Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shazam! – Recenze – 60%

Shazam! – Recenze – 60%

rev 1 SHZM 04741rv2 High Res JPEG28129
rev 1 SHZM 04741rv2 High Res JPEG28129
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Čtrnáctiletý Billy (Asher Angel) žije ve Philadelphii, kde si pro­šel řadou pěs­toun­ských rodin, ale ze všech dří­ve nebo poz­dě­ji ute­kl. Nyní žije v domě man­žel­ské­ho páru, kte­rý se kro­mě něj ujal dal­ších pěti dětí.
Mezitím jaký­si moc­ný čaroděj-ochránce svě­tů hle­dá své­ho nástup­ce a po desít­kách let pát­rá­ní po vhod­ném kan­di­dá­to­vi si vybe­re prá­vě Billyho, jenž se sta­ne nosi­te­lem nad­při­ro­ze­ných schop­nos­tí, při­su­zo­va­ných řec­kým bohům. Kdykoli od té chví­le Billy vyslo­ví jmé­no „Shazam“, sta­ne se z něj super­hr­di­na s tělem a tvá­ří dospě­lá­ka (a hra­je ho v tu chví­li Zachary Levi), a opě­tov­ným vyslo­ve­ním téhož jmé­na se zas vrá­tí do své původ­ní dět­ské podo­by.
Následně se Billy věnu­je expe­ri­men­to­vá­ní se svý­mi schop­nos­ti, aniž by tušil, že ho čeká zatěž­ká­va­cí zkouš­ka. Na sto­pě je mu totiž pomstou, mocí a hně­vem zasle­pe­ný pro­tiv­ník Dr. Thadeuss (Mark Strong), vyzbro­je­ný nejen iden­tic­ký­mi schop­nost­mi, ale i sed­mi démo­nic­ký­mi mon­st­ry, repre­zen­tu­jí­cí­mi smr­tel­né hří­chy.
Shazam! – Recenze
Zdroj fotek: Vertical Entertainment


Shazam je super­hr­di­na ze stá­je DC Comics, kte­rý umí létat, je neprů­střel­ný, má nad­lid­skou sílu a rych­lost a z rukou mu vystře­lu­jí bles­ky. Děj se zjev­ně ode­hrá­vá ve stej­ném svě­tě, v němž exis­tu­jí také Superman, Batman a dal­ší čle­no­vé Ligy spra­ve­dl­nos­ti (nicmé­ně sami ve fil­mu nevy­stu­pu­jí). Na roz­díl od jiných sním­ků z toho­to uni­ver­sa je však Shazam! pod­stat­ně odleh­če­něj­ší a kome­di­ál­něj­ší a dokon­ce si i dělá legra­ci sám ze sebe a ze super­hr­din­ské­ho žán­ru obec­ně (podob­ně jako Deadpool od kon­ku­renč­ní­ho Marvelu).
Zachary Levi úspěš­ně hra­je doce­la vtip­nou paro­dii na super­hr­di­ny s duší čtr­nác­ti­le­té­ho klu­ka a díky jeho kome­di­ál­ní­mu výko­nu je řada scén poměr­ně legrač­ní a/nebo roz­to­mi­lá. Samotná posta­va Billyho, kte­rý zdr­há od při­dě­le­ných pěs­toun­ských rodin, aby mohl hle­dat svou bio­lo­gic­kou mat­ku, jíž se před lety ztra­til v zábav­ním par­ku, však sama o sobě pří­liš zají­ma­vá není (a navíc se ve své super­hr­din­ské podo­bě čas­to cho­vá jako namyš­le­ný sobec­ký kre­tén). Asher Angel navíc v roli Billyho není ani z polo­vi­ny tak zábav­ný jako Zachary Levi.
O něco pozo­ru­hod­něj­ší jsou Billyho „sou­ro­zen­ci“, jež mu nevá­ha­jí podat v boji se zlem pomoc­nou ruku, a kte­ří jsou namí­chá­ni záměr­ně tak, aby pokry­li co nej­ví­ce lid­ských typů. Nechybí komik­so­vý nerd cho­dí­cí o ber­li, čer­noš­ská vegan­ka, na video­hrách závis­lý Asiat, kluk s nad­vá­hou a děv­če hlá­sí­cí se na vyso­kou ško­lu. Záporák Marka Stronga je pak před­sta­ven coby zámož­ný dědic vel­ké rodin­né fir­my, jehož v dět­ství nega­tiv­ně ovliv­nil jeho nároč­ný a tvr­dý otec.
Shazam! – Recenze

