Kritiky.cz > Speciály > Teorie všeho - Jonathan

Teorie všeho - Jonathan

Teorie
Teorie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Producentka Lisa Bruce pozna­me­ná­vá, že „ten­to film je sku­teč­ně dospě­lým milost­ným pří­bě­hem, kte­rý neod­po­ví­dá obec­né před­sta­vě o pro­cház­ce růžo­vou zahra­dou. Zatímco se všech­na man­žel­ství časem mění a posou­va­jí, man­žel­ství Hawkingových čeli­lo tomu nej­vět­ší­mu tla­ku v těch nej­ra­něj­ších fázích – a přes­to spo­lu zůsta­li tak dlou­ho. To, s čím bojo­va­li, se nepo­do­bá niče­mu, co jsme zatím v milost­ných pří­bě­zích zaži­li, a pod­le mě to je tím důvo­dem, proč ten záznam výji­meč­né­ho sou­ži­tí dvou lidí sto­jí za vidě­ní.“

Felicity Jones při­zná­vá, že ji fas­ci­no­va­lo, že když „byli Stephen a Jane spo­lu, Jane potka­la něko­ho jiné­ho a Stephen ho v jejich domě při­ví­tal. Vznikla tím neob­vyk­lá, ale prav­di­vá dyna­mi­ka mezi tře­mi lid­mi. Zabývala jsem se Janiným vzta­hem se Stephenem, i jejím vzta­hem s Jonathanem.”

Ovdovělý sbor­mis­tr Jonathan Hellyer Jones, kte­ré­ho hra­je Charlie Cox, tvo­ří v pří­bě­hu Teorie vše­ho. Emocionální oblouk „Cítil jsem, že vztah Jane a Stephena dosá­hl bodu, kdy už nemů­že pokra­čo­vat tak, jako dosud,“ říká Jones. „To se také přes­ně uká­že, když se poz­dě­ji obje­ví Elaine [Mason, zdra­vot­ní sest­ra ztvár­ně­ná Maxine Peake]. Je to kom­pli­ko­va­né – a úžas­ně lid­ské.”

Když se Jonathan obje­ví na scé­ně a sta­ne se v pře­kva­pi­vé míře její sou­čás­tí, Marsh usi­lo­val o vyjá­d­ře­ní „poměr­ně krás­né har­mo­nie, kte­rá se vytvo­ří mezi tře­mi dospě­lý­mi. Díky svým spo­leč­ným potře­bám se Jane a Jonathan do sebe zami­lu­jí, což je něco, co musí Stephen akcep­to­vat.”

„Jane je tak tro­chu v kon­cích, když úpl­ně náho­dou potká Jonathana.,“ pozna­me­ná­vá Cox. „Ten začne rodi­ně Hawkingových pomá­hat, ale když obje­ví své city k Jane, uči­ní pře­kva­pi­vé roz­hod­nu­tí. Je to dob­rý člo­věk a sna­ží se dělat ty správ­né věci.”

„Na Anthonyově scé­ná­ři je krás­né, že může­te emo­ci­o­nál­ně souznít se vše­mi těmi tře­mi lid­mi a s jejich milost­ný­mi pří­běhy. Na natá­če­ní vytvo­řil James tak svo­bod­né pro­stře­dí, že jsme se moh­li plně dostat až jádru klí­čo­vých momen­tů ve vzta­hu všech tří postav.“ Marsh oce­ňu­je Coxe za to, že „Jonathanovu náklon­nost k Jane ztvár­nil vel­mi civil­ně. Jeho výkon je výji­meč­ně umě­ře­ný a vyvá­že­ný, což bylo důle­ži­té, pro­to­že jsme tak moh­li uká­zat, že pro něj měl Stephen pocho­pe­ní.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16165 s | počet dotazů: 235 | paměť: 71673 KB. | 21.06.2024 - 20:36:41