Kritiky.cz > Domácí rady > Letní strava není rohlík se šunkou

Letní strava není rohlík se šunkou

plant play fruit summer food green 872151 pxhere com
plant play fruit summer food green 872151 pxhere com
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máme za sebou polo­vi­nu léta, tep­lo­ty ven­ku stá­le stou­pa­jí nad tři­cet stup­ňů - jak by měla vypa­dat správ­ná let­ní stra­va, kte­rá nám dodá ener­gii, nebu­de nás vysu­šo­vat a pří­jem­ně osvě­ží?

 

V létě si kaž­dý vez­me kou­sek peči­va se šun­kou a sýrem, k tomu raj­če a okur­ku, vše zapi­je vychla­ze­nou limo­ná­dou a na sva­či­nu si dojde na výbor­nou sme­ta­no­vou zmrz­li­nu. Co to však udě­lá s vaším tělem? Tato ochla­zu­jí­cí stra­va (hlav­ně i v podo­bě stu­de­ných mléč­ných výrob­ků jako jsou zmrz­li­ny, stu­de­né jogur­ty, ledo­vé kávy a podob­ně) vede k osla­be­ní zaží­vá­ní a násled­ně k ply­na­tos­ti, nadýmá­ní a kře­čí v žalud­ku.

Správná let­ní stra­va

Je to zvlášt­ní, ale nej­lé­pe udě­lá­te své­mu tělu, když bude­te vařit. Nemusíte v kuchy­ni trá­vit dlou­hou dobu, sta­čí rych­lé jed­no­du­ché pokr­my jako zele­ni­no­vá rizo­ta, leh­ké zele­ni­no­vé polév­ky, těs­to­vi­ny se zele­ni­no­vý­mi omáč­ka­mi, krát­ce podu­še­né ovo­ce, ovoc­né kolá­če s růz­ný­mi obil­ný­mi siru­py mís­to cuk­ru a podob­ně. Ovoce a zele­ni­na by měly tvo­řit polo­vi­nu vaše­ho talí­ře. Nezapomeňte si ke kaž­dé­mu jídlu dopřát zele­ni­no­vý salát. Na sva­či­nu je skvě­lý meloun, všech­no mož­né ovo­ce, kte­ré v létě sklí­zí­me a neza­po­meň­te ani na výbor­ný ochla­zu­jí­cí úči­nek oku­rek - tako­vý okur­ko­vý salát je v létě top!

Pitný režim

Ve vel­kých tep­lech bychom měli zvý­šit pit­ný režim opro­ti zim­ním měsí­cům. Nejlepší k pití je oby­čej­ná voda, kte­rou si může­te dochu­tit bylin­ka­mi, roz­mač­ka­ným ovo­cem a podob­ně. Krásně vás ochla­dí také bylin­ko­vé čaje - napří­klad tep­lý máto­vý čaj má na tělo v létě vel­mi pozi­tiv­ní účin­ky. Nepřidávejte však do nápo­jů led (nej­lep­ší je poko­jo­vá tep­lo­ta), tělo stu­de­ným nápo­jem utr­pí vel­ký šok. V těle máme růz­né bak­te­rie a viry a jakmi­le dojde k rych­lé změ­ně pro­stře­dí, tyto bak­te­rie akti­vu­je­me - může­me tak lehce roz­vi­nout angí­nu. Pamatujte si také, že čím rych­le­ji tělo zchla­dí­me, tím rych­le­ji se tělo opět ohře­je na původ­ní tep­lo­tu.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85801 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71947 KB. | 25.04.2024 - 09:14:06