Kritiky.cz > Články > Zajímavosti k filmu Auta

Zajímavosti k filmu Auta

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

    Do reži­sér­ské­ho křes­la se vra­cí John Lasseter se sním­kem Auta po  něko­li­ka­le­té pře­stáv­ce - jeho posled­ním režij­ním poči­nem byl sní­mek Toy Story 2: Příběh hra­ček z roku 1999. Během uply­nu­lých sed­mi let se kro­mě vede­ní pro­duk­ce Aut podí­lel na všech vzni­ka­jí­cích fil­mech Pixaru (Příšerky, s. r. o., Hledá se Nemo, Úžasňákovi).
    Tento film se původ­ně jme­no­val „Route 66“ (Silnice 66). Název byl změ­něn na „Auta“, aby nena­zna­čo­val spo­je­ní s tele­viz­ním seri­á­lem „Route 66“ (1960).
    Hudba, kte­rá ote­ví­rá ukáz­ku z toho­to fil­mu je hlav­ním hudeb­ním téma­tem ve fil­mu Život brou­ka (1998).
    Další píseň z ukáz­ko­vé­ho trai­le­ru je „Westbound Sign“ od sku­pi­ny Green Day z jejich alba „Insomniac“ z roku 1995.
    Filmoví ani­má­to­ři nakres­li­li více jak 43.000 náčr­tů a  návrhů aut.
    Původní čís­lo Bleska McQueena mělo být 57, což je rok naro­ze­ní reži­sé­ra Johna Lassetera. Později bylo změ­ně­no na 95, což před­sta­vu­je rok, kdy byl uve­den film Toy Story-Příběh hra­ček (1995).
    Pneumatiky Bleska McQueena vyrá­bí Lightyear, což je odkaz jak na sku­teč­né­ho výrob­ce pne­u­ma­tik spo­leč­nost Goodyear, tak na posta­vu Buzz Lightyear z před­cho­zích fil­mů „Toy Story – Příběh hra­ček“  Johna Lassetera.
    Filmore, mini­bus VW dabo­va­ný v čes­kém zně­ní Jiřím Macháčkem má stát­ní pozná­va­cí znač­ku „51237“. To je datum naro­ze­ní 12. kvě­ten 1937 George Carlina, kte­rý auto s minu­los­tí „kvě­ti­no­vé­ho dítě­te“ namlu­vil v ori­gi­ná­le.
    Postava Blesk McQueen je odka­zem na Glenna McQueena, ani­má­to­ra spo­leč­nos­ti Pixar, kte­rý zemřel v roce 2002.
    Státní pozná­va­cí znač­ka Buráka je „A113“, což je dal­ší odkaz na ani­mač­ní míst­nost v Kalifornii na Institute of the Arts (Institut umě­ní), kde stu­do­va­lo mno­ho z ani­má­to­rů spo­leč­nos­ti Pixar.
    Když se zblíz­ka podí­vá­te na jed­no ze závod­ních aut, je bílé, má logo jabl­ka (apple) a čís­lo G4. G4 je model počí­ta­če Mac, kte­rý vyrá­bí spo­leč­nost Apple, kte­rou vlast­ní Steve Jobs, ředi­tel spo­leč­nos­ti Pixar.
    Dokonce i se sítí pro­ce­so­rů, kte­ré běže­ly čty­ři­krát rych­le­ji než ty při výro­bě fil­mu Úžasňákovi (2004) trva­lo v prů­mě­ru poří­ze­ní kaž­dé­ho obra­zu ve fil­mu „Auta“ 17 hodin.
    Návrhy aut byly inspi­ro­vá­ny podob­ný­mi socha­mi aut vysta­vo­va­ný­mi v uli­cích obchod­ní­ho cen­t­ra v měs­tě Detroitu.
    Světovou pre­mi­é­rou fil­mu „AUTA“ spo­leč­nos­ti Disney/Pixar zača­la legen­dár­ní Memorial Day wee­kend Coca Cola 600 (sou­těž závod­ních aut) a uví­ta­la přes 30.000 hos­tů včet­ně řidi­čů NASCAR a jejich rodin, fil­ma­řů, dabé­rů, celebrit, VIP hos­tů a  závod­ních fanouš­ků.
    Přípravy na pre­mi­é­ru vyža­do­va­ly devět dnů, aby bylo nain­sta­lo­vá­no přes 4.000 stop oce­lo­vé tyčo­vi­ny pro plát­na a leše­ní, přes šest mil audio-vizuálního kabe­lu a 11 mil vlák­no­vé opti­ky. Na pře­pra­vu veš­ke­ré­ho zaří­ze­ní bylo tře­ba 50 náklad­ních aut.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42911 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71394 KB. | 24.06.2024 - 03:04:37