Kritiky.cz > Články autora:Mgr. Martina Masaříková

Kouzlo všité do šatů – román o třech generacích

Působivé dílo o síle lás­ky, jež musí pře­ko­nat mno­ho pře­ká­žek. Tak bych struč­ně shr­nu­la základ­ní děj romá­nu Barbary Davisové Kouzlo vši­té do šatů. Odehrává se v obdo­bí před 2. svě­to­vou vál­kou, za... Read more »

Vánoce za dveřmi – zkraťte dětem čekání na Ježíška

Půvabná kníž­ka o 64 stra­nách pro­ve­de děti od pěti let celým adven­tem až do tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho Štědrého dne. Průvodce nám dělá jed­na běž­ná čes­ká rodi­na, tedy mamin­ka s tatín­kem a jejich dvě... Read more »

Můj rok 1973 – přehled toho nejdůležitějšího

Další z řady pub­li­ka­cí o jed­not­li­vých letech, jež udě­lá radost nejen těm, kte­ří se v daném roce naro­di­li. Uvádí mno­ho zají­ma­vých sta­tis­tik i jmé­na zná­mých osob­nos­tí, jež ono­ho času spat­ři­ly svět­lo svě­ta. Věnuje... Read more »

Kreslené vtipy pro děti 3 – legrace pro všechny

Velmi vtip­ná kni­ha, kte­rá roze­smě­je nejen děti, nýbrž i dospě­lé. Tak bych struč­ně shr­nu­la tře­tí díl­ko ze série Kreslené vti­py pro děti. Mirek Vostrý, zná­mý kres­líř, humo­ris­ta, kari­ka­tu­ris­ta i ilu­strá­tor se... Read more »

FOREX jak zbohatnout a nekrást – investování pro začátečníky

Lákavý je už ten název. Každý by si pře­ce přál zís­kat pení­ze, a to legál­ně. Začetla jsem se snad­no, auto­rův jazyk je sro­zu­mi­tel­ný a zamě­ře­ný na výklad. O to pře­ce v kaž­dé správ­né... Read more »

Jak se žilo na hradě – půvabná knížka pro nejmenší

Nová pub­li­ka­ce z nakla­da­tel­ství Albatros Media nechá děti od tří let nahléd­nout přes hrad­by do živo­ta rytí­řů, jejich dam i  pod­da­ných. Láká vaše potom­ky život ve stře­do­vě­ku? Chtěli by na... Read more »

MARIE TEREZIE císařovna a matka – pohled do nitra královské rodiny

Marií Terezií i její­mi dět­mi se zabý­vám mno­ho let. Proto mě vel­mi zau­ja­la pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství Albatros Media a. s., vyda­ná v roce 2022. Dělí se na čty­ři čás­ti, jež mapu­jí život... Read more »

Objevujeme auta – milá publikace pro nejmenší

Zajímá se vaše před­škol­ní dít­ko o auta? V tom pří­pa­dě jej potě­ší krás­ně ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství Albatros z edi­ce Už vím proč. Tato nauč­ná řada je i dle mých zku­še­nos­tí mezi dět­mi vel­mi... Read more »

365 dní s angličtinou – jazyk snadno a zábavně

Z toho­to výu­ko­vé­ho zápis­ní­ku jsem nad­še­ná. Je zamě­ře­ný na kaž­do­den­ní stu­di­um ang­lič­ti­ny a spo­ju­je v sobě vlast­nos­ti učeb­ni­ce i dení­ku, jenž je mož­né vyu­žít jako roč­ní diář. Lucie Staňková podo­tý­ká, že k nápa­du... Read more »

Zahradnický kalendář 2024 – hezký dárek pro všechny

Překrásný kalen­dář pro všech­ny milov­ní­ky pří­ro­dy a zahrad­ni­če­ní mě zau­jal na prv­ní pohled. Vyniká zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vou, půvab­ný­mi foto­gra­fie­mi i obráz­ky. Obsahuje mno­ho uži­teč­ných rad pro jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí ohled­ně péče... Read more »

Dopisy od Sisi – nová fakta o životě krásné císařovny

Rakouská císa­řov­na Alžběta fas­ci­nu­je mno­ho auto­rů a napsat o ní něco nové­ho je takřka nemož­né. I z toho­to důvo­du mě zau­ja­la  pub­li­ka­ce Dagmar Beňakové. Touto zají­ma­vou osob­nos­tí se zabý­vá už ve svých pře­de­šlých... Read more »

