Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům

Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům

MI6a
MI6a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Četl jsem názo­ry, že Mission: Impossible – Fallout je nej­lep­ším akč­ním sním­kem od roku 2012, kdy si kinosá­ly pod­ma­nil Temný rytíř povstal. Někteří fil­mo­ví fajnšme­kři se mnou mož­ná nebu­dou sou­hla­sit, ale dle mého sou­du je šes­té pokra­čo­vá­ní série s agen­tem Ethanem Huntem v podá­ní Toma Cruise ješ­tě kra­pet vyda­ře­něj­ší podí­va­nou než prá­vě tře­tí Batman. Nebál bych se ho ozna­čit ani za nej­lep­ší akč­ní film posled­ních dese­ti let.

U fil­mo­vých sérií se to stá­vá málo­kdy, ale Mission: Impossible je s kaž­dým dal­ším dílem vět­ší a vět­ší lahůd­kou. Fallout je od začát­ku do kon­ce doslo­va pro­špi­ko­ván akcí snad na všech­ny způ­so­by. Dojde na pěs­ti, pře­střel­ky, auta, moto­cy­kly, padá­ko­vé sesko­ky i vrtu­l­ní­ky. A přes­ně jak píšu, všech­no v množ­ném čís­le. Když jsem dumal nad tím, co by fil­mu chy­bě­lo k abso­lut­ní doko­na­los­ti, napadla mě snad jen (par­kou­ro­vá) honič­ka ve sty­lu úvod­ní „jeřá­bo­vé scé­ny“ Casina Royale či Okrsku 13. Tomu se Tom Cruiseů sice blí­ží, ale po budo­vách ská­če osa­mo­cen.

Někteří mož­ná namít­nou, že tu chy­bí něja­ká neza­po­me­nu­tel­ná scé­na jako dubaj­ský mra­kodrap Burdž Chalífa ve čtyř­ce nebo scé­na v ope­ře v pět­ce, což je pod­le mě dáno i tím, že těch nadu­pa­ných momen­tů je tu pros­tě a jed­no­du­še tolik, že žád­ný z nich úpl­ně nevy­ční­vá nad ostat­ní­mi. Když to porov­nám s před­cho­zí­mi díly série, kdy jsem se v někte­rých pasá­žích dro­bet nudil a občas sle­do­val, kolik času zbý­vá do fini­še, tady jsem byl při­ko­ván oči­ma k plát­ně celých 147 minut (ano, počí­tám i titul­ky, kte­ré jsem rov­něž zhlé­dl). Délka mi tedy ten­to­krát nijak neva­di­la, film byl pod­le mě aku­rát­ní i na ten­to způ­sob.

Kdybych měl vypích­nout něco, co bylo o tro­chu méně aku­rát­ní, byl by to scé­nář. Kupříkladu zvra­tů tu bylo občas kra­pet více, než být moh­lo, ale nejed­na­lo se o žád­nou vel­kou nelo­gič­nost, kte­rá by bila do očí a poka­zi­la celý film, jako to u podob­ných sním­ků občas vídá­me. Nutno navíc zmí­nit, že vět­ši­na smr­tel­ní­ků od Mission: Impossible oče­ká­vá pře­de­vším skvě­lou vizu­ál­ní podí­va­nou, což tvůr­ci spl­ni­li na jed­nič­ku.

Tvůrci ze sebe vyždímali maximum

Režizér (a navíc scé­náris­ta) Christopher McQuarrie, jenž v roce 2015 nato­čil i pět­ku s podti­tu­lem Národ gráz­lů, kame­ra­man Rob Hardy a dal­ší lidé, tře­ba i ti, kte­ří se podí­le­li na cho­re­o­gra­fi­ích sou­bo­jů, si zaslou­ží obří uzná­ní. Předvedli nám sou­čas­ný vrchol akč­ní­ho žán­ru a to, co se dá v roce 2018 za 178 mili­o­nů dola­rů (Fallout je nej­draž­ší film série) nato­čit. Navíc bez něja­kých pře­hna­ných počí­ta­čo­vých efek­tů. Když to srov­ná­me s podob­ný­mi fil­my, všech­no vypa­dá až neu­vě­ři­tel­ně reál­ně.

Nechybí ani pár vtip­ných momen­tů a zmí­nit musí­me i her­ce. Nejvíc pro­sto­ru má pocho­pi­tel­ně opět Tom Cruise, na němž je celá série posta­ve­ná.

Tento vtí­pek z fil­mu Panna nebo orel je pod­le mě napros­to výstiž­ný: „Je vyš­ší moc, kte­rá bude sou­dit tvou nemrav­nost.“ Načež Emma Stone odvě­tí: „Tom Cruise?“

Ano, Tom je zkrát­ka holly­wo­od­ský bůh, kte­rý ze sebe ždí­me abso­lut­ní maxi­mum. Nejenže stá­le vypa­dá jako tři­cát­ník, ve svých 56 letech (v době natá­če­ní 55) zvlá­dá bez kaska­dé­rů i akč­ní scé­ny. Při jed­né z nich si dokon­ce zlo­mil kot­ník a natá­če­ní muse­lo být na devět týd­nů poza­sta­ve­no. I díky tomu, že nezmar Tom tuto scé­nu i se zlo­me­ni­nou dokon­čil, moh­li ji tvůr­ci nako­nec pou­žít i ve fil­mu.

Definitivně mě oča­ro­va­la i Rebecca Ferguson, kte­rá jako jedi­ná žena v týmu sérii skvě­le oži­vu­je. Trochu ško­da je snad jen to, že to nej­lep­ší nám tvůr­ci nabíd­li opět zhru­ba v polo­vi­ně fil­mu. Stejně jako ve čtyř­ce, kdy šlo o zmi­ňo­va­ný dubaj­ský mra­kodrap či v pět­ce, kdy se nám o nej­vět­ší adre­na­lín posta­ra­la honič­ka na moto­cy­klech. Drobet pře­pá­le­ný závěr Falloutu s heli­kop­té­ra­mi nao­pak tro­chu kazí do té doby jinak cel­kem rea­lis­tic­ký film.

Závěr

Podle trai­le­rů jsem žád­ný závrat­ný trhák neče­kal a šel jsem si jen užít podob­ně kva­lit­ní podí­va­nou, jako byla před tře­mi lety Mission: Impossible – Národ gráz­lů. Musím ovšem říct, že Fallout mi vyra­zil dech. Podobně skvě­lý akč­ní kou­sek jsem už léta nevi­děl. Naposledy jsem tak­to hltal již zmi­ňo­va­né Casino Royale s Jimmym Bondem. Tak uvi­dí­me, jest­li prá­vě Jimmy 007 ve svém pět­a­dva­cá­tém pokra­čo­vá­ní agen­ta Hunta trumf­ne.

A uvi­dí­me také to, jest­li se za pár let dočká­me sed­mič­ky Mission: Impossible. Někteří zlí jazy­ko­vé tvr­dí, že šlo mož­ná o posled­ní film série, já bych se ovšem vsa­dil, že Tom bude ská­kat po budo­vách i v pět­a­še­de­sá­ti. On sám v jed­nom roz­ho­vo­ru nedáv­no se šibal­ským úsmě­vem pro­hlá­sil, že akč­ních fil­mů a kaska­dér­ských kous­ků se nikdy nevzdá.


Podívejte se na hodnocení Nejlepší na Kinoboxu.


Pažótí verdikt: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90278 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71817 KB. | 29.02.2024 - 23:30:46