Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ruce z kamene | Hands of Stone [55%]

Ruce z kamene | Hands of Stone [55%]

rp hands of stone movie 4.jpg
rp hands of stone movie 4.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Filmový pod­zim se poma­lu lou­čí a s ním se stu­dia sna­ží do kin dostat zají­ma­vé fil­my před­tím, než se o pří­zeň divá­ků začnou pokou­šet vel­ké vánoč­ní bloc­kbus­te­ry a rodin­né fil­my. Tento pre­mi­é­ro­vý víkend měl do kin u nás jít původ­ně také sní­mek Hands of Stone, ve kte­ré se Robert DeNiro v krát­ké době vra­cí podru­hé k téma­ti­ce pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxu, kte­rá z něj díky Zuřícímu býko­vi před mno­ha lety pomoh­la udě­lat hvězdu. Nyní ovšem niko­liv jako zápas­ník, ale legen­dár­ní boxer­ský tre­nér Ray Arcel. Filmová novin­ka totiž sle­du­je vze­stup a pád boxe­ra Roberta Durána, kte­ré­ho Arcel na sklon­ku svo­jí kari­é­ry tré­no­val...  


Roberto Durán (Édgar Ramírez) je při­ro­ze­ný talent. Jeho nadá­ní pro box bylo patr­né už od dět­ství, kdy prá­vě k tomu­to spor­tu při­čichl. Díky nesta­bil­ní situ­a­ci v jeho rod­né Panamě ovšem také začal pohr­dat auto­ri­ta­mi a pře­de­vším také začal pohr­dat vším ame­ric­kým. Proto je veli­ce roz­la­děn v momen­tě, kdy mu jeho mana­žer při­ve­de stár­nou­cí­ho ame­ric­ké­ho tre­né­ra Raye Arcela (Robert DeNiro), kte­rý za svo­ji kari­é­ru tré­no­val nespo­čet svě­to­vých šam­pi­o­nů napříč růz­ný­mi váho­vý­mi kate­go­ri­e­mi.  Pokud ovšem chce být Roberto svě­to­vým šam­pi­o­nem, musí ale­spoň v tomhle pří­pa­dě udě­lat výjim­ku... 

Boxerských fil­mů je posled­ní dobou zase dost. Žánr jako by se s Rockym vyčer­pal a vyjma něko­li­ka poku­sů o soš­ky nej­cen­něj­ší, se toho v tom­to žán­ru mno­ho neu­dá­lo. V posled­ních letech ale jako­by ten­to druh fil­mo­vé zába­vy nara­zil dru­hou mízu, a to ať již v rovi­nách umě­lečtě­ji polo­že­ných fil­mů (jako byl loň­sky spin-off Rockyho Creed), tak i v rám­ci fil­mů pro všech­ny věko­vé kate­go­rie (od kome­dií s Kevinem Jamesem, přes video­béč­ka až po tře­ba nedáv­nou spor­tov­ní kome­dii Zpátky do rin­gu). Novinka Hands of Stone je pak někde mezi. Chce být totiž straš­ně moc dal­ším vele­be­ným por­trétem veli­ká­na toho­to spor­tov­ní­ho odvět­ví, nicmé­ně nezvlá­dá napl­nit základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ky prá­vě tako­vé­ho fil­mu.

Předně je to pro­blém samot­ní výstav­by pří­bě­hu Roberta Durána. Režírující Jonathan Jakubowicz nezvlá­dá ve svém vlast­ním scé­ná­ři vyvo­lat pří­liš napě­tí, něja­ké gra­da­ce či něja­ký vět­ší emo­ci­o­nál­ní náboj fil­mu. Durán v jeho podá­ní je totiž jen agre­siv­ní, nic moc neří­ka­jí­cí namyš­le­ný hru­bi­án, kte­rý nepro­jde téměř žád­ným vývo­jem v rám­ci fil­mu, i když se vás tvůr­ci o tom sna­ží pře­svěd­čit. Místo něja­ké­ho vět­ší­ho zapo­je­ní divá­ka do fil­mu tak nastá­vá observa­ce před­sta­ve­né­ho děje bez vět­ší­ho zájmu, kde i původ­ně zamýš­le­né sil­né momen­ty ze živo­ta sku­teč­né­ho boxe­ra vyzní­va­jí tak tro­chu na prázd­no.  

Zpracování samot­né­ho fil­mu je více­mé­ně fajn, jen ty mas­ky by mož­ná tro­chu vět­ší péče zaslou­ži­ly. Herecky se pak jed­ná o čis­to­krev­ný prů­měr, kde nikdo nevy­bo­ču­je ze sne­si­tel­né­ho, ale ničím zvlášt­ní­ho poje­tí před­sta­vo­va­ných postav. Robert DeNiro jede na vol­no­běh, což u něj je bohu­žel v posled­ní době stá­le více čas­té, Édgar Ramírez v hlav­ní roli mi v neza­jí­ma­vos­ti zdat­ně sekun­du­je. Ani jeden z nich však nemá na otrav­né­ho Ushera Raymonda, kte­rý pojal pode­zře­ní, že umí hrát. Nad rámec toho­to vše­ho se pak sty­lis­tic­ky jed­ná o žánro­vou ruti­nu, kde je mož­ná až pří­liš mís­ty vidět počí­ta­čo­vá úpra­va poza­dí.

