Kritiky.cz > Recenze knih > Světlo ženy

Světlo ženy

světlo.ženy
světlo.ženy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Světlo ženy je obdi­vu­hod­ná kni­ha, kte­rá mě vel­mi doja­la pro své nad­ča­so­vé myš­len­ky, ale i pro­to, že je nejen plná všu­dypří­tom­né­ho smut­ku, ale i nikdy nehy­nou­cí nadě­je. 

Jednoho dne se na jed­né z paříž­ských ulic náhod­ně pot­ka­jí muž se ženou, oba nesou­cí si v duši smu­tek a zármu­tek. Stejně jako je náho­da dala a sved­la dohro­ma­dy, tak se i oni dva dáva­jí postup­ně sbli­žu­jí a pozná­va­jí.

Společným prv­kem, na jehož zákla­dě se poma­lu dáva­jí dohro­ma­dy je, že oba ve stej­nou dobu pro­ží­va­jí vel­mi osu­do­vou boles­ti­vou ztrá­tu svých nej­bliž­ších. Oba hle­da­jí­cí svůj záchran­ný „pří­stav“, kde by moh­li napl­no zakot­vit a zno­vu pocí­tit nával poci­tu štěs­tí, ode­vzdá­ní se, a hlav­ně pryč od tíži­vé­ho samo­ty a smut­ku.

Hlavním hrdi­nou je Michel, jež nás celým pří­bě­hem pro­vá­zí: Je to pilot, kte­ré­mu nedáv­no zemře­la man­žel­ka Yannick na rako­vi­nu, a s jejichž ztrá­tou se jen vel­mi těž­ko vyrov­ná­vá a sna­ží se zno­vu obje­vit smy­sl své­ho živo­ta, hle­da­jí­cí ono pomy­sl­né svět­lo na kon­ci tune­lu, jež by vrá­ti­lo do jeho živo­ta novou nadě­ji a paprsky prcha­vé­ho štěs­tí a lás­ky.

Osamělá bělo­vla­sá Lýdie je na tom obdob­ně jako Michel, i ona se cítí osa­mo­ce­ná a utá­pě­jí­cí se ve svých vlast­ních výčit­kách svě­do­mí, že po auto­ne­ho­dě, kdy ztra­ti­la své jedi­né dítě - dce­ru, pře­sta­la milo­vat své­ho man­že­la Alaina, kte­rý byl posti­žen Wernickeho afá­zií, a žád­ným způ­so­bem nedo­ká­že kon­t­ro­lo­vat svo­jí řeč.

Oba pro­ží­va­jí osob­ní a nena­hra­di­tel­né ztrá­ty, cítí se bez­moc­ní, nešťast­ní a osa­mo­ce­ní. Jejich spo­leč­né setká­ní, jed­na spo­leč­ná noc je nato­lik sblí­ží a dá dohro­ma­dy, že v sobě obje­ví dosud neskry­té city, o kte­rých si dáv­no mys­le­li, že navždy zemře­ly s odcho­dem jejich nej­bliž­ších.

Pomalými krůč­ky mezi nimi vzni­ká vel­mi křeh­ké a něž­né pou­to plné lás­ky a ode­vzdá­ní se, jež je pod­trh­nu­to řadou dlou­hých a emo­ce­mi nadi­tých roz­ho­vo­rů, jež roze­bí­ra­jí téma lás­ky, part­ner­ství a nehy­nou­cí tou­hy.

„Když se sejdou dvě bez­na­dě­je, může z toho sice vznik­nout nadě­je, ale to je jen důkaz toho, že nadě­je je schop­ná vše­ho…“ 

Kromě vel­ké­ho množ­ství myš­le­nek, kte­ré vás doslo­va donu­tí zamys­let se, zde obje­ví­te i úsměv­né his­tor­ky napří­klad ze setká­ní se seňo­rem Galbou a jeho drezú­rou tan­čí­cích psů.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Grantchester S04E01 - Episode #4.1 V dnešním dílu Sidney řeší přípravu na slavnost. Do toho se stane vražda a Sidney opět pom...
Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte ...
Nevinné lži – video z tiskové konference ...
Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový př...
Solo: Star Wars Story | Solo: A Star Wars Story Univerzum Star Wars se pomalu ale jistě rozrůstá. Poté co se po akvizici Disney rozhodli tv...

světloženy1

Kniha je napsá­na v melan­cho­lic­kém duchu, plná dlou­hých dia­lo­gů a pole­mi­zo­vá­ní o lás­ce, nadě­ji, samo­tě, bez­na­dě­ji, ale i smr­ti a odci­ze­ní se. Myšlenky, kte­ré vás svo­jí hloub­kou nene­cha­jí chlad­ný­mi a donu­tí vás nevě­dom­ky se nad nimi zamys­let např.:

1)      Lidi vždyc­ky pře­há­ně­jí. Namlouvají si, že je konec. Poslouchají zadý­cha­nou indi­án­skou flét­nu. Žijí sami, aby si doká­za­li, že to jde. Ale na něko­ho cizí­ho se díva­jí, jako by to ješ­tě bylo mož­né. A ješ­tě vám pro­zra­dím, že vím i tohle: dva nešťast­ní ješ­tě nejsou záru­kou toho, že spo­lu budou šťast­ní. Když se sejdou dvě bez­na­dě­je, může z toho sice vznik­nout nadě­je, ale to je jen důkaz toho, že nadě­je je schop­ná vše­ho... nepři­šel jsem sem žeb­rat....

