Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Přes noc třicítkou - 13 Going On 30

Přes noc třicítkou - 13 Going On 30

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přes noc tři­cít­kou je vel­mi pove­de­nou vari­a­cí na dnes již kla­sic­kou kome­dii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlav­ní záplet­ka, kte­rá spo­čí­vá v tom, že se přes noc z čer­stvé­ho puber­ťá­ka sta­ne dospě­lý jedi­nec (ale­spoň, co se týče fyzic­ké strán­ky), kte­rý se musí vypo­řá­dat s nástra­ha­mi všed­ní­ho živo­ta v napros­to odliš­ném svě­tě, na kte­rý nebyl dosud zvyk­lý, ale také vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny před­sta­vi­te­lů ústřed­ních postav.

Zatímco ve Velkém byl hrdi­na muž­ské­ho pohla­ví v Přes noc tři­cít­kou je to dív­ka jmé­nem Jenna (Christa B. Allen). Ta je, jako téměř kaž­dá, tři­nác­ti­le­tá hol­ka nespo­ko­je­ná se svým živo­tem. Jejím přá­ním je stát se úspěš­nou tři­cít­kou. A díky kou­zel­né­mu práš­ku od své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Matta (Sean Marquette) se den po svých naro­ze­ni­nách pro­bu­dí jako dospě­lá Jenna (skvě­lá Jennifer Garner), redak­tor­ka své­ho oblí­be­né­ho časo­pi­su Poise, kte­rá má ve spr­še nahé­ho muže. I když být dospě­lou byl její sen, je troš­ku pro­blém, že duší je ješ­tě malou hol­kou, ale v těle dospě­lé. Ihned vyhle­dá Matta (Mark Ruffalo). Jenže zatím­co Jenna se sta­la ženou za jed­nu noc, pro všech­ny ostat­ní uběh­lo 17 let…

S tím je spo­jen dru­hý pod­stat­ný roz­díl mezi Velkým a Přes noc tři­cít­kou (prv­ním je pohla­ví hlav­ních hrdi­nů), a to zatím­co Josh z prv­ní­ho jme­no­va­né­ho fil­mu se stal dospě­lým, aniž by se oci­tl v jiném časo­vém obdo­bí, Jenna „pro­spa­la“ 17 let. To zna­me­ná, že Josh může začít napros­to nový život, ale Jenna se oci­tá pří­mo ve víru dění a nezbý­vá jí než se při­způ­so­bit.

To jis­tě vyža­do­va­lo vel­ký talent na před­sta­vi­tel­ce hlav­ní role, ale stej­ně jako Tom Hanks ve Velkém, i Jennifer Garner roze­hrá­vá herec­ký kon­cert. Přestože se zatím před­sta­vi­la jako akč­ní posta­va (seri­ál Alias, Daredevil), kome­di­ál­ní polo­ha jí sedí skvě­le. Své posta­vě pro­půj­či­la dětin­skou roz­to­mi­lost a roz­ver­nost, ale i v dra­ma­tic­kých oka­mži­cích se neztrá­cí. Nedokáži si před­sta­vit niko­ho, kdo si jí v Přes noc tři­cít­kou ihned neza­mi­lu­je.

To ostat­ně pla­tí o celém titu­lu, kte­rý si musí kaž­dý vyzna­vač humo­ru oblí­bit. Povedené, řeme­sl­ně pre­ciz­ně odve­de­né gagy musí vylou­dit úsměv na tvá­ři i toho nej­vět­ší­ho pesi­mis­ty, a pokud ne, tak nespou­ta­né dová­dě­ní Jennifer Garner urči­tě. Stejně pří­jem­ná je i vizu­ál­ní sty­li­za­ce, kte­rá díky své pes­t­ro­ba­rev­nos­ti při­po­me­ne dět­ský svět. A hud­ba pro změ­nu evo­ku­je osm­de­sá­tá léta, kte­rá byla ve zna­me­ní Michaela Jacksona a Madonny.

Chybou by bylo nezmí­nit se i o dal­ších zástup­cích herec­ké­ho ansáblu jako je Judy Greer (Svatby pod­le Mary, Vesnice) nebo Andy Serkis, kte­rý pro­půj­čil svou mimi­ku a pohy­by Glumovi z Pána prs­te­nů.

Neměl bych zapo­me­nout, že ani ten­to­krá­te nebu­de­te ochu­ze­ni o urči­té morál­ní pou­če­ní a roman­tic­kou rovi­nu. Ono pou­če­ní je sym­pa­tic­ky naiv­ní – ne všech­ny sny jsou, i když nám to tak může z počát­ku při­pa­dat, ve sku­teč­nos­ti tak osl­ni­vé. A co se týče roman­ti­ky, tak Jenny se zami­lu­je, urči­tě to není těž­ké uhod­nout, do Matta.

Chvála a chvá­la, nic jiné­ho mě v sou­vis­los­ti s Přes noc tři­cít­kou nena­pa­dá. Rozverná kome­die, kte­rá nabíd­ne všech­ny správ­né ingre­di­en­ce, kte­rý žánr vyža­du­je a navíc v hlav­ní roli osl­ní Jennifer Garner. Jestliže jste si oblí­bi­li titul Velký, bude­te z Přes noc tři­cít­kou vyslo­ve­ně nad­še­ni. Nese se ve stej­ném duchu a nabí­zí stej­ně neo­do­la­tel­né kouz­lo, jakým dis­po­nu­je sní­mek z roku 1988.

Proč bys­te měli film vidět?

1. Jennifer Garner je doslo­va okouz­lu­jí.
2. Je vel­mi podob­ný kla­si­ce jmé­nem Velký.
3. Určitě vás roze­smě­je.

Co se nemu­sí kaž­dé­mu líbit?

1. To, že asi nikdy nepo­zná­me niko­ho tak okouz­lu­jí­cí­ho jako je Jennifer Garner.
2. To, že je film vel­mi podob­ný kla­si­ce jmé­nem Velký.
3. To, že nee­xis­tu­je více titu­lů, kte­ré urči­tě roze­smě­jí.


Podívejte se na hodnocení Přes noc třicítkou na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43754 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72245 KB. | 20.05.2024 - 02:35:48