Kritiky.cz > F.F.F.

Žhavé výstřely I

V zájmu žánro­vé vyvá­že­nos­ti dnes do FFF zařa­dí­me kome­dii, respek­ti­ve paro­dii. Rozhodně ale neče­kej­te, že by kvů­li téhle sna­ze o zastou­pe­ní všech žánrů nějak kle­sa­la úro­veň Filmů Filmového Fanatica. Kdo... Read more »

Vetřelci

Ellen Ripleyová to v prv­ním Vetřelci natře­la šmejdo­vi z vesmí­ru v sou­bo­ji jeden na jed­no­ho. Byla to klaus­tro­fo­bic­ká a hlav­ně atmo­sfé­ric­ká bom­ba, kte­rá svě­tu před­sta­vi­la jed­no z nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mo­vých mon­ster všech dob. Filmfanatic má... Read more »

Terminátor 2: Den zúčtování

Do kin před časem dora­zi­la nej­no­věj­ší rein­kar­na­ce Skynetu a jeho robo­tic­kých zabi­já­ků (Terminator Genisys). Že to ale není žád­ná slá­va, o tom už psal Filmfanatic s před­sti­hem. Nebude tedy od věci, když... Read more »

Spaceballs

Spaceballs aka Vesmírná těle­sa. Ztřeštěná paro­die na nej­vět­ší fil­mo­vou ságu všech dob – Star Wars. S blí­ží­cí se epi­zo­dou sedm urči­tě neuško­dí, když do Filmu Filmového Fanatika při­dá­me prá­vě tuhle pove­de­nou... Read more »

Smrtící epidemie

Filmfanatic si posled­ní dny nakou­kal řadu fil­mů o epi­de­mi­ích. Podíval se hned na něko­lik nezná­mých sním­ků, ale při­po­me­nul si také ty nej­pro­slu­lej­ší kous­ky žán­ru. Po uváž­li­vém zhod­no­ce­ní se násled­ně roz­ho­dl zařa­dit... Read more »

Pulp Fiction

Není snad člo­vě­ka, kte­rý by Pulp Fiction neznal. Ale roz­hod­ně se najdou tací, kte­ří ho nevi­dě­li – znal jsem tako­vé lidi osob­ně, ale teď už si své fil­mo­vé vzdě­lá­ní... Read more »

Poslední skaut

Režisér Tonny Scott v nej­lep­ší for­mě, drs­ňák Bruce Willis na vrcho­lu drs­ňác­tví, něko­lik legen­dár­ních scén a hláš­ka ved­le hláš­ky. Přesně tako­vý je Poslední skaut. Jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů všech dob. Nevím,... Read more »

Mafiáni

Martin Scorsese, Robert De Niro a Joe Pesci. Tohle hvězd­né trio bylo v prv­ní polo­vi­ně deva­de­sá­tých let na vrcho­lu své tvůr­čí spo­lu­prá­ce. A ješ­tě před­tím, než spo­leč­ně nato­či­li Casino, vystřih­li si čis­to­krev­nou... Read more »

Četa

Aby to ve Filmech Filmového Fanatika neby­la samá gan­gs­ter­ka, zabřed­ne­me dnes do váleč­ných vod. Režisér Oliver Stone (sám vete­rán viet­nam­ské vál­ky) nato­čilv roce 1986 půso­bi­vou son­du o roz­kla­du ide­á­lů a o tom,... Read more »

Čelisti

Filmfanatic dnes při­ná­ší dal­ší z legen­dár­ních kous­ků fil­mo­vé kine­ma­to­gra­fie. Kultovní film reži­sér­ské­ho esa Stevena Spielberga, kte­rým na sebe upo­zor­nil svět a ten se pak začal bát cho­dit do vody. Ano, řeč... Read more »

Casino

Každý, kdo pro­pa­dl fil­mu, má nej­spíš jeden, kte­rý to všech­no zlo­mil. Ten kte­rý pře­ta­vil sle­do­vá­ní fil­mů, coby zahá­ně­ní nudy, v totál­ní pro­pad­lost tomu­to médiu a udě­lal z něj celo­ži­vot­ní­ho koníč­ka. Zkrátka film,... Read more »
Stránka načtena za 3,00787 s | počet dotazů: 206 | paměť: 47086 KB. | 14.07.2024 - 22:59:28