CoolMom in da house – jak být matkou a nezbláznit se z toho

Netradiční název kni­hy napo­ví­dá, že to nebu­de jen tak leda­ja­ké čte­ní. Už prv­ní řád­ky ubí­ha­jí ve svě­žím a sviž­ném duchu, pro­dchnu­tém leh­kým humo­rem. Být mat­kou je vel­ké poslá­ní, obzvláš­tě pak,... Read more »

Jak ovládnout své emoce – zlepšete svůj život

Ovládnout emo­ce by se jis­tě hodi­lo kaž­dé­mu. I z toho­to důvo­du jsem se začet­la do pub­li­ka­ce Thibauta Meurisse, jež sli­bu­je pozi­tiv­něj­ší pro­ží­vá­ní kaž­dé­ho dne. Musím se při­znat, že mi chví­li trva­lo... Read more »

Slavná místa Járy Cimrmana – po stopách génia

Všechny, kte­ří mají rádi milý humor Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, i posta­vu Járy Cimrmana, potě­ší nová kni­ha Radka Laudina, Slavná mís­ta Járy Cimrmana. Volně nava­zu­je na prv­ní díl s názvem Památná... Read more »

Pánevní dno a léčba pohybem, pomoc při inkontinenci

Inkontinence je vel­mi čas­tým a život ome­zu­jí­cím pro­blé­mem, o němž se začí­ná více hovo­řit až v posled­ních letech. MUDr. Lukáš Horčička, před­se­da Urogynekologické spo­leč­nos­ti ČR, v Předmluvě podo­tý­ká, že prá­vě před­lo­že­ná kni­ha by... Read more »

DPH 2023 zákon s přehledy

Ing. Jiří Dušek v oblas­ti účet­nic­tví půso­bí téměř 40 let a je auto­rem mno­ha odbor­ných pub­li­ka­cí. Tato pří­ruč­ka je stá­li­cí na kniž­ním trhu a zajis­té tomu tak bude i nadá­le. Jako vždy je... Read more »

Mužské stárnutí z pohledu sexuologa

Stárnutí je feno­mén, jenž při­ta­hu­je pozor­nost odbor­ní­ků i z oblas­tí pře­sa­hu­jí­cích rámec bio­me­di­cí­ny. Ruku v ruce s pro­dlu­žo­vá­ním lid­ské­ho věku krá­čí del­ší doba stár­nu­tí se vše­mi důsled­ky a sou­vis­lost­mi. Publikace nabí­zí kom­plex­ní pohled na... Read more »

První dáma elegance, Hana Benešová

Přišla na svět 16. čer­ven­ce 1885 v Domaslavicích na úpa­tí Krušných hor jako Anna Vlčková. Osudným se jí sta­lo stu­di­um v Paříži, kde se sezná­mi­la s budou­cím man­že­lem, Edvardem Benešem. Po zasnou­be­ní v květ­nu 1906... Read more »

Služka – pohled pod povrch

V pořa­dí tře­tí kni­ha Hany Lasicové, dce­ry Milana Lasici a Magdy Vašáryové, vyprá­ví o tetě Ance, chů­vě, jež pečo­va­la o sest­ry  Vášáryovy. Zachovalo se po ní jen pár foto­gra­fií a vzpo­mín­ky, jež oží­va­jí v tom­to... Read more »

Jak přežít v jakékoli situaci

Bez vody vydr­ží­me 3 dny, bez jíd­la 30. Ale pokud kri­zi nezvlád­ne naše duše a vůle pře­žít, může to být oprav­du konec. Takto začí­ná zají­ma­vá pub­li­ka­ce auto­rů Amara Ibrahima a Miroslava... Read more »

Milénium – kronika nové doby

Tato kni­ha zaujme na prv­ní pohled. Skvěle vysti­hu­je atmo­sfé­ru doby oko­lo roku 2000, přes­ně­ji roky 2000 až 2005. Toto obdo­bí bylo, dle autor­ky, pře­cho­do­vé, jeli­kož nee­xis­to­va­ly soci­ál­ní sítě, na... Read more »

