Kritiky.cz > Články > Reklama nebo Pornografie?

Reklama nebo Pornografie?

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nechtěl jsem původ­ně sice nazý­vat tenhle člá­nek takhle „bul­vár­ně“, ale nako­nec mě nena­padlo nic výstiž­něj­ší­ho. Tímhle člán­kem vlast­ně rea­gu­ji na udá­lost, kte­rá toto léto pěk­ně zatřás­la s hra­ni­ce­mi eti­ky v rekla­mě.

Znáte Shai? Je to fran­couz­ská fir­ma pro­dá­va­jí­cí běž­né oble­če­ní. Nic zvlášt­ní­ho. Jenže jejich reklam­ní kam­paň na výrob­ky je poně­kud mimo zaje­té nor­my, kte­ré dosud v rekla­mě pla­ti­ly. Jejich nová rekla­ma není nic jiné­ho než por­no...

Sami se může­te pře­svěd­čit na www.sexpacking.com, ale nedo­po­ru­ču­ju, zkus­te mi spíš věřit, že vše co zde píšu je prav­da. Sám jsem to hned po začát­ku vypnul (když jsem zjis­til, že infor­ma­ce, kte­ré jsem sly­šel oprav­du nejsou žert a před kame­rou se oprav­du ode­hrá­vá por­no­gra­fic­ká scé­na), tak­že to spí­še budu pro­bí­rat po teo­re­tic­ké strán­ce...

Reklama samot­ná byla zatím pou­ži­ta jen na inter­ne­tu (bohu­dík, do tele­vi­ze ješ­tě nešla...), kde také auto­ři necha­li mož­nost při­spět svým názo­rem do dis­kuz­ní­ho fóra, tak­že pokud jim chce­te říct něco pří­mo do očí, máte mož­nost;). Vlastně se kon­krét­ně jed­ná o rekla­my tři. V té prv­ní jde o sex muže s mužem, ve dru­hé o styk muže a ženy a ve tře­tí o ženu se ženou. Pokaždé pod­le stej­né­ho scé­ná­ře. Pornoherci mají k dis­po­zi­ci jed­nu ovál­nou „mat­ra­ci“, kolem kte­ré rotu­je kame­ra a sní­má veš­ke­ré dění. K tomu hra­je ješ­tě hud­ba a vše je to do ryt­mu sestří­há­no. Při sle­do­vá­ní rekla­my se vám na obra­zov­ce zob­ra­zu­jí zele­né pun­tí­ky, na kte­ré když naje­de­te kur­zo­rem, zob­ra­zí se vám daný odho­ze­ný svr­šek, i s cenov­kou a veli­kostma, jaké jdou sehnat.

Vlastně nechá­pu, jak tohle může někdo udě­lat. Kam až jsme v téhle době zašli? To už se bude za pár let pro­mí­tat por­no i v tele­vi­zi v hlav­ním pro­gra­mu, kte­rý sle­du­jí i děti? Kam to smě­řu­je­me? Co nás ješ­tě čeká?

 

 

Začínají se snad už bor­tit hra­ni­ce nepsa­né eti­ky a za chví­li na nás budou tako­vé­hle rekla­my úto­čit ze všech stran? Mělo by se s tím něco dělat, tohle není nor­mál­ní...

 

Nevim jest­li na to exis­tu­jou něja­ký záko­ny. Jestli ne, tak by se měli sepsat a jest­li ano, tak by se na ně mělo důsled­ně dbát a důsled­ně zakro­čit. Jinak už nevím... je to totál­ní morál­ní úpa­dek.

Toť můj názor, na váš názor je mís­to v komen­tá­řích;)

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43794 s | počet dotazů: 277 | paměť: 72163 KB. | 23.05.2024 - 14:33:23