul­tě ZČU v Plzni. Zaměřuje se pře­de­vším na počí­ta­čo­vou lite­ra­tu­ru a vzdě­lá­vá­ní lidí s hen­di­ke­pem. Podotýká, že během posled­ních dvou dese­ti­le­tí se inklu­ze... Read more »

Lovci šifer – ven za zábavou

Tato kni­ha nevšed­ních nápa­dů zaujme na prv­ní pohled neotře­lou gra­fic­kou úpra­vou. Neobsahuje pří­liš mno­ho tex­tu, avšak při jejím čte­ní se o to více bude­me muset zamys­let. Obsahuje cel­kem 12 bojo­vek a 60... Read more »

Užitečné bakterie pro zdravou pokožku – jak omládnout přírodně

Lidský mik­ro­bi­om je sou­bor všech mik­robů, jež najde­me v lid­ském těle i na něm. Poprvé byl ter­mín pou­žit gene­ti­kem Joshua Lederbergem. Paula Simpson půso­bí léta jako odbor­ni­ce na péči o pokož­ku s holis­tic­kým... Read more »

Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci

Při koru­no­va­ci na krá­lov­nu malé­ho stá­tu Costa Luna je šest­nác­ti­le­tá prin­cez­na Rosalinda (Demi Lovato) svr­že­na zlým dik­tá­to­rem země Costa Estreia, gene­rá­lem Magnusem Canem. Aby pře­ži­la, je mat­kou zařa­ze­na do... Read more »

Ofélie podruhé – Záchrana já dospívajících dívek

Terapeutka ado­lescen­tek, Mary Pipherová, je kul­tur­ní antro­po­lož­ka a kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, jež se zamě­řu­je na léčbu trau­mat u žen i dopa­dy kul­tu­ry na dušev­ní zdra­ví. V češ­ti­ně jí vyšla kni­ha o spo­ko­je­ném zrá­ní Ženy plu­jí... Read more »

Magie vzhůru nohama – trochu jiné kouzlení

Klasické téma kou­zel­nic­ké ško­ly oží­vá v tom­to sním­ku z roku 2020, urče­ném pro dět­ské divá­ky. Třináctiletá Nory (Izabela Rose) se stě­hu­je s otcem po úmr­tí mat­ky do nové­ho domo­va, kde zce­la náho­dou v sobě... Read more »

Kouzelnický tábor – variace na oblíbené téma

Rodinná fan­ta­sy kome­die z roku 2020 nás zave­de do Institutu kou­zel, tábo­ra v horách, kam se kaž­do­roč­ně sjíž­dě­jí zájem­ci o kou­zel­nic­ké řemes­lo. Režie se ujal Mark Waters, mimo jiné sce­náris­ta a fil­mo­vý pro­du­cent,... Read more »

Moje neviditelná sestra – komedie s klasickou zápletkou

Rodinná kome­die reži­sé­ra Paula Hoena, z jehož díl­ny pochá­zí mimo jiné Táta v tra­pu (2009), Vnitřní zář (2012) nebo Dokonalý KLUK (2014), se hemží pře­vle­ky, vtip­ný­mi hláš­ka­mi i roman­ti­kou. Jsou odliš­né, a pře­ce... Read more »

Umělkyně s velkým srdcem

Umělkyně s vel­kým srd­cem, i tak by se dala nazvat taneč­ni­ce, zpě­vač­ka a hereč­ka Josephine Bakerová. Narodila se v St. Louis roku 1906 a nevy­růs­ta­la ve snad­né době. Pocházela z vel­mi chudých pomě­rů a zaži­la mno­ho... Read more »

Netradiční průvodce uměním

Umění pro­vá­zí lid­stvo odne­pa­mě­ti. Tvůrci do obra­zů vtisk­li odraz své duše, momen­tál­ní nála­du i to, co je tíži­lo, zne­po­ko­jo­va­lo či těši­lo. První umě­lec­ké dílo vznik­lo před více než 30 000 lety. Naše... Read more »

Jazyk R a tvorba grafů – důležité základy

Volně šiři­tel­ný pro­gra­mo­va­cí jazyk R se celo­svě­to­vě vyu­ží­vá ke sta­tis­tic­kým a mate­ma­tic­kým ana­lý­zám i mode­lo­vá­ní. Jeho výho­dou je neu­stá­le roz­ši­řo­va­ná šká­la růz­ných metod a nad­sta­veb od základ­ních mate­ma­tic­kých výpo­čtů po slo­ži­té sta­tis­tic­ké ana­lý­zy,... Read more »

Korálkové vánoční ozdoby – třpytivé zastavení

Mgr. Sylva Šporková není v obo­ru ruč­ní výro­by žád­ným nováč­kem. Nevšední fan­ta­zii i zruč­nost uplat­ni­la ve svých před­cho­zích pub­li­ka­cích, a to v Kouzlení s razít­ky, vyda­ném roku 2012, stej­ně jako Scrapbooking, dále v Tvoříme ve... Read more »

Babičky na tahu – Paříž trochu jinak

Judy Leigh se zde, stej­ně jako v pře­de­šlém romá­nu Ještě to neba­lím, vzka­zu­je babič­ka,  sou­stře­ďu­je na ženy, kte­ré, přes­to­že mají vel­kou část živo­ta za sebou, oplý­va­jí neu­vě­ři­tel­nou vita­li­tou i tou­hou nepro­mar­nit... Read more »
Stránka načtena za 3,40217 s | počet dotazů: 230 | paměť: 48413 KB. | 25.06.2024 - 18:24:33