Inkluzivní speciální pedagogika – komplexní pohled

PhDr. Josef Slowík, Ph.D., spe­ci­ál­ní peda­gog, půso­bí na Pedagogické fakul­tě ZČU v Plzni. Zaměřuje se pře­de­vším na počí­ta­čo­vou lite­ra­tu­ru a vzdě­lá­vá­ní lidí s hen­di­ke­pem. Podotýká, že během posled­ních dvou dese­ti­le­tí se inklu­ze... Read more »

Lovci šifer – ven za zábavou

Tato kni­ha nevšed­ních nápa­dů zaujme na prv­ní pohled neotře­lou gra­fic­kou úpra­vou. Neobsahuje pří­liš mno­ho tex­tu, avšak při jejím čte­ní se o to více bude­me muset zamys­let. Obsahuje cel­kem 12 bojo­vek a 60... Read more »

Užitečné bakterie pro zdravou pokožku – jak omládnout přírodně

Lidský mik­ro­bi­om je sou­bor všech mik­robů, jež najde­me v lid­ském těle i na něm. Poprvé byl ter­mín pou­žit gene­ti­kem Joshua Lederbergem. Paula Simpson půso­bí léta jako odbor­ni­ce na péči o pokož­ku s holis­tic­kým... Read more »

Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci

Při koru­no­va­ci na krá­lov­nu malé­ho stá­tu Costa Luna je šest­nác­ti­le­tá prin­cez­na Rosalinda (Demi Lovato) svr­že­na zlým dik­tá­to­rem země Costa Estreia, gene­rá­lem Magnusem Canem. Aby pře­ži­la, je mat­kou zařa­ze­na do... Read more »

Ofélie podruhé – Záchrana já dospívajících dívek

Terapeutka ado­lescen­tek, Mary Pipherová, je kul­tur­ní antro­po­lož­ka a kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, jež se zamě­řu­je na léčbu trau­mat u žen i dopa­dy kul­tu­ry na dušev­ní zdra­ví. V češ­ti­ně jí vyšla kni­ha o spo­ko­je­ném zrá­ní Ženy plu­jí... Read more »

Magie vzhůru nohama – trochu jiné kouzlení

Klasické téma kou­zel­nic­ké ško­ly oží­vá v tom­to sním­ku z roku 2020, urče­ném pro dět­ské divá­ky. Třináctiletá Nory (Izabela Rose) se stě­hu­je s otcem po úmr­tí mat­ky do nové­ho domo­va, kde zce­la náho­dou v sobě... Read more »

Kouzelnický tábor – variace na oblíbené téma

Rodinná fan­ta­sy kome­die z roku 2020 nás zave­de do Institutu kou­zel, tábo­ra v horách, kam se kaž­do­roč­ně sjíž­dě­jí zájem­ci o kou­zel­nic­ké řemes­lo. Režie se ujal Mark Waters, mimo jiné sce­náris­ta a fil­mo­vý pro­du­cent,... Read more »

Moje neviditelná sestra – komedie s klasickou zápletkou

Rodinná kome­die reži­sé­ra Paula Hoena, z jehož díl­ny pochá­zí mimo jiné Táta v tra­pu (2009), Vnitřní zář (2012) nebo Dokonalý KLUK (2014), se hemží pře­vle­ky, vtip­ný­mi hláš­ka­mi i roman­ti­kou. Jsou odliš­né, a pře­ce... Read more »

Umělkyně s velkým srdcem

Umělkyně s vel­kým srd­cem, i tak by se dala nazvat taneč­ni­ce, zpě­vač­ka a hereč­ka Josephine Bakerová. Narodila se v St. Louis roku 1906 a nevy­růs­ta­la ve snad­né době. Pocházela z vel­mi chudých pomě­rů a zaži­la mno­ho... Read more »

Netradiční průvodce uměním

Umění pro­vá­zí lid­stvo odne­pa­mě­ti. Tvůrci do obra­zů vtisk­li odraz své duše, momen­tál­ní nála­du i to, co je tíži­lo, zne­po­ko­jo­va­lo či těši­lo. První umě­lec­ké dílo vznik­lo před více než 30 000 lety. Naše... Read more »