Hands of Stone je tak i přes veš­ke­ré nadě­je jen prů­měr­ným, ničím neza­jí­ma­vým spor­tov­ním dra­ma­tem o jed­nom vel­kém boxe­ro­vi, kte­ré nedo­ká­za­lo pro­mě­nit v dobrou podí­va­nou ani rela­tiv­ně zají­ma­vý život­ní pří­běh. Suché, bez nábo­je či napě­tí a hlav­ně straš­ně nuce­né. Pokud pat­ří­te mezi fana­ti­ky do boxu, asi nemá smy­sl vám tuhle podí­va­nou roz­mlou­vat. Čekáte-li ovšem sluš­né spor­tov­ní dra­ma na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu, čekej­te dále, neboť to se tu sku­teč­ně nezro­di­lo. Spíše než alter­na­ti­va k Rockymu nebo Hurikánu v rin­gu se tak jed­ná o laci­né béč­ko, kte­ré se sna­ží prá­vě na reno­mé tako­vých­to sním­ků při­ži­vit.            

Více na Kritiky.cz
Call of Duty: Modern Warfare se za méně než rok prodalo přes... Call of Duty: Modern Warfare se za méně než rok prodalo přes 30 milionů kopií...
#1894: Nejmocnější hrdinové Marvelu 63: West Coast Avengers - 50 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 63: West Coast Avengers (West Coast Avengers)Vydalo Hachette Fascic...
Divadlo Sklep_ Böhmen und Mähren ...
Cersei Lannister – Hra o Trůny „Pro svou rodinu udělám věci, jaké si ani nedovedeš představit…Miluju svého bratra, sv...
Zombik – 33 ...
Naprosto tuc­to­vé boxer­ské dra­ma bez vět­ší­ho nápa­du. Hands of Stone mění jed­no­ho z veli­ká­nu boxu v neza­jí­ma­vé­ho roz­maz­le­né­ho frac­ka, kte­rý vám bude po dobu dvou hodin v kině úpl­ně vol­ný. Po všech ohle­dech prů­měr­ný film, kte­rý se k veli­ká­nům žán­ru ani zda­le­ka nepři­blí­žil. A neza­chrá­nil to ani znudě­ný Robert DeNiro.   
25% Box
25% Panama
25% Politika
25% Nucenost

Ruce z kame­ne
(Hands of Stone)
Akční / Drama / Životopisný / Sportovní
USA / Panama, 2016, 116 min

Režie: Jonathan Jakubowicz
Scénář: Jonathan Jakubowicz
Kamera: Miguel Ioann Littin Menz
Hudba: Angelo Milli

Hrají: Robert De Niro, Édgar Ramírez, Usher Raymond, Ana de Armas, Yancey Arias, Óscar Jaenada, Ellen Barkin, John Turturro, Reg E. Cathey, Drena De Niro, Rubén Blades, Adrian Scott, Robb Skyler, Ken Oefelein
Producenti: Claudine Jakubowicz, Jonathan Jakubowicz, Carlos Garcia de Paredes

Střih: Ethan Maniquis
Scénografie: Tomas Voth
Kostýmy: Bina Daigeler


USA V kinech od: 26.08.2016 The Weinstein Company

http://www.csfd.cz/film/282362-hands-of-stone/
http://www.imdb.com/title/tt1781827/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Znělka 32. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU29. května 2018 Znělka 32. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU Posted in Videa
  • Matěj to už nedává! | Survivor CZ&SK26. ledna 2022 Matěj to už nedává! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Febiofest 201613. února 2016 Febiofest 2016 Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema Pozvání na třiadvacátý Mezinárodní […] Posted in Festivaly
  • Pád do tmy - The Descent9. srpna 2006 Pád do tmy - The Descent Pád do tmy je důkazem, že někdy neprávem končí zajímavé filmy rovnou ve videopůjčovnách, aniž by se někdo namáhal nabídnout je v našich kinech. Je to škoda, jelikož The Descent je kvalitní […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - 2. série: Epizody 1 a 25. října 2023 Loki - 2. série: Epizody 1 a 2 Poté, co Loki (Tom Hidleston) a Sylvie (Sophia Di Martino) přispěli k rozbití daných zákonitostí časoprostoru, bojuje titulní antihrdina v druhé řadě svého seriálu o záchranu samotné duše […] Posted in TV Recenze
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze11. května 2017 Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat zlatý pohár. Ještě než začnou s jeho hledáním, tak trochu napálí Mudru s čištěním bot. Tři […] Posted in Recenze knih
  • Jiřina Jirásková7. ledna 2013 Jiřina Jirásková Jiřina Jirásková (17. února 1931 - 7. ledna 2013, Praha) byla česká herečka, partnerka českého filmového a televizního režiséra Zdeňka Podskalského. Vystudovala Pražskou konzervatoř, […] Posted in Profily osob
  • Tři stupně fyzioterapie20. srpna 2021 Tři stupně fyzioterapie Posted in Komiks
  • Game of Death (2017)4. května 2020 Game of Death (2017) Zábavný a krvavý slasher ve stylu Jumanji, ale nic navrch.Parta teenagerů začne hrát podivnou hru Game of Death, která jim rozkáže zabít 24 lidí a pokud tak neučiní začnou jim explodovat […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50832 s | počet dotazů: 285 | paměť: 69890 KB. | 03.12.2023 - 08:24:08