2)      To, co vztah roz­klá­dá, ho nako­nec jedi­ně zpev­ní. Potíže, kte­ré dva lidi roz­dě­lu­jí, je nako­nec sblí­ží, a když ne, tak potom k sobě nepa­t­ři­li. Dva nešťast­ní­ci, co špat­ně pře­ho­di­li výhyb­ku a oct­li se spo­lu....

3)      „Láska rozu­mí vše­mu, má na všech­no odpo­věď, všech­no vyře­ší, jen jí dát vol­ný prů­chod. Stačí si před­pla­tit lítač­ku a přestou­pit.“ Opravdu jsem ho milo­va­la, deset let. A když už jsem ho nemi­lo­va­la, sna­ži­la jsem se ho milo­vat ješ­tě víc. Chápete to?“ „Pocit viny. Člověk cítí hanbu. Nechce si to při­pus­tit. Bojuje. Čím míň milu­je, tím víc se sna­ží. Občas tak usi­lov­ně, že se z toho začne dusit. Ostatně, těm naho­ře se nelí­bí ani tak naše výhry nebo pro­hry, ale nád­he­ra naše­ho úsi­lí.“

4)      A člo­věk nemů­že opus­tit něko­ho v neštěs­tí jen pro­to, že už ho nemi­lu­je... ale musí s ním zůstá­vat prá­vě pro­to, že už ho nemi­lu­je?

5)      Člověk se brá­ní, jak to jde. Ale jest­li jed­nou pře­sta­nu milo­vat, tak pro­to, že už nebu­du mít plí­ce. Jste tu, je tu i svět­lo ženy, neštěs­tí pře­stá­vá být vlast­nos­tí živo­ta. Je pět hodin ráno, urči­tě už je po všem, nezů­stal kámen na kame­ni a to zna­me­ná jen jedi­né: při­šel čas sta­vět. Když se všech­no zhrou­tí, nastá­vá chví­le, kdy je všech­no nedo­tče­né.

Pokud si pře­je­te pře­číst něja­kou odde­chov­ku, kde je vel­mi pros­tý děj, jen pár hlav­ních a pro­ta­go­nis­tů, a jako třeš­nič­ka na dor­tě, je kni­ha navíc skrz na skrz pro­špi­ko­va­ná „hlu­bo­ký­mi myš­len­ka­mi“ o lás­ce a o vzta­hu  mezi mužem a ženou, o jejich vzá­jem­ném pou­tě a souzně­ní, je „Světlo ženy“ tou pra­vou kni­hou pro vás.

Více na Kritiky.cz
19. listopadu v 18:00 se uskuteční pátá Night City Wire.... 19. listopadu v 18:00 se uskuteční pátá Night City Wire. Prezentace bude zaměřená na rockerbo...
Měsíčková mast Měsíčková mast je nejvhodnější na odřeniny, pohmožděniny nebo na bolavé žíly. Suroviny...
Star Trek: Picard The Star Gazer & Penance (S02E01-S02E02) Picard se vrátil. Po Kirkovi, který již slaví téměř devadesát let, je nový seriál Picard v...
Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš. Jen málokdy se mi stává, abych usedl k počítači, odklikal Word a nevěděl, jak zařadit rych...
Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii...

SVĚTLO ŽENY

Napsal: Romain Gary

Přeložil: Tomáš Havel

Vydalo nakla­da­tel­ství Plus v Praze roku 2018

Počet stran: 114

ISBN 978-80-259-1006-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • ŠACH MAT22. dubna 2023 ŠACH MAT Pokud jste si oblíbili knihy, ve kterých není o žhavá pokušení nouze, určitě si nenechte ujít knihu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros […] Posted in Recenze knih
  • Dirigentka-inspirováno skutečným příběhem první úspěšné dirigentky8. dubna 2023 Dirigentka-inspirováno skutečným příběhem první úspěšné dirigentky Do rukou se mně dostává zajímavý román s názvem Dirigentka, jehož autorkou je Maria Petersová. Vydala jej Grada pod značkou COMOPOLIS. Teď už se ale nenechte rušit. Moc ráda bych se s vámi […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
  • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
  • Sestřičky - milé vyprávění o sestřičkách ze 30.let minulého století22. října 2022 Sestřičky - milé vyprávění o sestřičkách ze 30.let minulého století Máte rádi příběhy z lékařského prostředí? Chcete si prožít příjemný příběh o třech studentkách zdravotnické školy v Nemocnici Nightingale? Pojďte si přečíst knihu s názvem Sestřičky, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03211 s | počet dotazů: 288 | paměť: 70078 KB. | 05.12.2023 - 12:32:29