Jazyk R a tvorba grafů – důležité základy

Volně šiři­tel­ný pro­gra­mo­va­cí jazyk R se celo­svě­to­vě vyu­ží­vá ke sta­tis­tic­kým a mate­ma­tic­kým ana­lý­zám i mode­lo­vá­ní. Jeho výho­dou je neu­stá­le roz­ši­řo­va­ná šká­la růz­ných metod a nad­sta­veb od základ­ních mate­ma­tic­kých výpo­čtů po slo­ži­té sta­tis­tic­ké ana­lý­zy,... Read more »

Korálkové vánoční ozdoby – třpytivé zastavení

Mgr. Sylva Šporková není v obo­ru ruč­ní výro­by žád­ným nováč­kem. Nevšední fan­ta­zii i zruč­nost uplat­ni­la ve svých před­cho­zích pub­li­ka­cích, a to v Kouzlení s razít­ky, vyda­ném roku 2012, stej­ně jako Scrapbooking, dále v Tvoříme ve... Read more »

Babičky na tahu – Paříž trochu jinak

Judy Leigh se zde, stej­ně jako v pře­de­šlém romá­nu Ještě to neba­lím, vzka­zu­je babič­ka,  sou­stře­ďu­je na ženy, kte­ré, přes­to­že mají vel­kou část živo­ta za sebou, oplý­va­jí neu­vě­ři­tel­nou vita­li­tou i tou­hou nepro­mar­nit... Read more »

Firmy, které se rozhodly být skvělé – neohroženě k úspěchu

Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce nás uve­de do svě­ta úspěš­né­ho pod­ni­ká­ní. Začíná větou: „Budoucnost nemů­že­me před­ví­dat, může­me ji však utvá­řet.“ Tímto hes­lem se řídi­li i před­sta­vi­te­lé nej­lep­ších firem, jimž se vypla­ti­la vytr­va­lost,... Read more »

Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími

Máte sklo­ny vytvá­řet si nega­tiv­ní oče­ká­vá­ní? Obáváte se vždy toho nej­hor­ší­ho? Těžce sná­ší­te kri­ti­ku oko­lí? Pokud ano, je mož­né, že může­te trpět někte­rým z typů úzkos­ti. Alice Boyesová, PhD, pra­co­va­la... Read more »

Mzdové účetnictví 2021 – praktický průvodce

Prof. Ing. Václav Vybíral, CSc., půso­bí jako eko­nom, daňo­vý porad­ce a odbor­ník na daňo­vou i mzdo­vou pro­ble­ma­ti­ku. Zde spo­jil síly s JUDr. Janem Přibem, CSc., kte­rý se spe­ci­a­li­zu­je na důcho­do­vé i nemo­cen­ské pojiš­tě­ní... Read more »

Česká fotografie v datech – od počátků k dnešku

Tato kni­ha je nej­roz­sáh­lej­ší chro­no­lo­gií význam­ných udá­los­tí čes­ké foto­gra­fic­ké scé­ny za posled­ních 180 let. Období od roku 1839 do roku 1918 zpra­co­val Pavel Scheufler a část z údo­bí v roz­me­zí let 1919... Read more »

Šaty noty boty – unikátní životopis Dagmar Peckové

Světoznámá oper­ní pěv­ky­ně Dagmar Pecková stu­do­va­la na Státní kon­zer­va­to­ři v Praze a během své úspěš­né kari­é­ry se před­sta­vi­la na mno­ha oper­ních i kon­cert­ních scé­nách. U nás se pro­sla­vi­la zejmé­na titul­ním par­tem z Bizetovy ope­ry... Read more »

Buď v pogodě – veselé čtení pro dobrou náladu

Kdo z nás by se v sou­čas­né době nepo­tře­bo­val dostat do poho­dy? Oblíbená hereč­ka Sandra Pogodová se svým otcem Richardem na to mají skvě­lý recept. Při čte­ní jejich 39 poví­dek není o smích nou­ze.... Read more »

Život bez sítí – cesta ke svobodě

Tato nevšed­ní výprav­ná pub­li­ka­ce zaujme hned při prv­ním ote­vře­ní. Seznámí nás s mno­ha odliš­ný­mi typy byd­le­ní, od dře­vě­ných chat, jurt i pod­zem­ních sta­veb po domy na stro­mech, byty na lodích či v obyt­ných autech. Foster... Read more »

