Kritiky.cz > Recenze knih > Vše sváteční - tradiční cukroví v moderním provedení

Vše sváteční - tradiční cukroví v moderním provedení

Fab
Fab
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte inspi­ra­ci pro své vánoč­ní peče­ní? Chcete se nau­čit péct cuk­ro­ví v moder­ním podá­ní pod­le ově­ře­ných recep­tů Marie Sandtnerové? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka výbor­né cuk­rář­ky Ivety Fabešové, kte­rá se jme­nu­je Vše slad­ké. Pojďte se spo­leč­ně se mnou poko­chat, inspi­ro­vat či nau­čit péct výbor­né recep­ty na vánoč­ní cuk­ro­ví. 

fabesova obalka 195x255mm 03 page 0001

Hned na začát­ku této kuchař­ky nalez­ne­te život­ní pří­běh Ivety Fabešové, kte­rá nemě­la nikdy jak se říká na růžích ustlá­no, ale s její úžas­nou ver­vou, se kte­rou se do vše­ho vrhá, doká­že pros­tě nemož­né. Na jaké recep­ty se může­te těšit? Především ty slad­ké a nejen to. Např. jak se peče vánočka, jak se plní cuk­rář­ský sáček, jak dělat růz­né pole­vy a krémy, jak vyro­bit laný­že, vaječ­ný likér i indic­ký punč. Naučíte se netra­dič­ní čoko­lá­do­vé a vanil­ko­vé rohlíč­ky, čoko­lá­do­vé řezy, jableč­ný závin, ale také tře­ba cit­ro­no­vou bábov­ku. Autorka neza­po­mně­la i na tra­dič­ní zázvor­ky, per­níč­ky, prac­ny, linec­ké cuk­ro­ví, oře­chy plně­né kré­mem. Můžete se poko­chat nád­her­ným novo­roč­ním dor­tem, košíč­ky s kara­me­lem nebo sma­že­nou růží.

Věřte, že se vám budou samou krá­sou oči pře­chá­zet a budou se vám sbí­hat sli­ny. Předvánoční obdo­bí s sebou při­ná­ší všech­ny tyto báječ­né chu­tě a vůně. Vánoce si bez vanil­ky, oříš­ků či kan­do­va­né­ho ovo­ce nedo­ká­žu před­sta­vit. Tato kuchař­ka je oprav­du pove­de­ná a bude pat­řit ke skvos­tům v mé kuchy­ni i kni­hov­nič­ce. Jelikož mám mno­ho kucha­řek, těším se, že tuto kuchař­ku po Vánocích do ní zařa­dím. Vzhledem k tomu, že jsem se také do peče­ní již pus­ti­la, chtě­la bych se tou­to kuchař­kou inspi­ro­vat. Ráda vyzkou­ším máslo­vé troj­hrán­ky, půl­mě­síč­ky se žlout­ko­vou pole­vou a koči­čí tlap­ky ze strou­ha­ných mand­lí. Kuchařka je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s jed­no­du­chý­mi recep­ty, dopl­ně­na foto­gra­fií hoto­vé­ho cuk­ro­ví. Suroviny jsou běž­ně k sehná­ní v obcho­dech a najde­te zde vše typic­ké pro vánoč­ní peče­ní a to je vanil­ka, kan­do­va­né ovo­ce, oře­chy, čoko­lá­da a mno­ho dal­ších suro­vin.

Životní pří­běh Ivety Fabešové sle­du­ji od začát­ku sou­tě­že a nesmír­ně ji fan­dím.

Autorka se necha­la inspi­ro­vat tra­dič­ní­mi recep­ty od Marie Sandtnerové. V kuchař­ce vás čeka­jí desít­ky ově­ře­ných recep­tů na oblí­be­né čes­ké svá­teč­ní cuk­ro­ví v moder­ním podá­ní.

Ukázka z kni­hy:

Půlměsíčky se žlout­ko­vou pole­vou

Těsto:

240 g hlad­ké mou­ky, 80 g polo­hrubé mou­ky, 320 g man­dlo­vé mou­ky, 200 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, 60 g strou­ha­né hoř­ké čoko­lá­dy (55-70%), špet­ka sko­ři­ce, 220g más­la, 1 vej­ce, 2 žlout­ky, džem na sle­pe­ní, mou­ka na posy­pá­ní

Poleva:

45 g roz­puš­tě­né­ho a vychlad­lé­ho más­la, 3 žlout­ky, 60 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru

Postup:

Nejprve při­pra­ví­me těs­to. Na vál pro­se­je­me mou­ky, cukr,mandlovou mou­ku, čoko­lá­du, sko­ři­ci a do vše­ho při­dá­me na kous­ky nakrá­je­né más­lo.

Přilijeme vej­ce a žlout­ky a vypra­cu­je­me těs­to, kte­ré zaba­lí­me do potra­vi­no­vé fólie. Dáma na hodi­nu do led­ni­ce odle­žet.

Poté těs­to na pomouč­ně­ném vále vyvá­lí­me na tloušť­ku 3mm a vykra­ju­je­me z něj půl­mě­síč­ky, kte­ré dáme na plech vylo­že­ný pečí­cím papí­rem. Vložíme do trou­by pře­dehřá­té na 160°C a peče­me asi 20 minut. Mezitím se při­pra­ví­me pole­vu.

Upečené měsíč­ky pomo­cí nože potře­me pole­vou a ozdo­bí­me.

Můžeme také vždy sle­pit dže­mem. V tom pří­pa­dě pak pole­vou potře­me pou­ze vrch­ní měsí­ček.

Postup pří­pra­vy pole­vy:

Všechny suro­vi­ny na pole­vu dáme do mísy a pomo­cí vařeč­ky a tře­me tak dlou­ho dokud směs úpl­ně nezhoust­ne. Bude to chví­li trvat.

S tou­to pole­vou se skvě­le pra­cu­je a klid­ně ji může­te pou­žít i na jiné cuk­ro­ví.

Několik slov o autor­ce:

Iveta Fabešová (13.4.1984) – účast­ni­ce kuchař­ské sou­tě­že „Na nože“. Studovala na uni­ver­zi­tě Tomáše Bati ve Zlíně a něko­lik let pra­co­va­la jako Office Manager v jed­né úspěš­né deve­lo­per­ské zahra­nič­ní spo­leč­nos­ti. Její vel­kou váš­ní a lás­kou je cuk­ra­ři­na a po vel­kém úspě­chu v rea­li­ty show oblí­be­né­ho a nekom­pro­mis­ní­ho kucha­ře Zdeňka Polreicha „Na nože“ vyda­la svo­ji prv­ní pub­li­ka­ci plných nej­lep­ších fran­couz­ských dezer­tů s názvem Iveta a slad­ká Francie, dále vyda­la kni­hu Ivetiny čes­ké dezer­ty, Sladké a vese­lé s Ivetou, Slavnostní peče­ní s Ivetou.

  • Autorka: Iveta Fabešová
  • Ilustrace: Vladimír Staněk
  • Obálka: Eliška Ungerová
  • Fotografie: Marek Bartoš
  • Žánr: kuchař­ka
  • Počet stran: 176
  • Vydalo: Nakladatelství XYZ v Praze roku 2022 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s
  • ISBN 978-80-7683-234-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81749 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72116 KB. | 19.04.2024 - 01:09:48