Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Psí vojáci (Dog Soldiers)

Psí vojáci (Dog Soldiers)

n200808282109 Dog Soldiers
n200808282109 Dog Soldiers
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žánr werewolf-movies (tedy fil­my o vlkod­la­cích) pros­tě nemá štěs­tí. Ne že by tako­vých fil­mů bylo nato­če­no málo, dokon­ce se obje­vu­jí stá­le nové a nové (tím se roz­hod­ně nemo­hou chlu­bit tako­vé women-in-prison movies), ale kva­lit­ních zástup­ců není mno­ho. Jedním z těch zají­ma­věj­ších poku­sů o zpra­co­vá­ní lát­ky je brit­ský film Psí vojá­ci.

 

Skupina vojá­ků brit­ské armá­dy je dopra­ve­na vrtu­l­ní­kem do vylid­ně­né a hus­tě zales­ně­né oblas­ti Skotska kvů­li pro­ve­de­ní vojen­ské­ho cvi­če­ní. n200808282138_dog-soldiers-5Jejich úko­lem je prů­nik za linii obra­ny nepří­te­le, kte­ré­ho mají před­sta­vo­vat vojá­ci spe­ci­ál­ní jed­not­ky. V prů­bě­hu noč­ní­ho postu­pu obje­ví vojá­ci zoha­ve­né tělo krá­vy se sto­pa­mi kou­san­ců a řez­ných rán. S roz­břeskem se, pocho­pi­tel­ně, roz­hod­nou uko­jit zvě­da­vost a zjis­tit, co vlast­ně nebo­hé zví­ře potka­lo. Krvavá sto­pa je dove­de do tábo­ra „nepřá­tel“, kde nalez­nou pou­ze jed­no­ho zra­ně­né­ho. O někdej­ší pří­tom­nos­ti dal­ších čle­nů spe­ci­ál­ní jed­not­ky svěd­čí už jen vyta­ha­ná stře­va a zbyt­ky masa na kostrách. Zděšení vojá­ci bez dlou­hé­ho váhá­ní vymě­ňu­jí cvič­né zbra­ně se sle­pý­mi nábo­ji za sku­teč­né a začí­na­jí se při­pra­vo­vat na setká­ní s nezná­mým, ale vel­mi bru­tál­ním pro­tiv­ní­kem.

Režisér Neil Marshall kom­bi­nu­je prv­ky „váž­né­ho“ werewolf-filmu se zábav­ný­mi momen­ty a odka­zy na kla­si­ku žán­ru. Zároveň vyzně­ní díla zůstá­vá pod­mra­če­né. Pokud jde o obo­ha­ce­ní (pod)žánru, tak film nic nové­ho nepři­ná­ší. Nicméně reži­sér doká­že vhod­ně pou­ží­vat zaži­tá klišé a záro­veň zůstá­vat dosta­teč­ně ori­gi­nál­ním a svým. Přesně tako­vý para­dox nám naser­ví­ro­va­li kre­a­tiv­ní Britové.

n200808282143_dog-soldiers-3Film je dyna­mic­ký, má rea­lis­tic­ké spe­ci­ál­ní efek­ty, dobrou kame­ru a herec­ké výko­ny. Herců je ve fil­mu poměr­ně málo (je jich osm a vcel­ku sviž­ně umí­ra­jí), avšak nikdo z nich nejí chle­ba zadar­mo. Obzvláště se vyjí­má Sean Pertwee, kte­rý ztvár­ňu­je roli veli­te­le vojen­ské jed­not­ky. Uvidíme ho v řadě zají­ma­vých psy­cho­lo­gic­kých momen­tů, jež jako divá­ci v tako­vém fil­mu snad ani neče­ká­me.

Ve sku­teč­nos­ti nejsou Psí vojá­ci o vlkod­la­cích, ale o vzta­hu moder­ní­ho člo­vě­ka k těž­ko pocho­pi­tel­ným jevům a vzá­jem­ných vzta­zích mezi lid­mi v malé sku­pi­ně, kte­ří spo­leč­ně čelí nebez­pe­čí. Netvrdím, že vlkod­la­ci se obje­vu­jí jen pro dokres­le­ní atmo­sfé­ry, že se tu zje­vu­jí kvů­li lep­ší­mu vykres­le­ní cha­rak­te­rů jed­not­li­vých postav, neboť tomu tak není. Jenomže ve srov­ná­ní s čis­to­krev­nou vlkod­la­či­nou zde nalez­ne­me sluš­né množ­ství psy­cho­lo­gie, aniž by nás film začal nudit.

Bohužel dneš­ní člo­věk není zvyk­lý věřit v „nere­ál­né“ věci. Dokonce kdy­byn200808282138_dog-soldiers-7 před sebou uvi­děl sku­teč­né­ho vlkodla­ka, zdrá­hal by se uvě­řit. Povedenou ilu­stra­cí dneš­ní­ho vní­má­ní mystič­na ve spo­leč­nos­ti je, v závě­ru fil­mu, ukáz­ka fotek vlkodla­ků, kte­ré poří­dil jeden z „účast­ní­ků zájez­du“. Ty násle­du­jí pal­co­vé novi­no­vé titul­ky VB pro­hrá­la ve fot­ba­lo­vém utká­ní s Německem 1:5 a jenom v rohu strán­ky je malý člá­ne­ček s nápi­sem Jsem jedi­ný, kdo pře­žil útok vlkodla­ků. Dokonale výstiž­né!

Pro ty z vás, kte­ří se nej­pr­ve kou­ka­jí na závěr a až potom čtou zby­tek člán­ku, nebo usi­lov­ně pát­ra­jí po čísel­ném hod­no­ce­ní fil­mu, mám dvě zprá­vy a poznám­ku.

1. Žádný závěr nebu­de.

2. Hodnocení fil­mu na IMDb je 6,8/10, hod­no­ce­ní na CSFD je 56%. 

n200808282110_dog-soldiers-2Pozn. Všechno je otáz­kou vku­su. Veškerá hod­no­ce­ní jsou vel­mi ori­en­tač­ní a děla­ná spí­še pro prů­měr­né­ho divá­ka, kte­rý má rád tro­chu toho a tro­chu tam­to­ho. Osobně fil­my nehod­no­tím, jeli­kož mám jis­tou aver­zi k závě­rům typu: „Ano, je to sice 31,587%, ale pokud pat­ří­te k milov­ní­kům žán­ru, série, reži­sé­ra …, tak si klid­ně při­počtě­te dal­ších 20-30% nebo klid­ně všech­no, co vám zbý­vá do stov­ky!“ Finální roz­hod­nu­tí je tedy na vás.

 

 

Psí vojá­ci (Dog Soldiers)

Akční / Horor

Velká Británie / Lucembursko

Rok: 2002

Délka:  105 min.

Režie: Neil Marshall

Hrají: Sean Pertwee, Kevin McKidd, Liam Cunningham, Thomas Lockyer, Craig Conway


Podívejte se na hodnocení Psí vojáci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06613 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71556 KB. | 24.06.2024 - 05:23:50