Jelikož je ale Shazam! v pod­sta­tě fil­mem o tem­ném super-záporákovi s magic­kým okem a démo­nic­ký­mi posko­ky, kte­rý dostá­vá těž­ce na frak od ban­dy dětí a nác­ti­le­tých, kte­ří ani pořád­ně nevě­dí, co děla­jí, tak tím auto­ma­tic­ky vytvá­ří jis­tou opti­ku, v rám­ci níž jej nelze brát na jaké­ko­li úrov­ni váž­ně. Z toho důvo­du pak ale nelze brát moc váž­ně ani ty pasá­že, kte­ré zřej­mě měly být seri­óz­něj­ší, a v nichž se řeší něčí přá­tel­ství, něčí minu­lost nebo se svá­dě­jí líté boje mezi hlav­ním hrdi­nou a jeho pro­tiv­ní­kem, kte­rý je coko­li, jen ne kome­di­ál­ní posta­va.

Posel­ství fil­mu pak spo­čí­vá v šíře­ní pře­váž­ně rodin­ných a kama­rád­ských hod­not a v pozi­tiv­ním sdě­le­ní, že rodi­na by měla táh­nout za jeden pro­vaz, což vyzní­vá v pří­pa­dě Billyho a jeho pěs­toun­ské­ho domo­va ohrom­ně při­ro­ze­ně, pří­jem­ně a nevtí­ra­vě. Na dru­hou stra­nu je ale Shazam! také fil­mem, v němž mat­ka naschvál odvrh­ne své dítě, pro­to­že je pro ni život bez něj jed­no­duš­ší, a v němž hlav­ní zápo­rák bez ser­vít­ků popra­ví své­ho otce i bra­t­ra za to, jak se k němu dří­ve cho­va­li – což už tak úpl­ně rodin­né není. Že je Shazam! určen zejmé­na star­ším dětem, doklá­dá pak i vzhled zmí­ně­ných démo­nic­kých mon­ster, kte­rá by moh­la mlad­ší­mu pub­li­ku při­pa­dat až moc děsi­vá. V tom­to ohle­du se neza­přou horo­ro­vé koře­ny reži­sé­ra Davida F. Sandberga, tvůr­ce sním­ků Zhasni a zemřeš či Annabelle 2: Zrození zla.
Dokud si Shazam! uta­hu­je ze super­hr­din­ské­ho žán­ru, tak je to super. Dokud vytvá­ří kome­dii z toho, že Billy vypa­dá jako dospě­lý muž, ale uvnitř je čtr­nác­ti­le­tým chlap­cem, tak je to taky super. Problém nastá­vá, když se sna­ží těžit humor i z něče­ho jiné­ho, neb to mu už nejde tak hlad­ce. A ješ­tě vět­ší pro­blém je, když se sna­ží na někte­rých mís­tech půso­bit váž­ně a dra­ma­tic­ky, pro­to­že v tom selhá­vá zce­la. Zkrátka jde o sluš­nou nezá­vaz­nou zába­vu, mís­ty dost vtip­nou (sem tam i poměr­ně sofis­ti­ko­va­ně), kte­rá se v rám­ci fil­mo­gra­fie DC Comics řadí do kate­go­rie střed­ně zda­ři­lých kous­ků.


Podívejte se na hodnocení Shazam! na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38183 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72177 KB. | 23.04.2024 - 11:58:43