Rodné domy slavných – tipy na výlety

Zajímavá a čti­vá pub­li­ka­ce čte­ná­ře postup­ně zave­de za 53 his­to­ric­ký­mi i sou­čas­ný­mi osob­nost­mi. Radek Laudin je zku­še­ným auto­rem prů­vod­ců po České repub­li­ce. Z jeho pera pochá­zí Nejznámější pohád­ko­vá mís­ta kří­žem krá­žem po Česku (2010),... Read more »

Džungle v nás – psychologie pro každého

Také se vám zdá, že lid­ská psy­chi­ka při­po­mí­ná džun­g­li? Po pře­čte­ní zají­ma­vé pub­li­ka­ce RNDr. Jiřího Plamínka, Csc., už nebu­de. Vystudoval Přírodovědeckou fakul­tu UK v Praze a půso­bí jako mana­žer, kon­zul­tant a lek­tor. Z jeho... Read more »

Nemocné rozhovory – úcta k životu každého z nás

Primář Domácího hospi­ce sv. Zdislavy v Třebíči, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., inter­nis­ta, geri­atr a vyso­ko­škol­ský peda­gog, se zabý­vá pře­de­vším geri­at­ric­ký­mi téma­ty a pali­a­tiv­ní péčí. Tato vel­mi pří­nos­ná pub­li­ka­ce se věnu­je nara­tiv­ní tera­pii a komu­ni­ka­ci... Read more »

Mělas to vědět – nelze věřit ani tomu nejbližšímu

Grace Sachsová dosáh­la vše­ho, po čem tou­ži­la. Měla hez­ký byt v New Yorku, vyhlá­še­nou tera­pe­u­tic­kou pra­xi a man­že­la Jonathana, dět­ské­ho onko­lo­ga, kte­ré­mu sto­pro­cent­ně věři­la. Dvanáctiletý syn Henry navště­vo­val pres­tiž­ní sou­kro­mou ško­lu Rearden,... Read more »

Příběhy budov – od pyramid po současnost

Zajímají se naše děti o archi­tek­tu­ru a his­to­rii? V této půvab­né kníž­ce nalez­nou obo­jí. Prostřednictvím pou­ta­vé­ho vyprá­vě­ní se sezná­mí s postu­py stav­by růz­ných typů budov, od dře­vě­né­ho sru­bu, kamen­né­ho domu, doš­ko­vé či bři­d­li­co­vé stře­chy,... Read more »

Trauma-informovaný přístup v sociální práci

Došlo ve vašem oko­lí k tragé­dii, neštěs­tí nebo pře­pa­de­ní? Osoby, jež nepří­jem­né situ­a­ce pro­dě­la­ly, čas­to pro­chá­ze­jí trau­ma­tem. Potřebují léčbu a oko­lí by k nim mělo zaujmout  spe­ci­fic­ký pří­stup, aby nedo­šlo k dal­ším neštěs­tím,... Read more »

Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

Máte chuť dozvě­dět se více o zaze­nu či zeno­vém budd­his­mu? Pak sto­jí za to pro­stu­do­vat tuto kni­hu. Jedno čte­ní však nesta­čí. Je tře­ba se nad východ­ním uče­ním zamys­let. V 60. letech 20. sto­le­tí se... Read more »

Hlavně na to nemysli – co bychom nikdy nechtěli zažít

Připadá vám sou­čas­ná situ­a­ce dra­ma­tic­ká? Po pře­čte­ní této kni­hy už nebu­de. Rádi se zamýš­lí­te nad cha­rak­te­rem i cho­vá­ním lidí v sou­čas­né spo­leč­nos­ti a milu­je­te napě­tí? Pak je dílo Hlavně na to nemys­li urče­no... Read more »

Vlhkost v domě – odstraňování a prevence

Trápí vás ve vašem rodin­ném domě či jiném objek­tu vlh­kost zdí, kte­rá způ­so­bu­je destruk­ci a vytvá­ří plís­ně? Četbou této kni­hy zjis­tí­te základ­ní fak­ta, jež vás nasmě­ru­jí k řeše­ní nasta­lé situ­a­ce za pomo­ci... Read more »
Stránka načtena za 3,21780 s | počet dotazů: 231 | paměť: 49774 KB. | 11.12.2023 - 01:27:27