Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ruce z kamene | Hands of Stone [55%]

Ruce z kamene | Hands of Stone [55%]

rp hands of stone movie 4.jpg
rp hands of stone movie 4.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Filmový pod­zim se poma­lu lou­čí a s ním se stu­dia sna­ží do kin dostat zají­ma­vé fil­my před­tím, než se o pří­zeň divá­ků začnou pokou­šet vel­ké vánoč­ní bloc­kbus­te­ry a rodin­né fil­my. Tento pre­mi­é­ro­vý víkend měl do kin u nás jít původ­ně také sní­mek Hands of Stone, ve kte­ré se Robert DeNiro v krát­ké době vra­cí podru­hé k téma­ti­ce pro­fe­si­o­nál­ní­ho boxu, kte­rá z něj díky Zuřícímu býko­vi před mno­ha lety pomoh­la udě­lat hvězdu. Nyní ovšem niko­liv jako zápas­ník, ale legen­dár­ní boxer­ský tre­nér Ray Arcel. Filmová novin­ka totiž sle­du­je vze­stup a pád boxe­ra Roberta Durána, kte­ré­ho Arcel na sklon­ku svo­jí kari­é­ry tré­no­val...  


Roberto Durán (Édgar Ramírez) je při­ro­ze­ný talent. Jeho nadá­ní pro box bylo patr­né už od dět­ství, kdy prá­vě k tomu­to spor­tu při­čichl. Díky nesta­bil­ní situ­a­ci v jeho rod­né Panamě ovšem také začal pohr­dat auto­ri­ta­mi a pře­de­vším také začal pohr­dat vším ame­ric­kým. Proto je veli­ce roz­la­děn v momen­tě, kdy mu jeho mana­žer při­ve­de stár­nou­cí­ho ame­ric­ké­ho tre­né­ra Raye Arcela (Robert DeNiro), kte­rý za svo­ji kari­é­ru tré­no­val nespo­čet svě­to­vých šam­pi­o­nů napříč růz­ný­mi váho­vý­mi kate­go­ri­e­mi.  Pokud ovšem chce být Roberto svě­to­vým šam­pi­o­nem, musí ale­spoň v tomhle pří­pa­dě udě­lat výjim­ku... 

Boxerských fil­mů je posled­ní dobou zase dost. Žánr jako by se s Rockym vyčer­pal a vyjma něko­li­ka poku­sů o soš­ky nej­cen­něj­ší, se toho v tom­to žán­ru mno­ho neu­dá­lo. V posled­ních letech ale jako­by ten­to druh fil­mo­vé zába­vy nara­zil dru­hou mízu, a to ať již v rovi­nách umě­lečtě­ji polo­že­ných fil­mů (jako byl loň­sky spin-off Rockyho Creed), tak i v rám­ci fil­mů pro všech­ny věko­vé kate­go­rie (od kome­dií s Kevinem Jamesem, přes video­béč­ka až po tře­ba nedáv­nou spor­tov­ní kome­dii Zpátky do rin­gu). Novinka Hands of Stone je pak někde mezi. Chce být totiž straš­ně moc dal­ším vele­be­ným por­trétem veli­ká­na toho­to spor­tov­ní­ho odvět­ví, nicmé­ně nezvlá­dá napl­nit základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ky prá­vě tako­vé­ho fil­mu.

Předně je to pro­blém samot­ní výstav­by pří­bě­hu Roberta Durána. Režírující Jonathan Jakubowicz nezvlá­dá ve svém vlast­ním scé­ná­ři vyvo­lat pří­liš napě­tí, něja­ké gra­da­ce či něja­ký vět­ší emo­ci­o­nál­ní náboj fil­mu. Durán v jeho podá­ní je totiž jen agre­siv­ní, nic moc neří­ka­jí­cí namyš­le­ný hru­bi­án, kte­rý nepro­jde téměř žád­ným vývo­jem v rám­ci fil­mu, i když se vás tvůr­ci o tom sna­ží pře­svěd­čit. Místo něja­ké­ho vět­ší­ho zapo­je­ní divá­ka do fil­mu tak nastá­vá observa­ce před­sta­ve­né­ho děje bez vět­ší­ho zájmu, kde i původ­ně zamýš­le­né sil­né momen­ty ze živo­ta sku­teč­né­ho boxe­ra vyzní­va­jí tak tro­chu na prázd­no.  

Zpracování samot­né­ho fil­mu je více­mé­ně fajn, jen ty mas­ky by mož­ná tro­chu vět­ší péče zaslou­ži­ly. Herecky se pak jed­ná o čis­to­krev­ný prů­měr, kde nikdo nevy­bo­ču­je ze sne­si­tel­né­ho, ale ničím zvlášt­ní­ho poje­tí před­sta­vo­va­ných postav. Robert DeNiro jede na vol­no­běh, což u něj je bohu­žel v posled­ní době stá­le více čas­té, Édgar Ramírez v hlav­ní roli mi v neza­jí­ma­vos­ti zdat­ně sekun­du­je. Ani jeden z nich však nemá na otrav­né­ho Ushera Raymonda, kte­rý pojal pode­zře­ní, že umí hrát. Nad rámec toho­to vše­ho se pak sty­lis­tic­ky jed­ná o žánro­vou ruti­nu, kde je mož­ná až pří­liš mís­ty vidět počí­ta­čo­vá úpra­va poza­dí.

