Kritiky.cz > Peníze

Otáčení zdarma bez vkladu

Virtuální hazard­ní hry jsou jed­ním z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších odvět­ví na inter­ne­tu, zejmé­na jako způ­sob, jakým mohou nad­šen­ci do hazard­ních her snad­no, ale ve vel­kém vydě­lat pení­ze. Podlahová kasi­na jsou hor­ší než... Read more »

Hlídaná parkoviště v Praze – před odletem na dovolenou nechte své auto tam, kde se o něj dobře postarají!

Jak najde­te hlí­da­né par­ko­viš­tě v Praze? Takové, kde se o váš vůz spo­leh­li­vě posta­ra­jí? Jisté je jed­no. Neměl by to být vel­ký pro­blém, pro­to­že par­ko­va­cích stá­ní s nepře­tr­ži­tou ost­ra­hou v naší met­ro­po­li neu­stá­le při­bý­vá.... Read more »

Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...

Mnoho pří­z­niv­ců kryp­to­měn argu­men­tu­je tím, že kryp­to­mě­ny jsou lep­ší, lev­něj­ší a rych­lej­ší než sou­čas­né finanč­ní sys­témy. Často se vyzdvi­hu­je také decen­t­ra­li­za­ce, ano­ny­mi­ta nebo sku­teč­nost, že kryp­to­mě­no­vou síť nemo­hou ovlá­dat a regu­lo­vat... Read more »

BANKA VÁS ODMÍTLA?

V sou­čas­né době je mno­ho mož­nos­tí, jak se dostat z finanč­ních pro­blé­mů snad­no a rych­le. U neban­kov­ních posky­to­va­te­lů zís­ká­te úvěr za veli­ce výhod­ných pod­mí­nek. Nebankovní úvěry – rychlá a jednoduchá finanční pomoc! Banka má... Read more »

Investiční mince pro laiky i profesionální investory

Hledáte bez­peč­nou a záro­veň výhod­nou inves­ti­ci? Máte pocit, že už jste zku­si­li své úspo­ry ulo­žit do vše­ho mož­né­ho, ale pokaž­dé jste nara­zi­li? Není divu, vět­ši­na main­stre­a­mo­vých inves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí je totiž... Read more »

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne... Read more »

Peníze nám ničí sny

V téhle době se pla­tí za všech­no. Děti chtě­jí cho­dit do růz­ných krouž­ků a věno­vat se tře­ba spor­tu a tohle všech­no něco sto­jí. Naše finan­ce jsou sou­čás­tí živo­ta nás všech. Snažíme... Read more »

Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací?

Tlačí vás čas? Tlačí vás potře­ba peněz? A ješ­tě ke vše­mu vás v ban­ce odmít­li kvů­li zázna­mu v regis­t­ru? Pokud máte něja­ký záznam v regis­t­ru, tak je jas­né, že ani v dal­ší ban­ce nepo­cho­dí­te... Read more »

Nakupujete online? Poradíme jak při nákupu ušetřit svoje peníze

Nakupování na inter­ne­tu je neu­ti­cha­jí­cí trend, kte­rý si zís­ká­vá stá­le vět­ší obli­bu mezi lid­mi. Není se ani čemu divit. Sortiment zbo­ží na inter­ne­tu je na roz­díl od kamen­ných pro­de­jen... Read more »
Stránka načtena za 2,49808 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47766 KB. | 29.02.2024 - 07:14:34