Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Můj otec je šílenec | That’s My Boy [25%]

Můj otec je šílenec | That’s My Boy [25%]

rp thats my boy ver2.jpg
rp thats my boy ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

That’s My Boy
http://www.csfd.cz/film/290923-thats-my-boy/
http://www.imdb.com/title/tt1232200/
Alternativní názvy: That’s My Boy, Môj otec je šia­le­nec


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech SR od: 02.08.2012 ITAFilm


Komedie
USA, 2012, 114 min

Režie: Sean Anders
Scénář: David Caspe
Hudba: Rupert Gregson-Williams

Hrají: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester, James Caan, Vanilla Ice, Milo Ventimiglia, Susan Sarandon, Eva Amurri Martino, Will Forte, Blake Clark, Dana Goodman, Ian Ziering, Meagen Fay, Rebecca Marshall, Luenell, Jeffrey Corazzini, Tom Mardirosian, Robert Masiello, Alan Thicke, Nick Swardson, Todd Bridges

Dvakrát do téže řeky nevstou­píš se říká. Také se říká, že fil­my Adama Sandlera jsou vtip­né a baví divá­ky. Poslední léta mně však pře­svěd­či­ly o tom, že ani jed­no z pře­de­šlých tvr­ze­ní není ani z dale­ka prav­da. Sandler mě totiž posled­ně se svým majstršty­kem Jack a Jill pře­svěd­čil o tom, že prav­dě­po­dob­ně nebu­du chtít jeho dal­ší sní­mek vidět. Nebyl bych to ale já, kdy­bych mu pře­ci jen nedal šan­ci před­lo­žit repa­rát ale­spoň prů­měr­ných kva­lit, tedy zhru­ba na úrov­ni, kde se s malý­mi vyjím­ka­mi pohy­bu­je v pod­sta­tě od začát­ku své kari­é­ry. Tím pomy­sl­ným repa­rá­tem měl být sní­mek Můj otec je šíle­nec, kte­rý díky mizer­ným kasov­ním výko­nům za mořem opus­til vody čes­ké dis­tri­buce ješ­tě před uve­de­ním do kin a užít si ho tak moh­li jen divá­ci na Slovensku. Vyplatí se ale čekat na DVD, kte­ré se na nás chys­tá teď na pod­zim?  

Bývalá celebri­ta Donny má pro­blém. Díky své­mu živo­tu, kte­rý se od momen­tu, kdy na základ­ní ško­le pra­vi­del­ně sou­lo­žil se svo­jí uči­tel­kou, kte­ré poz­dě­ji udě­lal dítě, v pod­sta­tě nezmě­nil. Zatímco jeho part­ner­ka skon­či­la ve věze­ní, on si uží­val živo­ta plné­ho uží­vá­ní peněz kte­ré mu jeho slá­va při­nes­la. Po posled­ních letech jej ale má v pal­ci ber­ňák a on už je na mizi­ně. Jeho jedi­nou mož­nos­tí jak zís­kat pení­ze je show, vysí­la­ná pří­mo z věze­ní. K tomu ovšem potře­bu­je své­ho syna. Ten se však v den svých osm­nác­tin osa­mo­stat­nil a se svým otcem již něko­lik let neu­dr­žu­je kon­takt. Podaří se Donnymu obno­vit vztah se svým synem a zachrá­nit si tak krk před  poby­tem v cele?

Oproti své posled­ní roli se Sandler lehce pou­čil. Množství fekál­ní­ho humo­ru se sní­ži­lo ( i když jen mini­mál­ně), trap­nost kles­la zhru­ba na úro­veň sním­ků jako Vodonoš a cel­ko­vě jed­no­du­še o tro­chu zvol­nil opro­ti posled­ně. Bohužel i přes­to to nezna­me­ná, že by byl sní­mek o něco lep­ší. Proč to? Hlavně pro­to, že i když si nemá­te chuť vyškrá­bat debi­li­tou fór­ku oči a roz­jí­mat nad tím, proč Al Pacino musí brát tako­vé­to role jako minu­le, sní­mek vám i přes­to nemá vůbec co nabíd­nout. Pár fór­ků kte­ré mají ale­spoň náznak dob­ře míře­né zába­vy, se zde sice najde, nicmé­ně na sní­mek kte­rý vás zaměst­ná na téměř dvě hodi­ny je to setsa­kra­ment­sky málo. Syndrom vyho­ře­ní hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le je tak čím dál tím oči­vid­něj­ší, což uká­zal i úpa­dek zájmu u´amerického pub­li­ka.   

Co to tedy zna­me­ná pro vás? Jednoduše to, že si tuhle zále­ži­tost může­te v kli­du odpus­tit. I přes pár svět­lých momen­tů je totiž Můj otec je šíle­nec napros­to pod­prů­měr­nou břeč­kou, kte­rá i přes účast zná­mých tvá­ří nedo­ká­že vytě­žit solid­ních 5 minut v kuse u kte­rých bys­te se vylo­že­ně bavi­li. Nudný koktejl kte­rý netře­ba dále roze­bí­rat. Ve všech ostat­ních ohle­dech se totiž jed­ná o čis­to­krev­ný prů­měr kte­ré­ho se válí v kinech za ten rok mra­ky. To co je tu důle­ži­té a mělo by hrát u toho­to fil­mu hlav­ní roli se ovšem nedo­sta­vi­lo a to je zába­va. A to je cel­kem ško­da vezmeme-li v úva­hu, že Adam Sandler je pova­žo­ván za jed­nu z mála hvězd kte­rá doká­že sama o sobe pro­dat kome­dii i se sebe­hor­ší záplet­kou. Tentokrát již tedy defi­ni­tiv­ně, pokud nepři­jde něja­ký zásah z hora, příští kou­sek toho­to komi­ka si radě­ji odpus­tím. A mys­lím, že po dvo­ji­cí sním­ků Jack a Jill a Můj otec je šíle­nec nebu­du sám.  

 Adam Sandler už zachá­zí oprav­du dale­ko. Můj otec je šíle­nec jede přes­ně v kole­jích vyje­tých pře­de­šlým sním­kem Jack a Jill, ten­to­krát však bez hvězdy kte­rá by ze sebe děla­la kašpa­ra. Od toho tu sta­čí sta­rá dob­rá Sandlerova par­ta.  Necelé dvě hodi­ny nudy, fekál­ní­ho humo­ru, nudy a trap­né­ho Sandlera. Komu není rady, tomu není pomo­ci. 


Hodnocení: 25%


Podívejte se na hodnocení Můj otec je šílenec na Kinoboxu.


Koktejl: 
70% Nuda
15% Posmrtná křeč Adama Sandlera
15% Fekální humor

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46843 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71635 KB. | 18.06.2024 - 11:09:59