Hands of Stone je tak i přes veš­ke­ré nadě­je jen prů­měr­ným, ničím neza­jí­ma­vým spor­tov­ním dra­ma­tem o jed­nom vel­kém boxe­ro­vi, kte­ré nedo­ká­za­lo pro­mě­nit v dobrou podí­va­nou ani rela­tiv­ně zají­ma­vý život­ní pří­běh. Suché, bez nábo­je či napě­tí a hlav­ně straš­ně nuce­né. Pokud pat­ří­te mezi fana­ti­ky do boxu, asi nemá smy­sl vám tuhle podí­va­nou roz­mlou­vat. Čekáte-li ovšem sluš­né spor­tov­ní dra­ma na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu, čekej­te dále, neboť to se tu sku­teč­ně nezro­di­lo. Spíše než alter­na­ti­va k Rockymu nebo Hurikánu v rin­gu se tak jed­ná o laci­né béč­ko, kte­ré se sna­ží prá­vě na reno­mé tako­vých­to sním­ků při­ži­vit.            

Naprosto tuc­to­vé boxer­ské dra­ma bez vět­ší­ho nápa­du. Hands of Stone mění jed­no­ho z veli­ká­nu boxu v neza­jí­ma­vé­ho roz­maz­le­né­ho frac­ka, kte­rý vám bude po dobu dvou hodin v kině úpl­ně vol­ný. Po všech ohle­dech prů­měr­ný film, kte­rý se k veli­ká­nům žán­ru ani zda­le­ka nepři­blí­žil. A neza­chrá­nil to ani znudě­ný Robert DeNiro.   
25% Box
25% Panama
25% Politika
25% Nucenost

Ruce z kame­ne
(Hands of Stone)
Akční / Drama / Životopisný / Sportovní
USA / Panama, 2016, 116 min

Režie: Jonathan Jakubowicz
Scénář: Jonathan Jakubowicz
Kamera: Miguel Ioann Littin Menz
Hudba: Angelo Milli

Hrají: Robert De Niro, Édgar Ramírez, Usher Raymond, Ana de Armas, Yancey Arias, Óscar Jaenada, Ellen Barkin, John Turturro, Reg E. Cathey, Drena De Niro, Rubén Blades, Adrian Scott, Robb Skyler, Ken Oefelein
Producenti: Claudine Jakubowicz, Jonathan Jakubowicz, Carlos Garcia de Paredes

Střih: Ethan Maniquis
Scénografie: Tomas Voth
Kostýmy: Bina Daigeler


USA V kinech od: 26.08.2016 The Weinstein Company

http://www.csfd.cz/film/282362-hands-of-stone/
http://www.imdb.com/title/tt1781827/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #DP146: Garth Ennis bude psát Batmana22. března 2021 #DP146: Garth Ennis bude psát Batmana  Autorem článku je Daniel PaličkaGarth Ennis doteď patří mezi jedny z nejpověstnějších britských autorů vůbec. Neotřelý scénárista, který se do historie zapsal sériemi jako The Boys […] Posted in Recenze komiksů
  • Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve?6. dubna 2020 Westworld - The Mother of Exiles (S03E04) - Dočkáme se souboje Dolores vs. Maeve? Tak už jsme v půlce sezóny. Konečně díl, který stojí za sledování a poprvé jsem si řekl: „OMG – super to jsem nečekal.“ Během prvních třech dílů jsme představili hlavní zápletky série, […] Posted in TV Recenze
  • Nicolas Cage30. června 2014 Nicolas Cage Nicolas Cage, vlastním jménem Nicholas Kim Coppola (* 7. ledna 1964 Long Beach Kalifornie) je americký herec, režisér a producent, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní […] Posted in Profily osob
  • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není […] Posted in Filmové recenze
  • Předstírání a mizející solidarita za časů koronaviru15. února 2021 Předstírání a mizející solidarita za časů koronaviru  Sněhová nadílka, která nám v posledních dnech docela vydatně zásobuje zemi, možná na čas odvrátila pozornost od šílené pandemické krize, z níž zatím není vidět ani pověstné světlo na […] Posted in Články
  • n200907311145 046. srpna 2009 Mrtvé město - Mors omnia aequat Jedná se o krátkou freeware adventuru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stejně zapůsobí i na vás...  PříběhHlavní postavu propustili z blázince, ale důvodů k radosti moc nemá. […] Posted in Recenze her
  • Survivor (1999)14. prosince 2018 Survivor (1999) Jak se vlastně objevil život na naší planetě? Co když je stvoření člověka jen rafinovaným plánem mimozemské civilizace, která s ním má vlastní plány?  Osazenstvo […] Posted in Horory
  • Titulky k Vikings S06E05 - The Key2. ledna 2020 Titulky k Vikings S06E05 - The Key V dnešním dílu se podíváme na volbu nového krále Norska. Lagertha spolu s Gunhild a pomocníky opevňují vesnici proti útoku. Hvitserk má neustále vidiny. Titulky pro vás přeložila […] Posted in Titulky
  • 28 Days Later (2002)7. září 2016 28 Days Later (2002)  Netradiční zombie film nás tentokrát zavede do Londýna a jeho blízkého okolí, jehož obyvatelé byli postiženi agresivním virem... Mladý kurýr Jim se probudí z kómatu v […] Posted in Horory
  • Beatrice Chesnut, Uranio Paes: Enneagram26. dubna 2023 Beatrice Chesnut, Uranio Paes: Enneagram Myslíte, že se dobře znáte? Tak si určete svůj typ  podle enneagramu: Řekla bych, že to je přesnější a lepší způsob než numerologie, astrologie, ale rozhodně nikomu neupírám jeho […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32819 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71680 KB. | 18.06.2024 - 01:34:10